Thiết kế cung cấp điện cho xã Lâm Động Thuỷ Nguyên Hải Phòng (Đồ án tốt nghiệp)

55 13 0
  • Loading ...
1/55 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/03/2018, 08:37

Thiết kế cung cấp điện cho xã Lâm Động Thuỷ Nguyên Hải Phòng (Đồ án tốt nghiệp)Thiết kế cung cấp điện cho xã Lâm Động Thuỷ Nguyên Hải Phòng (Đồ án tốt nghiệp)Thiết kế cung cấp điện cho xã Lâm Động Thuỷ Nguyên Hải Phòng (Đồ án tốt nghiệp)Thiết kế cung cấp điện cho xã Lâm Động Thuỷ Nguyên Hải Phòng (Đồ án tốt nghiệp)Thiết kế cung cấp điện cho xã Lâm Động Thuỷ Nguyên Hải Phòng (Đồ án tốt nghiệp)Thiết kế cung cấp điện cho xã Lâm Động Thuỷ Nguyên Hải Phòng (Đồ án tốt nghiệp)Thiết kế cung cấp điện cho xã Lâm Động Thuỷ Nguyên Hải Phòng (Đồ án tốt nghiệp)Thiết kế cung cấp điện cho xã Lâm Động Thuỷ Nguyên Hải Phòng (Đồ án tốt nghiệp)Thiết kế cung cấp điện cho xã Lâm Động Thuỷ Nguyên Hải Phòng (Đồ án tốt nghiệp)Thiết kế cung cấp điện cho xã Lâm Động Thuỷ Nguyên Hải Phòng (Đồ án tốt nghiệp) -HP -2015 -HP Sinh viên: -2015 o0o - Sinh viên : : mã SV: 1313102001 - Nguyên -HP : : : T.T.N Sinh viên giao T.T.N NG CH V trí lý Lâm n Phòng, phía B gi hi t phía Nam huy giáp Thiên H Thu Nguyên, thành ph H ng, phía ơng giáp Hoa nam giáp sơng C m, phía Tây giáp Hồng Hi , phía có thơn: thơn , thơn H , thôn ông, thôn Xú Là m huy Thu Nguyên, Lâm tích t nhiên 4,02 km2 Dân s toàn 4.500 ng di /km2 Vùng 1100 ng b nh c l , ki Lâm t b nên ,m xa x a bãi bi , d phù xa chi l u sơng Thái Bình D b ây ch y Lâm ven sông, ây vùng nơng nghi tr dân s d hình c b lúa n có m b it nóng Tính ch Khí h Khí h nhi t nóng t nhi bi Lâm t luôn t g mang tính ch i ki nhi v n m, c i phát i xanh Hồn l u gió mùa m a t Lâm làm cho khí h nhi ơng Nam Á ã phân hố thành mùa ch y i th ch thành dông, l , m a á, nhi h c ki dông, bão, nh vào tháng g núi g bi t hình tháng Kinh t h Lâm d g có b d l g xây, ch thiên tai gi nhà n công nh anh hùng, t nhi c s h t h , tr h th thi l y ph i s , giã , gi làng, lao b v phát tri Nhà n v cho nhân dân nh : nên ã quan tâm, xá, tr Tuy m s thu c c n giàu t ng nhanh, i r l nông nh ng nh Lâm s c t bà s sinh ho dùng i c i nhu c u dùng i nâng cao ,v vi c thi âng cao ch l ph c v cho vi c sinh ho tiên quan tr i Xác b l s b thi k h th i thi s li cung c i dân ngày k tính g i c c nhân dân tiêu ph c v mùa màng Ph t xác ph t ng h gia ình ngày l l nh vi c t nh c cho c an toàn c h th cao, s h toán cung c c t ng tr Khi nh ây v nâng lên rõ r , v 1.2 nhu c n mg ph t l làm t ng v ây cháy vi i nh tính tốn thi k so v t Xác h cơng trình, làm m làm khó, ph t i c xác ph th t s d ph t i i Xác giai o tính tốn cung c g ính tốn m nơng nghi i khơng cao a s gia ình thu 1.3 Lâm nhu c i tr s d ch y h , tr ph v cho sinh ho n c ven ô thành ph H nhân dân m ân dân xã, tr Phòng , nông s c s nh b m, máy xay xát x c khí nh Là m di ng nh c tích t nhiên 4,02 km2, , 1.100 h huy Thu Nguyên, Lâm chia làm thơn v dân s kho có 4.500 Dây có ti di nh sau: (3 x 95 + x 50) Có ro = 0,193 ( /km) Dòng cho phép Icp = 298 (A) + Ch dây d 200 = 289 (A) 3.0,4 I= t l A2, C3 F= 289 = 112 (mm2) 2,5 Ti di dây: Tra b PL V.12 Cáp sách Thi k cung c Dây có ti di i h áp lõi cách i PVC LENS ch trang 301 nh sau: (3 x 120 + x 70) Có ro = 0,153 ( /km) Dòng cho phép Icp = 346 (A) + Ch dây d 150 = 216 (A) 3.0,4 I= t l B2 B3 F= 216 Ti di dây: Tra b PL V.12 Cáp sách Thi k cung c Dây có ti di i 2,5 = 86 (mm2) h áp lõi cách i PVC LENS ch trang 301 nh sau: (3 x 95 + x 50) Có ro = 0,193 ( /km) Dòng cho phép Icp = 298 (A) + Ch dây d Vì tr b m cách tr l cho tr cho tr b m bi áp không xa kho b m Ti di dây d tính nh sau: P = U.I.Cos => I = P 3.U Cos = 14000 = 27 (A) 1,7.380.0,8 200m nên i riêng t F= 27 = 10,8 (mm2) 2,5 Ti di dây: Tra b PL V.13 Cáp sách Thi k cung c Có ro = 1,15 i h áp lõi cách i PVC LENS ch trang 302 ( /km) Dòng cho phép Icp = 113 (A) 2.6 Có ro = 0,193 ( /Km) m sau: U P.R Q X (V) U Cos U U cp => U< = 0,9 => tg = 0,43 150.0,9.0,193.0,3 150.0,43.0,3.0 = 19,5 (V) 0,4 5%U dm 5.0,4.1000 = 20 (V) 100 Ucp T m Có ro = 1,15 ( /Km), Cos U = 0,8 => tg P.R Q X (V) U = 0,75 14.0,2.1,15 14.0,75.0,2 = 13,3 (V) 0,4 U U cp => U< 5.0,4.1000 = 20 (V) 100 5%U dm Ucp u l Áptômát U I mA mAT mL , mBA I mA tt , Ic mA N 571 = 825 (A) 3.0,4 = Tra b Aptomat Merlin Gerin ch t , lo C10001N, pha c : I m = 1000 , U m = 690 (V), IN = 25 (kV) I mAT I m I mAT mBA = = 800 (A), U mBA = 539 = 778 (A) 3.0,4 m = 690 (V), IN = 25 (kA) 546 = 789 (A) 3.0,4 I m = 800 (A), U m = 690 (V), IN = 25 (kA) *C I= I m 250 = 361 (A) 3.0,4 = 400 (A), U m = 690 (V), IN = 10 (kA) I= I m 130 = 187 (A) 3.0,4 = 250 (A), U m = 690 (V), IN = (kA) I= I m 200 = 289 (A) 3.0,4 = 400 (A), U m = 690 (V), IN = 10 (kA) I= 150 = 216 (A) 3.0,4 Aptomat Me I m = 250 (A), U m = 690 (V), IN = (kA) CH NG 3 R cp 250 I R cp 125 I R dc H tb Rdc tt .l H0 ln l l 250 195(cm) 70 1,5.0,6.104 2.250 ln 2.3,14.250 N lt 4.H tb ln 4.H tb 2l b 4.195 250 ln 4.195 250 R dc Rd 27,258 a l a l N R dc R d td N 27,258 4.0,71 R thn R thn 2.l ln .l b.h tt 1,5.0,6.10 2.50002 ln 2.3,14.5000 4.82 3,421( ) R R tt R thn R tt R thn Sau sau: Tu [1] (2003), (2000), 500 (kV), [3] - , NXB , NXB ... bão cho DK - 0,4 (kV) C sau: *Ph ng án 1: m u Nh nên không * Ph ng án 2: m u ph ôi ng án Nh * Ph ng án 3: Nhìn vào s xã Lâm tốn hai bên Thơn ơng Thơn u Lâm l n hai ph Nh ng án ban ph ng án ph... NG CH V trí lý Xã Lâm n Phòng, phía B gi hi t phía Nam huy giáp xã Thiên H Thu Nguyên, thành ph H ng, phía ơng giáp xã Hoa nam giáp sơng C m, phía Tây giáp xã Hồng Hi , phía xã có thơn: thơn... tr Xã Lâm có tr M tr th ph t non V i xác h : Tr i theo di ch tích THCS, tr dùng chi Ti sáng qu h , mát thi t k i cho tr c xác phòng h , t g h , c nhà vào toàn tr Ph t i c m phòng h ph t i i cho
- Xem thêm -

Xem thêm: Thiết kế cung cấp điện cho xã Lâm Động Thuỷ Nguyên Hải Phòng (Đồ án tốt nghiệp), Thiết kế cung cấp điện cho xã Lâm Động Thuỷ Nguyên Hải Phòng (Đồ án tốt nghiệp)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay