Cung cấp điện cho Xí nghiệp cơ khí Hồng Tuấn (Đồ án tốt nghiệp)

119 15 0
  • Loading ...
1/119 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/03/2018, 08:50

Cung cấp điện cho Xí nghiệp cơ khí Hồng Tuấn (Đồ án tốt nghiệp)Cung cấp điện cho Xí nghiệp cơ khí Hồng Tuấn (Đồ án tốt nghiệp)Cung cấp điện cho Xí nghiệp cơ khí Hồng Tuấn (Đồ án tốt nghiệp)Cung cấp điện cho Xí nghiệp cơ khí Hồng Tuấn (Đồ án tốt nghiệp)Cung cấp điện cho Xí nghiệp cơ khí Hồng Tuấn (Đồ án tốt nghiệp)Cung cấp điện cho Xí nghiệp cơ khí Hồng Tuấn (Đồ án tốt nghiệp)Cung cấp điện cho Xí nghiệp cơ khí Hồng Tuấn (Đồ án tốt nghiệp)Cung cấp điện cho Xí nghiệp cơ khí Hồng Tuấn (Đồ án tốt nghiệp)Cung cấp điện cho Xí nghiệp cơ khí Hồng Tuấn (Đồ án tốt nghiệp)Cung cấp điện cho Xí nghiệp cơ khí Hồng Tuấn (Đồ án tốt nghiệp)Cung cấp điện cho Xí nghiệp cơ khí Hồng Tuấn (Đồ án tốt nghiệp)Cung cấp điện cho Xí nghiệp cơ khí Hồng Tuấn (Đồ án tốt nghiệp)Cung cấp điện cho Xí nghiệp cơ khí Hồng Tuấn (Đồ án tốt nghiệp)Cung cấp điện cho Xí nghiệp cơ khí Hồng Tuấn (Đồ án tốt nghiệp)Cung cấp điện cho Xí nghiệp cơ khí Hồng Tuấn (Đồ án tốt nghiệp) n dân l : Cung c nghi H Tu cao áp sáng s ThS.Nguy n oàn Phong C 1.1 LO NGÀNH NGH , QUY MƠ NHÀ MÁY nghi p H ng Tu n nghi p chuyên , xu t kh u 20.000 m huy n Thu Nguyên TP H i Phòng phía Nam C u Ki n nghi p ca , vi c c p i n n liên t c c t lên hàng u nh y lo i 110kV E2.11 - Th y Nguyên cách nghi p kho ng 15km 0,4 kV : ng v i qui trình t ch c s n xu t, th i gian s d ng công su t c Tmax=5000 gi i c a nhà máy Trong chi c s n xu t phát tri n, nhà máy s - - T h th n Hình 1.1- 1.1- kW 1200 800 Theo tính toán 600 400 450 230 80 130 10 Theo tính tốn Hình 1.2- m tb ng s a ch 1.2TT Máy 1 1616 4,5 4,5 TD-IM 5,1 15,3 2A-62 14,0 28,0 1615M 5,6 11,2 1615M 2,2 2,2 IA-I8 1,7 1,7 678M 3,4 6,8 678M 1,8 1,8 6H82 14,0 28,0 10 6H-12R 7,0 7,0 Máy Máy tiên Revon ve Máy phay ngang 11 Máy mài - 2,2 2,2 12 Máy bàp ngang 7A35 9,0 18,0 13 S3A 8,4 25,2 14 7417 2,8 2,8 15 A135 4,5 4,5 2613 4,5 4,5 17 4522 1,7 1,7 18 CK-371 9,0 18,0 16 Máy doa ngang 19 Máy mài tròn 3153M 5,6 5,6 20 Máy mài 3A24 2,8 2,8 21 3628 2,8 2,80 22 3A-64 0,65 0,65 HC-12A 0,65 1,30 K113 1,70 1,70 23 24 Máy khoan bàn 25 - - - 26 - - - 3M364 3,00 3,00 28 - 1,35 1,35 29 872 1,70 1,70 30 - - - 31 H-30 30 30 32 S-25 25 25 33 B-20 30 30 34 PB21 10 10 35 331 - - 36 - - - 27 Máy mài phá 37 Thùng - - - 38 Máy nén - - - 39 - - - 40 - - - 41 - - - 42 - - - IK620 10,0 20,0 44 1A-62 7,0 7,0 45 1616 4,5 4,5 6P80G 2,8 2,8 47 678 2,8 2,8 48 5D32 2,8 2,8 49 7417 2,8 2,8 43 46 Máy Máy phay ngang 50 Máy bào ngang - 7,6 15,2 51 Máy mài tròn - 7,0 7,0 - 1,8 1,8 52 53 Búa khí nén PB-412 10,0 10 54 - 3,2 3,2 55 - - - 56 Thùng - - - 57 Bi n áp hàn CTE24 12,5 12,5 58 Máy mài phá 3T-634 3,2 3,2 59 P-54 0,6 0,6 60 872 1,7 1,7 61 - - - 62 - - - 63 - - - - - - 65 - 0,50 1,50 66 - 0,50 0,50 67 - 15,00 15,00 68 - 4,00 4,00 69 - 0,85 0,85 HC-12A 0,65 0,65 64 70 Giá kho Khoan bàn nhà máy 1.2 QUY TRÌNH CƠNG NGH S XU C NGHÀ MÁY y h tiêu th 1.3 GI - Ph t + Ph t THI PH T C i TOÀN NHÀ MÁY n nhà máy cơng nghi p th phân làm lo i t i: ng l c + Ph t i chi u sáng - 1.3 Vì nghi p quy mơ t c a nghi p nh h il t, ch ng s n ph m ng t i s phát tri n c a nhà máy s n xu khác liên quan, v y nhóm ph t t i lo i 2, v y yêu c u cung c ph n ph 10 m b o liên t c ng bù nhà máy TBA B1 B2 B3 B4 Qbù Qbù (kVAr) DLE-3H100K5T DLE-3H100K5T DLE-3H100K5T DLE-3H100K5T 100 100 100 100 bù (kVAr) 500 500 600 500 V i tr m B1, B2, B3, B4 s d ng t h áp bù cos 440V DAE YEONG ch t b (kVAr) 413,38 354,17 508,34 305,1 n áp t t i h áp c a tr m Các thi t c tra t b ng 6.5 TL III n áp Hình 4.2Cos c t bù: + T ng công su t c a t bù Qtb = 2100(kVAr) ng công su t ph n kháng truy i cao áp c a nhà máy: Q = Qttnm Qtb = 2954,35-2100=854,35( kVAr) + H s công su t ph n kháng c a nhà máy sau bù: tg = Q Pttnm 854,35 0, 41 2072,3 105 cos = 0,93 K t lu n: Sau l tt su t cos c i h áp c a nhà máy, h s công t yêu c u c a EVN 4.2 THI K S H CH TH C CHI SÁNG CHUNG C PHÂN KHÍ Trong nhà máy, nghi p cơng nghi p, h th ng chi u sáng vai trò quan tr ng vi m b o ch ng s n ph ng, an toàn s n xu t s c kho c t ng N u ánh ng s ph i làm vi c tr hai m t ng nhi ng n s c kho K t qu hàng lo t s n ph m t tiêu chu n k thu ng th p, th m chí gây tai n n làm vi y, h th ng chi u sáng ph m b o yêu c u sau: + Không b lố m t + Khơng b lố ph n x + Không t o nh ng kho ng t i b i nh ng v t b che khu t + Ph r + Ph i t u c ánh sáng g n ánh sáng t nhiên t t H th ng chi u sáng chung c ng s a ch dùng t s n xu t t i Vi t Nam ng s a ch c chia thành hai dãy nhà: + Dãy nhà s 1: Chi u dài: a1 = 45 (m), chi u r ng: b1 = 44 (m) + Dãy nhà s 2: Chi u dài: a2 = 30 (m), chi u r ng: b2 = 44 (m) T ng di n tích c Ngu ng: S = 3300 m2 n s d ng: U = 220V, l y t t chi u sáng c a TBAPX B3 r u: E = 30 (lx) + H s d tr : k = 1,3 106 + H=h h1 h2 = 4,5 0,7 0,8 = (m) h = 4,5m : Chi u cao c h1 : Kho ng cách t tr (4-6) ng ng h1 = 0,5 0,7 (m), ch n h1 = 0,7 (m) h2 : Chi u cao t n nm ng h2 = 0,7 0,9 (m), ch n h2 = 0,8 (m) H s ph n x c ng: H s ph n x c a tr n: tg tr = 30% = 50% u sáng Hình 4.3tính toán chi d ng s a ch áp s s d ng: F F(Lumen) E(lx) S(m2) E.S.Z.k (lumen) n.k sd : Quang thông c a m r i yêu c u : Di n tích c n chi u sáng 107 (4-7) K : H s d tr n :S th ng chi u sáng chung L: Kho ng cách gi Z: H s ph thu c lo (m) s ng l y Z = 0,8 1,4 Các h s c tra t i b ng: 5.1; 5.2; 5.3; 5.5 trang 134,145 ph l c VIII TL2 + Tra b c L/H=1.8 L = 1,8.H = 1,8.3 = 5,4 (m) vào b r ng phòng, ch n L = (m) vào m t b ng ta s b Dãy nhà s chi u dài 45(m), chi u r ng 44 (m) s b m i dãy g m bóng, kho ng cách gi ng cách t n g n nh t theo chi r ng 2,5(m), theo chi u ng 2(m).T ng c ng s n dùng 8.9= 72 (bóng) Dãy nhà s chi u dài 30(m), chi u r ng 44(m) b m i dãy g m bóng, kho ng cách gi ng cách t n g n nh t theo chi r ng 2,5(m),theo chi u ng (m) T ng c ng s n dùng là: 8.6 = 48 (bóng) Ch s c a phòng: = i, a.b H.(a b) (4-8) 1= a1.b1 H.(a1 b1 ) 45.44 3(45 44) 2= a b H.(a b ) 30.44 3.(30 44) 5.9 bi chi u dài chi u r ng c a dãy nhà th i 108 V i h s ph n x c ng 30% h s ph n x c a tr n 50%, c h s s d ng ksd1=0,49 ksd2=0,48 L y h s d tr k = 1,3, h s c quang thông c a m F1 = E.S1.Z.k 30.1980.1,2.1,3 = = 2626,5 (lumen) n1.k sd1 72.0,49 F2 = E.S2 Z.k 30.1320.1,2.1,3 = = 2681,2 (lumen) n k sd2 48.0,48 C u ch t cơng su t P = 200 (W), quang thơng F = 3000 (lumen) T ng công su t chi ng: P = n.P = ( 72 + 48 ).200 = 24 (kW) cung c n cho h th ng chi u sáng chung c m t t chi ng g m m t aptômat t ng pha c c 11 aptômat nhánh m t pha hai c i dãy 16 bóng, aptơmat c i dãy 10 bóng Ch n aptơmat t ng: Aptơmat t + t c ch u ki n: nh m c: U + U = 0,38 (kV) nh m c: I Itt= PCS 3.U 21,9 33,27(A) 3.0,38 Ch n aptômat lo i C60N c c pha hãng Merin Gernin s n xu t thơng s k thu t sau: I = 63 (A); U = 440 (V); Ic t N = (kA) Ch n cáp t t phân ph n t chi u sáng: 109 c ch u ki n phát nóng cho phép: khc Icp Itt = 33,27 (A) Itt n tính tốn c a h th ng chi u sáng chung Icp ng v i t ng lo i dây khc: H s hi u ch nh, l y khc = Ch n PVC c a LENS Icp = 41 (A) + Ki u ki n ph i h p v i thi t b b o v b o v b ng aptômat: Ik t 1,5 I V 1,25.I mA 1,5 1,25.63 52,5(A) 1,5 n h p lý Ch n aptơmat nhánh: + Ch n cho dãy bóng (P=200W) nh m c: U U = 0,22 (kV) nh m c: I Itt = I kddt 1,5 n.P U 9.0,2 0, 22 8, (A) V y ch n aptômat lo i C60L lo i pha c c hãng Merin Gerin s n xu t v i thông s sau: I = 25 (A); U = 440(A); Ic tN = 20 (kA) + Ch n aptơmat cho dãy bóng (P = 200W): nh m c: U U = 0,22 (kV) nh m c: I Itt = I kddt 1.5 n.P U 6.0,2 0,22 110 5,45 (A) V y ch n aptômat lo i C60L lo i pha c c hãng Merin Gerin s n xu t v i thông s sau: I = 25 (A); U = 440(A); Ic tN = 20 (kA) Ch n dây d n t t chi + Ch n dây d u ki n phát nóng cho phép: khc Icp Ch n lo Itt = 10,9 (A) ng lõi ti t di n 2*1,5 (mm2) Icp = 26 (A) LENS ch t o + Ki u ki n ph i h p v i thi t b b o v b o v b ng aptômat: I V Ik t 1,5 1,25.I mA 1,5 n h p lý 111 1,25.25 20,83(A) 1,5 Hình 4.4- 112 Qua th i gian th c hi tài t t nghi is th y giáo ThS.Nguy n oàn Phong k cung c ng d n t n tình c a g tài: Thi t n cho nghi p c khí H ng Tu n c hi c nh ng v sau : - Gi i thi u v nhà máy - Th ng kê ph t i tính tốn ph t i - L a ch ng s ng máy bi n áp cung c p cho ph t n - Tính ch n thi t b cao áp h áp - Tính tốn ng n m ch ki m tra ph n t n - Bù cos cho toàn nhà máy Trong th i gian th c hi ngu c t m quan tr ng c a ng t i y u t m ho t kinh doanh s n xu t Khi thi t k cung c vi mb m v quan nt mb o tin c m b o tính k thu t kinh an toàn s d ng th i gian h n ch thi u sót, em r t mong nh c n cho cơng ty, nghi p tin c y nâng cao ch tr t i s ng sinh cs án c a em nhi u c a th y b án n th y khoa n- c hồn thi Cu i em xin chân thành c i nt , c bi t th y giáo ThS.Nguy n tình trình th c hi ồn Phong ng d n t n án t t nghi p c a em v a qua H i Phòng, tháng Sinh viên: inh Chính Bình 113 - - Cung 0,4 kV- 500kV (1997), + http://www.webdien.com + http://www.diendankythuatdien.com 114 ,N U L IM CH NG GI I THI U CHUNG V NHÀ MÁY 1.1 Lo i ngành ngh ,quy mô nhà máy 1.2 Quy trình cơng ngh s n xu t c a nhà máy 10 1.3 Gi i thi u ph t i c a toàn nhà máy 10 m c a ph t 1.3.2.Các yêu c u v cung c n 10 n c a nhà máy 10 CH NG NH PH T NG VÀ TOÀN NHÀ MÁY 11 tv 2.2 Xác 11 nh ph t i tính tốn c ng s a ch 14 14 tb 2.3 X nh PTTT max 18 ng khác toàn nhà máy 31 31 32 37 nh tâm ph t n v th ph t n 37 37 38 CH M NG THI T K M NH N TRUNG ÁP CHO NHÀ MÁY VÀ NG S A CH 41 115 3.1 Thi t k m n trung áp cho nhà máy 41 n 41 3.1.2 Tính tốn kinh t - k thu t l a ch 3.1.3 Thi t k chi ti t cho 3.2 Thi t k m p lý 53 c ch n 76 nh ng s a ch 90 3.2.1.Tính tốn ng n m ch phía h áp c ng s a ch ki m tra cáp aptomat 90 3.2.2 L a ch n thi t b t ng l c dây d n thi t b c a ng 94 CH NG TÍNH TỐN BÙ CƠNG SU T PH N KHÁNG VÀ THI T K H TH NG CHI U SÁNG 100 4.1 Tính tốn bù công su t ph n kháng 100 tv 100 4.1.2.Ch n thi t b bù 101 nh phân b ng bù 102 4.2.Thi t k h th ng chi u sang chung c 4.2.1 L a ch n s 4.2.2 Thi t k m ng công su t c a h th ng s a ch 106 u sáng chung 106 n c a h th ng chi u sáng chung 109 K T LU N 113 TÀI LI U THAM KH O 114 116 Hình 1.1- m t b ng nhà máy Hình 1.2- m tb Hình 2.1- ph t i tồn nhà máy 40 ng s a ch Hình 3.1 - tk m n cao áp 52 Hình 3.2- 54 Hình 3.3- 63 Hình 3.4 - 67 Hình 3.5 - 71 Hình 3.6- thay th tính tốn ng n m ch 77 Hình 3.7- ghép n i tr m phân ph i trung tâm 82 Hình 3.8 nguyên lý m ng cao áp c a nhà máy 89 Hình 3.9 nguyên lý h th ng c ng SCCK 98 Hình 3.10 ng SCCK 99 Hình 4.1- thay th m phân b Hình 4.2- l p ráp t bù cos cho tr m hai máy bi n áp 105 Hình 4.3- tính tốn chi u sáng 107 Hình 4.4- m n chi ng s a ch 117 ng bù 103 112 - B ng 1.2-Danh sách thi t b ng s a ch - 19 - 21 - m II 23 - 24 - 26 - 27 - 28 - i & 39 cs - 46 - 48 - 54 - 55 - 60 - 61 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 118 - 68 - 69 - 70 - 72 - 72 - 73 - 74 B ng 3.19-T ng h p ch tiêu kinh t k thu t c B ng 3.20-Thông s c 75 ng dây không cáp 79 B ng 3.21-K t qu tính tốn ng n m ch 80 B ng 3.22-Thông s máy c t t i TPPTT 81 B ng 3.23-Thông s k thu t c a BU lo i 4MS36 82 B ng 3.24-Thông s k thu t c a BI lo i 4ME16 83 B ng 3.25-Thông s k thu t c a dao cách ly 3DC 85 B ng 3.26-Thông s k thu t c a c u chì lo i 3GD 1605-5B 86 B ng 3.27-K t qu ch n Áptômát t ng Aptômát phân n 86 B ng 3.28-K t qu ch n áptômát nhánh lo i c c c a Merlin Gerlin 87 B ng 3.29-K t qu l a ch n MCCB t 94 B ng 3.30-K t qu l a ch n áptômát t ng l n thi t b 95 B ng 4.1- K t qu n tr c a m i nhánh 104 B ng 4.2-K t qu phân b dung ng bù nhà máy 105 119 ... 1.2 QUY TRÌNH CƠNG NGH S XU C NGHÀ MÁY y h tiêu th 1.3 GI - Ph t + Ph t THI PH T C i TOÀN NHÀ MÁY n nhà máy cơng nghi p có th phân làm lo i t i: ng l c + Ph t i chi u sáng - 1.3 Vì xí nghi p có... oàn Phong C 1.1 LO NGÀNH NGH , QUY MƠ NHÀ MÁY Xí nghi p H ng Tu n xí nghi p chuyên , xu t kh u 20.000 m huy n Thu Ngun TP H i Phòng phía Nam C u Ki n xí nghi p ca , vi c c p i n n liên t c c... Vì xí nghi p có quy mơ t c a xí nghi p có nh h il t, ch ng s n ph m ng t i s phát tri n c a nhà máy s n xu khác có liên quan, v y nhóm ph t t i lo i 2, v y yêu c u cung c ph n ph 10 m b o liên
- Xem thêm -

Xem thêm: Cung cấp điện cho Xí nghiệp cơ khí Hồng Tuấn (Đồ án tốt nghiệp), Cung cấp điện cho Xí nghiệp cơ khí Hồng Tuấn (Đồ án tốt nghiệp)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay