Phân tích QTCN trộn nguyên liệu trong sản suất sơn, đi sâu máy khấy trộn (Đồ án tốt nghiệp)

73 7 0
  • Loading ...
1/73 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/03/2018, 08:48

Phân tích QTCN trộn nguyên liệu trong sản suất sơn, đi sâu máy khấy trộn (Đồ án tốt nghiệp)Phân tích QTCN trộn nguyên liệu trong sản suất sơn, đi sâu máy khấy trộn (Đồ án tốt nghiệp)Phân tích QTCN trộn nguyên liệu trong sản suất sơn, đi sâu máy khấy trộn (Đồ án tốt nghiệp)Phân tích QTCN trộn nguyên liệu trong sản suất sơn, đi sâu máy khấy trộn (Đồ án tốt nghiệp)Phân tích QTCN trộn nguyên liệu trong sản suất sơn, đi sâu máy khấy trộn (Đồ án tốt nghiệp)Phân tích QTCN trộn nguyên liệu trong sản suất sơn, đi sâu máy khấy trộn (Đồ án tốt nghiệp)Phân tích QTCN trộn nguyên liệu trong sản suất sơn, đi sâu máy khấy trộn (Đồ án tốt nghiệp)Phân tích QTCN trộn nguyên liệu trong sản suất sơn, đi sâu máy khấy trộn (Đồ án tốt nghiệp)Phân tích QTCN trộn nguyên liệu trong sản suất sơn, đi sâu máy khấy trộn (Đồ án tốt nghiệp)Phân tích QTCN trộn nguyên liệu trong sản suất sơn, đi sâu máy khấy trộn (Đồ án tốt nghiệp) L U Trong nh cơng nghi p hóa, hi l i nhi u s c bi hóa ch t ng lao ph i áp d ng t i v i ngành cơng nghi p ng có nhi u ch c h i c n ng hóa khâu s n xu t Nh m b o v s c kh ng, b o v i lao t n nguyên li u s n su kh y tr a em g m hai m ng n i dung chính, m ng th nh t s phân tích quy trình cơng ngh tr n ngun li u, m ng th hai s phân tích chi ti n cho máy khu y tr n hình Trong ph án c a em xin c ch n phân tích quy trình s n xu n Do th i gian ngu n tài li u h n ch nên b án khơng tránh kh i thi u sót, kính mong q th y c án em c hoàn thi n Cu i em xin chân thành c quý báu c a th y PGS- TS Hoàng Xn Bình , th y khoa, b n l p q trình hồn thi tài H Sinh viên th c hi n Nguy KHÁI QUÁT CHUNG V CÔNG NGH S N XU B T N 1.1 GI I THI U CHUNG V CÔNG NGH Nguyên li u ch y u cho s n xu t dòng s n ph m hóa ch t g c h u n ph m hóa d u m t s s n ph m b c ch bi n gia công s m n B ng l c s n ph i d ng b t siêu n ph m nh n gi c bi t (s d ng hi u tc dính b m u bám c gia nhi t bu y b m t, cu i làm ngu i v t c b Quy trình s n xu cb m t i cao c miêu t sau: Nguyên li u d ng b t Cân n p vào thùng ch a Khu y tr n không gia nhi t (MIXING) Khu y tr (EXTRUSION) t Cán làm l nh (COOLING DOWN) p v màng (CRUSHING) Nghi n m n (GRINDING) Tr n ph (PACKING) Hình 1.1: cơng ngh s n xu t 1.2 QUY TRÌNH CƠNG NGH TR N NGUYÊN LI U 1.2.1 Quy trình tr n không gia nhi t Nguyên li c cân n y thùng khu y tr n s c y t i máy tr n M4 XL1 XL2 M1 M2 M5 M3 Hình 1.2: Nguyên lý tr n b t nguyên li u Máy tr n s ki m tra tín hi u t c m bi n quang h thùng nguyên li ki m tra xem u th a mãn PLC s l nh cho ng máy tr n T i cu i hành trình d ng nh tín hi u t cơng t c hành trình ki m sốt q trình l nh cho xylanh XL1, XL2 th c hi n hành trình thu n xoay ch t k p m t góc 900 k p ch c ch n thùng tr n Hành trình thu n c c giám sát b i cơng t c hành trình, nh ck cho xoay tr c, quay thùng tr n 1800 B t s ti p xúc tr c ti p v i cánh tr n M t cơng t c hành trình khác có nhi m v báo thùng tr th ng, PLC s d ng th i b v trí tr u nguyên li u Hình 1.3: V trí c Sau kho ng th cl theo chi c, PLC s ng a v tr c l i 900 n i l ng mi ng thùng (th c hi n, b tk p c cho c l i, h thùng xu ng n sàng chuy tr n khâu ti y t 1.2.2 Khu y tr t Up stair SE HP1 M6 SSC SE HP2 TE HTR Heater zone M7 DSC Hình 1.4: Sau nguyên li trình khu y tr t c tr n không gia nhi t, thùng ch a s chuy n t i dòng nguyên li u d dàng di chuy n t nh th s ph a T thùng ch a, vách ch y ph u ch xu n ti p theo c m ra, b t c ph u ch a HP2, b t ng qua vít xo c lai b ng sóc, cơng su t c 2HP s d ng h truy ng Bi n t n- u n bám theo t c c c u khơng có lu u n ph u HP2 có th b q thi u ho c tràn nguyên li u trình v n hành t c 50 HP, t d ng h truy ct ng Bi n t n- 1450 rpm - c i thi n momen kh có th ch nh ng Vít xo n kép DSR (Double Screwers) vít xo c chi u nh c gi m t p h p u ki n làm vi c r t kh c nghi t (ma sát mài mòn l n, cao >2000C) nên vít xo nhi Ngồi tác d ng tr c ch t o t thép siêu c ng u h n h p, vít có tác d ng d li u v c a thoát li u nh nh c xo n liên t c B gia nhi t HTR (Heater) có nhi m v nung nóng vùng tr n nguyên li u n nhi yêu c u c a cơng ngh trì m c nhi nh su t trình v n hành Trong th c t vùng gia nhi t g m modul (Zone1; c l p v i nhau, m i modul s có m c nhi (Setpoint) khác (nhi ki ng di chuy n v t li i ta th c hi n lu t nóng (s t) lu nt nhi ti t u n ON-OFF cho 2/3 s ph n t u n theo vòng kín liên t c PID cho s ph n t l i Trong vùng gia nhi t này, quán tính nhi t l v nhi t i ta trang b cho chúng nh t ng nh c làm mát v i van u n c a b có hi n th Led (Temperature Controler) b o u n 1.3 QUY TRÌNH CƠNG NGH CÁN M NG, LÀM MÁT VÀ NGHI N THƠ cơng ngh HC HC HC TE CR F1 F2 F3 CRR M8 CB HC M9 HC công ngh khâu cán m ng, làm mát nghi n thơ Hình 1.5: 1.3.2 Ch a ph n t CR: cooling rollers, ru lo làm b ng thép có b m ch c ch t c m sáng bóng i d ng hình tr r ng có kh c l nh lòng r n hoàn m t liên t c cán h n h p nguyên li u nóng ch y thành d ng màng m ng Hai ru lơ có kh t c chi u nh c p ngoài, t l truy n 1:1 t kw, t M8 truy ng Bi n t n ng bi t kh c i thi u n t c i kim lo i giúp di chuy n làm mát màng sau c truy ng b c s d ng h truy M9: 1450 rpm, s d ng h cho phù h p lo CB: ch ng c a i có th ng Bi n t n t 3kw,t 1450 rpm t i f=50 Hz CRR: Cruser t C c chi c nh n x p so le v pv thành m nh v c 3×6 mm r c i C d ng c p truy M9 T s truy ng c lai b c tính tốn cho v n t c dài c t i b ng F1; F2; F3: qu ng h c qua ru lô CR t s 1.3.3 c b t lên u n q trình làm mát cho ru lơ CR Trong q trình v n hành, nhi s cho phép N u nhi b m t c a ru lô CR c n th p s nh v i sai ng m hôi l n làm nh ng t i ch u nhi nh s làm màng bám dính, khơng tách kh ph i có m h i u n PID cho thông s nhi CR b m t ru lô CR Tsp TC TT Cooling water in Hình 1.6: water out u n PID cho nhi ru lơ CR 1.4 QUY TRÌNH NGHI N TINH S N PH M công ngh FRESS AIR M13 BL Air tank Pressure air AH DC CC T1 GRR M10 CLT2 M11 M12 Cooled Air Hình 1.7: cơng ngh trình nghi 10 K500(3.0.3): C p ti ms ng có l i t Bi n t n- li u (Feeder Alarm) K301(3.0.3): C p ti t m s m ta reset l i b ng nút n ng S301(3.0.5): Nút n reset Alarm HT301 H300 ng , sáng có l i Feeder Alarm 59 p 3.5 THI T K M D U H P GI M T NG L U KHI C LÀM MÁT CÁC HEATER ZONE 3.5.1 Thi t k m ch Hình 3.9: m ng l 60 u u Hình 3.10: m ng l 61 u c 3.5.2 Các ph n t QM401 h p gi m t nhi t tm ng l o v t ph n t c m bi n KM 401(4.0.3): Ti u tm ng l t 0.75 KW M40 S401(4.0.6): Nút n m u S402(4.0.6): Nút n t u KM401(4.0.6): Cu n hút c a contactor m u ng H401 u ub s c H402 t i QM411 Heater Zone, b o v t KM 411(4.1.3): Ti c tm m ng l c làm mát ph n t c m bi n nhi t tm ng l t 0.75 KW M41 S411(4.1.6): Nút n m u S412(4.1.6): Nút n t u KM411(4.1.6): Cu n hút c a contactor m c H401 c cb s c H402 t i 62 3.6 THI T K M NG L U KHI NGUYÊN LI U (FEEDER SYSTEM) 3.6.1 Thi t k m ch Hình 3.11: m ch h th ng n p li u 63 P 3.6.2 Các ph n t tm QM 500 ng l c c p ngu n cho Bi n t n ASC 355 b ng tay b o v t i, ng n m ch t ng nh ph n t nhi t U500(5.0.2): Bi n t u c vít c p li m ch ngo i vi c a bi n t n có nh ng ngõ giao ti p quan tr Ngõ vào R, S, T: Ngu n xoay chi Ngõ U, V, W: C n n áp xoay chi nt ns t Ngõ (9,12): Cho phép bi n t n ho t ( b i c p ti ng c p li u cn it t m K501) Ngõ ra(17,19) : Ngõ tín hi u ON/OFF, báo l n n, ho c l i n i t i c a bi n t Ngõ vào (2,3) : Nh n tín hi u speed setpoint t b u n,hi n th t c 0÷10 VDC Ngõ (7,8) : Xu t tín hi u t (t n s ) analog output D i tín hi u:0÷10 VDC Tín hi i c ng (6+,7-) c a b u n t c N501 t 1.5KW lai tr c vít c p li u M50 K500 n tín hi u báo l i KT500 i gian giúp trì hỗn vi c d c a bi n t n, bi n t n s có th có l i gi S501(5.0.6): Nút nh n kh p li u S502 (5.0.6): Nút nh n d p li u 64 H501 p li H502 , báo n p li N501 (5.0.9): B u n hi n th t Hình 3.12: p li u u n c a bi n t n ABB- ACS 355 65 3.7 THI T K M CH H TH U KHI N NHI 3.7.1 Thi t k m ch Hình 3.11: m ch h th u n nhi 66 Zone Hình 3.12: m ch h th u n nhi 67 Zone Hình 3.13: m ch h th u n nhi 68 Zone Hình 3.14: m ch h th u n nhi 69 Zone 3.7.2 Các ph n t m ch h th Q711 tm u n nhi ng l n tr gia nhi t, t ng b o v ng n m ch, t i V711(7.1.2): Van bán d n SSR ( Solid State Relay) cung c p dòng t i liên t c ho n cho ph t n tr gia nhi t nt V712 p c ng L1+, L1-: C ng nh n tín hi u m van bán d n, tín hi n tín hi u áp 10VDC t b u n nhi BT(7.1.7) g i n FU711(7.1.2) FU712: C u chì b o v ng n m ch 1EH1(7.1.2) 1EH2 n tr gia nhi t công su t 4KW 712V(7.1.5): Van bán d n SSR 1YV1 nt ST1(7.1.9): C m bi n nhi c làm mát cho Heater Zone1 (can nhi t ) g n tr c ti p lòng Heater Zone1 BT711(7.1.8): B u n hi n th nhi cho Heater Zone (Temperature Controller) Thi t b setpoint ( SV) hi n th gí tr nhi Tùy thu c vào giá tr SP PV, b t nhi t t c th i PV ( Present Value) u n s l van bán d n gia nhi t b ng cách xu t ho c khơng xu t tín hi u t i c ng (5+,6), ho c l nh m c làm mát ( nhi t quán tính nhi t l n c a Heater) b ng cách xu t tín hi u 70 c ng(9+,10-) Hình 3.15: SSR v i tín hi Hình 3.16: SSR v i tín hi u u n n áp Thi t k ph n c ng c a b gia nhi t t khác giá tr nhi công ngh PV m i b u n khác nhau, tùy theo yêu c u i v i nh ng m s n xu t khác 71 K T LU N Qua q trình th c hi n su Phân tích QTCN tr n nguyên li u s n y tr - làm c nh ng ph n vi c sau: c công ngh s n xu n - Phân tích sâu khâu tr n nguyên li u s n xu - C ng c hi n th c v khí c n, thi t b t ng thông d ng công nghi p Nh c: D c b n thân kém, tài li u g c nhà máy th t l c nhi u th i gian xây d - c p t i ph n m tr án h n ch u án: u n t ng trình p - c ph n tính ch n dây d n khí c - xu u n nhi có s d n chi ti t u n theo lu t n tính) M tl nn PGSthi cc quý th om c bi t th y u ki n giúp em q trình hồn án Em xin trân tr ng c H i Phòng, ngày tháng Sinh viên th c hi n Nguy 72 TÀI LI U THAM KH O PGS.TS Hồng Xn Bình, Bài gi ng trang b n t máy công nghi p dùng chung GS.TSKH Thân Ng c Hoàn, n- i h c ng k thu t, Nhà xu t b n Xây D ng i n Nguy Nguy t Nguy n Th Liên Anh (2006), Trang b n t máy công nghi p dùng chung, Nhà xu t b n Giáo D c c L i (2004), T ng hoá h th ng l nh, Nhà xu t b n Giáo D c Nguy c Phan Xuân Minh (2002), T v i somatic S7-202, Nhà xu t b n Khoa hoc k thu t Hà N i 73 ng hoá ... CƠNG NGH TR N NGUYÊN LI U 1.2.1 Quy trình tr n không gia nhi t Nguyên li c cân n y thùng khu y tr n s c y t i máy tr n M4 XL1 XL2 M1 M2 M5 M3 Hình 1.2: Nguyên lý tr n b t nguyên li u Máy tr n s... t cánh nghi n hình nón c t Cánh nghi c c u t o b i nan kim lo i x p l i v i Cánh quay v i t m n v t li m b o nhi cao s pv im thùng trì c trì nghi n t0=14÷24 0C khơng x p x 100 nhi c nh m t máy. .. K M NG L C MÁY TR 2.1.1 Thi t k m PE N N MÁY TR ng l c t P P n t ng máy tr p L1 L2 L3 QS 100 A FU U +24 001 0V 002 V W N TC 01 FAN T V N PE N U V 01 W Hình 2.1: M ng l c t 26 n t ng máy tr p 2.1.2
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích QTCN trộn nguyên liệu trong sản suất sơn, đi sâu máy khấy trộn (Đồ án tốt nghiệp), Phân tích QTCN trộn nguyên liệu trong sản suất sơn, đi sâu máy khấy trộn (Đồ án tốt nghiệp)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay