QUẢN LÝ DỊCH VỤ VẬN TẢI CONTAINER BẰNG XE ĐẦU KÉO: MỘT TIẾP CẬN THEO KIỂU MÔ HÌNH HÓA TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI GIANG AN LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH KINH TẾ NÔNG LÂM

71 37 0
  • Loading ...
1/71 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/03/2018, 08:51

... xe đầu kéo: Một tiếp cận theo kiểu mơ hình hóa cơng ty cổ phần giao nhận vận tải Giang An” LE QUANG KHANH June 2012 “Managing the container transport service: a modeling approach for the Giang... nhận vận tải Giang An tận tình giúp đỡ tơi suốt q trình thực tập Sinh viên: Lê Quang Khánh       NỘI DUNG TÓM TẮT LÊ QUANG KHÁNH Tháng 06 năm 2012 “Quàn lý dịch vụ vận tải container xe đầu kéo:... Trách Nhiệm Hữu Hạn TP.HCM Thành Phố Hồ Chí Minh FCL Full container load LCL Less than container load L/C Tín dụng thư (Letter of Credit) ISO Tổ chức Quốc tế tiêu chuẩn hoá (International Organization
- Xem thêm -

Xem thêm: QUẢN LÝ DỊCH VỤ VẬN TẢI CONTAINER BẰNG XE ĐẦU KÉO: MỘT TIẾP CẬN THEO KIỂU MÔ HÌNH HÓA TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI GIANG AN LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH KINH TẾ NÔNG LÂM, QUẢN LÝ DỊCH VỤ VẬN TẢI CONTAINER BẰNG XE ĐẦU KÉO: MỘT TIẾP CẬN THEO KIỂU MÔ HÌNH HÓA TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI GIANG AN LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH KINH TẾ NÔNG LÂM

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay