Phân tích QTCN trộn nguyên liệu trong sản suất sơn, đi sâu máy khấy trộn (Đồ án tốt nghiệp)

73 31 0
  • Loading ...
1/73 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/03/2018, 08:48

Phân tích QTCN trộn nguyên liệu trong sản suất sơn, đi sâu máy khấy trộn (Đồ án tốt nghiệp)Phân tích QTCN trộn nguyên liệu trong sản suất sơn, đi sâu máy khấy trộn (Đồ án tốt nghiệp)Phân tích QTCN trộn nguyên liệu trong sản suất sơn, đi sâu máy khấy trộn (Đồ án tốt nghiệp)Phân tích QTCN trộn nguyên liệu trong sản suất sơn, đi sâu máy khấy trộn (Đồ án tốt nghiệp)Phân tích QTCN trộn nguyên liệu trong sản suất sơn, đi sâu máy khấy trộn (Đồ án tốt nghiệp)Phân tích QTCN trộn nguyên liệu trong sản suất sơn, đi sâu máy khấy trộn (Đồ án tốt nghiệp)Phân tích QTCN trộn nguyên liệu trong sản suất sơn, đi sâu máy khấy trộn (Đồ án tốt nghiệp)Phân tích QTCN trộn nguyên liệu trong sản suất sơn, đi sâu máy khấy trộn (Đồ án tốt nghiệp)Phân tích QTCN trộn nguyên liệu trong sản suất sơn, đi sâu máy khấy trộn (Đồ án tốt nghiệp)Phân tích QTCN trộn nguyên liệu trong sản suất sơn, đi sâu máy khấy trộn (Đồ án tốt nghiệp) ... CƠNG NGH TR N NGUYÊN LI U 1.2.1 Quy trình tr n không gia nhi t Nguyên li c cân n y thùng khu y tr n s c y t i máy tr n M4 XL1 XL2 M1 M2 M5 M3 Hình 1.2: Nguyên lý tr n b t nguyên li u Máy tr n s... t cánh nghi n hình nón c t Cánh nghi c c u t o b i nan kim lo i x p l i v i Cánh quay v i t m n v t li m b o nhi cao s pv im thùng trì c trì nghi n t0=14÷24 0C khơng x p x 100 nhi c nh m t máy. .. K M NG L C MÁY TR 2.1.1 Thi t k m PE N N MÁY TR ng l c t P P n t ng máy tr p L1 L2 L3 QS 100 A FU U +24 001 0V 002 V W N TC 01 FAN T V N PE N U V 01 W Hình 2.1: M ng l c t 26 n t ng máy tr p 2.1.2
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích QTCN trộn nguyên liệu trong sản suất sơn, đi sâu máy khấy trộn (Đồ án tốt nghiệp), Phân tích QTCN trộn nguyên liệu trong sản suất sơn, đi sâu máy khấy trộn (Đồ án tốt nghiệp)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay