Quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư xây dựng cơ bản từ vốn ngân sách Nhà nước tại tỉnh Quảng Ngãi (Luận văn thạc sĩ)

111 135 0
  • Loading ...
1/111 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/03/2018, 21:21

Quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư xây dựng cơ bản từ vốn ngân sách Nhà nước tại tỉnh Quảng Ngãi (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư xây dựng cơ bản từ vốn ngân sách Nhà nước tại tỉnh Quảng Ngãi (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư xây dựng cơ bản từ vốn ngân sách Nhà nước tại tỉnh Quảng Ngãi (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư xây dựng cơ bản từ vốn ngân sách Nhà nước tại tỉnh Quảng Ngãi (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư xây dựng cơ bản từ vốn ngân sách Nhà nước tại tỉnh Quảng Ngãi (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư xây dựng cơ bản từ vốn ngân sách Nhà nước tại tỉnh Quảng Ngãi (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư xây dựng cơ bản từ vốn ngân sách Nhà nước tại tỉnh Quảng Ngãi (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư xây dựng cơ bản từ vốn ngân sách Nhà nước tại tỉnh Quảng Ngãi (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư xây dựng cơ bản từ vốn ngân sách Nhà nước tại tỉnh Quảng Ngãi (Luận văn thạc sĩ) BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO …………/………… BỘ NỘI VỤ …/…… HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA TRƯƠNG THỊ MINH CẢNH QUẢN NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN ĐẦU XÂY DỰNG BẢN TỪ VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI TỈNH QUẢNG NGÃI LUẬN VĂN THẠCQUẢN CÔNG THỪA THIÊN HUẾ – NĂM 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ …………/………… .…/…… HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA TRƯƠNG THỊ MINH CẢNH QUẢN NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN ĐẦU XÂY DỰNG BẢN TỪ VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI TỈNH QUẢNG NGÃI LUẬN VĂN THẠCQUẢN CƠNG Chun ngành: Quản cơng Mã số: 60 34 04 03 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS ĐẶNG ĐÌNH THANH THỪA THIÊN HUẾ – NĂM 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan đề tài nghiên cứu riêng Các số liệu, kết ghi luận văn trung thực, nguồn gốc rõ ràng chưa công bố công trình khác Thừa Thiên Huế, ngày 22 tháng năm 2017 Học viên Trương Thị Minh Cảnh LỜI CẢM ƠN Trong trình học tập thực luận văn này, ngồi cố gắng thân, tơi nhận giúp đỡ tận tình nhiều tập thể cá nhân Với lòng kính trọng biết ơn sâu sắc, xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tập thể cá nhân Đặc biệt tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến TS Đặng Đình Thanh, người trực tiếp hướng dẫn, hết lòng tạo điều kiện thuận lợi, giúp đỡ tơi nhiều suốt q trình nghiên cứu hồn thành luận văn Tơi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới tồn thể thầy, giáo Học viện Hành chính, người giảng dạy, động viên, khuyến khích tạo điều kiện cho tơi q trình học tập thực luận văn Xin chân thành cảm ơn gia đình, người thân bạn bè chia tơi khó khăn, động viên khích lệ tơi học tập, nghiên cứu để hoàn thành luận văn Do giới hạn mặt thời gian trình độ hạn chế nên luận văn khơng tránh khỏi thiểu sót Vì vậy, tơi mong nhận đóng góp ý kiến thầy, giáo để luận văn hồn thiện Xin chân thành cảm ơn! Học viên Trương Thị Minh Cảnh MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chương SỞ KHOA HỌC VỀ QLNN ĐỐI VỚI DỰ ÁN ĐẦU XÂY DỰNG BẢN TỪ VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 1.1 luận chung đầu dự án đầu xây dựng 1.1.1 Khái niệm đầu tư, vốn đầu dự án đầu 1.1.2 Khái niệm dự án đầu xây dựng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước (NSNN) 1.1.3 Vai trò cần thiết dự án đầu từ nguồn vốn ngân sách nhà nước 12 1.2 Quản nhà nước dự án đầu từ vốn ngân sách Nhà nước 17 1.2.1 Khái niệm quản Nhà nước dự án đầu 17 1.2.2 Chức năng, nhiệm vụ quản nhà nước dự án đầu xây dựng từ vốn ngân sách Nhà nước 17 1.2.3 Nguyên tắc cần thiết quản Nhà nước dự án đầu 18 1.2.4 Phạm vi, công cụ quản Nhà nước dự án đầu xây dựng 21 1.2.5 Nội dung quản nhà nước án đầu xây dựng từ vốn ngân sách Nhà nước 23 1.2.6 Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản nhà nước Dự án đầu xây dựng từ vốn ngân sách Nhà nước 30 1.3 Một số kinh nghiệm quản nhà nước dự án đầu xây dựng từ vốn ngân sách Nhà nước 33 1.3.1 Kinh nghiệm 33 1.3.2 Bài học kinh nghiệm cho tỉnh Quảng Ngãi 38 TÓM TẮT CHƯƠNG 38 Chương THỰC TRẠNG QUẢN NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN ĐẦU XÂY DỰNG BẢN TỪ VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI TỈNH QUẢNG NGÃI GIAI ĐOẠN 2012-2016 39 2.1 Đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội Tỉnh giai đoạn 2012-2016 39 2.1.1 Điều kiện tự nhiên 39 2.1.2 Tình hình kinh tế xã hội 42 2.2 Thực trạng quản nhà nước Dự án đầu xây dựng từ vốn ngân sách Nhà nước tỉnh giai đoạn 2012 - 2016 44 2.2.1 Những kết đạt 44 2.3 Những tồn hạn chế 55 2.3.1 Tồn tại, hạn chế 55 2.3.2 Nguyên nhân tồn hạn chế 65 - Quy định pháp luật đầu quản vốn đầu chưa thống 65 TÓM TẮT CHƯƠNG 74 Chương ĐỊNH HƯỚNG, GIẢI PHÁP QUẢN NHÀ NƯỚC ĐÔI VỚI CÁC ĐẦU XÂY DỰNG BẢN TỪ VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI TỈNH QUẢNG NGÃI 75 3.1 Quan điểm, mục tiêu, định hướng quản Nhà nước dự án đầu xây dựng từ vốn ngân sách Nhà nước tỉnh Quảng Ngãi 75 3.1.1 Quan điểm 75 3.1.2 Mục tiêu 76 3.1.3 Định hướng đầu tính đột phá thời gian đến 78 3.2 Những giải pháp chủ yếu hồn thiện cơng tác quản nhà nước dự án đầu xây dựng từ vốn ngân sách Nhà nước tỉnh 80 3.2.1 Quản chặt chẽ công tác quy hoạch xây dựng 80 3.2.2 Đổi cơng tác kế hoạch hóa vốn đầu xây dựng 83 3.2.3 Nâng cao chất lượng lập, thẩm định phê duyệt dự án đầu 86 3.2.4 Tăng cường quản công tác lựa chọn nhà thầu 87 3.2.5 Tổ chức quản thi công xây dựng công trình 89 3.2.6 Quản nghiệm thu, bàn giao đưa cơng trình vào sử dụng 90 3.2.7 Nâng cao chất lượng kiểm soát toán vốn đầu 91 3.2.8 Tăng cường cơng tác tốn vốn đầu dự án hoàn thành 93 3.2.9 Tăng cường kiểm tra, giám sát cộng đồng công khai tài 95 3.2.10 Nâng cao chất lượng đội ngũ cán quản vốn đầu xây dựng 96 TÓM TẮT CHƯƠNG 97 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 98 TÀI LIỆU THAM KHẢO 101 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CNH, HĐH Công nghiệp hóa, đại hóa CSHT sở hạ tầng ĐTPT Đầu phát triển ĐTXD Đầu xây dựng GTSX Giá trị sản xuất KBNN Kho bạc Nhà nước KCN Khu công nghiệp KKT Khu kinh tế KSTTVĐT Kiểm soát toán vốn đầu KT-XH Kinh tế - xã hội NSNN Ngân sách Nhà nước TMĐT Tổng mức đầu VCP Vốn cấp phát XDCB Xây dựng DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Tăng trưởng kinh tế tỉnh giai đoạn 2012 - 2016 43 Bảng 2.2 Huy động, bố trí vốn đầu XDCB theo giá hành 46 Bảng 2.3 Vốn đầu XDCB tỉnh qua năm 49 Bảng 2.4 Nguồn vốn đầu XDCB từ NSNN giai đoạn 2012-2016 51 Bảng 2.6 Giải ngân toán vốn đầu XDCB tỉnh 54 Bảng 2.7 Kết thẩm tra, phê duyệt tốn dự án hồn thành 55 Bảng 2.8 Số dự án phải điều chỉnh TMĐT qua năm 2012-2016 57 Bảng 2.9 Kết thực hình thức đấu thầu giai đoạn 2012-2016 61 Bảng 2.10 Cấp phát vốn qua kho bạc nhà nước tháng năm 63 Bảng 2.11 Dự án hồn thành chưa tốn qua năm 2012-2016 64 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Đầu hoạt động sử dụng nguồn lực đầu khoảng thời gian, nhằm mục đích lợi ích kinh tế- xã hội; đầu xây dựng hoạt động sản xuất vật chất sử dụng nguồn lực (vốn; nhân lực; vật tư, thiết bị; tài nguyên ) khoảng thời gian định nhằm đem lại hiệu kinh tế- xã hội; lợi ích cộng đồng; an sinh xã hội Theo đầu xây dựng sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước nhà nước sử dụng đồng vốn đầu vào cơng trình xây dựng nhằm thúc đẩy sản xuất, tạo công ăn việc làm, đảm bảo an sinh,công xã hội nhằm mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” Như vậy, vốn đầu xây dựng phận hoạt động đầu Với việc tạo sở vật chất kỹ thuật chủ yếu cần thiết cho kinh tế, góp phần tăng cường khả khoa học cơng nghệ, thúc đẩy thu hút đầu tư, nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh, tạo tích luỹ cho kinh tế Đầu xây dựng tiêu quan trọng định nhịp độ tăng trưởng đất nước Trong thời gian gần đây, tốc độ tăng trưởng kinh tế chậm, khối lượng vốn đầu huy động giảm Mặt khác tình trạng thất thốt, lãng phí hoạt động đầu xây dựng diễn phổ biến phạm vi nước Đây vấn đề ngày trở nên xúc điều đáng lo ngại cần quan tâm Đảng, Nhà nước nói chung cấp, ngành địa bàn tỉnh Quảng Ngãi nói riêng Hoạt động đầu xây dựng từ NSNN nước ta nói chung đạt số thành đáng kể như: nguồn vốn đầu đa dạng hơn, qui mô vốn đầu xây dựng tăng qua năm, chuyển dịch cấu kinh tế theo hướng thích hợp, đầu XD tạo hệ thống sở hạ tầng kỹ thuật vững chắc, tạo tiềm lực cho tăng trưởng phát triển kinh tế thời gian tới Từ hiệu đầu xây dựng từ NSNN tỉnh Quảng Ngãi, đòi hỏi nghiên cứu nội dung Quản nhà nước dự án đầu xây dựng từ nguồn vốn NSNN cách khoa học hiệu Vì tơi sâu tìm hiểu nghiên cứu đề tài: “Quản nhà nước dự án đầu xây dựng từ vốn ngân sách Nhà nước tỉnh Quảng Ngãi” để hồn thành cho luận văn Tổng quan tình hình nghiên cứu Cho đến nay, đề tài nghiên cứu quản vốn đầu xây dựng (XDCB) ngân sách nhà nước (NSNN) nhiều tác giả nước nghiên cứu, thực đề tài nghiên cứu khoa học, luận án tiến sĩ, luận văn thạc sĩ, - Một số công trình nghiên cứu liên quan đến hiệu hoạt động đầu phát triển từ nguồn vốn ngân sách nhà nước; công tác quản đầu phát triển từ nguồn vốn ngân sách nhà nước như: + Luận văn thạc sĩ kinh tế “Hồn thiện cơng tác quản vốn đầu xây dựng ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Bình” Nguyễn Khoa Tân (2014) Đề tài tập trung phân tích, đánh giá kết đầu thực trạng quản vốn đầu giai đoạn 2008-2012 tỉnh Quảng Bình; nêu hạn chế, nguyên nhân đề xuất giải pháp hồn thiện cơng tác quản vốn đầu xây dựng địa bàn tỉnh Quảng Bình Tuy nhiên, phần giải pháp chung chung, chưa thật cụ thể, nêu việc khắc phục yếu bước thực đầu dự án theo quy định Đề tài không đề cập đến việc quản nhà nước dự án đầu xây dựng từ vốn NSNN + Luận văn thạc sĩ kinh tế “Hồn thiện cơng tác quản chi ngân sách nhà nước cho đầu xây dựng địa bàn huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa” Lê Hoằng Bá Huyền (2008) Tác giả nêu đặc điểm riêng kinh tế - xã hội địa phương việc thực chi ngân sách nhà 3.2.5 Tổ chức quản thi cơng xây dựng cơng trình Quản thi cơng xây dựng cơng trình bao gồm quản khối lượng xây dựng, chất lượng xây dựng, quản tiến độ xây dựng, quản an toàn lao động công trường xây dựng quản môi trường xây dựng: - Khối lượng thi cơng phải tính tốn, xác nhận chủ đầu tư, nhà thầu thi công, vấn giám sát đối chiếu với khối lượng thiết kế duyệt để làm sở nghiệm thu, toán theo hợp đồng Nghiêm cấm xử nghiêm hành vi thông đồng bên, khai khống, khai tăng khối lượng nghiệm thu để chạy vốn nghiệm thu trùng khối lượng mục đích vụ lợi - Quản chất lượng thi công thông qua công tác giám sát chất lượng xây dựng nghiệm thu cơng trình Chủ đầu tư, nhà thầu thi cơng, nhà thầu thiết kế trách nhiệm tổ chức quản chất lượng cơng trình theo quy định Nghị định 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 Chính phủ quản chất lượng bảo trì cơng trình xây dựng Phải tổ chức phận chuyên trách, trì hoạt động giám sát chất lượng, như: điều kiện khởi công, lực nhà thầu so với hồ sơ dự thầu, chất lượng vật thiết bị lắp đặt theo thiết kế, công tác xây lắp đảm bảo quy trình quy phạm xây dựng cam kết khác q trình thi cơng Chủ đầu phải th vấn giám sát cơng trình, tự thực đủ điều kiện lực hoạt động giám sát thi công Người giám sát phải chứng hành nghề giám sát phù hợp với cơng việc, loại cấp cơng trình xây dựng Tăng cường công tác giám sát nhân dân công trình xây dựng địa bàn Bổ sung quy chế bắt buộc giám sát chất lượng nhà thầu, nhằm loại bỏ tình trạng khốn trắng công ty xây dựng đội xây lắp, xem kẽ hở lớn việc giám sát quản chất lượng cơng trình xây dựng 89 - Chủ đầu tư, nhà thầu thi công, vấn giám sát bên liên quan tăng cường theo dõi, giám sát tiến độ thi công xây dựng cơng trình Để tránh thiệt hại thi công chậm tiến độ, việc đưa giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công cần thiết Trong đó, việc thưởng phạt tiến độ giải pháp quan trọng UBND tỉnh cần đạo quan chuyên môn UBND huyện , thành phố, chủ đầu triển khai thực việc thưởng phạt tiến độ theo quy định khoản 2, Điều 146, Luật Xây dựng 2014: “Đối với cơng trình xây dựng nguồn vốn nhà nước, mức thưởng không vượt 12% giá trị phần hợp đồng làm lợi, mức phạt không vượt 12% giá trị hợp đồng bị vi phạm” - Kiên xử nghiêm vi phạm an toàn lao động công trường, hành vi làm tổn hại đến môi trường, quy trách nhiệm bồi thường thiệt hại nhà thầu khơng đảm bảo an tồn lao động bảo vệ môi trường gây 3.2.6 Quản nghiệm thu, bàn giao đưa cơng trình vào sử dụng Cơng trình sau xây dựng hồn thành, phải nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng Công tác nghiệm thu bao gồm: kiểm tra việc xây dựng lắp đặt thiết bị so với thiết kế, tiêu chuẩn xây dựng, tài liệu dẫn kỹ thuật; kết thử nghiệm chất lượng vật liệu, thiệt bị lắp đặt; cơng tác hồn thiện kỹ thuật mỹ thuật Cơng tác nghiệm thu cơng trình xây dựng bao gồm nghiệm thu phận, giai đoạn, hạng mục cơng trình nghiệm thu cơng trình hồn thành đưa vào sử dụng Đối với cơng trình ngầm, phận che khuất, kết cấu chịu lực quan trọng điểm dừng kỹ thuật , phải ý kiến xác nhận giám sát tác giả đơn vị thiết kế trước nghiệm thu chuyển giai đoạn xây lắp Chỉ nghiệm thu đối tượng nghiệm thu hồn thành đủ hồ sơ theo quy định Cơng trình nghiệm thu đưa vào sử dụng bảo 90 đảm yêu cầu thiết kế, bảo đảm chất lượng đạt tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định Việc bàn giao cơng trình phải bảo đảm yêu cầu nguyên tắc, nội dung trình tự bàn giao theo quy định pháp luật xây dựng, đảm bảo an toàn vận hành, khai thác cơng trình xây dựng xong đưa vào sử dụng 3.2.7 Nâng cao chất lượng kiểm soát toán vốn đầu Nâng cao chất lượng KSTTVĐT nhằm hạn chế thất thốt, lãng phí phát huy tối đa lợi ích KT-XH quản vốn đầu Tuy nhiên, công tác KSTTVĐT tỉnh tồn tại: tình trạng nợ tạm ứng kéo dài, toán vốn chậm dồn tháng cuối năm, thủ tục toán rườm rà, gây khó khăn, lại nhiều lần, ảnh hưởng đến tiến độ thực dự án Để khắc phục tình trạng KBNN tỉnh cần thực giải pháp sau đây: - Căn định giao tiêu kế hoạch vốn hàng năm theo danh mục dự án loại nguồn vốn đầu tư, KBNN chủ động hướng dẫn chủ đầu khẩn trương hoàn tất hồ sơ pháp để làm sở tạm ứng KSTTVĐT cho dự án kịp thời chế độ, tiêu chuẩn, định mức quy định - Niêm yết cơng khai Quy trình KSTTVĐT vốn tính chất đầu theo hướng dẫn Bộ Tài chính; chế điều hành kế hoạch vốn dự toán NSNN UBND tỉnh Tổ chức ký cam kết cấp vốn đầu cho dự án quy mơ lớn, nhằm nâng cao phối hợp trách nhiệm toán KBNN với chủ đầu - Tiến hành rà soát tỷ lệ giải ngân vốn theo dự án, tổ chức kiểm tra thực tế trường, hội nghị khách hàng để tìm nguyên nhân giải ngân vốn chậm Báo cáo đề xuất với UBND tỉnh đạo kịp thời nhằm đẩy nhanh tiến 91 độ giải ngân vốn đầu Thực nghiêm việc giữ lại 10% giá trị gói thầu để chờ toán - Tăng cường hướng dẫn thực tạm ứng cho dự án đấu thầu, cơng trình thủy lợi, đê điều vượt lũ theo chế độ quy định Để hạn chế nợ tạm ứng kéo dài, cần chế tài cụ thể gắn liền với giai đoạn đầu tư, đặc biệt nâng cao nhận thức chủ đầu việc thực hoàn ứng vốn đầu - Thời điểm cuối năm tiến hành rà soát tỷ lệ giải ngân, tổng hợp, đánh giá khả hoàn thành kế hoạch dự án, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch Đầu đề xuất UBND tỉnh điều chuyển kịp thời kế hoạch vốn từ cơng trình thừa vốn sang cơng trình khối lượng hồn thành thiếu vốn - Đơn đốc chủ đầu xử công nợ tất toán tài khoản quy định dự án hồn thành phê duyệt tốn Thống kê tình hình nợ đọng qua năm phục vụ cho việc bố trí điều hành kế hoạch vốn cấp thẩm quyền - Tiếp tục triển khai tốt cơng tác tin học hố KSTTVĐT, tổ chức vận hành khai thác tốt chương trình Hệ thống Thơng tin Quản Ngân sách Kho bạc (gọi tắt TABMIS), áp dụng chương trình tốn điện tử nhằm rút ngắn thời gian kiểm soát toán vốn cho cơng trình, góp phần thực cải cách hành chính, tháo gỡ khó khăn cho đơn vị thi công - Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ nâng cao chất lượng đội ngũ cán công chức máy KSTTVĐT KBNN tỉnh đáp ứng yêu cầu quản tốn vốn đầu với quy mơ ngày tăng - Thực cải cách thủ tục hành KSTTVĐT theo hướng cơng khai quy trình, giảm bớt thủ tục, hồ sơ tài liệu không cần thiết (bản 92 vẽ thiết kế, vẽ hồn cơng, hồ sơ thí nghiệm ), bước thực chế cửa, tăng cường kỹ giao tiếp thái độ phục vụ công chức KBNN, hướng tới mục tiêu “giao dịch thuận lợi, thủ tục đơn giản, kiểm soát chặt chẽ” 3.2.8 Tăng cường cơng tác tốn vốn đầu dự án hồn thành Quyết tốn vốn đầu dự án hoàn thành khâu cuối dây chuyền quản vốn đầu tư, định giá trị tài sản cơng trình đưa vào sử dụng Trong thực tế công tác thẩm tra phê duyệt tốn vốn đầu tỉnh chậm nhiều sai sót Tình trạng chủ đầu nhà thầu đề nghị tốn cao giá trị đích thực, cơng trình xây dựng hồn thành chậm tốn phổ biến Người thẩm quyền định đầu đồng thời người phê duyệt dự án hoàn thành, "vừa đá bóng vừa thổi còi" Nếu khơng phối hợp chặt chẽ, đồng quan với chủ đầu việc kiểm tra, đối chiếu, xác nhận số liệu cấp phát, tốn cho cơng trình, dự án hồn thành; cơng tác thẩm tra phê duyệt tốn tiềm ẩn nhiều tiêu cực khó phát Để khắc phục tồn cần thực giải pháp: - Áp dụng nghiêm hình thức xử phạt chủ đầu tư, nhà thầu xây dựng, nhà thầu vấn hành vi vi phạm quy định thời gian toán chậm, nghiệm thu, toán sai khối lượng làm sai lệch giá trị toán vốn đầu quy định Điều 12, Điều 18, Điều 24, Nghị định 126/2004/NĐ-CP ngày 26/5/2004 Chính phủ Khắc phục tưởng thấy cơng trình khánh thành xong công việc - UBND tỉnh cần đạo ngành, nắm xác số lượng dự án đầu hoàn thành vốn NSNN đến chưa tốn, để giải pháp xử cụ thể 93 - Tuỳ theo quy mơ tính chất phức tạp dự án, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch Đầu trực tiếp thẩm tra trình UBND tỉnh thành lập Tổ vấn thẩm tra báo cáo tốn Song, trách nhiệm quan chủ trì thuộc Sở Tài cá nhân cán thẩm tra toán đảm nhận - Bố trí cán làm cơng tác thẩm tra tốn phải đủ lực để phát sai phạm, khối lượng khai khống, áp dụng định mức, đơn giá cao quy định, phải đảm bảo thời gian thẩm tra quy định Kiến chống biểu tiêu cực, vụ lợi nhân, thông qua việc hợp thức hoá cho nhà thầu - Trong thẩm tra toán phải ý đến đơn giá, khối lượng, chất lượng, chủng loại vật liệu, đối chiếu với dự toán duyệt điều kiện nêu hợp đồng, biên nghiệm thu, hồ sơ hoàn công, khối lượng phát sinh tài liệu liên quan khác Khơng thẩm định tốn chưa đủ thủ tục theo quy định - Khi tra phát quan thẩm tra, phê duyệt toán dự án hồn thành sai quy định gây lãng phí vốn đầu tư, phải xử nghiêm theo quy định Điều 29, Nghị định số 84/2006/NĐ-CP mức xử phạt "Hành vi vi phạm quy định pháp luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đầu xây dựng dự án sử dụng ngân sách nhà nước, tiền, tài sản nhà nước gây lãng phí" - Hiện việc cải tạo, sửa chữa nâng cấp cơng trình xây dựng khơng hồ sơ pháp ban đầu Muốn lập phương án sửa chữa phải thuê vấn khảo sát, đo vẽ để thiết kế, lập phương án sửa chữa, gây lãng phí NSNN Những trường hợp phải xử trách nhiệm người không lưu trữ hồ sơ, lập phương án sửa chữa, cải tạo không vào hồ sơ pháp ban đầu 94 3.2.9 Tăng cường kiểm tra, giám sát cộng đồng cơng khai tài Hoạt động tra, kiểm tra đầu quản vốn đầu XDCB chức quan trọng cần thiết nhằm hạn chế thất thốt, lãng phí vốn Nhà nước Tỉnh cần kế hoạch cụ thể tra, kiểm tra cơng trình đầu XDCB từ vốn NSNN; tập trung vào khâu yếu nhiều luận xã hội phản ánh cộng đồng; làm rõ sai phạm, quy trách nhiệm xử nghiêm cán bộ, công chức thiếu lực, thiếu tinh thần trách nhiệm gây lãng phí thất thốt, dẫn đến hậu chất lượng cơng trình Chống thơng đồng, móc ngoặc chủ đầu tổ chức vấn, chống khép kín cơng tác giám sát, đánh giá đầu Thực nghiêm túc kết luận tra, kiểm toán Nhà nước quan khác, công khai kết giải quyết, xử vi phạm phát Phát huy quyền làm chủ nhân dân thực quyền kiểm tra giám sát đầu cộng đồng công khai tài việc quản sử dụng vốn, tài sản Nhà nước khoản đóng góp dân theo quy định pháp luật Khuyến khích dân cư sinh sống địa bàn tự nguyện tham gia hoạt động giám sát cộng đồng lĩnh vực đầu tư; nhằm phát hiện, kiến nghị với quan Nhà nước kịp thời ngăn chặn xử hành vi vi phạm quản đầu tư, hạn chế lãng phí, thất vốn tài sản nhà nước, xâm hại lợi ích cộng đồng Bên cạnh việc giám sát Chủ đầu tư, tổ chức vấn cơng tác giám sát nhân dân vai trò quan trọng Việc dựa vào quần chúng nhân dân, lắng nghe phân tích luận xã hội ý nghĩa lớn việc nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, tra, giám sát việc quản sử dụng vốn đầu XDCB 95 Tóm lại, nâng cao chất lượng công tác tra, kiểm tra, thực tốt công tác giám sát đầu cộng đồng cơng khai tài đầu XDCB giải pháp quan trọng nhằm tăng cường quản vốn đầu XDCB, hạn chế đến mức thấp lãng phí thất vốn đầu Nhà nước 3.2.10 Nâng cao chất lượng đội ngũ cán quản vốn đầu xây dựng Năng lực phẩm chất đội ngũ cán nhân tố quan trọng tác động to lớn đến việc quản vốn đầu XDCB từ NSNN Do việc không ngừng nâng cao lực đội ngũ cán làm công tác quản vốn đầu XDCB yêu cầu khách quan, việc làm thường xuyên liên tục Những tồn công tác quản vốn đầu tỉnh thời gian qua nguyên nhân hạn chế trình độ lực phẩm chất đội ngũ cán cơng chức Để khắc phục tình trạng trên, thời gian tới cần tập trung vào giải pháp cụ thể sau: - Tiến hành rà soát, đánh giá lại cách đội ngũ cán làm công tác lĩnh vực đầu xây dựng; sở định hướng xếp, bố trí lại đội ngũ cán cho hợp lý, bố trí người việc, phù hợp với khả trình độ chuyên môn cán Kiên thay cán yếu lực phẩm chất, không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ - Tỉnh cần kế hoạch cụ thể cho chiến lược đào tạo đào tạo lại đội ngũ cán làm nhiệm vụ quản nhà nước ĐTXD ban quản dự án, phòng ban chuyên mơn tỉnh, huyện thành phố: chương trình đào tạo phân theo ngành, lĩnh vực đầu khác để thực đào tạo trình độ chuyên môn sâu thuộc lĩnh vực công tác (kể đào tạo sau đại học) - Đối với công tác bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán làm nhiệm vụ quản vốn đầu XDCB cần ý mức, thông qua việc mở lớp 96 tập huấn chuyên môn để cập nhật kịp thời kiến thức quản đầu XDCB, đáp ứng yêu cầu quản điều kiện chế sách nhiều thay đổi - Về lâu dài, phải kế hoạch tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp đại học từ loại trở lên người quê hương công tác tỉnh; quy hoạch cử cán trẻ, lực chun mơn, nghiệp vụ thành thạo đưa đào tạo trường đại học cam kết công tác lâu dài địa phương Đồng thời chế độ hỗ trợ phù hợp để động viên khuyến khích nhân tài TĨM TẮT CHƯƠNG Từ phân tích thực tế tồn nguyên nhân công tác quản nhà nước dự án đầu XDCB từ vốn NSNN tỉnh thời gian qua; xác định mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quan điểm ĐTXD kết cấu hạ tầng, phương hướng đầu tính đột phá nhu cầu vốn đầu giai đoạn 2017-2020 tỉnh Tác giả đưa giải pháp cần tập trung giải thời gian tới, nhằm hạn chế tình trạng lãng phí, thất vốn, đem lại lợi ích KT-XH việc sử dụng vốn đầu XDCB như: Quản chặt chẽ công tác quy hoạch; đổi công tác kế hoạch hóa vốn đầu tư; nâng cao chất lượng lập, thẩm định phê duyệt dự án ĐTXD; tăng cường quản công tác lựa chọn nhà thầu; tổ chức quản thi cơng, nghiệm thu bàn giao đưa cơng trình vào sử dụng; nâng cao chất lượng KSTTVĐT tốn vốn đầu dự án hồn thành; nâng cao chất lượng đội ngũ cán quản vốn đầu tăng cường công tác tra, kiểm tra, giám sát cộng đồng cơng khai tài đầu XDCB 97 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Quản Nhà nước dự án đầu từ nguồn vốn ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Ngãi vấn đề nhạy cảm; đồng thời điều kiện dễ xảy tiêu cực, tham nhũng Chính vậy, việc nghiên cứu cách toàn diện luận thực tiễn quản nhằm hoàn thiện, nâng cao hiệu nguồn vốn vấn đề cần thiết đặt Đề tài hoàn thành mục tiêu nghiên cứu theo yêu cầu Luận văn cao học quản hành cơng Những kết luận khoa học chủ yếu mà Luận văn đưa bao gồm: Thứ nhất, hệ thống hoá vấn đề luận liên quan đến đầu tư, dự án đầu tư, nguồn vốn đầu tư, nguồn tài cho chương trình, dự án, vai trò đời sống kinh tế - xã hội Thứ hai, hệ thống hoá sở luận quản Nhà nước chương trình, dự án đầu vốn ngân sách nhà nước, cần thiết phải quản Nhà nước, nội dung quản Nhà nước, nguyên tắc yêu cầu quản dự án đầu Thứ ba, đề tài khái quát tình hình quản nhà nước dự án đầu số nước Thế giới, làm rút học cho Việt Nam Thứ tư, đề tài đánh giá thực trạng dự án đầu xây dựng vốn ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Ngãi năm qua, hiệu mà dự án mang lại cho đời sống kinh tế xã hội tỉnh Thứ năm, đề tài phân tích cách tồn diện tất mặt thực trạng cơng tác quản nhà nước dự án đầu Qua đề tài nêu nguyên nhân tồn cần thiết phải xử nhằm hồn thiện cơng tác quản 98 Nhà nước dự án đầu vốn ngân sách nhà nước địa bàn tỉnh Thứ sáu, đề tài đề xuất phương hướng, giải pháp kiến nghị với ngành, cấp, quan liên quan việc quản Nhà nước dự án đầu vốn ngân sách nhà nước Đây kết luận khoa học, góp phần hồn thiện cơng tác quản Nhà nước dự án đầu xây dựng từ vốn ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Ngãi Những kết luận khoa học chắn giá trị định nghiên cứu học tập Đồng thời đóng góp định khoa học quản hành cơng nói riêng Vì điều kiện hạn chế, chắn Luận văn khơng tránh khỏi thiếu sót Kính mong nhận thông cảm thầy, cô, bạn đọc sai sót Luận văn Kiến nghị Nhằm đảm bảo cho giải pháp nêu nhanh chóng phát huy tác dụng q trình quản nhà nước vốn đầu xây dựng từ ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Ngãi, Luận văn xin đưa số kiến nghị sau: - Đối với Chính phủ Bộ ngành trung ương Hiện chế sách quản đầu xây dựng Nhà nước ban hành, sửa đổi, bổ sung tương đối kịp thời, đáp ứng yêu cầu quản điều hành hoạt động đầu quản vốn đầu dần vào nề nếp Tuy nhiên, chế sách khơng tính ổn định lâu dài, thường xuyên thay đổi gây nhiều khó khăn bất cập cho người làm công tác quản nhà nước dự án đầu XDCB từ vốn NSNN Do đó, việc tiếp tục sửa đổi, bổ sung hồn thiện chế sách quản đầu tính 99 thống ổn định lâu dài, sở phân tích nguyên dẫn đến lãng phí, thất vốn đầu từ NSNN - Thường xuyên tham vấn ý kiến địa phương việc thực chế sách quản đầu xây dựng, từ cắt giảm bớt thủ tục hành rờm rà, khơng cần thiết để tạo điều kiện thuận lợi, môi trường thơng thống cho địa phương tổ chức triển khai thực - Tiếp tục rà soát, điều chỉnh bổ sung tiêu chí, nguyên tắc, chế điều hành, quản phân bổ vốn chương trình mục tiêu, chương trình mục tiêu quốc gia, vốn hỗ trợ mục tiêu cho địa phương để địa phương chủ động xây dựng kế hoạch phân bổ vốn đầu công trung hạn giai đoạn 2017-2020, giai đoạn 2021-2025 kế hoạch hàng năm - Tăng cường hướng dẫn, đào tạo, hỗ trợ giám sát quan phân cấp lập kế hoạch đầu triển khai thực đầu dự án - Kịp thời ban hành Thông hướng dẫn thực Luật mới, sửa đổi, bổ sung như: Luật Ngân sách, Luật Đầu công; Luật Đấu thầu… - Hiện nay, nguồn lực Trung ương bố trí đáp ứng khoảng 16% nhu cầu vốn để thực chương trình cho tỉnh Vì vậy, Chính phủ Bộ ngành Trung ương quan tâm, cân đối nguồn vốn để ưu tiên bố trí, hỗ trợ vốn nhiều tỉnh Quảng Ngãi./ 100 TÀI LIỆU THAM KHẢO Cục Thống kê tỉnh Quảng Ngãi (2016), Niên giám thống kê tỉnh Quảng Ngãi – 2015, NXB Thống kê, Hà Nội Lê Hoằng Bá Huyền (2008), “Hồn thiện cơng tác quản chi ngân sách nhà nước cho đầu xây dựng địa bàn huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa”, Luận văn thạc sĩ kinh tế Nguyễn Thanh Minh (2011), “Quản đầu công địa bàn tỉnh Bình Định” Luận văn thạc sĩ kinh tế Nguyễn Khoa Tân (2014), “Hồn thiện cơng tác quản vốn đầu xây dựng ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Bình” Luận văn thạc sĩ kinh tế Nguyễn Thị Thanh Nhàn (2013 ) “Đầu phát triển từ nguồn vốn NSNN thành phố Đà Nẵng” Luận án Tiến sỹ kinh tế Phan Thị Thu Hiền (2015), "Đầu phát triển từ nguồn vốn ngân sách địa phương tỉnh Hà Nam", Luận án Tiến sỹ kinh tế Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (2013), Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (2014), Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (2014), Luật Đầu công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (2014), Luật Đầu số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (2015), Luật Ngân sách Nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015 Sở Tài tỉnh Quảng Ngãi (2014-2016), Báo cáo tình hình phân bổ kế hoạch vốn đầu phát triển địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Sở Tài tỉnh Quảng Ngãi (2017), Báo cáo tình hình nợ đọng vốn đầu phát triển địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Sở Tài tỉnh Quảng Ngãi (2017), Báo cáo tình hình phê duyệt Quyết tốn dự án hoàn thành địa bàn tỉnh Quảng Ngãi UBND tỉnh Quảng Ngãi (2011), Quy định phân cấp, ủy quyền quản dự án đầu UBND tỉnh Quảng Ngãi (2017), Báo cáo tình hình thực đầu phát triển giai đoạn 2011-2015 dự kiến kế hoạch đầu công trung hạn giai doạn 2016-2020 Bộ Tài (2011), Thơng số 19/2011/TT-BTC ngày 14/2/2011 hướng dẫn tốn dự án hồn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước Bộ Tài (2011), Thơng số 86/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011 hướng dẫn quản lý, tốn vốn đầu vốn nghiệp tính chất đầu thuộc nguồn vốn NSNN Chính phủ (2012), Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 10/10/2012 giải pháp chủ yếu khắc phục tình trạng nợ đọng XDCB địa phương Chính phủ (2013), Nghị định số 121/2013/NĐ-CP ngày 10/10/2013 Quy định xử phạt hành hoạt động xây dựng Bộ Tài (2014), Thơng số 04/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 Quy định quy trình thẩm tra tốn dự án hồn thành dự án sử dụng vốn Ngân sách nhà nước Chính phủ (2014), Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 Quy định chi tiết thi hành số điều Luật Đấu thầu lựa chọn nhà thầu Chính phủ (2015), Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 quản chi phí đầu xây dựng Chính phủ (2015), Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 Quy hoạch xây dựng Chính phủ (2015), Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 quản dự án đầu xây dựng Chính phủ (2015), Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 kế hoạch đầu cơng trung hạn năm Chính phủ (2015), Nghị định 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 quản chất lượng bảo trì cơng trình xây dựng Chính phủ (2015), Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 hướng dẫn thi hành số điều Luật Đầu công Bộ Tài (2016), Thơng số 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 Quy định quản lý, toán vốn đầu sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước Bộ Tài (2016), Thơng số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 Quy định tốn dự án hồn thành thuộc nguồn vốn nhà nước UBND tỉnh Quảng Ngãi (2017), Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ban hành Quy định số nhiệm vụ quản đầu xây dựng địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ... nhà nước dự án đầu tư xây dựng từ vốn ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Ngãi - Đề xuất giải pháp để hoàn thiện quản lý nhà nước dự án đầu tư xây dựng từ vốn ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Ngãi 4 Đối. .. nước dự án đầu tư xây dựng từ vốn ngân sách Nhà nước tỉnh Quảng Ngãi Chương CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 1.1 Lý luận chung đầu. .. đầu tư xây dựng từ vốn ngân sách Nhà nước tỉnh Chương 2: Thực trạng quản lý nhà nước dự án đầu tư xây dựng từ vốn ngân sách Nhà nước tỉnh Quảng Ngãi Chương 3: Giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư xây dựng cơ bản từ vốn ngân sách Nhà nước tại tỉnh Quảng Ngãi (Luận văn thạc sĩ), Quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư xây dựng cơ bản từ vốn ngân sách Nhà nước tại tỉnh Quảng Ngãi (Luận văn thạc sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn