Đánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất tại huyện Pác Nặm tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2010 – 2013 (Khóa luận tốt nghiệp)

67 10 0
  • Loading ...
1/67 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/03/2018, 10:07

Đánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất tại huyện Pác Nặm tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2010 – 2013 (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất tại huyện Pác Nặm tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2010 – 2013 (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất tại huyện Pác Nặm tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2010 – 2013 (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất tại huyện Pác Nặm tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2010 – 2013 (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất tại huyện Pác Nặm tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2010 – 2013 (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất tại huyện Pác Nặm tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2010 – 2013 (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất tại huyện Pác Nặm tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2010 – 2013 (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất tại huyện Pác Nặm tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2010 – 2013 (Khóa luận tốt nghiệp) I H C THÁI NGUYÊN I H C NÔNG LÂM tài: N QUY N S HUY N PÁC N M, T NH B C K KHÓA LU N T T NGHI H o D TT I N 2010 2013 IH C : Chính quy Chuyên ngành : Qu L p : 43A - Khoa : Qu n lý tài nguyên Khóa h c : 2011 - 2015 Gi ng d n : ThS Nguy n Ng c Anh THÁI NGUYÊN 2015 i Th c t p t t nghi p m n h t s c quan tr ng c a m i sinh sinh viên ti p c n v i th c t nh m c ng c v n d ng nh ng ki n th cb n khóa lu n này, em xin chân thành c i h c Nông Lâm Thái Nguyên, Ban ch nhi m khoa Qu n lý Tài nguyên, th y t cho em nh ng ki n th c quý báu su t khóa h c Em xin chân thành c y ThS Nguy n Ng c Anh d n d t em su t th i gian th c t ng d n em hồn thành khóa lu n M t l n n a em xin chân thành c c a cán b ng huy n Pác N u ki n t t nh t em trình th c t p t i C n bè nh t trình h c t p th i gian th c t p Trong th i gian th c t g ng h t s nghi m ki n th c có h n nên b n khóa lu n c a em khơng tránh kh i nh ng thi u sót m khuy t Em r c th y giáo, cô giáo b khóa lu n c nb hồn thi Em xin chân thành c Sinh viên c ii G VÀ HÌNH B ng 4.1 Phân b lo a bàn huy n Pác N m 28 B ng 4.2: Hi n tr ng s d t c a huy n pác n B ng 4.3: K t qu chuy ng quy n s d huy n Pác N t c a 40 n 2010 - 2013 40 B ng 4.4: K t qu công tác th a k quy n s d c a huy n Pác N t 42 n 2010-2013 42 B ng 4.5: K t qu công tác t ng cho quy n s d c a huy n Pác N 37 t 43 n 2010-2013 43 B ng 4.6: K t qu th c hi n công tác th ch p quy n s d c a huy n Pác N t 44 n 2010-2013 44 B ng 4.7: T ng h p k t qu chuy a huy n Pác N m 47 n 2010-2013 47 B i dân v công tác chuy n quy n s d t t i huy n Pác N m 49 B a cán b qu n lý v công tác chuy n quy n s d t t i huy n Pác N m 51 iii DANH M CÁC H ÌNH Trang Hình 4.1: T ng h p k t qu chuy theo hình th c chuy 47 iv Ch vi t t t Quy n s d UBND t y ban nhân dân S d t Gi y ch ng nh n quy n s d CNH- Cơng nghi p hóa CP Ngh TT BTNMT - UBND i hóa nh - Chính ph B TT BTC TTg Hi ng Tài Quy Quy t Th ng nh - y ban nhân dân v Trang Ph n M U tv 1.2 M c tiêu yêu c u c tài 1.2.1 M c tiêu c a tài 1.2.2 Yêu c u c tài tài Ph n T NG QUAN TÀI LI U khoa h c c tài pháp lý c tài th c ti n c tài 2.2 Khái quát v chuy 2.2.1 Các hình th c chuy 2.2.2 M t s nh chung v chuy 2.2.3 Nh nh v trình t , th t c chuy t Ph n 12 m tc a ng th tr n 16 NG, N U 24 ng ph m vi nghiên c u 24 3.1.1 ng nghiên c u: 24 3.1.2 Ph m vi nghiên c u 24 m th i gian nghiên c u 24 m 24 3.1.2 Th i gian 24 3.3 N i dung nghiên c u 24 u ki n t nhiên - kinh t - xã h i c a huy n Pác N m 24 vi 3.3.2 Tình hình qu n lý s d huy n Pác N m 24 n quy n s d N a bàn huy n Pác n 2010-2013 24 i dân cán b huy n Pác N m v công tác chuy n 24 3.3.5 Nh ng k t qu n ch c a công tác chuy a bàn huy n m t s gi i pháp nâng cao hi u qu công tác chuy 24 3.4 u 24 3.4 thu th p tài li u 25 Ti u tra ph ng v a bàn huy n b v n tr c ti p cán b qu Ti i dân v i b câu h ng n b s n u tra 12 cán b tr c ti p th c hi n vi c chuy n quy n s d ng t cho h chuy n quy n s d 3.4.2 a bàn t i dân ng th c hi n vi c 10 xã c a huy n 25 ng h p, phân tích s li u 25 Ph n K T QU NGHIÊN C U 26 u ki n t nhiên - kinh t - xã h i c a huy n Pác N m 26 u ki n t nhiên c a huy n Pác N m 26 u ki n kinh t - xã h i c a huy n Pác N m 30 4.2 Tình hình qu n lý s d 4.2.1 Hi n tr ng s d 4.2.2 Tình hình qu i huy n Pác N m 36 t c a huy n Pác N m 36 a huy n Pác N m 37 n quy n s d N a bàn huy n Pác n 2010-2013 39 4.3.1 K t qu công tác chuy n quy n s d t 39 vii 4.3.2 T ng h t qu chuy a huy n Pác N m giai n 2010-2013 46 i dân cán b huy n Pác N m v công tác chuy n 49 i dân v công tác chuy n quy n s d huy n Pác N n 2010- 2013 49 a cán b qu n lý v công tác chuy n quy n s d huy n Pác N 4.5 Nh ng k t qu t t i tt i n 2010- 2013 51 n ch c a công tác chuy a bàn huy n m t s gi i pháp nâng cao hi u qu công tác chuy a 53 4.5.1 K t qu c 53 4.5.2 H n ch 54 4.5.3 M t s gi i pháp nh m nâng cao hi u qu công tác chuy n quy n s d t t i huy n Pác N m 54 Ph n K T LU NGH 56 5.1 K t lu n 56 ngh 57 TÀI LI U THAM KH O 58 P tv tái t xu t quan tr ng khơng th thay th b i v li us n i ng Khơng ch v ng v trí c nh, tính gi i h n v khơng gian, tính vô h n v th i gian s d ng Nh m t lo u có th thay th ph i qu n lý s d c trình s n xu t Vì v y c n p lý có hi u qu c ta chuy s d t nh ng công c t Chuy t ct t ho n t n t n lu ng di qu n lý vi c ng xuyên liên i nhi u hình th ng Tuy nhiên ch i vi c chuy nh m t cách có h th ng v hình th c chuy n quy th c hi n chúng Theo lu th t c is d hình th c chuy n quy n s d i, chuy thuê, th a k th ch p quy n s d 2l ns ng, cho t Trong trình th c hi n sau i, b s ng chuy n quy n s d ng c nh ng thành t cv t có th tham gia góp ph n hồn thi n cơng tác qu n lí y n n kinh t Vi t Nam phát tri n Song, n n kinh t ngày phát tri n kéo theo ho b c l nhi phù h p Chính v y, Lu t i c a Lu i nh m kh c ph c nh ng t n v chuy n quy n s d c th , ch t ch liên quan nh v s hình th c chuy n quy n (thêm hình th c chuy n quy n s d b ng giá tr quy n s d m không t t ng cho, góp v n b o lãnh t) th t c chuy uv n Huy n Pác N m m t huy n mi n núi có n n kinh t v t ch t c xây d ng, vi c chuy n quy n s d ng n, t di n ph bi n Do v y c n nâng cao công tác qu n lý vi c th c hi n quy n chuy n quy n s d s d ng qu tc t cách h p lý, ti t ki m hi u qu Xu t phát t th c ti n, t m quan tr ng c a nh ng v nh t trí c a Ban giám hi cs i h c Nông Lâm Thái Nguyên, ban ch nhi m khoa Qu n lý Tài n c bi is ng d n t n tình c a gi ng viên ThS Nguy n Ng c Anh em ti n hành nghiên c giá công tác chuy n quy n s d tài: t t i huy n Pác N m t nh B c K n n 2010 1.2 M c tiêu yêu c u c 1.2.1 M c tiêu c - tài tài c chuy n quy n s d t a bàn huy n Pác N m n 2010- 2013 - ánh giá nh ng thu n l hi n chuy n quy n s d - t t n t i công tác th c a bàn xu t m t s gi i pháp cho vi c th c hi n chuy n quy n s d ng a bàn 1.2.2 Yêu c u c lý, s d tài c t tr - a bàn huy n Pác N m c th c tr ng vi c chuy n quy n s d huy n Pác N m công tác qu u ki n t nhiên, kinh t - xã h i tình hình qu n a bàn n 2010 2013 xu t gi i pháp công tác chuy n quy n s d ct giúp 45 ng h p v i t ng di n tích 707704 m2 Lo 2010 - 2013 191 hình th c chuy n quy n ch y t t lúa i quy ng h th ch p S thêm v t s d ng h phát tri ih n l n h nh, k p th Tuy nhiên, có m t s h c gi i quy t theo ng nhu c u vay v n c a nhân dân ch m l i nguyên nhân sau: - Th nh t ng n t ch p nhi u b u nên khơng photo s h kh u, ch ng y ch ng nh n quy n s d t, t trích l i ph i quay v b sung nhi u l n - Th ch b trí 01 cán b ph ký th ch p tr c v a ph i th b ph n m t c a vào th hai hàng tu nh h gi i quy t th t c, a ph i c p nh t vào s theo dõi bi ng Trong ch p l i nhi u, nên m t nhi u th i gian Th i gian t c n có bi ng thêm nhân s ph nhi m cán b , nh ch p, nâng cao tinh th n trách m b o quy n l i c c th c hi n m t cách k p th i hi u qu 4.3.1.7 o lãnh b ng giá tr quy n s N m n 2010 - 2013 B o lãnh b ng quy n s d chuy n quy n m b o lãnh b ng giá tr d t t i huy nPác t 03 hình th c nh lu n m t khái ni m m t ch s d ng vào kh c bi t m t tài s n có giá tr l ng h y ch ng nh n c a b iv is c a m có i 46 khác Chính v y mà t 2010 - lãnh b ng giá tr ng h p b o a bàn huy n n b ng giá tr quy n s d Pác N t t i huy n n 2010 - 2013 Góp v n b ng quy n s d t 03 hình th c chuy n quy n m nh lu tr is d m t tài s n dân s c bi n góp v n b ng giá t có quy n coi giá tr góp v n v h p tác s n xu t kinh doanh.Vi c góp v n c th x y gi a hay nhi i tác có th i tác r t linh t, góp ti n, ho cơng ngh ng, a thu n nt -2013 theo s li u thu th ng h p góp v n b ng quy n s d c khơng có a bàn huy a bàn huy n ch y u h kinh doanh nh l , quy mô h p, h ch y u t n s n xu t kinh doanh Trong th i gian t i c p quy ho ch c th nh tuyên truy nh ng k y s phát tri n c a ho m r ng s hi u bi t c lu ng t n i dân v nh c a pháp th t c c a hình th c góp v n b ng giá tr 4.3.2 T ng h p t qu chuy n c a huy n Pác N m n 2010-2013 a bàn huy n Pác N m công tác chuy n theo nhu c u phát tri n kinh t c a huy chuy n c a huy di ng n K t qu n 2010 - 2013 th hi n t i b ng 4.7: 47 B ng 4.7: T ng h p k t qu chuy n c a huy n Pác N m n 2010-2013 TT Hình th c Chuy i Chuy ng Cho thuê, cho thuê l i Th a k T ng cho Th ch p b ng giá tr B o lãnh b ng giá tr Góp v n b ng giá tr T ng Qua b ng 4.7 ta th y ký chuy n quy n 589 h ng h p Di n tích (m2) T l hoàn thành th t c (%) 328 18 52 191 0 589 708672 44075 102147 707704 0 1562598 100,00 100,00 100,00 100,00 0 100,00 n 2010 2013 s ng h ng h p v i t ng di n tích 1562598 m2, 100% u hồn thành th t Di n tích (m2) ng h p 350 800000 300 700000 250 600000 500000 200 400000 150 300000 100 200000 50 100000 0 Hình th c chuy Hình 4.1: T ng h p k t qu chuy theo hình th c chuy T hình 4.1 ta th y k t qu chuy n theo hình th c chuy n quy n 2010 - sau: 48 Trong cơng tác chuy n 2013 hình th c chuy t i huy n Pác N m ng ký nhi u nh t v i 328 hình th c có s s h có nhi u di t t s n xu t không s d ng h t qu ng cho h có nhu c u s d Hình th c th a k ng h t ak c vi Các hình th c chuy n ng h a bàn huy n r t l i th a k i, cho thuê cho thuê l i góp v n b ng giá tr , b o lãnh ng h T k t qu ta th t c n 2010 - 2013 s t c a c a UBND xã d t t c a nên chuy n chi m t l nh t v i 18 v i di n tích 44705 m2 S ng h i t ng di n tích 708672 m2 ng h Nguyên nhân nhi u h c n n 2010 - i n quy u cho ta th y công tác chuy n quy n c a huy n c k t qu s quan tâm c a c p, n v riêng, m t ph dân t nh n th n quy n nói u bi i dân m i c quy n l i c a th c hi n th t c chuy n quy n Tuy nhiên th c t có m t s hình th i dân không hi u rõ v b n ch t c a hình th c nên t ý th a thu n v c làm th t c ng i dân n lý vi 49 c a i dân cán b huy n Pác N m v công tác chuy 4.4 a huy n Pác N m i dân v công tác chuy n quy n s d n 2010- 2013 B ng 4.8 i dân v công tác chuy n quy n s d ng t i huy n Pác N m Tr l i có S STT N i dung câu h i Hi u bi t v quy n l i c a tham gia chuy n Q tt i ng i) c ti p xúc thông tin liên quan t i hình th c chuy n T l (%) t Tr l i không S ng i) T l (%) 20 50 20 50 25 62.5 15 37.5 Hài lòng v th i gian gi i quy t th t c hành 24 65 16 35 Hài lòng v q trình gi i quy t th t c hành 30 75 10 25 30 i dân c cán b chuyên môn ng d n làm th t c 28 70 12 i dân hài lòng v cán b chun mơn th c hi n chuy n 40 100 0 40 100 0 i dân g p ph i vi c th c hi n th t c chuy n (Ngu n: T ng h p t phi u tra) T b ng 4.8 ta th y: -S i hi u bi t v quy n l i tham gia chuy n quy n s d ng i chi m 50% s nh n th ch c quy n l i c a tham gia chuy n quy n Nh i 50 l i khơng bi t v quy n l i c a mà ch n th c hi n theo yêu c u c a cán b qu n lý - u tra có 62,5 i dân cho r c ti p xúc v i n công tác chuy n quy n, l i 37,5 l i dân tr c ti p xúc v i thông tin v công tác chuy n quy n - V th i gian gi i quy t th t 35 u tra có u tra tr l i khơng hài lòng v i th i gian gi i quy t th t c, 65 u tra hài lòng S i dân khơng hài n th c hi n th t c riêng nên th i gian gi i quy t th t c làm i dân - V trình gi i quy t th t c hành chính: Có 75 u tra hài lòng v q trình gi i quy t th t c, h c n quy n n p t i c gi i quy hành Ch có 25 nh hi n c h i khơng hài lòng v v cho r ng trình gi i quy t th t gi i quy t th t c làm m rà, qua nhi này, h c Quá trình i dân h mu n th c hi n th t c khác Quá trình gi i quy t th t c tr i qua nhi nhau, th i gi m khác m r t m t th i gian làm nh n th i gian hoàn thành th t c hành c nh - V cán b chuyên môn th c hi n công tác chuy n quy u tra tr l n th c hi n th t ng d n t n tình h hài lòng v i c cán b c th c hi n h , c ch nghi p v c a cán b qu n lý th c hi n công tác chuy n quy n -V u tra tr l i h g p khó c hi n th t c hành v chuy n r ng do th t c hành c m rà, ph c t ,h u cho , 51 m t th t i r t nhi u gi y t liên quan khác gây nên ch m tr vi c hoàn thành h 4.4.2 i gian gi i quy t h a cán b qu n lý v công tác chuy n quy n s d t i huy n Pác N m B t n 2010- 2013 a cán b qu n lý v công tác chuy n quy n s d t t i huy n Pác N m Tr l i có STT S N i dung câu h i T ng i) Các th th c gi y t , quy ah Tr l i không S l T ng (%) l i) (%) nh cho t ng hình th c chuy n quy 12 100 0 12 100 0 75 25 50 50 58,3 41,7 12 100 0 c niêm y t hình th c tuyên truy n v pháp lu Hài lòng v th i gian gi i quy t th t c hành Hài lòng v q trình gi i quy t th t c hành Hài lòng v cơng tác ti p nh n tr k t qu h G p ph c hi n th t c chuy n quy n (Ngu n: T ng h p t phi u tra) Qua b ng 4.9 cho ta th y: - Các th t c gi y t , quy quy n 100% n t ng hình th c chuy n c niêm y t t i b ng thông báo c a xã Tuy nhiên m i 52 xã ch có m t b ng thơng báo t i UBND xã mà xem thơng tin v hình th c chuy n quy ác thông tin khác c niêm y t - u tra có 100% cán b tuyên truy u tra cho r i dân v hình th c chuy n quy n cu c h qua n hình c a huy n Tuy nhiên d nv chuy n quy n cho r ng h chuy n quy n, chuy n quy n g p cán b nh c i n ng d n làm th t n - V th i gian gi i quy t th t c hành v chuy n : 75% cán b tr l i h hài lòng v th i gian gi i quy t th t c, l i 25% cán b tr l i khơng hài lòng Th c t dân ch s h c c thu ng h n quy n tr i ch m tr tính ph c t p c a h y t liên quan ch m kh ng công vi i nhi u - V trình gi i quy t th t c hành v chuy n b : 50% cán u tra hài lòng v q q trình gi i quy t th t c 50% cán b tr l i không hài lòng Q trình gi i quy trình,trình t gi i quy t, t - V ho th c hi ng c a công tác ti p nh n tr k t qu h : 58,3 % cán b pháp lu ng c a i 41,7% cán b tr l i không hài i dân lên làm th t c không hi u bi t nhi u v u v trình t th t c th c hi n chuy n quy n, cán b ch u trách nhi m ti p nh n h h m i th c hi chuy n u tra cho r ng h hài lòng v i ho cơng tác ti p nh n tr k t qu h lòng i dân c Và nguyên nhân n a kh ng d n c n k ng công vi c 53 i nhi trang thi t b nên hi u qu công vi c u qu - Nh ng g p ph i c a chuy n cán b : 10 cán b xã u cho r ng công tác chuy n quy n g p nhi dân trí c ch , nhi u lo n pháp lu t ch i dân h n v t ch t y u, 4.5 Nh ng k t qu n ch c a công tác chuy a bàn huy n m t s gi i pháp nâng cao hi u qu công tác chuy n 4.5.1 K t qu c Công tác chuy n th c hi n t t i huy n Pác N c nh ng k t qu t, c n 2010 Do th c hi n t t công m thi u m c t ch p u n i v ng tranh a bàn huy n, gi i quy cáo hành vi vi ph m s d t k p th i phù h p v pháp lu t hi ng tình ng h V u n i, t nh c a thành h th ng qu n lý th c hi n nhi m v qu quy c n pt nh n p theo Trong nh c s quan tâm c a c v th n n quy n nói riêng, s ph bi r u ki n thu n l i cho công tác chuy n quy n i chúng nên Lu u bi t c i dân v chuy n quy c t m quan tr ng c a chuy n quy n nên s th c hi n chuy n quy c ph bi n n i dân 54 4.5.2 H n ch ng h nQ c gi i quy t theo nh c a pháp lu t, nhiên ti gi i quy t h ch m so v i quy trình b i nguyên nhân sau: - Nhân s c a v a ph i th tc a nh h ng, cán b a ph i c p nh t vào s thi t b làm vi ng, trang y u làm b ng th công, nên m t nhi u th i gian - Tình tr h s m rõ pháp lu t v n quy n vi c gi y t c n thi t ho c thông tin h p a ch a nhi u l n làm m t th i gian c a c cán b M t s hình th c chuy n quy n tc a i dân ng h p làm th t i i, cho thuê cho thuê l i, b o lãnh góp v n -M v t ch t y u, kém, trang thi t b c s d ng lâu ho ng Nhi u lo n pháp lu t ch ng chéo pv - Th c t t n t i m t s ng h p giao d ch ch gi a hai bên mà không qua không n cs qu n lý vi c s d ký c a UBND xã làm th t c nên ng h p chuy n tc c th a thu n th c t i dân 4.5.3 M t s gi i pháp nh m nâng cao hi u qu công tác chuy n quy n s d t t i huy n Pác N m 4.5.3.1 Nâng cao hi u bi t c i dân - UBND xã, c n t ch c tuyên truy i dân bi t v Lu t ài phát thanh, t ch c bu i tuyên truy n, th o lu n v Lu xã ng c u ý ki tác chuy n i xã thôn nâng cao hi u qu c a công th i gian t i 55 - Các c o tích c y m nh công tác tuyên truy i dân l p hoàn thi n h m t c a rút ng c n p h i c th i gian th c hi n công vi 4.5.3.2 ng d n i dân c c a cán b qu n lý - T ch c nh ng bu i t p hu th t c chuy ng xuyên cho cán b th c hi n i dân ng th i n m b c nh v chuyên môn, nh m i c a pháp lu t v - Cán b ph i không ng ng h c h i, hoàn thi b n thân, gi i quy t cơng vi c có hi u qu nh t Ngoài vi c tham gia bu i t p hu n c a c p trên, c n t tìm hi u c p nh nh m quy n trình t , th t c th c hi n chuy n c ban hành thông qua Ngh - Cán b quan tr a xã ph i n m ch vi c th m tra h a bàn c a xã ut r t n quy b c y u t này, cán b qu n lý c ng thôn nh m c i thông tin v i c nh ng bi ng v t m t cách ch c ch n nh t - Cán b t n ki m tra h vi c chuy c gi i quy n th nh 4.5.3.3 Công tác qu n lý - H th n pháp lu n th ng nh n hóa, tránh c ng k nh, rút ng n th i gian hoàn thi n h tình tr i ng d n vi c thi hành qu t t c a UBND xã ng xuyên tra, ki m tra vi a ch t b tranh ch p m tránh 56 P 5.1 K t lu n K t qu v chuy n Q a huy n Pác N m cho th y: Công tác chuy a bàn huy 2013, hình th c chuy c chuy i, cho thuê, cho thuê l i, b o lãnh, góp v n b ng giá tr h ký, l i t t c ng ng h c hi n th t c th hi n qua k t qu - Hình th c chuy di n tích 708672m2 328 i t ng i quy t 100% - Hình th c t tích 102147m2 ng h 52 i quy ng h c 52 i t ng di n ng h p v i di n tích 180142,97m2 - Hình th c th a k - Hình th c th ch 707704m2 ng h p v i di n tích 44075m2 18 191 ng h p v i t ng di n tích c gi i quy t h t i huy n Pác N m qua s hi u bi t c a cán b qu n lý i dân cho th y: u tra ph ng v n cán b qu n lý d a vào phi u n b s n ta th y m c dù pháp lu t v chung hình th c chuy n quy n s d truy a bàn huy n i dân, nhiên c ph bi n tuyên i dân ti p thu hi u bi t v chuy n cao.Th t c, trình t th c hi n công tác chuy n quy n rà, ph c t p s hi u bi t pháp lu y ut th t c v chuy n quy n s d i dân m nh ng qu n lý vi c th c hi n gi i quy t i dân 57 ngh s li n a ho u tra thu th ng chuy n c a bàn huy n Pác N m c n có nh ng bi n pháp c th th i gian t i: n lí c n t ch c tuyên truy n m t cách sâu r ng v ki n th c pháp lu t v n th n chuy i dân ng th n lí c n có s u ch nh phù h p linh ng th t c hành chính, trình t th c hi n ho nh m t u ki ng chuy i dân th c hi n nhanh chóng, giúp cán b a gi m thi u áp l c công vi c N l i dân c n có s tìm hi u ti p c n pháp lu t c a vi c s d t bi t v quy n 58 -BTNMT c a B Tài Nguyên B TN&MT (2004), Thôn ng v vi ng d n, ch nh lý qu n lý h a -BTNMT c a B B TN&MT (2005), ng v vi ng d n th c hi n m t s Tài Nguyên u c a ngh nh -CP ngày 29/10/2004 c a ph v thi hành lu 17/2009/TT-BTNMT ngày 21/10/2009 B c aB nhà nh v Gi y ch ng nh n tài s n khác g n li n v , quy n s h u t 20/2010/TT-BTNMT ngày 22/10/2010 B c aB nh b sung v Gi y ch ng nh n quy n s d ng t, quy n s h u nhà B tài s n khác g n li n v TN&MT (2006 t ch s 04/2006/TTLT- BTP-BTNMT ngày 13/06/2006 c a B ng d n vi s n g n li n v Tài nguyên ch p, b o lãnh b ng , tài t B ch s 20/2011/TTLTBTP-BTNMT ngày 18/11/2011 c a B ng d n vi s n g n li n v Chínhph Tài nguyên ng ký th ch p, b o lãnh b ng t c CHXHCN Vi t Nam (2004), Ngh nh s CP ngày 29/10/2004 c a Chính ph v thi hành Lu c CHXHCN Vi t Nam (2003), Lu Qu c h , tài , Nxb ng, Hà N i Nguy n Kh i h c Nông Lâm Thái Nguyên ng Pháp lu ng 59 Qu 10 Nguy n Kh cv , Nxb Nông nghi p Hà N i 11 Th ng ph (2007), Quy c a Th nh s - TTg ngày 22/6/2007 ng Chính ph V/v Ban hành Quy ch th c hi n m t c ch m t c 12 UBND huy n Pác N m (2011), Báo cáo thuy t minh Quy ho ch s d ng ho ch s d ng huy n Pác N m - 2015) c a ... giai n 2010- 2013 46 i dân cán b huy n Pác N m v công tác chuy n 49 i dân v công tác chuy n quy n s d huy n Pác N n 2010- 2013 49 a cán b qu n lý v công tác chuy... n Pác N t c a 40 n 2010 - 2013 40 B ng 4.4: K t qu công tác th a k quy n s d c a huy n Pác N t 42 n 2010- 2013 42 B ng 4.5: K t qu công tác t ng cho quy n s d c a huy n Pác. .. 43 n 2010- 2013 43 B ng 4.6: K t qu th c hi n công tác th ch p quy n s d c a huy n Pác N t 44 n 2010- 2013 44 B ng 4.7: T ng h p k t qu chuy a huy n Pác N m 47 n 2010- 2013
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất tại huyện Pác Nặm tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2010 – 2013 (Khóa luận tốt nghiệp), Đánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất tại huyện Pác Nặm tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2010 – 2013 (Khóa luận tốt nghiệp)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay