ôn tập cơ chế di truyền và biến dị

19 23 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/03/2018, 08:43

Tài liệu tự ôn tập sinh 12, phần cơ chế di truyền và biến dịTài liệu gồm các sơ đồ hệ thống kiến thức cơ bản dễ nhớ, hệ thống câu hỏi trắc nghiệm tương ứng theo các chủ đề được trích từ đề đại học các năm sát với đề thi chính thức. Tài liệu ôn tập – Môn Sinh 2018 SINH HỌC 12 ADN , NHÂN ĐÔI ADN, MÃ DI TRUYỀN, PHIÊN MÃ, DỊCH MÃ Tài liệu ôn tập – Môn Sinh 2018 Tài liệu ôn tập – Môn Sinh 2018 Tài liệu ôn tập – Môn Sinh 2018 TRẮC NGHIỆM ADN , NHÂN ĐÔI ADN, MÃ DI TRUYỀN, PHIÊN MÃ, DỊCH MÃ CẤU TRÚC GEN- ADN- MÃ DI TRUYỀN - NHÂN ĐÔI ADN Câu 1: Gen gì? A Gen đoạn phân tử ADN mang thơng tin mã hố cho chuỗi pơlipeptit B Gen đoạn phân tử ADN mang thơng tin mã hố cho chuỗi pơlipeptit hay phân tử ARN C Gen đoạn phân tử ARN mang thơng tin mã hố cho chuỗi pôlipeptit hay số phân tử ARN D Gen đoạn phân tử ADN mang thông tin mã hố cho số loại chuỗi pơlipeptit hay số loại phân tử ARN Câu 2: Đặc điểm đặc điểm mã di truyền? A Tính phổ biến B tính đặc hiệu C Tính thối hố D Tính bán bảo tồn Câu 3: Mã di truyền tính thối hố tượng A nhiều ba khác mã hố cho axit amin B nhiều axit amin mã hố ba C nhiều hai mã hoá đồng thời nhiều axit amin D ba mã hoá axit amin Câu 4: Bộ ba mở đầu mARN A UAA B AUG C AAG D UAG Câu 5: Đặc điểm không với mã di truyền? A Mã di truyền mã ba, nghĩa ba nuclêôtit quy định axit amin B Mã di truyền mang tính thối hố, nghĩa loại axit amin mã hoá hai hay nhiều ba C Mã di truyền đọc từ điểm xác định liên tục theo cụm ba nuclêôtit, không gối lên D Mã di truyền mang tính riêng biệt, lồi sinh vật di truyền riêng Câu 6: Số ba mã hoá cho axit amin Tài liệu ôn tập – Môn Sinh 2018 A 61 B 42 C 64 D 21 Câu 7: Giả sử gen cấu tạo từ loại nuclêôtit guanin xitôxin Trên mạch mang mã gốc gen đó, tối đa ba? A B 64 C D 16 Câu 8: Sự nhân đôi ADN xảy phận tế bào nhân thực? A Lục lạp, trung thể, ti thể B Ti thể, nhân, lục lạp C Lục lạp, nhân, trung thể D Nhân, trung thể, ti thể Câu 9: Trong q trình nhân đơi, enzim ADN pơlimeraza di chuyển mạch khuôn AND A theo chiều từ 5’ đến 3’ B theo chiều từ 3’ đến 5’ C di chuyển cách ngẫu nhiên D theo chiều từ 5’ đến 3’ mạch 3’ đến 5’ mạch Câu 10: Nguyên tắc bổ sung thể chế tự nhân đôi ADN A A liên kết với U, T liên kết với A, G liên kết với X, X liên kết với G B A liên kết với X, G liên kết với T C A liên kết với U, G liên kết với X D A liên kết với T, G liên kết với X Câu 11: Nguyên tắc bán bảo tồn chế nhân đôi ADN A Hai ADN hình thành sau nhân đơi, hoàn toàn giống giống với ADN mẹ ban đầu B Hai ADN hình thành sau nhân đơi, ADN giống với ADN mẹ ADN cấu trúc thay đổi C Trong ADN mới, ADN gồm mạch cũ mạch tổng hợp D Sự nhân đôi xảy mạch ADN hai hướng ngược chiều Câu 12: Trong chu kì tế bào, nhân đôi ADN nhân diễn A pha G1 kì trung gian B pha G2 kì trung gian C pha S kì trung gian D pha M chu kì tế bào Câu 13: Trong q trình nhân đơi ADN, vai trò enzim ADN pơlimeraza A nối đoạn Okazaki để tạo thành mạch liên tục B tổng hợp mạch theo nguyên tắc bổ sung với mạch khuôn ADN C tháo xoắn làm tách hai mạch phân tử ADN D bẻ gãy liên kết hiđrô hai mạch phân tử ADN Câu 14: Một đặc điểm khác trình nhân đơi ADN sinh vật nhân thực với q trình nhân đơi ADN sinh vật nhân sơ A số lượng đơn vị nhân đôi B Nguyên tắc nhân đôi C nguyên liệu dùng để tổng hợp D Chiều tổng hợp Nâng cao Câu 15 : Cho vật chất di truyền chủng virut sau A=24%, G=26%, X=26% (1) Vật chất di truyền virut ADN kép (2) Vật chất di truyền virut ADN đơn (3) Vật chất di truyền virut ARN kép (4) Vật chất di truyền virut ARN đơn (5) Vật chất di truyền virut chắn ADN kép (6) Vật chất di truyền virut chắn ARN kép nhận xét ? A B C D Câu 16: Cho ý sau (1) Vùng điều hòa nằm đầu 5’ mạch bổ sung (2) Vùng mã hóa gen tế bào nhân sơ khơng phân mảnh (3) Triplex mở đầu thuộc vùng điều hòa (4) Triplex kết thúc nằm vùng kết thúc gen (5) Mạch làm khn để tổng hợp mARN chiều 3’-5’ ý đúng? A B C D 5 Tài liệu ôn tập – Mơn Sinh 2018 Câu 17: Khi nói q trình nhân đơi ADN (tái ADN) tế bào nhân thực, phát biểu sau không đúng? A Trong q trình nhân đơi ADN, enzim nối ligaza tác động lên hai mạch đơn tổng hợp từ phân tử ADN mẹ B Sự nhân đôi ADN xảy nhiều điểm phân tử ADN tạo nhiều đơn vị nhân đơi (đơn vị tái bản) C Trong q trình nhân đôi ADN, enzim ADN pôlimeraza không tham gia tháo xoắn phân tử ADN D Trong q trình nhân đơi ADN, liên kết bổ sung A với T, G với X ngược lại Câu 18: Hệ gen tế bào nấm men lớn hệ gen vi khuẩn khoảng 100 lần, tốc độ tổng hợp ADN TB nấm men chậm TB vi khuẩn khoảng lần A Tốc độ chép enzim nấm men nhanh B ADN nấm men dễ tháo xoắn C Quá trình tổng hợp ADN nấm men diễn liên tục D Hệ gen nấm men nhiều điểm khởi đầu tái Câu 19: Nói q trình nhân đơi ADN (1) Cả mạch tổng hợp tổng hợp liên tục (2) Mỗi mạch đoạn tổng hợp liên tục đoạn tổng hợp khơng liên tục (3) Diễn theo nguyên tắc bán bảo toàn nguyên tắc bổ sung (4) nhiều đơn vị nhân đơi (5) AND polimeraza tác dụng tháo xoắn AND tổng hợp mạch theo chiều 5’ – 3’ (6) tham gia enzim ARN polimeraza (7) Ligaza tác dụng nối đoạn okazaki (8) Enzim ligaza tác động lên mạch tổng hợp (9) sử dụng loại Nu A,T,G,X A,U,G,X ý đúng? A B C D Câu 20: Người ta sử dụng chuỗi pơlinuclêơtit (T + X)/(A + G) = 0,25 làm khuôn để tổng hợp nhân tạo chuỗi pơlinuclêơtit bổ sung chiều dài chiều dài chuỗi khn Tính theo lí thuyết, tỉ lệ loại nuclêôtit tự cần cung cấp cho trình tổng hợp là: A A + G = 20%; T + X = 80% B A + G = 25%; T + X = 75% C A + G = 80%; T + X = 20% D A + G = 75%; T + X = 25% Câu 21: Một phân tử ADN cấu trúc xoắn kép, giả sử phân tử ADN tỉ lệ A+T/G+X = 1/4 tỉ lệ nuclêơtit loại G phân tử ADN A 20% B 40% C 25% D 10% Câu 22: Trên mạch phân tử ADN tỉ lệ loại nuclêơtit (A + G)/(T + X) = 1/2 Tỉ lệ mạch bổ sung phân tử ADN nói A 0,2 B 2,0 C 5,0 D 0,5 Câu 23: Cho đoạn mạch thứ gen trình tự 5’- TAX GXX AGT XAT GXA -3’ Gen nhân đôi lần số Nu loại môi trường cần cung cấp A A=T=24 ; G=X=21 B A=T=21 ; G=X=24 C A=T=9 ; G=X=15 D A=T=12 ; G=X=9 Câu 24: Phân tử ADN vùng nhân vi khuẩn E Coli chứa N15 phóng xạ Nếu chuyển vi khuẩn E Coli sang mơi trường N14 tế bào vi khuẩn E Coli sau lần nhân đôi tạo phân tử ADN vùng nhân hoàn toàn chứa N14? A 32 B 30 C 16 D Câu 25 : Một phân tử ADN nhân đôi số lần tạo 62 mạch poliNu (1) ADN nhân đôi lần (2) 31 ADN cấu tạo từ ngun liệu hồn tồn từ mơi trường (có mạch hồn tồn) (3) ADN chứa mạch cũ ADN mẹ ban đầu (4) tổng cộng 64 ADN Số ý A B C D Tài liệu ôn tập – Môn Sinh 2018 PHIÊN MÃ- DỊCH MÃ Câu 1: Trên mạch tổng hợp ARN gen, enzim ARN pôlimeraza di chuyển theo chiều A từ 3’ đến 5’ B từ gen C chiều ngẫu nhiên D từ 5’ đến 3’ Câu 2: mARN tổng hợp theo chiều A từ 3’ đến 5’ B mạch khuôn C từ 5’ đến 3’ D ngẫu nhiên Câu 3: Hoạt động không enzim ARN pôlimeraza thực phiên mã? A ARN pôlimeraza trượt dọc theo gen, tổng hợp mạch mARN bổ sung với khuôn theo nguyên tắc bổ sung (A – U, T – A, G – X, X – G) theo chiều 3’ đến 5’ B Mở đầu phiên mã enzim ARN pôlimeraza bám vào vùng khởi đầu làm gen tháo xoắn C ARN pơlimeraza đến cuối gen gặp tính hiệu kết thúc dừng phân tử mARN vừa tổng hợp giải phóng D ARN pơlimeraza trượt dọc theo gen, tổng hợp mạch mARN bổ sung với khuôn theo nguyên tắc bổ sung (A – U, T – A, G – X, X – G) theo chiều 5’ đến 3’ Câu 4: Nguyên tắc bổ sung thể chế phiên mã A A liên kết với U, T liên kết với A, G liên kết với X, X liên kết với G B A liên kết với X, G liên kết với T C A liên kết với U, G liên kết với X D A liên kết với T, G liên kết với X Câu 5: Nguyên tắc bổ sung thể chế dịch mã A A liên kết với U, T liên kết với A, G liên kết với X, X liên kết với G B A liên kết với X, G liên kết với T C A liên kết với U, G liên kết với X D A liên kết với T, G liên kết với X Câu 6: Quá trình dịch mã kết thúc A ribôxôm rời khỏi mARN trở lại dạng tự với tiểu phần lớn bé B ribôxôm gắn axit amin mêtiơnin vào vị trí cuối chuỗi pôlipeptit C ribôxôm tiếp xúc với mã ba UAU, UAX, UXG D ribôxôm tiếp xúc với mã ba UAA, UAG, UGA Câu 7: Ở vi khuẩn, axit amin đưa đến ribơxơm q trình dịch mã A valin B mêtiônin C alanin D formyl mêtiônin Câu 8: Ở sinh vật nhân thực, axit amin đưa đến ribơxơm q trình dịch mã A valin B mêtiônin C alanin D formyl mêtiônin Câu 9: Loại ARN nhiều chủng loại tế bào? A mARN B tARN C rARN D tARN rARN Câu 10: Dạng thông tin di truyền sử dụng trực tiếp tổng hợp prôtêin A mARN B tARN C rARN D ADN Câu 11: Thành phần sau không tham gia trực tiếp dịch mã? A mARN B tARN C Ribôxôm D ADN Câu 12: Nội dung sau không phiên mã? A Sự truyền thông tin di truyền từ phân tử ADN mạch kép sang phân tử ARN mạch đơn B Sự trì thơng tin di truyền qua hệ tế bào thể C Sự truyền thông tin di truyền từ nhân nhân D Sự tổng hợp loại ARN mARN, tARN, rARN Câu 13: Trong q trình sinh tổng hợp prơtêin, giai đoạn hoạt hố axit amin, ATP vai trò cung cấp lượng A để cắt bỏ axit amin mở đầu khỏi chuỗi pôlipeptit B để gắn ba đối mã tARN với ba mARN C để axit amin hoạt hoá gắn với tARN D để ribôxôm dịch chuyển mARN Nâng cao Câu 14: Cho kiện diễn trình phiên mã: (1) ARN pơlimeraza bắt đầu tổng hợp mARN vị trí đặc hiệu (khởi đầu phiên mã) (2) ARN pơlimeraza bám vào vùng điều hồ làm gen tháo xoắn để lộ mạch gốc chiều 3' → 5' Tài liệu ôn tập – Môn Sinh 2018 (3) ARN pôlimeraza trượt dọc theo mạch mã gốc gen chiều 3' → 5' (4) Khi ARN pơlimeraza di chuyển tới cuối gen, gặp tín hiệu kết thúc th́ dừng phiên mã Trong tŕnh phiên mã, kiện diễn theo trình tự A (1) → (4) → (3) → (2) B (1) → (2) → (3) → (4) C (2) → (1) → (3) → (4) D (2) → (3) → (1) → (4) Câu 15: Các ba mARN vai trò quy định tín hiệu kết thúc trình dịch mã là: A 3’GAU5’; 3’AAU5’; 3’AUG5’ B 3’UAG5’; 3’UAA5’; 3’AGU5’ C 3’UAG5’; 3’UAA5’; 3’UGA5’ D 3’GAU5’; 3’AAU5’; 3’AGU5’ Câu 16: Cho kiện diễn trình dịch mã tế bào nhân thực sau: (1) Bộ ba đối mã phức hợp Met – tARN (UAX) gắn bổ sung với côđon mở đầu (AUG) mARN (2) Tiểu đơn vị lớn ribôxôm kết hợp với tiểu đơn vị bé tạo thành ribôxôm hồn chỉnh (3) Tiểu đơn vị bé ribơxơm gắn với mARN vị trí nhận biết đặc hiệu (4) Côđon thứ hai mARN gắn bổ sung với anticôđon phức hệ aa1 – tARN (aa1: axit amin đứng liền sau axit amin mở đầu) (5) Ribôxôm dịch côđon mARN theo chiều 5’ → 3’ (6) Hình thành liên kết peptit axit amin mở đầu aa1 Thứ tự kiện diễn giai đoạn mở đầu giai đoạn kéo dài chuỗi pôlipeptit là: A (3) → (1) → (2) → (4) → (6) → (5) B (1) → (3) → (2) → (4) → (6) → (5) C (2) → (1) → (3) → (4) → (6) → (5) D (5) → (2) → (1) → (4) → (6) → (3) Câu 17: Một phân tử mARN chứa loại ribơnuclêơtit ađênin, uraxin guanin Nhóm ba sau mạch bổ sung gen phiên mã phân tử mARN nói trên? A ATX, TAG, GXA, GAA B TAG, GAA, ATA, ATG C AAG, GTT, TXX, XAA D AAA, XXA, TAA, TXX Câu 18: Bộ ba đối mã (anticôđon) tARN vận chuyển axit amin mêtiônin A 5'AUG3' B 3'XAU5' C 5'XAU3' D 3'AUG5' Câu 19: Cho biết cơđon mã hóa axit amin tương ứng sau: GGG - Gly; XXX - Pro; GXU Ala; XGA - Arg; UXG - Ser; AGX - Ser Một đoạn mạch gốc gen vi khuẩn trình tự nuclêôtit 5’AGXXGAXXXGGG3’ Nếu đoạn mạch gốc mang thơng tin mã hóa cho đoạn pơlipeptit axit amin trình tự axit amin A Pro-Gly-Ser-Ala B Ser-Ala-Gly-Pro C Gly-Pro-Ser-Arg D Ser-Arg-Pro-Gly Câu 20: Đối với trình dịch mã di truyền điều không với ribôxôm A trượt từ đầu 5’ đến 3’ mARN B bắt đầu tiếp xúc với mARN từ mã ba AUG C tách thành hai tiểu phần sau hoàn thành dịch mã D giữ nguyên cấu trúc sau hoàn thành việc tổng hợp prơtêin Câu 21: Khi nói số lần nhân đôi số lần phiên mã gen tế bào nhân thực, trường hợp khơng đột biến, phát biểu sau đúng? A Các gen nhiễm sắc thể khác số lần nhân đôi số lần phiên mã thường khác B Các gen nằm nhiễm sắc thể số lần nhân đơi khác số lần phiên mã thường khác C Các gen nhiễm sắc thể khác số lần nhân đôi khác số lần phiên mã thường khác D Các gen nằm tế bào số lần nhân đơi số lần phiên mã Câu 22: Ở sinh vật nhân thực, nguyên tắc bổ sung G - X, A - U ngược lại thể cấu trúc phân tử trình sau đây? (1) Phân tử ADN mạch kép (2) Phân tử tARN (3) Phân tử prơtêin (4) Q trình dịch mã A (3) (4) B (1) (2) C (2) (4) D (1) (3) Câu 23: Khi nói chế di truyền sinh vật nhân thực, điều kiện khơng đột biến xảy ra, phát biểu sau không đúng? A Sự nhân đôi ADN xảy nhiều điểm phân tử ADN tạo nhiều đơn vị tái B Trong dịch mã, kết cặp nuclêôtit theo nguyên tắc bổ sung xảy tất nuclêôtit phân tử mARN Tài liệu ôn tập – Môn Sinh 2018 C Trong tái ADN, kết cặp nuclêôtit theo nguyên tắc bổ sung xảy tất nuclêôtit mạch đơn D Trong phiên mã, kết cặp nuclêôtit theo nguyên tắc bổ sung xảy tất nuclêôtit mạch mã gốc vùng mã hoá gen Câu 24: Ở cấp độ phân tử, thông tin di truyền truyền từ tế bào mẹ sang tế bào nhờ chế A dịch mã B nhân đôi ADN C phiên mã D giảm phân thụ tinh Câu 25: Một đoạn gen cấu trúc sinh vật nhân sơ trình tự nuclêơtit sau: Mạch 1: 5´ TAXTTAGGGGTAXXAXATTTG 3´ Mạch 2: 3´ ATGAATXXXXATGGTGTAAAX 5´ Nhận xét sau ? A Mạch mang mã gốc mạch 2; số axit amin dịch mã B Mạch mang mã gốc mạch 1; số axit amin dịch mã C Mạch mang mã gốc mạch 1; số axit amin dịch mã D Mạch mang mã gốc mạch 1; số axit amin dịch mã ĐIỀU HÒA HOẠT ĐỘNG GEN TRẮC NGHIỆM ĐIỀU HÒA HOẠT ĐỘNG GEN Câu 1: Điều hoà hoạt động gen A điều hồ lượng mARN gen tạo B điều hoà lượng sản phẩm gen tạo C điều hoà lượng tARN gen tạo D điều hoà lượng rARN gen tạo Câu 2: Điều hoà hoạt động gen sinh vật nhân sơ hiểu A gen dịch mã hay khơng B gen phiên mã dịch mã hay khơng C gen biểu kiểu hình hay khơng D gen phiên mã hay khơng Câu 3: Theo Jacôp Mônô, thành phần cấu tạo opêron Lac gồm: A gen điều hồ, nhóm gen cấu trúc, vùng khởi động (P) Tài liệu ôn tập – Môn Sinh 2018 B vùng vận hành (O), nhóm gen cấu trúc, vùng khởi động (P) C gen điều hồ, nhóm gen cấu trúc, vùng vận hành (O) D gen điều hồ, nhóm gen cấu trúc, vùng vận hành (O), vùng khởi động (P) Câu 4: Trong mô hình cấu trúc opêron Lac, vùng vận hành nơi A chứa thơng tin mã hố axit amin phân tử prôtêin cấu trúc B ARN pôlimeraza bám vào khởi đầu phiên mã C prôtêin ức chế liên kết làm ngăn cản phiên mã D mang thông tin quy định cấu trúc prôtêin ức chế Câu 5: Trong chế điều hoà hoạt động opêron Lac, kiện sau diễn mơi trường lactơzơ mơi trường khơng lactơzơ? A Một số phân tử lactơzơ liên kết với prơtêin ức chế B Gen điều hồ R tổng hợp prôtêin ức chế C Các gen cấu trúc Z, Y, A phiên mã tạo phân tử mARN tương ứng D ARN pôlimeraza liên kết với vùng khởi động opêron Lac tiến hành phiên mã Câu 6: Đối với opêron E.coli tín hiệu điều hoà hoạt động gen thể A khơng saccarơzơ, gen cấu trúc khơng biểu hiện, mơi trường tế bào saccarơzơ gen cấu trúc biểu hiện, nghĩa phiên mã để tổng hợp prôtêin B khơng glucơzơ, gen cấu trúc khơng biểu hiện, mơi trường tế bào glucơzơ gen cấu trúc biểu hiện, nghĩa phiên mã để tổng hợp prôtêin C khơng mantơzơ, gen cấu trúc khơng biểu hiện, mơi trường tế bào mantơzơ gen cấu trúc biểu hiện, nghĩa phiên mã để tổng hợp prôtêin D lactơzơ, gen cấu trúc khơng biểu hiện, mơi trường tế bào lactơzơ gen cấu trúc biểu hiện, nghĩa phiên mã để tổng hợp prôtêin Nâng cao Câu 7: Theo giai đoạn phát triển cá thể theo nhu cầu hoạt động sống tế bào A tất gen tế bào hoạt động B phần lớn gen tế bào hoạt động C số gen tế bào hoạt động D tất gen tế bào lúc đồng loạt hoạt động đồng loạt dừng Câu 8: Cho thành phần: (1) mARN gen cấu trúc; (2) Các loại nuclêôtit A, U, G, X; (3) ARN pôlimeraza; (4) ADN ligaza; (5) ADN pôlimeraza Các thành phần tham gia vào trình phiên mã gen cấu trúc opêron Lac E.coli A (2) (3) B (1), (2) (3) C (3) (5) D (2), (3) (4) Câu 9: Các bước xảy q trình điều hòa hoạt động vi khuẩn E.coli mơi trường chất cảm ứng operon Lac sau: (1) Prôtêin ức chế không liên kết với vùng vận hành (2) Một số phân tử lactozơ liên kết với prôtêin ức chế (3) Các enzim tạo tới phân giải Lactôzơ tế bào (4) Prơtêin ức chế giải phóng liên kết với vùng vận hành (5) Gen cấu trúc tiến hành phiên mã dịch mã Sắp xếp bước theo trình tự mơi trường Lactôzơ: A → → → → B → → → → C → → → →5 D → → → → Câu 10: Cho trường hợp sau đây, trường hợp khơng đường lactose mà operon lac thực phiên mã? (1) Gen điều hòa (R) operon bị đột biến dẫn đến prôtêin ức chế bị biến đổi không gian chức sinh học (2) Đột biến vùng khởi động (P) operon (3) Vùng vận hành (O) operon bị đột biến khơng khả gắn kết với prơtêin ức chế (4) Gen cấu trúc bị đột biến dẫn đến prôtêin gen quy định tổng hợp bị chức Phương án là: A B C D 10 Tài liệu ôn tập – Môn Sinh 2018 ĐỘT BIẾN GEN 11 Tài liệu ôn tập – Môn Sinh 2018 TRẮC NGHIỆM ĐỘT BIẾN GEN Câu 1: Đột biến gen A biến đổi tạo alen B biến đổi tạo nên kiểu hình C biến đổi cặp nuclêôtit gen D biến đổi cặp nuclêôtit gen Câu 2: Thể đột biến thể mang đột biến A biểu kiểu hình B nhiễm sắc thể C gen hay đột biến nhiễm sắc thể D gen Câu 3: Tác nhân hoá học - brôm uraxin (5 – BU) chất đồng đẳng timin gây đột biến dạng A cặp A - T B cặp G - X C thay cặp A – T cặp G - X D thay cặp G – X cặp A - T Câu 4: Đột biến thay cặp nuclêôtit cặp nuclêôtit khác gen không làm thay đổi trình tự axit amin prơtêin tổng hợp Nguyên nhân A mã di truyền tính thối hố B mã di truyền tính phổ biến C mã di truyền tính đặc hiệu D mã di truyền mã ba Câu 5: Đột biến gen vị trí gen làm cho q trình dịch mã khơng thực được? A Đột biến mã kết thúc B Đột biến ba giáp mã kết thúc C Đột biến ba gen D Đột biến mã mở đầu Câu 6: Loại đột biến sau làm tăng loại alen gen vốn gen quần thể? A Đột biến điểm B Đột biến dị đa bội C Đột biến tự đa bội D Đột biến lệch bội Câu 7: Trường hợp gen cấu trúc bị đột biến thay cặp A - T cặp G - X số liên kết hyđrô A tăng B tăng C giảm D giảm Câu 8: Khi nói đột biến gen, phát biểu sau đúng? A Dưới tác động tác nhân gây đột biến, với cường độ liều lượng tần số đột biến tất gen B Khi bazơ nitơ dạng xuất q trình nhân đơi ADN thường làm phát sinh đột biến gen dạng thêm cặp nuclêôtit C Trong dạng đột biến điểm, dạng đột biến thay cặp nuclêôtit thường làm thay đổi thành phần axit amin chuỗi pơlipeptit gen tổng hợp D Tất dạng đột biến gen hại cho thể đột biến Câu 9: Khi nói đột biến gen, phát biểu sau không đúng? A Đột biến gen biến đổi cấu trúc gen B Đột biến gen làm thay đổi vị trí gen nhiễm sắc thể C Đột biến gen làm xuất alen khác quần thể D Đột biến gen gây hại vơ hại lợi cho thể đột biến Câu 10: Khi nói đột biến gen, phát biểu sau khơng đúng? A Đột biến gen lợi, hại trung tính thể đột biến B Phần lớn đột biến điểm dạng đột biến cặp nuclêôtit C Đột biến gen nguồn nguyên liệu sơ cấp chủ yếu trình tiến hố D Phần lớn đột biến gen xảy q trình nhân đơi ADN Nâng cao Câu 11: Cho biết ba mARN mã hoá axit amin tương ứng sau: AUG = mêtiônin, GUU = valin, GXX = alanin, UUU = phêninalanin, UUG = lơxin, AAA = lizin, UAG = kết thúc (KT) Trình tự cặp nuclêơtit gen tổng hợp đoạn pơlipeptit trật tự sau: mêtiơnin - alanin – lizin – valin – lơxin – KT Nếu xảy đột biến gen, cặp nuclêôtit số 7, 8, gen đoạn pơlipeptit tương ứng tổng hợp thành phần trật tự axit amin nào? A mêtiônin - alanin – lizin – lơxin – KT B mêtiônin – alanin – valin – lơxin – KT C mêtiônin – lizin – valin – lơxin – KT D mêtiônin - alanin – valin – lizin – KT 12 Tài liệu ôn tập – Môn Sinh 2018 Câu 12: Khi nói đột biến gen, phát biểu sau đúng? (1) Đột biến thay cặp nuclêôtit dẫn đến kết thúc sớm trình dịch mã (2) Đột biến gen tạo alen làm phong phú vốn gen quần thể (3) Đột biến điểm dạng đột biến gen liên quan đến số cặp nuclêôtit (4) Đột biến gen lợi, hại trung tính thể đột biến (5) Mức độ gây hại alen đột biến phụ thuộc vào tổ hợp gen điều kiện môi trường A (3), (4), (5) B (1), (3), (5) C (2), (4), (5) D (1), (2), (3) Câu 13: Cho thông tin: (1) Gen bị đột biến dẫn đến prôtêin không tổng hợp (2) Gen bị đột biến làm tăng giảm số lượng prôtêin (3) Gen đột biến làm thay đổi axit amin axit amin khác không làm thay đổi chức prôtêin (4) Gen bị đột biến dẫn đến prôtêin tổng hợp bị thay đổi chức Các thơng tin sử dụng làm để giải thích nguyên nhân bệnh di truyền người là: A (2), (3), (4) B (1), (2), (4) C (1), (3), (4) D (1), (2), (3) Câu 14: Xét phát biểu (1) Quá trình nhân đơi ADN khơng theo ngun tắc bổ sung dẫn đến ĐBG (2) Đột biến gen trội trạng thái dị hợp thể đột biến (3) Đột biến gen phát sinh môi trường tác nhân đột biến (4) Đột biến gen thường xảy pha S, kỳ trung gian chu kỳ tế bào lúc ADN nhân đôi (5) Đột biến gen là loại biến dị di truyền nên ln di truyền cho hệ sau ý ? A B C D Câu 15: Một quần thể sinh vật gen A bị đột biến thành gen a, gen B bị đột biến thành gen b Biết cặp gen tác động riêng rẽ gen trội trội hoàn toàn Các kiểu gen sau thể đột biến? A AABb, AaBB B AABB, AABb C aaBb, Aabb D AaBb, AABb NST, ĐỘT BIẾN CẤU TRÚC, ĐỘT BIẾN SỐ LƯỢNG 13 Tài liệu ôn tập – Môn Sinh 2018 14 Tài liệu ôn tập – Môn Sinh 2018 15 Tài liệu ôn tập – Môn Sinh 2018 TRẮC NGHIỆM NST, ĐỘT BIẾN CẤU TRÚC, ĐỘT BIẾN SỐ LƯỢNG NST - ĐỘT BIẾN CẤU TRÚC NST Câu 1: Mỗi lồi sinh vật nhiễm sắc thể đặc trưng A số lượng, hình dạng, cấu trúc NST B số lượng, hình thái NST C số lượng, cấu trúc NST D số lượng không đổi Câu 2: Một nuclêơxơm cấu trúc gồm A phân tử histơn quấn đoạn ADN dài 156 cặp nuclêôtit B lõi phân tử histôn đoạn ADN chứa 146 cặp nuclêơtit quấn quanh 3/4 vòng C phân tử histôn quấn quanh đoạn ADN chứa 140 cặp nuclêôtit D lõi đoạn ADN chứa 146 cặp nuclêơtit bọc ngồi phân tử prôtêin histôn Câu 3: Trong mức cấu trúc siêu hiển vi nhiễm sắc thể điển hình sinh vật nhân thực, sợi sợi nhiễm sắc đường kính A 30 nm 300 nm B 11 nm 300 nm C 11 nm 30 nm D 30 nm 11 nm Câu 4: Ở sinh vật nhân thực, vùng đầu mút nhiễm sắc thể A điểm mà phân tử ADN bắt đầu nhân đơi B vị trí liên kết với thoi phân bào giúp nhiễm sắc thể di chuyển cực tế bào C vị trí xảy trao đổi chéo giảm phân D tác dụng bảo vệ nhiễm sắc thể làm cho nhiễm sắc thể khơng dính vào Câu 5: Đột biến nhiễm sắc thể gồm dạng A đột biến lệch bội đột biến đa bội B đột biến cấu trúc đột biến số lượng NST C đột biến tự đa bội đột biến dị đa bội D đột biến đa bội chẵn đột biến đa bội lẻ Câu 6: Ở người, đoạn nhiễm sắc thể số 21 gây nên bệnh 16 Tài liệu ôn tập – Môn Sinh 2018 A ung thư máu B bạch Đao C máu khó đơng D hồng cầu hình liềm Câu 7: Khi quan sát NST tiêu bản, thấy NST kích thước ngắn bình thường cách rõ ràng Dạng đột biến A đoạn NST đảo đoạn NST B chuyển đoạn NST hay đoạn ngắn NST C đảo đoạn NST hay chuyển đoạn NST D đoạn NST chuyển đoạn NST Câu 8: Sơ đồ sau minh họa cho dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể nào? (1): ABCD.EFGH → ABGFE.DCH (2): ABCD.EFGH → AD.EFGBCH A (1): đảo đoạn chứa tâm động; (2): chuyển đoạn nhiễm sắc thể B (1): chuyển đoạn chứa tâm động; (2): đảo đoạn chứa tâm động C (1): chuyển đoạn không chứa tâm động, (2): chuyển đoạn nhiễm sắc thể D (1): đảo đoạn chứa tâm động; (2): đảo đoạn không chứa tâm động Câu 9: Một nhiễm sắc thể đoạn khác xếp theo trình tự ABCDEG.HKM bị đột biến Nhiễm sắc thể đột biến trình tự ABCDCDEG.HKM Dạng đột biến A thường làm xuất nhiều gen quần thể B thường gây chết cho thể mang nhiễm sắc thể đột biến C thường làm thay đổi số nhóm gen liên kết lồi D thường làm tăng giảm cường độ biểu tính trạng Câu 10: Dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể sau làm cho hai alen gen nằm nhiễm sắc thể đơn? A Đảo đoạn B Chuyển đoạn nhiễm sắc thể C Lặp đoạn D Mất đoạn Nâng cao Câu 11: Bộ NST từ 48 vượn người 46 người liên quan tới dạng đột biến cấu trúc NST nào? A Chuyển đoạn không tương hỗ B Sáp nhập NST vào NST khác C Lặp đoạn NST D Chuyển đoạn tương hỗ Câu 12: Trong phát biểu sau, phát biểu nói nhiễm sắc thể giới tính động vật? (1) Nhiễm sắc thể giới tính tế bào sinh dục (2) Nhiễm sắc thể giới tính chứa gen quy định tính trạng giới tính (3) Hợp tử mang cặp nhiễm sắc thể giới tính XY phát triển thành thể đực (4) Nhiễm sắc thể giới tính bị đột biến cấu trúc số lượng A B C D Câu 13: Các phát biểu sau với đột biến đảo đoạn nhiễm sắc thể? (1) Làm thay đổi trình tự phân bố gen nhiễm sắc thể (2) Làm giảm tăng số lượng gen nhiễm sắc thể (3) Làm thay đổi thành phần gen nhóm gen liên kết (4) thể làm giảm khả sinh sản thể đột biến A (2), (4) B (1), (2) C (2), (3) D (1), (4) Câu 14: Khi nói đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể, phát biểu sau đúng? A Đột biến đảo đoạn làm cho gen từ nhóm liên kết chuyển sang nhóm liên kết khác B Đột biến chuyển đoạn không làm thay đổi số lượng thành phần gen nhiễm sắc thể C Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể xảy nhiễm sắc thể thường mà không xảy nhiễm sắc thể giới tính D Đột biến đoạn khơng làm thay đổi số lượng gen nhiễm sắc thể Câu 15: Sự trao đổi chéo không cân hai crômatit khác nguồn cặp nhiễm sắc thể kép tương đồng xảy kì đầu giảm phân I làm phát sinh loại đột biến sau đây? A Lặp đoạn chuyển đoạn nhiễm sắc thể B Mất đoạn đảo đoạn nhiễm sắc thể C Mất đoạn lặp đoạn nhiễm sắc thể D Lặp đoạn đảo đoạn nhiễm sắc thể 17 Tài liệu ôn tập – Môn Sinh 2018 ĐỘT BIẾN SỐ LƯỢNG NST Câu 1: Đột biến số lượng nhiễm sắc thể biến đổi số lượng nhiễm sắc thể liên quan tới A cặp NST B số cặp NST C toàn cặp NST D toàn cặp NST Câu 2: Đột biến làm thay đổi số lượng hay vài cặp NST tương đồng gọi A đột biến đa bội chẵn B đột biến lệch bội C đột biến đa bội lẻ D đột biến cấu trúc NST Câu 3: Ở người, thể lệch bội ba NST 21 gây A bệnh ung thư máu B hội chứng Đao C hội chứng mèo kêu D hội chứng Claiphentơ Câu 4: Thể song nhị bội A tế bào mang hai nhiễm sắc thể lưỡng bội hai loài bố mẹ B 2n nhiễm sắc thể tế bào C sinh sản vơ tính mà khơng khả sinh sản hữu tính D biểu đặc điểm hai loài bố mẹ Câu 4: Khi nói đột biến lệch bội, phát biểu sau không đúng? A Đột biến lệch bội xảy nhiễm sắc thể thường, không xảy nhiễm sắc thể giới tính B Đột biến lệch bội phát sinh nguyên phân giảm phân C Đột biến lệch bội xảy rối loạn phân bào làm cho cặp nhiễm sắc thể không phân li D Đột biến lệch bội làm thay đổi số lượng cặp nhiễm sắc thể Câu 5: Một lồi thực vật lưỡng bội nhóm gen liên kết Số nhiễm sắc thể tế bào thể ba loài A 18 B C 24 D 17 Câu 6: Khi nói thể dị đa bội, phát biểu sau không đúng? A Thể dị đa bội vai trò quan trọng q trình hình thành lồi B Thể dị đa bội sinh trưởng, phát triển sinh sản hữu tính bình thường C Thể dị đa bội thường gặp động vật, gặp thực vật D Thể dị đa bội hình thành lai xa kết hợp với đa bội hoá Câu 7: Thể đa bội lẻ A tế bào mang nhiễm sắc thể 2n+1 B khả sinh sản hữu tính bình thường C hàm lượng ADN nhiều gấp hai lần so với thể lưỡng bội D khả sinh sản hữu tính bình thường Câu 8: Một lồi thực vật lưỡng bội 12 nhóm gen liên kết Giả sử đột biến lồi kí hiệu từ I đến VI số lượng nhiễm sắc thể (NST) kì tế bào sinh dưỡng sau: Thể đột biến I II III IV V VI Số lượng NST tế bào sinh dưỡng 48 84 72 36 60 108 Cho biết số lượng nhiễm sắc thể tất cặp tế bào thể đột biến Trong thể đột biến trên, thể đột biến đa bội chẵn là: A II, VI B I, II, III, V C I, III D I, III, IV, V Câu 9: Ở cà độc dược (2n = 24), người ta phát dạng thể ba 12 cặp nhiễm sắc thể Các thể ba A số lượng nhiễm sắc thể tế bào xơma khác kiểu hình khác B số lượng nhiễm sắc thể tế bào xơma giống kiểu hình giống C số lượng nhiễm sắc thể tế bào xơma khác kiểu hình giống D số lượng nhiễm sắc thể tế bào xơma giống kiểu hình khác Câu 10: Ở cà chua, alen A quy định đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định vàng Biết tứ bội giảm phân cho giao tử 2n khả thụ tinh bình thường Tính theo lí thuyết, phép lai hai cà chua tứ bội kiểu gen AAaa aaaa cho đời tỉ lệ kiểu hình A 11 đỏ : vàng B đỏ : vàng C 35 đỏ : vàng D đỏ : vàng 18 Tài liệu ôn tập – Môn Sinh 2018 Nâng cao Câu 11: Dùng cơnsixin để xử lí hợp tử lưỡng bội kiểu gen Aa thu thể tứ bội Cho thể tứ bội giao phấn với nhau, trường hợp bố mẹ giảm phân bình thường, tính theo lí thuyết tỉ lệ phân li kiểu gen đời là: A 1AAAA : 4AAAa : 6AAaa : 4Aaaa : 1aaaa B 1AAAA : 8AAAa : 18AAaa : 8Aaaa : 1aaaa C 1AAAA : 8AAAa : 18Aaaa : 8AAaa : 1aaaa D 1AAAA : 8AAaa : 18AAAa : 8Aaaa : 1aaaa Câu 12: Trong trường hợp không xảy đột biến mới, thể tứ bội giảm phân tạo giao tử 2n khả thụ tinh Theo lí thuyết, phép lai sau cho đời kiểu gen phân li theo tỉ lệ 1:2:1? (1) AAAa × AAAa (2) Aaaa × Aaaa (3) AAaa × AAAa (4) AAaa × Aaaa Đáp án là: A (2), (3) B (1), (4) C (1), (2) D (3), (4) Câu 13: Cho biết trình giảm phân diễn bình thường, tứ bội tạo giao tử 2n khả thụ tinh Tính theo lí thuyết, phép lai hai tứ bội kiểu gen AAaa cho đời kiểu gen dị hợp tử chiếm tỉ lệ A 1/2 B 17/18 C 4/9 D 2/9 Câu 14: Ở loài thực vật, alen A quy định đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định vàng; alen B quy định trội hoàn toàn so với alen b quy định chua Biết không phát sinh đột biến tứ bội giảm phân bình thường cho giao tử 2n khả thụ tinh Cho tứ bội kiểu gen AAaaBbbb tự thụ phấn Theo lí thuyết, tỉ lệ phân li kiểu hình đời A 105:35:3:1 B 105:35:9:1 C 35:35:1:1 D 33:11:1:1 Câu 15: Q trình hình thành lồi lúa mì (T aestivum) nhà khoa học mô tả sau: Lồi lúa mì (T monococcum) lai với lồi cỏ dại (T speltoides) tạo lai Con lai gấp đơi nhiễm sắc thể tạo thành lồi lúa mì hoang dại (A squarrosa) Lồi lúa mì hoang dại (A squarrosa) lai với loài cỏ dại (T tauschii) tạo lai Con lai lại gấp đơi nhiễm sắc thể tạo thành lồi lúa mì (T aestivum) Lồi lúa mì (T aestivum) nhiễm sắc thể gồm A bốn nhiễm sắc thể đơn bội bốn loài khác B bốn nhiễm sắc thể lưỡng bội bốn loài khác C ba nhiễm sắc thể đơn bội ba loài khác D ba nhiễm sắc thể lưỡng bội ba loài khác Câu 16: Ở loài thực vật, alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng Trong phép lai hoa đỏ chủng với hoa đỏ kiểu gen Bb, đời thu phần lớn hoa đỏ vài hoa trắng Biết biểu màu sắc hoa không phụ thuộc vào điều kiện môi trường, không xảy đột biến gen đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể Các hoa trắng thể đột biến sau đây? A Thể B Thể ba C Thể không D Thể bốn Câu 17: Cây lai xa cải dại (2nR =18) với cải bắp (2nB = 18) đa bội hóa thành dạng hữu thụ gọi là: A Thể tứ bội 4n = 36 NST B Thể song nhị bội hay dị tứ bội 2nR + 2nB = 36 C Thể lưỡng bội với nR + nB = 18 NST D Thể đa bội chẵn với 2(nR + nB) = 36 NST 19 ... Cho vật chất di truyền chủng virut sau A=24%, G=26%, X=26% (1) Vật chất di truyền virut ADN kép (2) Vật chất di truyền virut ADN đơn (3) Vật chất di truyền virut ARN kép (4) Vật chất di truyền virut... điểm không với mã di truyền? A Mã di truyền mã ba, nghĩa ba nuclêôtit quy định axit amin B Mã di truyền mang tính thối hoá, nghĩa loại axit amin mã hoá hai hay nhiều ba C Mã di truyền đọc từ điểm... trình tự axit amin prôtêin tổng hợp Nguyên nhân A mã di truyền có tính thối hố B mã di truyền có tính phổ biến C mã di truyền có tính đặc hiệu D mã di truyền mã ba Câu 5: Đột biến gen vị trí gen làm
- Xem thêm -

Xem thêm: ôn tập cơ chế di truyền và biến dị, ôn tập cơ chế di truyền và biến dị

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay