KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ THỦ ĐỨC LÊ TRANG THU KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỂ NHẬN VĂN BẰNG CỬ NHÂN NGÀNH KẾ TOÁN

172 20 0
  • Loading ...
1/172 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/03/2018, 08:54

... Phần Điện Tử Thủ Đức” LE TRANG THU, Faculty Of Economics, Nong Lam University Of Ho Chi Minh City June 2012 “Cost Accounting And Determining Products Cost Price At Thu Duc Electronics Join Stock... chặng đường vào nghề tới Tôi xin vô biết ơn TP HCM, Ngày Tháng Sinh viên LÊ TRANG THU Năm 2012 NỘI DUNG TÓM TẮT LÊ TRANG THU, Khoa Kinh Tế, Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh Tháng 06 năm 2012... toán tổng hợp - Kế toán thu : Thực việc tính thu theo quy định nhà nước cách kịp thời xác, lập toán thu , xác định khoản phải nộp cho nhà nước, chịu trách nhiệm loại thu hành nhà nước cho hợp
- Xem thêm -

Xem thêm: KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ THỦ ĐỨC LÊ TRANG THU KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỂ NHẬN VĂN BẰNG CỬ NHÂN NGÀNH KẾ TOÁN, KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ THỦ ĐỨC LÊ TRANG THU KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỂ NHẬN VĂN BẰNG CỬ NHÂN NGÀNH KẾ TOÁN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay