bản chất của nhận thức

8 29 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/03/2018, 08:37

MỞ ĐẦUKhi trình bày quan niệm về nhận thức, trong lịch sử triết học đã xuất hiện nhiều quan niệm khác nhau. Nhận thức là một quá trình biện chứng diễn ra rất phức tạp, bao gồm nhiều giai đoạn, trình độ và hình thức khác nhau. Song đây chính là con đường biện chứng của quá trình nhận thức: “đi từ trực quan sinh động đến tư duy trừu tượng và từ tư duy trừu tượng đến thực tiễn”. Trong bài tập em xin lựa chọn đề tài: “Quan điểm của Chủ nghĩa duy vật biện chứng về nguồn gốc và bản chất của nhận thức và chỉ ra sự khác biệt của quan điểm đó với quan điểm của Chủ nghĩa duy tâm, Chủ nghĩa duy vật siêu hình” để làm rõ về vấn đề nhận thức. ... biện chứng nguồn gốc chất nhận thức Bản chất nhận thức Chủ nghĩa vật biện chứng cho nhận thức phản ánh giới khách quan vào não người thông qua hoạt động thực tiễn, nên chất nhận thức hình ảnh chủ... - Thừa nhận tồn giới vật chất bên độc lập với ý thức Nhận thức phản ánh giới khách quan vào óc người cách chủ - động sáng tạo (xác định khách thể chủ thể nhận thức) Thừa nhận khả nhận thức giới... không đồng với ý thức nhận thức lại hình thức phát triển quan trọng hơn, cao ý thức Do nguồn gớc nhận thức bao gồm nguồn gốc tự nhiên nguồn gốc xã hội 1.2.1 Nguồn gốc tự nhiên nhận thức Nguồn gốc
- Xem thêm -

Xem thêm: bản chất của nhận thức, bản chất của nhận thức

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay