bản chất của nhận thức

8 12 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/03/2018, 08:37

MỞ ĐẦUKhi trình bày quan niệm về nhận thức, trong lịch sử triết học đã xuất hiện nhiều quan niệm khác nhau. Nhận thức là một quá trình biện chứng diễn ra rất phức tạp, bao gồm nhiều giai đoạn, trình độ và hình thức khác nhau. Song đây chính là con đường biện chứng của quá trình nhận thức: “đi từ trực quan sinh động đến tư duy trừu tượng và từ tư duy trừu tượng đến thực tiễn”. Trong bài tập em xin lựa chọn đề tài: “Quan điểm của Chủ nghĩa duy vật biện chứng về nguồn gốc và bản chất của nhận thức và chỉ ra sự khác biệt của quan điểm đó với quan điểm của Chủ nghĩa duy tâm, Chủ nghĩa duy vật siêu hình” để làm rõ về vấn đề nhận thức. MỤC LỤC MỞ ĐẦU Khi trình bày quan niệm nhận thức, lịch sử triết học xuất nhiều quan niệm khác Nhận thức trình biện chứng diễn phức tạp, bao gồm nhiều giai đoạn, trình độ hình thức khác Song đường biện chứng trình nhận thức: “đi từ trực quan sinh động đến tư trừu tượng từ tư trừu tượng đến thực tiễn” Trong tập em xin lựa chọn đề tài: “Quan điểm Chủ nghĩa vật biện chứng nguồn gốc chất nhận thức khác biệt quan điểm với quan điểm Chủ nghĩa tâm, Chủ nghĩa vật siêu hình” để làm rõ vấn đề nhận thức 1 1.1 NỘI DUNG Quan điểm Chủ nghĩa vật biện chứng nguồn gốc chất nhận thức Bản chất nhận thức Chủ nghĩa vật biện chứng cho nhận thức phản ánh giới khách quan vào não người thông qua hoạt động thực tiễn, nên chất nhận thức hình ảnh chủ quan giới khách quan, phản ánh sáng tạo giới vật chất Chính hiểu chất nhận thức sau: Thứ nhất, nhận thức phản ánh thực khách quan vào óc người, hình ảnh chủ quan giới khách quan Tuy nhiên, giới khách quan tác động vào óc người tự nhiên trở thành nhận thức Ngược lại, ý thức phản ánh động, sáng tạo giới, nhu cầu việc người cải biến giới tự nhiên định thực thơng qua hoạt động lao động Vì vậy, nhận thức “vật chất đem chuyển vào đầu óc người cải biến đó” Mức độ cải biến đến đâu hồn toàn chủ thể nhận thức Thứ hai, nhận thức phản ánh tích cực, chủ động, sáng tạo Tính sáng tạo nhận thức thể phong phú Trên sở có, nhận thức tạo tri thức vật, tưởng tượng khơng có thực tế Tuy nhiên sang tạo nhận thức sang tạo phản ánh, nhận thức phản ánh tồn 1.2 Nguồn gốc nhận thức Theo quan điểm chủ nghĩa vật biện chứng, nhận thức trình phản ảnh giới khách quan vào đầu óc người nên không đồng với ý thức nhận thức lại hình thức phát triển quan trọng hơn, cao ý thức Do nguồn gốc nhận thức bao gồm nguồn gốc tự nhiên nguồn gốc xã hội 1.2.1 Nguồn gốc tự nhiên nhận thức Nguồn gốc tự nhiên nhận thức thể qua hình thành óc người hoạt động giới khách quan với mối quan hệ người với giới khách quan Trong đó, giới khách quan tác động đến óc người tạo trình phản ánh sáng tạo, động Về óc người: Nhận thức thuộc tính dạng vật chất có tổ chức cao óc người, chức óc, kết hoạt động sinh lý thần kinh óc Bộ óc hoàn thiện, hoạt động sinh lý thần kinh óc hiệu quả, nhận thức người phong phú sâu sắc Điều lý giải q trình tiến hóa lồi người trình phát triển lực nhận thức, tư đời sống tinh thần người bị rối loạn sinh lý thần kinh người khơng bình thường bị tổn thương óc Về mới quan hệ người với giới khách quan tạo trình phản ánh động, sáng tạo: Quan hệ người với giới khách quan quan hệ tất yếu từ người xuất Trong mối quan hệ này, giới khách quan, thông qua hoạt động giác quan tác động đến óc người, hình thành nên trình phản ánh Phản ánh tái tạo đặc điểm dạng vật chất dạng vật chất khác trình tác động qua lại lẫn chúng Những đặc điểm tái tạo dạng vật chất chịu tác động mang thông tin dạng vật chất tác động Những đặc điểm mang thông tin gọi phản ánh Cái phản ánh phản ánh không tách rời không đồng với Cái phản ánh dạng cụ thể vật chất, phản ánh đặc điểm chứa đựng thông tin dạng vật chất (cái phản ánh) dạng vật chất khác (dạng vật chất nhận tác động) Phản ánh thuộc tính tất dạng vật chất, song phản ánh thể nhiều hình thức Những hình thức tương ứng với q trình tiến hóa vật chất - Phản ánh vật lý, hóa học hình thức thấp nhất, đặc trưng cho vật chất vô sinh Phản ánh vật lý, hóa học thể qua biến đổi cơ, lý, hóa có tác động qua lại lẫn dạng vật chất vơ sinh Hình thức phản ánh mang tính thụ động, chưa có định hướng lựa chọn vật nhận tác động - Phản ánh sinh học hình thức phản ánh cao hơn, đặc trưng cho giới tự nhiên hữu sinh Tương ứng với trình phát triển giới tự nhiên hữu sinh, phản ánh sinh học thể qua tính kích thích, tính cảm ứng, phản xạ Tính kích thích phản ứng thực vật động vật bậc thấp cách thay đổi chiều hướng sinh trưởng, phát triển, thay đổi màu sắc, thay đổi cấu trúc…khi nhận tác động mơi trường sớng Tính cảm ứng phản ứng động vật có hệ thần kinh tạo lực cảm giác, thực sở điều khiển trình thần kinh qua chế phản xạ khơng điều kiện, có tác động từ bên ngồi mơi trường lên thể sống - Phản ánh tâm lý phản ứng động vật có hệ thần kinh trung ương thực sở điều khiển hệ thần kinh qua chế phản xạ có điều kiện - Phản ánh động sáng tạo hình thức phản ánh cao hình thức phản ánh, thực dạng vật chất có tổ chức cao nhất, mà có tổ chức cao óc người Phản ánh động, sáng tạo thực qua trình hoạt động sinh lý thần kinh não người giới khách quan tác động lên giác quan người Đây phản ánh có tính chủ động lựa chọn thông tin, xử lý thông tin để tạo thông tin mới, phát ý nghĩa thơng tin Q trình phản ánh sáng tạo động gọi nhận thức 1.2.2 Nguồn gốc xã hội nhận thức Nguồn gốc xã hội nhận thức lao động ngôn ngữ Hai yếu tố vừa nguồn gốc, vừa tiền đề đời nhận thức Lao động trình người sử dụng công cụ tác động vào giới tự nhiên nhằm thay đổi giới tự nhiên cho phù hợp với nhu cầu người; trình thân người đóng vai trò mơi giới, điều tiết trao đổi vật chất với giới tự nhiên Đây trình làm thay đổi cấu trúc thể, đem lại dáng thẳng hai chân, giải phóng hai tay, phát triển khí quan, phát triển não,… người Trong trình lao động, người tác động vào giới khách quan làm cho giới khách quan bộc lộ thuộc tính, kết cấu, quy luật vận động nó, biểu thành tượng định mà người quan sát Những tượng ấy, thông qua hoạt động giác quan, tác động vào óc người, thơng qua hoạt động não người, tạo khả hình thành nên tri thức nói riêng ý thức nói chung Như vậy, đời ý thức chủ yếu hoạt động cải tạo giới khách quan thơng qua q trình lao động Ngơn ngữ hệ thớng tín hiệu vật chất chứa đựng thơng tin mang nội dung nhận thức Khơng có ngơn ngữ, nhận thức tồn thể Sự đời ngôn ngữ gắn liền với lao động Lao động từ đầu mang tính tập thể Mối quan hệ thành viên lao động nảy sinh họ nhu cầu phải có phương tiện để biểu đạt Nhu cầu làm ngôn ngữ nảy sinh phát triển trình lao động Nhờ ngôn ngữ người không giao tiếp, trao đổi mà khái quát, tổng kết đúc kết thực tiễn, truyền đạt kinh nghiệm, truyền đạt tư tưởng từ hệ sang hệ khác Như vậy, nguồn gốc trực tiếp quan trọng định đời phát triển nhận thức lao động Sau lao động đồng thời với lao động ngơn ngữ; hai chất kích thích chủ yếu làm cho óc vượn chuyển hóa thành óc người, khiến cho tâm lý động vật chuyển hóa thành ý thức cao nhận thức Sự khác biệt quan điểm Chủ nghĩa vật biện chứng với quan điểm Chủ nghĩa tâm Chủ nghĩa vật siêu hình nguồn gốc chất nhận thức Xuất phát từ chỗ phủ nhận tồn khách quan giới vật chất, chủ nghĩa tâm chủ quan cho nhận thức phức hợp cảm giác người; chủ nghĩa tâm khách quan lại coi nhận thức "hồi tưởng lại" linh hồn "thế giới ý niệm" mà chiêm ngưỡng bị lãng quên, cho nhận thức "tự ý thức ý niệm tuyệt đối" Đối lập với quan niệm đó, chủ nghĩa vật siêu hình thừa nhận khả nhận thức giới người coi nhận thức phản ánh thực khách quan vào đầu óc người Tuy nhiên, hạn chế tính trực quan, siêu hình, máy móc mà chủ nghĩa vật trước Mác coi nhận thức phản ánh trực quan, đơn giản, chép nguyên xi trạng thái bất động vật Họ chưa thấy vai trò thực tiễn đới với nhận thức Chính mà C.Mác nhận xét rằng: "Khuyết điểm chủ yếu toàn chủ nghĩa vật từ trước tới kể chủ nghĩa vật Phoiơbắc vật, thực, cảm giác được, nhận thức hình thức khách thể hay hình thức trực quan, khơng nhận thức hoạt động cảm giác người, thực tiễn; không nhận thức mặt chủ quan" Chủ nghĩa vật biện chứng khắc phục hạn chế Chủ nghĩa vật siêu hình lí giải cách khoa học vấn đề chất nhận thức dựa nguyên tắc sau đây: - Thừa nhận tồn giới vật chất bên độc lập với ý thức Nhận thức phản ánh giới khách quan vào óc người cách chủ - động sáng tạo (xác định khách thể chủ thể nhận thức) Thừa nhận khả nhận thức giới người: “Về ngun tắc, khơng có khơng thể biết, có chưa biết mà - thôi” Nhận thức hành động thời, thụ động mà trình biện chứng phát triển theo quy luật nội nó; q trình từ chưa biết đến biết, từ biết đến biết nhiều, từ tượng đến chất, từ chất sâu sắc đến chất sâu sắc hơn, q trình khơng ngừng - nảy sinh giải mâu thuẫn Nhận thức có nguồn gớc từ giới vật chất sở chủ yếu trực tiếp nhận thức thực tiễn Con người chủ thể nhận thức trước hết người chủ thể hoạt động Tóm lại: “Nhận thức trình người phản ánh cách biện chứng, động sáng tạo giới khách quan dựa sở thực tiễn lịch sử - xã hội" Như nói, tất trào lưu triết học trước Mác quan niệm sai lầm phiến diện nhận thức, vấn đề lý luận nhận thức chưa giải cách khoa học, đặc biệt chưa thấy đầy đủ vai trò thực tiễn đới với nhận thức KẾT LUẬN Lý luận nhận thức chủ nghĩa vật biện chứng trả lời đầy đủ mặt thứ hai vấn đề cua triết học với câu hỏi: Con người có khả nhận thức giới khách quan quy luật hay khơng? Việc đưa phạm trù thực tiễn vào lý luận nhận thức sở khoa học để làm sáng tỏ vấn đề chất nhận thức Đây bước phát triển nhận thức lý luận triết học Với ự phân tích sâu sắc biện chưng q trình nhận thức, lí luận nhận thức làm sáng tỏ sở lí luận ngun lí thớng lí luận thực tiễn, nguyên lý coi sở phương pháp luận cho việc nhận thức để hoạt động thực tiễn cải tạo giới DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ giáo dục đào tạo, Giáo trình triết học (Dùng cho học viên Cao học Nghiên cứu sinh không chuyên ngành Triết học), Hà Nội, 2005 https://voer.edu.vn/c/ly-luan-nhan-thuc/c237ab4e/98816473 http://www.triethoc.info/2015/02/nguon-goc-cua-y-thuc.html ... biện chứng nguồn gốc chất nhận thức Bản chất nhận thức Chủ nghĩa vật biện chứng cho nhận thức phản ánh giới khách quan vào não người thông qua hoạt động thực tiễn, nên chất nhận thức hình ảnh chủ... - Thừa nhận tồn giới vật chất bên độc lập với ý thức Nhận thức phản ánh giới khách quan vào óc người cách chủ - động sáng tạo (xác định khách thể chủ thể nhận thức) Thừa nhận khả nhận thức giới... không đồng với ý thức nhận thức lại hình thức phát triển quan trọng hơn, cao ý thức Do nguồn gớc nhận thức bao gồm nguồn gốc tự nhiên nguồn gốc xã hội 1.2.1 Nguồn gốc tự nhiên nhận thức Nguồn gốc
- Xem thêm -

Xem thêm: bản chất của nhận thức, bản chất của nhận thức

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay