THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH KHÂU TIÊU THỤ SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ BIÊN HÒA KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH TỔNG HỢP

82 26 0
  • Loading ...
1/82 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/03/2018, 08:51

... Sinh viên LÊ NGỌC TRANG NỘI DUNG TÓM TẮT LÊ NGỌC TRANG Tháng năm 2012 “Thực Trạng Và Một Số Giải Pháp Đẩy Mạnh Khâu Tiêu Thụ Sản Phẩm Tại Cơng Ty Cổ Phần Bao Bì Biên Hòa” LE NGOC TRANG June 2012... 2010-2011 52 Bảng 4.20 Số Vòng Quay Hàng Tồn Kho Qua Năm 2010-2011 53 Bảng 4.21 Tình Hình Trang Bị Trang Thiết Bị Máy Móc Của Cơng Ty Qua Năm 2010-2011 54 Bảng 4.22 Biến Động Tiền Lương Bình... hiệu nguồn cung cấp, vốn vay nhằm thực tốt hoạt động sản xuất kinh doanh cho ngày có hiệu Trang bị đổi trang thiết bị, đầu tư xây dựng nâng cao cung cấp sở hạ tầng để không ngừng nâng cao lực
- Xem thêm -

Xem thêm: THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH KHÂU TIÊU THỤ SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ BIÊN HÒA KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH TỔNG HỢP, THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH KHÂU TIÊU THỤ SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ BIÊN HÒA KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH TỔNG HỢP

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay