KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VIỆT NAM KỸ NGHỆ SÚC SẢN – VISSAN LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH KẾ TOÁN

119 9 0
  • Loading ...
1/119 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/03/2018, 08:56

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH *********** LƯƠNG THỊ THU SƯƠNG KẾ TỐN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VIỆT NAM KỸ NGHỆ SÚC SẢN – VISSAN LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH KẾ TOÁN Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 06/ 2012 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NƠNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH *********** LƯƠNG THỊ THU SƯƠNG KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VIỆT NAM KỸ NGHỆ SÚC SẢN - VISSAN Ngành: Kế toán LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Người hướng dẫn: Bùi Công Luận Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 06/ 2012 Hội đồng chấm báo cáo khóa luận tốt nghiệp đại học khoa Kinh Tế, trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh xác nhận khóa luận “Kế tốn tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm công ty TNHH Một Thành Viên Việt Nam Kỹ Nghệ Súc Sản - VISSAN” Lương Thị Thu Sương, sinh viên khóa 2008 2012, ngành Kế tốn, bảo vệ thành công trước hội đồng vào ngày ThS Bùi Công Luận Người hướng dẫn, Ngày Chủ tịch hội đồng chấm báo cáo tháng năm Thư ký hội đồng chấm báo cáo         Ngày   tháng năm Ngày tháng năm LỜI CẢM TẠ Đầu tiên, xin bày tỏ lòng biết ơn vơ hạn đến cha mẹ, người sinh thành nuôi dạy ăn học nên người, bên chặng đường sống! Xin cảm ơn Ban giám hiệu trường Đại Học Nơng Lâm Thành phố Hồ Chí Minh thầy cô Khoa Kinh tế tạo cho em môi trường học tập tốt tận tâm truyền đạt cho em kiến thức kinh nghiệm quý báu suốt bốn năm học vừa qua Đặc biệt, em xin gửi lời biết ơn đến ThS Bùi Cơng Luận, người tận tình hướng dẫn em hồn thành tốt khóa luận giúp đỡ em thời gian đầu tiếp cận với thực tế Xin chân thành cảm ơn Ban Giám Đốc tồn thể cơ, chú, anh chị Phòng Kế tốn – Tài vụ Cơng ty TNHH Một Thành Viên Việt Nam Kỹ Nghệ Súc Sản (VISSAN) Cửa hàng thực phẩm Vissan quận 10 tạo điều kiện cung cấp kiến thức, tài liệu giúp em thực khóa luận Cuối cùng, xin gửi lời tri ân đến người thân, người bạn ủng hộ, sát cánh bên tôi, tơi vượt qua khó khăn suốt q trình học tập Chúc người sức khỏe thành công Xin chân thành cảm ơn! Sinh viên Lương Thị Thu Sương   NỘI DUNG TÓM TẮT LƯƠNG THỊ THU SƯƠNG, tháng 06 năm 2012 “Kế Tốn Tập Hợp Chi Phí Sản Xuất Tính Giá Thành Sản Phẩm Tại Cơng Ty TNHH Một Thành Viên Việt Nam Kỹ Nghệ Súc Sản - VISSAN” LƯƠNG THỊ THU SƯƠNG, June 2012 “Accounting Production Cost and Unit Cost at VISSAN Limited Company” Khóa luận thực dựa nguồn số liệu thu thập chủ yếu phòng Kế tốn – Tài vụ công ty VISSAN Nội dung chủ yếu mô tả q trình tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm để thấy cách thức hạch tốn, sử dụng tài khoản, tính giá thành sản phẩm Đồng thời xem xét tính hợp lý, đầy đủ khoản mục cấu thành nên giá thành sản phẩm Từ đề kiến nghị nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm cơng ty   MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT viii DANH MỤC CÁC BẢNG ix DANH MỤC CÁC HÌNH .x CHƯƠNG 1 MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu nghiên cứu .2 1.3 Phạm vi nghiên cứu khóa luận 1.4 Cấu trúc khóa luận CHƯƠNG 2 TỔNG QUAN 2.1 Giới thiệu tổng quát công ty VISSAN 2.1.1 Khái quát công ty 2.1.2 Lịch sử hình thành phát triển 2.2 Chức năng, lĩnh vực hoạt động mạng lưới kinh doanh công ty VISSAN 2.2.1 Chức 2.2.2 Lĩnh vực hoạt động 2.2.3 Mạng lưới kinh doanh 2.3 Tổ chức máy quản lý công ty .7 2.3.1 Cơ cấu tổ chức 2.3.2 Nhiệm vụ phòng ban 2.4 Tổ chức công tác kế tốn cơng ty 12 2.4.1 Tổ chức máy kế toán .12 2.4.2 Nhiệm vụ phần hành kế toán 12 2.5 Tình hình vận dụng chế độ sách kế tốn công ty VISSAN 13 2.5.1 Vận dụng hệ thống chứng từ kế toán .13 2.5.2 Tài khoản áp dụng 14 2.5.3 Vận dụng hình thức kế tốn hệ thống sổ sách kế toán 14 2.5.4 Mơ hình tổ chức kế tốn 15 2.5.5 Vận dụng sách chế độ kế tốn 15 2.5.6 Tình hình áp dụng cơng cụ phương tiện tính tốn kế tốn 16 v 2.6 Phương hướng phát triển cơng ty thời gian tới 16 CHƯƠNG 3 NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 17 3.1 Đặc điểm chi phí sản xuất 17 3.1.1 Khái niệm .17 3.1.2 Phân loại chi phí sản xuất 17 3.1.3 Đối tượng tập hợp CPSX .19 3.2 Đặc điểm giá thành sản phẩm 19 3.2.1 Khái niệm .19 3.2.2 Phân loại giá thành .19 3.2.3 Đối tượng tính giá thành sản phẩm 20 3.2.4 Kỳ tính giá thành sản phẩm 21 3.3 Nhiệm vụ kế toán CPSX tính GTSP .21 3.4 Kế tốn tập hợp chi phí sản xuất 21 3.4.1 Quy trình kế tốn CPSX tính GTSP 21 3.4.2 Kế toán tập hợp chi phí NVL trực tiếp 22 3.4.3 Kế toán tập hợp chi phí nhân cơng trực tiếp 24 3.4.4 Kế tốn tập hợp chi phí sản xuất chung 26 3.4.5 Kế toán thiệt hại sản phẩm hỏng 28 3.5 Kế toán tổng hợp CPSX tính GTSP 31 3.6 Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ 32 3.6.1 Khái niệm .32 3.6.2 Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang .32 3.7 Tính giá thành sản phẩm 33 3.7.1 Phương pháp trực tiếp (còn gọi phương pháp giản đơn) 33 3.7.2 Phương pháp hệ số 34 3.7.3 Phương pháp tỷ lệ 34 3.7.4 Phương pháp loại trừ chi phí 34 3.7.5 Phương pháp đơn đặt hàng 35 3.7.6 Phương pháp phân bước 35 3.7.7 Phương pháp liên hợp 35 3.8 Phương pháp nghiên cứu 35 vi 3.8.1 Phương pháp thu thập số liệu 35 3.8.2 Phương pháp xử lý, trình bày 35 3.8.3 Phương pháp mô tả số liệu 35 3.8.4 Phương pháp vấn 36 CHƯƠNG 4 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 37 4.1 Đặc điểm sản xuất sản phẩm quy trình cơng nghệ cơng ty VISSAN 37 4.1.1 Đặc điểm sản xuất sản phẩm 37 4.1.2 Quy trình cơng nghệ 37 4.2 Đặc điểm tổ chức cơng tác kế tốn tập hợp CPSX tính GTSP cơng ty .39 4.2.1 Phân loại CPSX .39 4.2.2 Đối tượng tập hợp chi phí 39 4.2.3 Đối tượng tính giá thành 39 4.2.4 Kỳ tính GTSP 40 4.2.5 Phương pháp tính GTSP 40 4.3 Kế tốn tập hợp CPSX XXTT cơng ty VISSAN 40 4.3.1 Kế toán tập hợp chi phí NVL trực tiếp 40 4.3.2 Kế tốn chi phí nhân công trực tiếp .48 4.3.3 Kế tốn chi phí SXC 54 4.3.4 Kế tốn tập hợp chi phí thiệt hại sản xuất 61 4.3.5 Kế toán đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ 61 4.4 Kế toán GTSP 62 4.4.1 Tổng hợp CPSX .62 4.4.2 Kế toán tính GTSP 63 CHƯƠNG 5 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 65 5.1 Kết luận 65 5.1.1 Ưu điểm 65 5.1.2 Những mặt tồn 66 5.2 Kiến nghị 67 TÀI LIỆU THAM KHẢO .70 PHỤ LỤC vii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BB Bao bì BHTN Bảo hiểm thất nghiệp BHXH Bảo hiểm xã hội BHYT Bảo hiểm y tế BTC Bộ tài CPSX Chi phí sản xuất GĐ Giám đốc GTGT Giá trị gia tăng GTSP Giá thành sản phẩm K/C Kết chuyển KPCĐ Kinh phí cơng đồn NC Nhân cơng NVL Nguyên vật liệu PTGĐ Phó tổng giám đốc QĐ Quyết định SDĐK Số dư đầu kỳ SDCK Số dư cuối kỳ SXC Sản xuất chung SP Sản phẩm SPDD Sản phẩm dở dang SXDD Sản xuất dở dang TGĐ Tổng giám đốc TNHH Trách nhiệm hữu hạn TSCĐ Tài sản cố định XX Xúc xích XXTT Xúc xích tiệt trùng UBND Ủy ban nhân dân Z Giá thành viii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 4.1 Bảng Định Mức Tiêu Hao NVL Chính 40 Bảng 4.2 Bảng Định Mức Tiêu Hao Nguyên Vật Liệu Phụ 41 Bảng 4.3 Bảng Định Mức Tiêu Hao Bao Bì 41 Bảng 4.4 Bảng Phân Bổ Chi Phí NVL Chính Tổ XXTT Tháng 12/2011 47 Bảng 4.5 Bảng Phân Bổ Chi Phí NC Trực Tiếp Tổ XXTT Tháng 12/2011 52 Bảng 4.6 Bảng Phân Bổ Chi Phí SXC Tổ XXTT Tháng 12/2011 58 Bảng 4.7 Bảng Tính GTSP Tổ XXTT Tháng 12/2011 64 ix           PHỤ LỤC Chứng từ gồm:  Bảng kê số  Nhật ký chứng từ số         PHỤ LỤC Chứng từ gồm:  Bảng giá thành đơn vị XXTT tháng 12/2011  Bảng tính giá thành XXTT tháng 12/2011  Sổ TK 154  Phiếu nhập kho             ... chứng từ cơng nợ tiêu thụ sản phẩm, tình hình toán khách hàng e) Kế toán thu Tập hợp tính thu GTGT đầu vào, đầu ra, thu thu nhập cá nhân,… f) Kế toán vốn tiền Theo dõi vận động khoản tiền mặt,... hoạt động công ty  Tổ chức công tác thu, chi thời hạn để đảm bảo tình hình tài an tồn Bên cạnh phải nghiêm chỉnh chấp hành khai báo thu , trình lên quan thu báo cáo tài định kỳ theo yêu cầu... tập Chúc người sức khỏe thành công Xin chân thành cảm ơn! Sinh viên Lương Thị Thu Sương   NỘI DUNG TÓM TẮT LƯƠNG THỊ THU SƯƠNG, tháng 06 năm 2012 “Kế Toán Tập Hợp Chi Phí Sản Xuất Tính Giá Thành
- Xem thêm -

Xem thêm: KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VIỆT NAM KỸ NGHỆ SÚC SẢN – VISSAN LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH KẾ TOÁN, KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VIỆT NAM KỸ NGHỆ SÚC SẢN – VISSAN LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH KẾ TOÁN

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay