Nghiên cứu ứng dụng điều khiển mờ cho hệ thống điều khiển mức nước và kiểm chứng trên matlabSimulink (Đồ án tốt nghiệp)

72 15 1
  • Loading ...
1/72 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/03/2018, 08:41

Nghiên cứu ứng dụng điều khiển mờ cho hệ thống điều khiển mức nước và kiểm chứng trên matlabSimulink (Đồ án tốt nghiệp)Nghiên cứu ứng dụng điều khiển mờ cho hệ thống điều khiển mức nước và kiểm chứng trên matlabSimulink (Đồ án tốt nghiệp)Nghiên cứu ứng dụng điều khiển mờ cho hệ thống điều khiển mức nước và kiểm chứng trên matlabSimulink (Đồ án tốt nghiệp)Nghiên cứu ứng dụng điều khiển mờ cho hệ thống điều khiển mức nước và kiểm chứng trên matlabSimulink (Đồ án tốt nghiệp)Nghiên cứu ứng dụng điều khiển mờ cho hệ thống điều khiển mức nước và kiểm chứng trên matlabSimulink (Đồ án tốt nghiệp)Nghiên cứu ứng dụng điều khiển mờ cho hệ thống điều khiển mức nước và kiểm chứng trên matlabSimulink (Đồ án tốt nghiệp)Nghiên cứu ứng dụng điều khiển mờ cho hệ thống điều khiển mức nước và kiểm chứng trên matlabSimulink (Đồ án tốt nghiệp)Nghiên cứu ứng dụng điều khiển mờ cho hệ thống điều khiển mức nước và kiểm chứng trên matlabSimulink (Đồ án tốt nghiệp) -2015 Sinh viên: -2015 o0o - Sinh viên : L p: 401- mã SV: 1012102005 -Simulink (v tác : : : : : : : : giao Sinh viên T.S T.T.N C Trong qua trình l 1.1 nguyên nhân: m2) 1.2 1.2.1 phút Ta chia làm ca: 1.3 1.3.1 10 L A D L A D L OUT A D 58 -1200 máy khác TRÌNH GIÁM SÁT cho nhà máy 59 3.3 L - PLC S7- 1200 - Role 24VDC/280VAC 3.3.1 PLC S& - 1200 Hình 3.1 PLC S7 dùng 60 22mm Cessette, âmly, p AC thành DC 61 3.4 CA LÀM 62 3.4.3.1 STT Ghi Start I0.0 Stop I0.1 Auto/Manual I0.2 63 STT Ghi chuông Q0.0 Q0.1 Q0.2 64 65 66 67 68 69 70 71 -1200 ài -1200 m 72 ... gõ Chuông chng) 1.3.2 Ngun lý ó dòng 11 -1200 - 1200 Các 12 nh 1200 Simatic S7 13 PLC S7 - - Ngõ vào: Kích 30VDC) Ngõ ra: Relay 14 30VDC) Ngõ ra: transistor CPU 1211C 90*100*75 - 1200 CPU 1212C... 29 FUNCTION Funtions (FCs) cá FB (function block) 30 L A D L óng A giá D Tốn n: I, Q, M, L, D Toán n : Q, M, L, D L A D 31 óng
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu ứng dụng điều khiển mờ cho hệ thống điều khiển mức nước và kiểm chứng trên matlabSimulink (Đồ án tốt nghiệp), Nghiên cứu ứng dụng điều khiển mờ cho hệ thống điều khiển mức nước và kiểm chứng trên matlabSimulink (Đồ án tốt nghiệp)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay