Bàn về bản thể luận phật giáo

4 53 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/03/2018, 08:39

Bản thể luận là một trong những nội dung cơ bản của triết học luôn được các nhà triết học đề cập đến theo quan điểm, trường phái nào. Những quan niệm về bản thể luận có thể rất khác nhau, nhưng tựu chung lại theo cách này hay cách khác thì đều nhằm tới việc lý giải cho sự tồn tại hiện thực trên lát cắt cội nguồn, khởi nguyên của nó. Phật giáo là trường phái triết học đại diện cho Triết học Ấn Độ, có những quan điểm riêng về vấn đề bản thể luận. Em lựa chọn đề tài “Vấn đề bản thể luận trong Triết học Phật giáo. Đóng góp của tư tưởng này.” để đi sâu tìm hiểu được khía cạnh triết học của trường phái này. ... nên hệ thống triết học hoàn chỉnh, xác định giải luận đề Bản thể luận Vì vậy, tồn thể luận Phật giáo quy luật chung nguyên nhân kết tất vật tượng Bản chất tồn giới sống dòng chuyển biến liên tục... (2016), Quan niệm thể Phật giáo qua Kinh Viên Giác, Tạp chí Nghiên cứu tôn giáo Đinh Quang Hổ (2016), Quan niệm Bản thể luận lịch sử triết học (241), tr 20- 25, Tạp chí Giáo dục lý luận https://vanhoanghean.com.vn/chuyen-muc-goc-nhin-van-hoa/nhung-gocnhin-van-hoa/tu-tuong-phat-giao-va-anh-huong-cua-no-doi-voi-xa-hoi-vietnam... tối vơ minh, chìa khố để mở cánh cửa đến Niết bàn giải thoát Sự lý giải tư tưởng Phật giáo thực cách đặt vấn đề có tính nhập khoa học KẾT LUẬN Phật giáo nhấn mạnh đến hai yếu tố hướng thiện quy
- Xem thêm -

Xem thêm: Bàn về bản thể luận phật giáo, Bàn về bản thể luận phật giáo

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay