QUẢN LÝ DỊCH VỤ VẬN TẢI CONTAINER BẰNG XE ĐẦU KÉO: MỘT TIẾP CẬN THEO KIỂU MÔ HÌNH HÓA TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI GIANG AN LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH KINH TẾ NÔNG LÂM

71 10 0
  • Loading ...
1/71 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/03/2018, 08:51

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH *************** LÊ QUANG KHÁNH QUẢN LÝ DỊCH VỤ VẬN TẢI CONTAINER BẰNG XE ĐẦU KÉO: MỘT TIẾP CẬN THEO KIỂU MƠ HÌNH HĨA TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI GIANG AN LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH KINH TẾ NÔNG LÂM Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 06/2012     BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH *************** LÊ QUANG KHÁNH QUẢN LÝ DỊCH VỤ VẬN TẢI CONTAINER BẰNG XE ĐẦU KÉO: MỘT TIẾP CẬN THEO KIỂU MƠ HÌNH HĨA TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI GIANG AN Ngành: Kinh Tế Nông Lâm LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Giáo viên hướng dẫn: TS TRẦN ĐỘC LẬP Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 06/2012         Hội đồng chấm báo cáo khóa luận tốt nghiệp đại học khoa Kinh Tế, trường Đại Học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh xác nhận khóa luận “Quàn lý dịch vụ vận tải container xe đầu kéo: Một tiếp cận theo kiểu mơ hình hóa cơng ty cổ phần giao nhận vận tải Giang An”, Lê Quang Khánh, sinh viên Khóa 34, ngành Kinh Tế Nơng Lâm, bảo vệ thành công trước hội đồng vào ngày _ Trần Độc Lập Người hướng dẫn, (Chữ ký) Ngày tháng Chủ tịch hội đồng chấm báo cáo Ngày Thư ký hội đồng chấm báo cáo (Chữ ký, (Chữ ký, Họ tên) Họ tên) tháng năm Ngày     năm tháng năm   LỜI CẢM TẠ Tôi xin dành trang để bày tỏ lòng biết ơn trước hết đến cha mẹ người sinh thành nuôi dưỡng nên người, cám ơn Thầy Cô Khoa Kinh Tế Trường Đại học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh tận tình truyền đạt kiến thức quý báu – tảng cho việc nghiên cứu hoàn thành luận văn Xin chân thành cám ơn Thầy TS Trần Độc Lập nhiệt tình giúp đỡ, hướng dẫn bảo, định hướng suốt trình thực luận văn Chân thành cám ơn quý cô bác, anh chị công ty cổ phần giao nhận vận tải Giang An tận tình giúp đỡ tơi suốt q trình thực tập Sinh viên: Lê Quang Khánh       NỘI DUNG TÓM TẮT LÊ QUANG KHÁNH Tháng 06 năm 2012 “Quàn lý dịch vụ vận tải container xe đầu kéo: Một tiếp cận theo kiểu mơ hình hóa cơng ty cổ phần giao nhận vận tải Giang An” LE QUANG KHANH June 2012 “Managing the container transport service: a modeling approach for the Giang An freight forwarding stock company” Khóa luận tìm hiểu thực trạng vận tải container xe đầu kéo cơng ty sở phân tích tình hình hoạt động kinh doanh dịch vụ thơng qua số liệu doanh thu, chi phí, lợi nhuận, khối lượng hàng hóa vận chuyển qua năm 2007 – 2010 để làm tình thình vận tải cơng ty Dựa vào đó, đưa mơ hình vận tải lâu dài, chủ động hợp lý cho công ty Đề tài sử dụng toán vận tải để đưa lời giải tối ưu cho mơ hình hoạt động vận tải công ty, kết hợp đồ GIS hệ thống định vị toàn cầu GPS đề xuất giải pháp quản lý hành trình cho đội xe đầu kéo cơng ty Kết phân tích cho thấy, khối lượng giao nhận hàng hóa XNK năm tăng lên, lợi nhuận năm sau cao năm trước, chất lượng dịch vụ ngày cải thiện tốt Tuy nhiên, dịch vụ vận tải cơng ty chưa có mơ hình xác định, hoạt động cách bị động thích nghi tạm thời khơng cụ thể Mơ hình đưa mang lại nhiều hiệu tối ưu cho công ty       MỤC LỤC Trang DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vii DANH MỤC CÁC BẢNG viii DANH MỤC CÁC HÌNH ix CHƯƠNG MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Phạm vi nghiên cứu 1.4 Cấu trúc khóa luận CHƯƠNG TỔNG QUAN 2.1 Tổng quan công ty cổ phần giao nhận vận tải Giang An 2.1.1 Các thông tin 2.1.2 Các lĩnh vực hoạt động chủ yếu 2.1.3 Sơ đồ tổ chức máy 2.2 Tổng quan dịch vụ vận tải container xe đầu kéo 2.2.1 Tổng quan giao nhận vận tải 2.2.2 Tổng quan container 2.2.3 Tổng quan vận chuyển hàng hóa xuất nhập container CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 Cơ sở lý luận 17 17 3.1.1 Lý luận chung mơ hình hóa 17 3.1.2 Khái qt chung vận tải container xe đầu kéo 20 3.2 Phương pháp nghiên cứu 20 3.2.1 Phương pháp thu thập số liệu 20 CHƯƠNG KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 4.1 Tình hình hoạt động kinh doanh dịch vụ vận tải xe đầu kéo 40 40 4.1.1 Tình hình kết hoạt động kinh doanh 40 4.1.2 Chi phí Hoạt động xe đầu kéo 42 4.1.3 Khối lượng giao nhận hàng hóa cơng ty qua năm 44 4.1.4 Giá cước vận chuyển 1container 40feet (40”) đến cảng 46 v   4.2 Lợi ích thu đưa lời giải tối ưu thơng qua mơ hình vận tải thành lập 47 4.2.1 Thiết lập giải tốn vận tải cho mơ hình vận tải 47 4.2.2 Lợi ích thu từ lời giải tối ưu mơ hình thiết lập 50 4.3 Kết hợp hộp đen GPS đồ GIS đưa giải pháp quản lý hành trình “CSSE Tracking” cho đội xe đầu kéo 52 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 59 5.1 Kết luận 59 5.2 Kiến nghị 59 TÀI LIỆU THAM KHẢO 60 vi   DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BCĐQG Ban Chỉ Đạo Quốc Gia XNK Xuất nhập WTO Tổ chức Thương mại Thế giới (World Trade Organization) VN Việt Nam TNHH Trách Nhiệm Hữu Hạn TP.HCM Thành Phố Hồ Chí Minh FCL Full container load LCL Less than container load L/C Tín dụng thư (Letter of Credit) ISO Tổ chức Quốc tế tiêu chuẩn hoá (International Organization for Standardization) Tr.đ Triệu Đồng TNDN Thu Nhập Doanh Nghiệp CONT Container TEU Tweenty feet Equivalent Unit                FT feet= 0.3048 m vii   DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 2.1 Bảng tiêu chuẩn hóa container Bảng 4.1 Báo Cáo Kết Quả Hoạt Động Kinh Doanh 2009 - 2010 40 Bảng 4.2 Chi Phí Hoạt Động Của Các Xe Đầu Kéo 2009 - 2010 42 Bảng 4.3 Danh sách khách hàng thuê dịch vụ vận tải công ty Giang An 46 Bảng 4.4 Giá cước vận chuyển 1container 40” đến cảng năm 2010 47 Bảng 4.5 Chi phí vận chuyển 1container 40” từ cảng đến cơng ty (đvt: Tr.d) 48 Bảng 4.6 Số lượng container vận chuyển từ cảng công ty khách hàng 49 Bảng 4.7 Số lượng container vận chuyển công ty khách hàng 49 Bảng 4.8 Số cont vận chuyển từ cảng đến công ty với mức chi phí vận chuyển thấp 50 viii   DANH MỤC CÁC HÌNH Trang Hình 2.1 Sơ đồ tổ chức máy cơng ty Hình 3.1 Mơ hình hóa (lý thuyết), ước lượng tham số mô (phỏng theo Bosch Klauw, 1994) 18 Hình 3.2: Nhận dạng hệ thống (theo Bosch Klauw, 1994 Ljung, 1999) 19 Hình 3.3 Biểu diễn đồ thị tốn vận tải 26 Hình 3.4 Cước phí vận chuyển 27 Hình 3.5 Chọn phương án 28 Hình 3.6 Chọn phương án 29 Hình 3.7 Chu trình vận chuyển 30 Hình 3.8 Quản lý xe dùng định vị GPS kết hợp đồ số GIS 38 Hình 4.1: Biểu Đồ Kết Quả Hoạt Động Kinh Doanh 2009 - 2010 41 Hình 4.2 Biểu Đồ Chi Phí Hoạt Động Các Xe Đầu Kéo 2009 - 2010 43 Hình 4.3 Biểu đồ Khối lượng hàng hóa giao nhận 2007 – 2010 (Đơn vị: Tấn) 44 Hình 4.4 Biểu Đồ Doanh thu Từ Hoạt Động Giao Nhận Vận Tải 2007 – 2010 45 Hình 4.5 Mơ hình hoạt động hệ thống 52 Hình 4.6 Giám sát tồn đội xe 54 Hình 4.7.Theo dõi xe đồ 54 Hình 4.8 Theo dõi lộ trình đồ vệ tinh 55 Hình 4.9 Báo cáo chi tiết lộ trình ngày 55 Hình 4.10 Thiết đặt cảnh báo tốc độ 56 HÌnh 4.11 Chức tạo khu vực theo dõi 56 Hình 4.12 Biểu đồ tốc độ ngày 57 Hình 4.13 Sơ đồ quản lý đội xe đầu kéo 58 ix   Bảng 4.4 Giá cước vận chuyển 1container 40feet (40”) đến cảng năm 2011 Stt Giá cước công ty (Tr.đ) Khoảng cách đến (Km) Cát Sài Lái Gòn Khối lượng VICT (tấn) Số lượng container/ tháng 25 22 30 20 65 1.8 22 19 27 20 60 5.5 75 72 80 30 35 2.3 30 27 35 25 50 4.5 40 37 45 25 40 1.8 22 19 27 20 60 100 97 105 25 30 4.5 45 42 50 25 40 Nguồn: Phòng Kế Tốn Container vận chuyển cont 40’, không vận chuyển loại cont khác Bảng cho biết chi phí, khoảng cách từ cơng ty khách hàng đến cảng, khối lượng container số container công ty yêu cầu vận chuyển hàng tháng 4.2 Lợi ích thu đưa lời giải tối ưu thơng qua mơ hình vận tải thành lập 4.2.1 Thiết lập giải toán vận tải cho mơ hình vận tải Trong tốn vận tải cần điểm quan trọng điểm nguồn (điểm xuất phát hay kho chứa hàng) điểm nhận (kho nhận hàng) Trường hợp này, điểm nguồn cảng: Cát Lái, Sài Gòn VICT Điểm nhận cơng ty mà cần vận chuyển hàng hóa từ cảng công ty từ công ty đến cảng Trong thực trạng vận chuyển công ty Giang An, ta có bảng chi phí vận chuyển container 40” từ cảng công ty nhận công sau:   47   Bảng 4.5 Chi phí vận chuyển 1container 40” từ cảng đến công ty đvt: Tr.đ khối Stt Tên cơng ty Cát Lái Sài Gòn VICT lượng (tấn) Công ty TNHH American home VN Công ty TNHH Arysta lifescience Việt Nam Công ty TNHH Baw Heng steel Việt Nam Công ty TNHH Dunlopillo Việt Nam Công ty TNHH Dynea Việt Nam Công ty CP Full Power Công ty TNHH Perusahaan Kimia Gemilang VN 1500 1420 1600 20 1400 1300 1480 20 4050 3710 4350 30 1500 1400 1650 25 3000 2800 3250 25 1400 1300 1550 20 5000 4710 5380 25 5000 4710 5380 25 Công ty TNHH sản xuất thun nguyên liệu may Premier VN Nguồn: Phòng Kế Tốn Dịch vụ xuất nhập cơng ty Giang An cho thấy khả công ty nhập container xuất container với số lượng container/1tháng cảng sau: 48   Bảng 4.6 Số lượng container vận chuyển từ cảng công ty khách hàng Cảng cty1 cty2 cty3 cty4 cty5 cty6 cty7 cty8 Cát Lái 25 20 20 20 20 25 20 20 Sài Gòn 25 20 15 15 15 20 15 15 VICT 25 25 15 15 15 20 15 15 Nguồn: Phòng Kế Tốn Bảng có dịch vụ xuất nhập công ty cung cấp Đề tài sử dụng để giải lời giải tối ưu mô hình vận tải, xét riêng vận tải Vì xem cảng kho chứa container với số lượng cung cấp tương ứng bảng Khả nhập xuất container cảng khác cơng ty cơng ty có khả sản xuất khác nhau, hãng tàu có mặt đầy đủ cảng khơng phải ngày tàu có cảng để sẵn sàng xuất nhận container Số lượng container công ty vận chuyển từ cảng hàng tháng sau: Bảng 4.7 Số lượng container vận chuyển công ty khách hàng Công ty Lượng cont 65 60 35 50 40 60 30 40 Nguồn: Phòng Kế Toán Bảng số lượng ký theo hợp đồng, thời gian năm (từ năm 2009), số container khơng thay đổi Bài tốn vận tải thiết lập sau: Gọi xc, xs, xv số cont vận chuyển từ Cát Lái, Sài Gòn, VICT đến công ty 49   Hàm mục tiêu: Z=(1500xc1+ 1420xs1+ 1600xv1+ 1400xc2+ 1300xs2+ 1480xv2+ 4050xc3+ 3710xs3+ 4350xv3+ 1500xc4+ 1400xs4+ 1650xv4+ 3000xc5+ 2800xs5+ 3250xv5+ 1400xc6+ 1300xs6+ 1550xv6+ 5000xc7+ 4710xs7+ 5380xv7+ 3000xc8+ 4710xs8+ 5380xv8)=>min Các ràng buộc: (ràng buộc số container phải vận chuyển đi) xc1+xs1+xv1=65 xc2+xs2+xv2=60 xc3+xs3+xv3=35 xc4+xs4+xv4=50 xc5+xs5+xv5=40 xc6+xs6+xv6=60 xc7+xs7+xv7=30 xc8+xs8+xv8=40 xij>=0 (i=1,2,3) (j=1,2,3,4,5,6,7,8) Kết hợp bảng chi phí, bảng khả nhập container tháng công ty cảng, bảng số lượng cont nhập tháng, hàm mục tiêu hệ ràng buộc ta có lời giải tối ưu sau: Bảng 4.8 Số cont vận chuyển từ cảng đến cơng ty với mức chi phí vận chuyển thấp Cảng cty1 cty2 cty3 cty4 cty5 cty6 cty7 cty8 Sài Gòn 25 20 20 20 20 20 20 20 Cát Lái 25 20 15 15 15 20 10 15 VICT 15 20 15 20 Tổng 65 60 35 50 40 60 30 40 Với mức chi phí vận chuyển tối thiểu hiển nhiên lợi nhuận dịch vụ vận tải tối đa hóa 4.2.2 Lợi ích thu từ lời giải tối ưu mơ hình thiết lập a Mơ hình vận tải  Hiện cơng ty chưa có mơ hình vận tải cụ thể Việc vận chuyển container tiến hành cách bị động Xe đầu kéo tình bị động, 50   đợi lệnh lấy container vận chuyển Các xe lẫn lộn, không cụ thể xe công ty nào, xe vận chuyển container ngày Tất thích nghi tạm thời nên việc vận chuyển thường bị chậm trễ, không mong đợi  Container lấy từ cảng Cát Lái, Sài Gòn VICT lại lấy lộn xộn, không cụ thể số lượng cont cảng phí vận chuyển không tối thiểu, việc vận chuyển nằm tình trạng bị động a Lợi ích thu từ mơ hình vận tải thiết lập  Việc vận chuyển container thực cách chủ động  Tính thích nghi cao Xe đầu kéo chủ động thời gian vận chuyển địa điểm hoạt động  Chi phí vận chuyển tối thiểu giúp cơng ty tối đa hóa lợi nhuận vận chuyển container   51   4.3 Kết hợp hộp đen GPS đồ GIS đưa giải pháp quản lý hành trình “CSSE Tracking” cho đội xe đầu kéo Giải pháp quản lý hành trình CSSE tracking hệ thống quản lý, điều hành phương tiện sử dụng thiết bị định vị GPS kết hợp với công nghệ truyền liệu không dây (GPRS) đồ số (GIS) giúp doanh nghiệp quản lý phương tiện tài sản cách dễ dàng, góp phần giải hiệu tốn chi phí cho cá nhân doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực liên quan đến hoạt động vận tải, mang lại cho nhà quản lý lợi ích thiết thực:  Theo dõi xác vị trí, tốc độ, trạng thái phương tiện  Quản lý hiệu sử dụng phương tiện nhân viên  Điều phối phương tiện hiệu quả, nâng cao chất lượng phục vụ  Bảo vệ tài sản doanh nghiệp cách tối ưu Hình 4.5 Mơ Hình Hoạt Động Hệ Thống 52   Giải pháp CSSE tracking gồm thiết bị GPS gắn vào xe, hộp đen GPS làm nhiệm vụ ghi nhận thông tin từ xe truyền liệu máy chủ trung tâm qua sóng điện thoại di động (GPRS) Máy chủ trung tâm ghi lại tất liệu trả về, người dùng cung cấp tài khoản Web truy cập vào máy chủ trung tâm xem lại tất hoạt động xe Các chức quản lý  Giám sát vị trí lộ trình xe theo thời gian thực  Tự động cảnh báo hệ thống quản lý xe vượt tốc độ cho phép  Tự động cảnh báo hệ thống quản lý vượt khỏi vùng giới hạn  Báo động tình trạng khẩn cấp hệ thống quản lý  Theo dõi âm từ xa  Trạng thái xe hiển thị trực tiếp hệ thống quản lý chi tiết 63 tỉnh  Lưu lại lộ trình xe tháng năm (tùy theo nhu cầu thành khách hàng)  Hệ thống báo cáo chi tiết, đa dạng giúp nhà quản lý nhanh chóng tổng hợp tình hình  Thao tác xử lý đơn giản, nhanh chóng, tiện dụng cho người khơng chuyên máy tính  Cho phép tạo quản lý riêng điểm đồ số Một số hình ảnh mơ chức (hình ảnh minh họa cho giải pháp quản lý hành trình cơng ty Giang An)   53   Hình 4.6 Giám Sát Tồn Đội Xe Nguồn: http://gps.csse.com.vn Hình 4.7.Theo Dõi Từng Xe Trên Bản Đồ Nguồn: http://gps.csse.com.vn 54   Hình 4.8 Theo Dõi Lộ Trình Trên Bản Đồ Vệ Tinh Nguồn: http://gps.csse.com.vn Hình 4.9 Báo Cáo Chi Tiết Lộ Trình Trong Ngày 55   Hình 4.10 Thiết Đặt Cảnh Báo Tốc Độ Nguồn: http://gps.csse.com.vn HÌnh 4.11 Chức Năng Tạo Khu Vực Theo Dõi Nguồn: http://gps.csse.com.vn 56   Hình 4.12 Biểu Đồ Tốc Độ Trong Ngày Nguồn: http://gps.csse.com.vn Sơ đồ quản lý đội xe đầu kéo Để chủ động thời gian vận chuyển địa điểm hoạt động, thiết lập sơ đồ diều khiển đội xe Sơ đồ mang tính minh họa cho việc vận chuyển để áp dụng cho thực tế xe đầu ké, 20 romooc 18 công ty khách hàng với 18 địa điểm khác nhau, ta có sơ đồ quản lý đội xe sau:   57   Hình 4.13 Sơ Đồ Quản Lý Đội Xe Đầu Kéo Cty4  Cty2 Cty6  VICT  Cty1  Cát Lái  Sài Gòn  Cty5  Cty8  Cty7  Cty3  Chú thích sơ đồ vận chuyển:  xe vận chuyển cty1 45 cont cty  xe vận chuyển 15cont cty2,cả cty4 45 cont cty6  xe vận chuyển 15 cont cty6 30cont cty3  xe vận chuyển 15cont cty3 15cont cty7  xe vận chuyển 15cont cty cty8   58   CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Qua q trình phân tích thực trạng vận tải công ty Giang An, cho thấy doanh thu dịch vụ vận tải tăng lên qua năm từ 2007 đến 2010 Nhưng công ty chưa có mơ hình vận tải cụ thể, họat động vận tải tiến hành cách bị động, tạm thời Vì lợi nhuận cơng ty chưa đạt tối ưu chi phí chưa tối thiểu hóa Mơ hình vận tải thiết lập giúp cho hoạt động vận tải công ty động hơn, hoạt động cách chủ động, thích nghi lâu dài theo hợp đồng vận tải Tối thiểu hóa chi phí vận chuyển làm tối ưu lợi nhuận vận tải cho cơng ty Giải pháp quản lý hành trình giúp công ty dễ dàng quản lý đội xe đầu kéo Mơ hình hóa hoạt động vận tải cho cơng ty mang lại nhiều lợi ích đề tài nghiên cứu 5.2 Kiến nghị  Cần thiết lập mơ hình vận tải cụ thể cho cơng ty Giang An  Tùy vào thời gian hợp đồng mà mơ hình áp dụng thời gian lâu hay ngắn  Đầu tư thêm trang thiết bị cho đội xe để mơ hình hồn thiện 59   TÀI LIỆU THAM KHẢO Mơ hình hóa (lý thuyết), ước lượng tham số mô (phỏng theo Bosch Klauw, 1994)   Nhận dạng hệ thống (theo Bosch Klauw, 1994 Ljung, 1999) Đinh Ngọc Viện ( 2002), Giao nhận vận tải hàng hóa quốc tế, Nhà xuất giao thơng, Hà Nội Tạp chí kinh tế dự báo số 467 ( T3/2010), Thương mại, Xuất nhập năm 2009 triển vọng 2010, Lưu Quang Khánh Giáo trình vận tải giao nhận Ngoại thương (2003), Nhà xuất Giao thông vận tải, Hà Nội Logistics vấn đề (2003) , Nhà xuất thống kê, Tp Hồ Chí Minh Công ty Giang An, Báo cáo kinh doanh tổng hợp năm 2007, 2008, 2009, 2010 Báo cáo kết thường niên số công ty kinh doanh lĩnh vực dịch vụ giao nhận hàng hoá quốc tế - www.vneconomy.com.vn http://vi.kilobook.com/luan-van-kinh-te/74-nganh-logistics-vn-kha-nang-tiem.html http://viet.vietnamembassy.us/tintuc/story.php?d=20040312164509 www.thuongmaiwto.com 60   Bài toán vận tải, 4/2012, http://vi.wikipedia.org Giải pháp quản lý hành trình, 4/2012, http://gps.csse.com.vn/giai-phap-quanly/18-giai-phap-quan-ly-hanh-trinh.html 61 ... xe đầu kéo: Một tiếp cận theo kiểu mơ hình hóa cơng ty cổ phần giao nhận vận tải Giang An” LE QUANG KHANH June 2012 “Managing the container transport service: a modeling approach for the Giang... nhận vận tải Giang An tận tình giúp đỡ tơi suốt q trình thực tập Sinh viên: Lê Quang Khánh       NỘI DUNG TÓM TẮT LÊ QUANG KHÁNH Tháng 06 năm 2012 “Quàn lý dịch vụ vận tải container xe đầu kéo:... Trách Nhiệm Hữu Hạn TP.HCM Thành Phố Hồ Chí Minh FCL Full container load LCL Less than container load L/C Tín dụng thư (Letter of Credit) ISO Tổ chức Quốc tế tiêu chuẩn hoá (International Organization
- Xem thêm -

Xem thêm: QUẢN LÝ DỊCH VỤ VẬN TẢI CONTAINER BẰNG XE ĐẦU KÉO: MỘT TIẾP CẬN THEO KIỂU MÔ HÌNH HÓA TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI GIANG AN LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH KINH TẾ NÔNG LÂM, QUẢN LÝ DỊCH VỤ VẬN TẢI CONTAINER BẰNG XE ĐẦU KÉO: MỘT TIẾP CẬN THEO KIỂU MÔ HÌNH HÓA TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI GIANG AN LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH KINH TẾ NÔNG LÂM

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay