KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY ĐIỆN LỰC GIA ĐỊNH (QUÝ 42011) LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH KẾ TOÁN

143 5 0
  • Loading ...
1/143 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/03/2018, 08:53

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM LÊ THỊ TUYẾT VÂN KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY ĐIỆN LỰC GIA ĐỊNH (QUÝ 4/2011) LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH KẾ TOÁN Thành phố, Hồ Chí Minh Tháng 6/2012 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM LÊ THỊ TUYẾT VÂN KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY ĐIỆN LỰC GIA ĐỊNH (Q 4/2011) Ngành: Kế Tốn Tài Chính LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Người hướng dẫn: LÊ VĂN HOA Thành phố, Hồ Chí Minh Tháng 6/2012 Hội đồng chấm báo cáo khóa luận tốt nghiệp đại học khoa Kinh Tế, trường Đại Học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh xác nhận khóa luận “ Kế Tốn Doanh Thu, Chi Phí Xác Định Kết Quả Kinh Doanh Cơng Ty Điện Lực Gia Định” Lê Thị Tuyết Vân, sinh viên khóa 34, ngành Kế Tốn, bảo vệ thành công trước hội đồng ngày Lê Văn Hoa Người hướng dẫn Ký tên, ngày …… tháng …… năm Chủ tịch hội đồng chấm báo cáo Thư ký hội đồng chấm báo cáo Ngày … tháng … năm… Ngày … tháng … năm… LỜI CẢM ƠN Trước hết xin gửi lời cảm tạ lòng biết ơn sâu sắc đến ba mẹ sinh thành, nuôi dưỡng dạy dỗ nên người Con xin gửi lời kính trọng lòng biết ơn dến người thân, Cơ Dì Chú Bác khuyên ủng hộ suốt thời gian qua Em xin gởi lời cám ơn đến quý Thầy Cô khoa Kinh Tế, trường Đại Học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh tận tình dạy dỗ truyền đạt cho em kiến thức quý báo để em có đủ hành trang bước vào đời Đặc biệt, em xin gởi lời cám ơn sâu sắc lòng thành kính đến Thầy Lê Văn Hoa nhiệt tình, giúp đỡ em nhiều suốt trình thực tập để em hồn thành luận văn Em xin chân thành cám ơn Ban Giám Đốc Cơng Ty Điện Lực Gia Định, tồn thể anh chị nhân viên Công Ty, anh chị phòng Kế Tốn Đội quản lý Khách Hàng giúp đỡ tạo điều kiện cho em hồn thành khóa luận tốt nghiệp Sau cùng, cám ơn tất bạn bè bên cạnh, ủng hộ giúp đỡ tơi lúc khó khăn Kính chúc q thầy cơ, anh chị dồi sức khỏe, thành đạt hạnh phúc đường nghiệp Chân thành cảm ơn! Sinh viên thực Lê Thị Tuyết Vân NỘI DUNG TÓM TẮT LÊ THI TUYẾT VÂN Tháng năm 2012.“ Kế Toán Doanh Thu, Chi Phí Xác Định Kết Quả Kinh Doanh Công Ty Điện Lực Gia Định” LÊ THỊ TUYẾT VÂN Apr 2012 “ Revenue, Cost and Determinate Trading Result Accounting at Gia Định Electricity Company” Khóa luận tìm hiểu cơng tác hạch tốn doanh thu chi phí tai Cơng Ty Điện Lực Gia Định Tìm hiểu trình tự luân chuyển chứng từ, phương pháp hạch toán nghiệp vụ kinh tế liên quan đến doanh thu, chi phí nhu việc quản lý doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh công ty Trên sở tìm hiểu thực tế, đưc ưu khuyết điểm, từ đề xuất vài giải pháp giúp cơng ty khắc phục hồn thiện cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh cơng ty Khóa luận thực dựa nguồn thông tin thu thập phòng kế tốn phòng ban liên quan công ty, sử dụng phương pháp điều tra, quan sát, thu thập số liệu, phân tích, xử lý số liệu so sánh   MỤC LỤC Trang  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT viii DANH MỤC CÁC HÌNH ix DANH MỤC PHỤ LỤC x CHƯƠNG MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3.Phạm vi nghiên cứu 1.4 Cấu trúc khóa luận CHƯƠNG TỔNG QUAN 2.1 Lịch sử hình thành phát triển 2.1.1 Giới thiệu khái quát công ty 2.1.2 Lịch sử hình thành phát triển 2.2 Chức nhiệm vụ công ty 2.2.1 Chức 2.2.2 Nhiệm vụ quyền hạn 2.3 Những khó khăn thuận lợi công ty năm qua 2.3.1 Khó khăn 2.3.2 Thuận lợi 2.4 Phương hướng hoạt động Công ty thời gian tới 2.5 Cơ cấu tổ chức máy quản lý Điện Lực Gia Định 2.5.1 Hình thức tổ chức 2.5.2 Tổ chức Bộ máy Điện Lực Gia Định 2.6 Tổ chức cơng tác kế tốn Điện lực Gia Định 12 2.6.1 Chế độ kế toán áp dụng 12 2.6.2 Tổ chức máy kế tốn Điện lực Gia Định 13 2.6.3 Hình thức tế tốn áp dụng Điện lực 17 2.6.4 Hình thức sổ kế toán 18 v   2.7 Phương tiện tính tốn xử lý số liệu CHƯƠNG NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 Cơ sở lý luận 21 22 22 3.1.1 Khái niệm doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh 22 3.1.2 Ý nghĩa việc xác định kết kinh doanh 22 3.2 Kế tốn q trình tiêu thụ 23 3.2.1 Kế toán doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 23 3.2.2 Kế toán khoản giảm trừ doanh thu 26 3.2.3 Kế toán giá vốn hàng bán 27 3.2.4 Kế tốn chi phí bán hàng 30 3.2.5 Kế tốn chi phí QLDN 32 3.3 Kế tốn xác định kết hoạt động tài 33 3.3.1 Kế tốn doanh thu hoạt động tài 33 3.3.2 Kế tốn chi phí tài 34 3.4 Kế tốn xác định kết kinh doanh hoạt động khác 36 3.4.1 Kế tốn thu nhập khác 36 3.4.2 Kế tốn chi phí khác 37 3.5 Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp hành 37 3.6 Kế toán xác định KQKD 40 3.7 Phương pháp nghiên cứu 42 3.7.1 Phương pháp thu nhập: 42 3.7.2 Phương pháp xử lý số liệu: 42 3.7.3 Phương pháp mô tả: 42 3.7.4 Phương pháp phân tích đánh giá: 42 CHƯƠNG KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 4.1 Đặc điểm hoạt động kinh doanh công ty 43 43 4.1.1 Thi trường tiêu thụ 43 4.1.2 Đặc điểm khách hàng 43 4.1.3 Quá trình bán hàng 43 4.1.4 Giá phương thức toán vi 44   4.2 Kế tốn q trình tiêu thụ 44 4.2.1 Kế toán doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 44 4.2.2 Kế toán giá vốn hàng bán 52 4.2.3 Kế toán khoản giảm trừ DT 57 4.2.4 Kế tốn Doanh thu hoạt động tài 57 4.2.5 Kế toán thu nhập khác 59 4.2.6 Kế tốn chi phí bán hàng 61 4.2.7 Kế tốn chi phí quản lý doanh nghiệp 63 4.2.8 Kế tốn chi phí tài 66 4.2.9 Kế tốn chi phí khác 66 4.2.10 Kế tốn chi phí thuế TNDN 68 4.3 Kế toán xác định kết kinh doanh 68 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 71 5.1 Kết luận 71 5.1.1 Tình hình hoạt động kinh doanh cơng ty 71 5.1.2 Về cơng tác kế tốn cơng ty 71 5.2 Kiến nghị 72 TÀI LIỆU THAM KHẢO 74 vii   DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BHXH Bảo hiểm xã hội BHYT Bảo hiểm y tế BHTN Bảo hiểm tai nạn BH Bán hàng CP Chi phí CNTT Công nghệ thông tin DN Doanh nghiệp DT Doanh thu EVN Tập Đoàn Điện Lực GTGT Giá trị gia tăng HTK Hàng tồn kho KPCĐ Kinh phí cơng đồn KQKD Kết kinh doanh QLDN Quản lý doanh nghiệp SXKD DD Sản xuất kinh doanh dở dang TCKT Tài kế tốn TK Tài khoản TSCĐ Tài sản cố định VT Vật tư viii   DANH MỤC CÁC HÌNH Trang Hình 2.1 Sơ Đồ Tổ Chức Bộ Máy Quản Lý Cơng Ty 9  Hình 2.2.Sơ Đồ Tổ Chức Bộ Máy Kế Tốn 14  Hình 2.3 Hình Biểu Tượng Phần Mềm FMIS 19  Hình 2.4 Sơ Đồ Trình Tự Hạch Tốn Theo Hình Thức Kế Tốn CTGS 20  Hình 4.1 Lưu Đồ Luân Chuyển Chứng Từ Xuất Bán Hàng Hóa Cty Điện Lực Gia Định 47  Hình 4.2.Sơ Đồ Quy trình Kế Tốn Doanh Thu BH Cung Cấp DV 48  Hình 4.3 Sơ Đồ Hạch Tốn Doanh Thu Bán Hàng Cung Cấp Dịch Vụ Quý Năm 2011 51  Hình 4.4 Sơ Đồ Quy Trình Kế Tốn Giá Vốn Hàng Bán 53  Hình 4.5 Sơ Đồ Hạch Toán Giá Vốn Hàng Bán Quý Năm 2011 55  Hình 4.6 Sơ Đồ Hạch Tốn Doanh Thu Hoạt Động Tài Chính Q Năm 2011 58  Hình 4.7 Sơ Đồ Hạch Toán Thu Nhập Khác Quý Năm 2011 60  Hình 4.8 Sơ Đồ Hạch Tốn Chi Phí Bán Hàng Quý Năm 2011 62  Hình 4.9 Sơ Đồ Hạch Tốn Chi Phí Quản Lý Doanh Nghiệp Q Năm 201 65  Hình 4.10 Sơ Đồ Hạch Tốn Chi Phí Khác Q Năm 2011 67  Hình 4.11 Sơ Đồ Tổng Hợp Kết Quả Hoạt Động Kinh Doanh Quý Năm 2011 70    ix                                           PHỤ LỤC Chứng từ gồm: + Hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt                   ... Thực dịch vụ gắm điện kế, tổ chức thi t kế thi công công   trình thuộc kế hoạch đại tu cải tạo… góp phần phục vụ kinh tế xã hội địa bàn Điện Lực quản lý - Khảo sát thi t kế nguồn điện, lước điện... trang thi t bị vật tư Tổ chức đấu thầu cơng trình xây lắp sửa chữa điện mua sắm vật tư thi t bị điện…  Phòng Viễn thơng & Cơng nghệ thơng tin Phụ trách cơng tác kinh doanh viễn thơng, hồn thi n... Gia Định 1.4 Cấu trúc khóa luận Chương 1: Mở đầu Giới thi u khái quát lý chọn đề tài mục tiêu nghiên cứu đề tài Chương 2: Tổng quan Giới thi u sơ lược địa bàn nghiên cứu Chương 3: Nội dung phương
- Xem thêm -

Xem thêm: KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY ĐIỆN LỰC GIA ĐỊNH (QUÝ 42011) LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH KẾ TOÁN, KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY ĐIỆN LỰC GIA ĐỊNH (QUÝ 42011) LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH KẾ TOÁN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay