Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo tại trường Cao đẳng nghề Du lịch và Dịch vụ Hải Phòng (Luận văn thạc sĩ)

131 10 0
  • Loading ...
1/131 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/03/2018, 08:36

Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo tại trường Cao đẳng nghề Du lịch và Dịch vụ Hải Phòng (Luận văn thạc sĩ)Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo tại trường Cao đẳng nghề Du lịch và Dịch vụ Hải Phòng (Luận văn thạc sĩ)Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo tại trường Cao đẳng nghề Du lịch và Dịch vụ Hải Phòng (Luận văn thạc sĩ)Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo tại trường Cao đẳng nghề Du lịch và Dịch vụ Hải Phòng (Luận văn thạc sĩ)Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo tại trường Cao đẳng nghề Du lịch và Dịch vụ Hải Phòng (Luận văn thạc sĩ)Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo tại trường Cao đẳng nghề Du lịch và Dịch vụ Hải Phòng (Luận văn thạc sĩ)Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo tại trường Cao đẳng nghề Du lịch và Dịch vụ Hải Phòng (Luận văn thạc sĩ)Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo tại trường Cao đẳng nghề Du lịch và Dịch vụ Hải Phòng (Luận văn thạc sĩ)Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo tại trường Cao đẳng nghề Du lịch và Dịch vụ Hải Phòng (Luận văn thạc sĩ) ISO 9001-2008 NGÀNH - 2017 NÂNG CAO NGÀNH DOANH 60.34.01.02 : L Gi i pháp nâng cao ch ng ngh Du l ch D ch v H o t i tài nghiên c u c a riêng tôi, không chép Các s li u, k t qu th c th hi tài hoàn toàn trung c cơng b b t c cơng trình nghiên c u Tơi xin ch u hồn tồn trách nhi m v l i cam k t c a L IC Sau m t trình h c t p, nghiên c u thu th p tài li u thông tin v ng ngh Du l ch D ch v H lu t nghi p v Gi i pháp nâng cao ch ot ng ng ngh Du l ch D ch v H y cô khoa Qu n tr kinh doanh - i h c Dân l p H n tình gi ng d t ki n th c cho nh ng d n, truy n n thành công ngày hôm Trân tr ng c y giáo TS Nguy ng d n b sung v n ki n th c thi i tr c ti p tơi hồn thành lu il ic ng ngh Du l ch D ch v H nhi t tình cung c p tài li tơi hồn thành lu Do th i gian nghiên c u có h r ng nên lu nghiên c u i tránh kh i nh ng h n ch c v lý lu n th c t Vì v y, tơi r t mong nh ng nghi av lu c s ch b o, góp ý c a th y, cô giáo b n c hồn thi Tơi xin chân thành c H i Phòng, ngày 2017 H c viên 10 11 11 11 11 11 12 12 13 13 13 13 14 21 21 23 31 Nam 34 34 1.2.2 37 38 38 40 ng 41 42 ng 42 42 44 44 44 46 47 -2015 48 50 2.2 2.2 2.2.3.2 51 51 51 51 52 52 53 59 59 63 66 66 69 71 74 78 78 80 82 84 85 86 88 PHÒNG 88 Cao 88 3.1.1 N Cao 88 Phòng 91 91 94 Phòng 94 3.2.1 3.2.2 Áp 3.2.3 3.2 3.2.5 96 96 99 102 104 107 3.2.6 109 110 112 112 113 113 114 115 116 116 B Internet 117 119 123 126 CSDN THCS TCCN TCKNN HSSV VTOS sinh viên Ti MRA-TP CTK S hi u b ng Tên b ng Trang B ng 2.1 B ng 2.2 B ng 2.3 48 Quy mô HSSV 2015 - 49 52 Phòng B ng 2.4 55 -2018 B ng 2.5 56 B ng 2.6 57 B ng 2.7 2015 B ng 2.8 o viên 60 62 B ng 2.9 64 B ng 2.10 66 HSSV B ng 2.11 B ng 2.12 67 70 HSSV B ng 2.13 B ng 2.14 73 HSSV 2015 - 76 B ng 2.15 77 B ng 2.16 83 S hi u 2.1 bi u t ch c c Trang ng ngh Du l ch D ch v H i Phòng 46 nâng ca 113 tín - - - - - 114 - , sinh viên - 115 - 2020, - 2020 - 2020, http://WW.moet.gov.vn 2020; - -NQ/T ; - Nâng cao 10 11 - 2006), 116 12 13 c (2002), - 14 (2005), 15 (2014), 16 Qu (2006), 17 18 19 20 - B Internet : (2016), http://vcp.vn/dao- tao/he-dai-han-tap-trung/153 -nguon-nhan-luc-viet-namthuc-trang-va- giai-phap " " (2016), http://m.tcdn.gov.vn/xem-tin hoi-thao-chia-se-kinh-nghiem-ve-xay-dung-chuong-trinh-boi-duong-ky-nangnghe-cho- giao-vien-day-nghe- 76 5267.html 117 (2016), http://sldtbxhnghean.gov.vn/VN/News.aspx?tabmid=0&tabid=834 (2016), http://m.baovinhphuc com.vn/giao- duc/12703/truong-cao-dang-nghe-co-khi-nong-nghiep-gan-dao-tao-nghe-voigiai-quyet-viec-lam.html 118 Câu Thông tin cá nhân Nam: Câu dung sau: Bình TT 119 Kém Cao Trung bình ) HSSV TT Bình 120 Kém khai túc, khách TT Khá Trung bình tình giúp trình pháp tâm lý thu hút tình pháp thu hút Tích pháp lý hành, tình phát thí Câu 121 Kém Ký tên 122 02 , sinh viên Nam d Lý khác HSSV % 12345- 123 % - Chuyên ngành (%) TT CBMA DL Nhà hàng chuyên ngành - 124 Khách Câu Ký tên 125 03 Dành c ngh Du l D v H Phòng Câu Thông tin cá nhân Ch sau: Kém HSSV 126 Trung bình HSSV Câu Xin Ơng (Bà) Ký tên 127 ...NÂNG CAO NGÀNH DOANH 60.34.01.02 : L Gi i pháp nâng cao ch ng ngh Du l ch D ch v H o t i tài nghiên c u c a riêng tôi, không chép... trình h c t p, nghiên c u thu th p tài li u thông tin v ng ngh Du l ch D ch v H lu t nghi p v Gi i pháp nâng cao ch ot ng ng ngh Du l ch D ch v H y cô khoa Qu n tr kinh doanh - i h c Dân l p H... 82 84 85 86 88 PHÒNG 88 Cao 88 3.1.1 N Cao 88 Phòng 91 91 94 Phòng 94 3.2.1 3.2.2 Áp 3.2.3 3.2
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo tại trường Cao đẳng nghề Du lịch và Dịch vụ Hải Phòng (Luận văn thạc sĩ), Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo tại trường Cao đẳng nghề Du lịch và Dịch vụ Hải Phòng (Luận văn thạc sĩ)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay