tha hóa xã hội Mác Lênin

10 10 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/03/2018, 08:33

Lời mở đầuKhi nghiên cứu sự hình thành, phát triển con người trong quá trình lịch sử, triết học Mác đã khẳng định bên cạnh mặt chủ đạo của con người là sang tạo còn có hiện tượng tha hóa con người. Triết học Mác nói chung, triết học Mác Lê Nin nói riêng đã chia bản chất của con người, sự tha hóa của con người từ đó là vấn đề giải phóng con người, từ giải phóng những con người cụ thể sẽ tiến đến giải phóng nhân loại. Để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này, sau đây em xin trình bày đề tài: “Phân tích hiện tượng tha hóa của con người, vấn đề giải phóng con người trong triết học MácLê Nin”. ĐỀ BÀI :Phân tích tượng tha hóa người, vấn đề giải phóng người triết học Mác-Lê Nin Lời mở đầu Khi nghiên cứu hình thành, phát triển người trình lịch sử, triết học Mác khẳng định bên cạnh mặt chủ đạo người sang tạo có tượng tha hóa người Triết học Mác nói chung, triết học Mác- Lê Nin nói riêng chia chất người, tha hóa người từ vấn đề giải phóng người, từ giải phóng người cụ thể tiến đến giải phóng nhân loại Để tìm hiểu rõ vấn đề này, sau em xin trình bày đề tài: “Phân tích tượng tha hóa người, vấn đề giải phóng người triết học Mác-Lê Nin” I.Hiện tượng tha hóa người triết học Mác - Lênin 1.Khái niệm tha hóa người Phạm trù “tha hoá” nhiều nhà triết học nghiên cứu lý giải cách có hệ thống Hê-ghen hay Phoi-ơ-bắc Kế thừa tinh thần nhà triết học tiền bối, C.Mác đưa quan điểm tha hóa người sở phân tích tha hóa quan hệ tảng người với người, người với sản xuất vật chất, người với hoạt động kinh tế Theo đó, tha hóa khái niệm nói lên q trình mà sản phẩm người tạo (sản phẩm lao động, đồng tiền, quan hệ hội…) thuộc tính lực người điều kiện lịch sử định, lại biến thành thứ độc lập với người chi phối lại người Theo C.Mác: “Tha hóa q trình người tự đánh “những lực chất người” mình, trở thành thực thể khác”1 Như vậy, tha hóa trước hết q trình hội, đó, hoạt động người nhữn sản phẩm biến thành lực lượng đối lập, thù địch chống lại người C.Mác Ph.Ăngghen Tồn tập, t.20 Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1994, tr.687 2.Nguồn gốc nguyên nhân tha hóa Bàn vấn đề người, triết học C.Mác hội tư chủ nghĩa làm cho lao động bị tha hóa Xuất phát từ tình cảnh sống lao động giai cấp cơng nhân, sở tiếp thu có phê phán học thuyết triết học trước người, tha hóa nói chung, C.Mác nêu lên quan niệm vật tha hóa Đó lao động bị tha hóa, đồng thời, ơng đường giải phóng lao động khỏi tha hóa C.Mác bắt đầu xây dựng lý luận cách sử dụng khái niệm “tha hóa”, cắt nghĩa tình trạng tha hóa người vạch đường khắc phục tha hóa Nhưng khác với Phoi-ơ -bách, Mác tìm nguyên nhân dẫn đến tha hóa chất người từ “lao động bị tha hóa” Điều biểu hiện: - Sản phẩm lao động người lao động tạo trở thành đối lập, chi - phối sống người Có tình trạng thân hoạt động lao động khơng biểu chất sáng tạo mà trở thành lao động cưỡng bức, đó, lao động - người khơng tự khẳng định mà lại phủ định Trong sản xuất tư chủ nghĩa, sức lao động, lực chất người thuộc người khác Có thể thấy, “lao động tha hóa” làm cho người tha hóa khỏi người, cá thể trở thành xa lạ với cá thể khác đời sống tính lồi đời sống cá nhân xa lạ với Nếu lao động, với tư cách niềm kiêu hãnh người, hội có giai cấp nói chung hội tư chủ nghĩa nói riêng, bị tha hóa Lao động bị tha hóa làm cho sản phẩm người lao động tạo trở thành xa lạ, đối lập, chi phối sống họ; Sở dĩ, có tình trạng thân hoạt động lao động khơng biểu chất sáng tạo người, không mang lại hạnh phúc cho người lao động mà trở thành lao động cưỡng bức, lao động phủ định chất người; lao động bị tha hóa làm cho người tha hóa khỏi người, quan hệ người với người bị tha hóa, đời sống có tính lồi đời sống cá nhân xa lạ với Nguồn gốc tha hóa phát triển phân công lao động hội xuất chế độ tư hữu Triết học Mác dấu hiệu đặc trưng tha hóa từ phương diện: tha hóa điều kiện lao động kết lao động, tha hóa thiết chế trị - hội tư tưởng Mặt khác, tha hóa q trình người tự tước bỏ lực sáng tạo mình, trở nên thụ động trước giới khách quan, tiện ích hội người sáng tạo nên chiều hư người Chế độ tư hữu từ chỗ kết tha hóa lao động lại trở thành nguyên nhân cho tồn phát triển chế độ sở hữu tư nhân mà chế độ sở hữu tư nhân tư chủ ngĩa hình thức cao Như vậy, đời phương thức sản xuất tư chủ nghĩa với chế độ tư chế độ sản xuất tập trung tư liệu sản xuất chủ nghĩa hội vào tay số nhà tư bản, số tập đoàn tư làm tuyệt đại đa số người lao động trở nên vô sản Nhu cầu sinh tồn buộc người khơng có tư liệu sản xuất tự nguyện cách cưỡng đến với nhà tư sản họ làm thêm cho nhà tư Và q trình người bóc lột người, q trình lao động bị tha hóa diễn Phân cơng lao động có tính chất đối kháng chủ nghĩa tư bản, làm cho người bị lệ thuộc, bị nô dịch điều kiện lao động trở thành người bị phát triển phiến diện Sự phát triển hội khiến người không tự kiểm sốt hoạt động 3.Các hình thức tha hóa người Theo Các Mác, người có ba hình thức tha hóa sau: + Tha hóa tơn giáo tha hóa trị - hội: Tha hóa tơn giáo biểu tha hóa ý thức tư tưởng, thể chỗ người làm nghèo đi, tước bỏ đặc điểm riêng để phản chiếu chúng vào trí tuệ Sản phẩm mang hình thức tín ngưỡng hội, tự “tri hóa” tồn kẻ sáng tạo nó, biểu với người lực xa lạ, nhiểu lúc đối nghịch thống trị người + Tha hóa trị - hội: Sự tha hố hội - trị biểu tập trung tha hoá nhà nước Nhà nước, với tư cách máy cưỡng chế có khả thống trị C.Mác Ph.Ăngghen Sđd., t.3, tr.9 - 10 kiểm soát cá nhân “nổi loạn”, ngày thực máy tha hoá cai quản vật không tách rời khỏi cai trị người Cuộc đấu tranh Mác Ăng Ghen chống tha hoá chủ nghĩa tư gắn liền với quan điểm việc xoá bỏ nhà nước tư sản- xố bỏ thống trị trị, đồng thời gắn liền vớisự “tiêu vong” nhà nước chủ nghĩa hội Quan niệm C.Mác tha hoá xuất phát từ quan niệm ơng “rạn nứt” nội diễn người xuất hai vai trò, hình thức Tha hoá lao động: Tha hóa lao động biểu tập trung tha hố kinh tế Chính tha hố kinh tế sở tha hố hơi-chính trị, quy định tha hoá ý thức tư tưởng Trong tha hoá kinh tế Mác tập trung lý giải nhân tố lao động Mác đưa quan niệm tha hố lao động bình diện sau: + Sự tha hố người công nhân sản phẩm lao động mình: Sự tha hố thể chỗ, người công nhân quan hệ với sản phẩm lao động vật xa lạ Sản phẩm lao động đứng đối lập với lao động tồn xa lạ, lực lượng không phụ thuộc vào người sản xuất Bên cạnh đó, tha hố biểu thống trị sản phẩm lao động người sản xuất Từ chỗ chủ thể sản phẩm lao động, người trở thành phụ thuộc vào sản phẩm, phục tùng quy luật riêng nó, chí uy hiếp tồn người + Sự tha hố người cơng nhân biểu hành vi lao động Khi lao động khơng nhu cầu mà trở thành lực lượng xa lạ, đối lập gánh nặng cho người, phương tiện để thoả mãn nhu cầu tồn thể xác người Vì lao động người cơng nhân trở thành lao động cưỡng bức, thân người lao động né tránh lao động Người lao động cảm thấy tự ngồi q trình lao động Lao động tha hố biểu chỗ lao động khơng thuộc thân người lao động mà thuộc người khác Vì hoạt động lao động người lao động hoạt động tự đánh thân Đó q trình tự tha hoá.3 + Tha hoá chất người tha hoá người với người Lao động bị tha hố dẫn tới giới tự nhiên phương tiện để trì tồn thân xác cuả người Lao động bị tha hoá làm cho lao động trở thành đối lập với giới tự nhiên, lao động khơng hoạt động cải tạo tự nhiên, chiếm lĩnh tự nhiên phục vụ cho đời sống người, từ người hội hồn thiện thân Lao động tha hố loại bỏ hoạt động tinh thần khác khỏi đời sống người Như lao động tha hoá biến người so với vật thành tiêu cực người + Kết trực tiếp việc người bị tha hố với sản phẩm lao động mình, với hoạt động sinh sống mình, tha hố người với người Như lao động bị tha hoá dẫn đến tha hoá chất người, biến vốn có người thành bị tách khỏi người, đứng đối lập với người xa lạ Đồng thời tha hoá lao động dẫn tới tha hoá người với người khác Tha hóa người để lại hậu vô nghiêm trọng tiến trình phát triển lịch sử lồi người Nó làm kìm hãm cản trở sáng tạo phát triển nhận thức người, khiến người tự đánh “những lực chất người” mình, trở thành thực thể khác xa lạ, thấp Hoạt động người sản phẩm biến thành lực lượng đối lập, thù địch chống lại người, người xa lạ với người, gây hỗn loạn biến đổi mặt đời sống.4 Khắc phục tha hóa Khắc phục tha hóa trình lâu dài mà trước hết phải gắn liền với việc xóa bỏ chế độ tư hữu Triết học Mác- Lê Nin lý luận triết học khắc phục tha hóa người, trước hết lý luận giải phóng người khỏi V.I.Lênin Toàn tập, t.4 Nxb Tiến bộ, Mátxcơva, 1978, tr.232 Hồng Đình Phu Khoa học cơng nghệ với giá trị văn hoá Nxb Khoa học - kỹ thuật, Hà Nội, 1998, tr.119 mọi áp bức, bóc lột Giải phóng người xóa bỏ người bóc lột người, xóa bỏ tha hóa để người trở với mình, phát triển tính chân Cách mạng vơ sản điều kiện khác phục tha hóa phát triển người II Vấn đề giải phóng người triết học Mác Lênin Tiền đề nghiên cứu triết học Mác Ăngghen xuất phát từ người thưc – sống hoạt động thực tiễn Logic lý luận Mác Ăngghen đưa thực tiễn vào triết học, có quan niệm đắn thực tiễn vai trò thực tiễn đời sống hội, từ đó, giải đáp bí ẩn, bế tắc lý luận triết học cũ Nguyên lý chủ nghĩa vật lịch sử sản xuất vật chất, sở, tảng tồn phát triển đời sống hội Tiền đề lịch sử hội người thực, người thực tiễn, trước hết thực tiễn lao động sản xuất Sản xuất vật chất phương thức biểu chất người lối sống hội Nội dung vấn đề giải phóng người triết học Mác - Lênin Triết học Mác-Lênin triết học đề cập đến vấn đề giải phóng người Lịch sử ghi nhận nhiều học thuyết, nhiều quan điểm giải phóng người song điều kiện lịch sử, ràng buộc giai cấp, cách hiểu người, nguồn gốc chất người, v.v khác nên xác định giải phóng người giải phóng đối tượng nào?, giải phóng cách nào?, giải phóng nào? v.v khác nhau.5 Triết học Mác-Lênin xác định:Bất kỳ giải phóng bao hàm chỗ trả giới người, quan hệ người với thân người,là giải phóng người lao động thoát khỏi lao động bị tha hoá Đối với phương thức lực lượng giải phóng người, triết họcMác-Lênin khẳng định:Giải phóng người xố bỏ tha hố, xố bỏ người bóc lột người để người trở với mình, phát triển tính chân Song Nguyễn Duy Q Nhận thức giới vi mô Nxb Khoa học hội, Hà Nội, 1999, tr.14 con người bẩm sinh sinh vật có tính hội người phát triển tính chân hội Việc giải phóng người phải thực hội loài người Nguyên nhân sản sinh tha hoá chế độ tư hữu tư liệu sản xuấtnên xố bỏ cách tích cực chế độ tư hữu với tính cách khẳng định sinh hoạt người xoá bỏ cách tích cực tha hố.Điều có nghĩa lực lượng thực người bị tước đoạt tư liệu sản xuất – người vơ sản Sức mạnh giải phóng họ sức mạnh cá nhân đơn độc mà C.Mác rõ, họ nhận thức tổ chức “những lực lượng thân” thành lực lượng hội – thành lực lượng trị – giải phóng người thực Giải phóng hội khỏi sở hữu tư nhân, khỏi nơ dịch trở thành hình thức trị giải phóng giai cấp vơ sản, song khơng giải phóng cho họ giải phóng họ bao hàm giải phóng tồn thể nhân loại Lênin nhận định: Điểm chủ yếu học thuyết Mác chỗ làm sáng rõ vai trò lịch sử giới giai cấp vơ sản người thực sứ mệnh giải phóng người Mục tiêu cuối giai cấp công nhân, cách mạng hội chủ nghĩa giải phóng người, giải phóng hội Chủ nghĩa hội không dừng lại ý thức, hiệu giải phóng người mà bước thực việc giải phóng người thực tế, biến người từ vương quốc tất yếu sang vương quốc tự do, tạo nên thể liên hiệp, phát triển tự người điều kiện cho phát triển tự tất người Sự tự đem lại cho người quyền lao động, phân phối công cải vật chất tinh thần, tham gia vào công việc hội, phát triển vận dụng lực với tư cách thực nhu cầu bản, quyền nghỉ ngơi Tự cá nhân chủ nghĩa hội không biểu quyền cá nhân hưởng mà biểu nghĩa vụ, trách nhiệm cá nhân Chỉ có chủ nghĩa hội giải pháp tối ưu cho vấn đề hội liên quan tới phát triển hội người Ý nghĩa việc giải phóng người Khơng giới tự nhiên, khơng có lịch sử hội khơng tồn người Bởi vậy, người sản phẩm lịch sử, tiến hoá lâu dài giới hữu sinh Song, điều quan trọng là: người luôn chủ thể lịch sử - hội C.Mác khẳng định “ Cái học thuyết vật chủ nghĩa cho người sản phẩm hoàn cảnh giáo dục học thuyết quên người làm thay đổi hoàn cảnh thân nhà giáo dục cần phải giáo dục” Trong tác phẩm Biện chứng tự nhiên, Ph.Ăngghen cho : “ thú vật có lịch sử phát triển chúng trạng thái chúng Nhưng lịch sử chúng làm chừng mực mà chúng tham dự vào việc làm lịch sử điều diễn mà chúng ý muốn chúng Ngược lại, người cách xa vật, hiểu theo nghĩa hẹp từ người lại tự làm lịch sử cách có ý thức nhiêu” Như vậy, với tư cách thực thể hội, người hoạt động thực tiễn, tác động vào tự nhiên, cải biến giới tự nhiên, đồng thời thúc đẩy vận động phát triển lịch sử hội Thế giới loài vật dựa vào điều kiện có sẵn tự nhiên Con người trái lại, thơng qua hoạt động thực tiễn để làm phong phú thêm giới tự nhiên, tái tạo lại tự nhiên thứ hai theo mục đích Trong trình cải biến tự nhiên, người làm lịch sử Con người sản phẩm lịch sử, đồng thời chủ thể sáng tạo lịch sử thân người Hoạt động lao động sản xuất vừa điều kiện cho tồn người, vừa phương thức để làm biến đổi đời sống mặt hội Trên sở nắm bắt quy luật lịch sử hội, người thông qua hoạt động vật chất tinh thần, thúc đẩy hội phát triển từ thấp đến cao, phù hợp với mục tiêu nhu cầu người đặt Không có hoạt động người khơng tồn quy luật hội, đó, khơng có tồn toàn lịch sử hội lồi người Khơng có người trừu tượng, có người cụ thể giai đoạn phát triển định hội Do vậy, chất người mối quan hệ với điều kiện lịch sử hội luôn vận động, biến đổi thay đổi cho phù hợp Bản chất người khơng phải hệ thống đóng kín, mà hệ thống mở, tương ứng với điều kiện tồn người Mặc dù “tổng hoà quan hệ hội”, người có vai trò tích cực tiến trình lịch sử với tư cách chủ thể sáng tạo Thơng qua đó, chất người vận động biến đổi cho phù hợp Có thể nói rằng, vận động tiến lên lịch sử quy định tương ứng ( không trùng khắp) với vận động biến đổi chất người Vì vậy, để phát triển chất người theo hướng tích cực, cần phải làm cho hồn cảnh ngày mang tính người nhiều Hồn cảnh tồn mơi trường tự nhiên hội tác động đến người theo khuynh hướng phát triển nhằm đạt tới giá trị có tính mục đích, tự giác, có ý nghĩa định hướng giáo dục Thơng qua đó, người tiếp nhận hồn cảnh cách tích cực tác động trở lại hoàn cảnh nhiều phương diện khác nhau: hoạt động thực tiễn, quan hệ ứng xử, hành vi người, phát triển phẩm chất trí tuệ lực tư duy, quy luật nhận thức hướng người tới hoạt động vật chất Đó biện chứng mối quan hệ người hoàn cảnh giai đoạn lịch sử hội lồi người Và lý vấn đề phát triển người cần phát triển, nghiên cứu kế thừa từ có hồn thiện Hồng Đình Phu Khoa học cơng nghệ với giá trị văn hoá Nxb Khoa học - kỹ thuật, Hà Nội, 1998, tr.112 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Mác Ph.Ăngghen Tồn tập, t.3 Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1995, tr.9 C.Mác Ph.Ăngghen Sđd., t.3, tr.9 - 10 V.I.Lênin Toàn tập, t.29 Nxb Tiến bộ, Mátxcơva, 1981, tr.207 Xem: V.I.Lênin Sđd., t.18, tr.117 Xem: V.I.Cúpxốp Vai trò triết học nhận thức khoa học, 1976 (Đỗ Bá dịch) Học viện Chính trị Quân sự, tài liệu số TL - 5653, tr.6 V.I.Lênin Toàn tập, t.18 Nxb Tiến bộ, Mátxcơva, 1980, tr.147 Đ.P.Goócki Phép biện chứng nhận thức khoa học Tư liệu dịch, ký hiệu T1138 (người dịch Đỗ Thiên Kính, hiệu đính Tơ Duy Hợp), Phòng Thông tin Tư liệu, Viện Triết học, tr.15 C.Mác Ph.Ăngghen Tồn tập, t.20 Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1994, tr.687 Nguyễn Duy Quý Nhận thức giới vi mô Nxb Khoa học hội, Hà Nội, 1999, tr.14 10 C.Mác Ph.Ăngghen Sđd., t.3, tr.12 11 V.I.Lênin Toàn tập, t.4 Nxb Tiến bộ, Mátxcơva, 1978, tr.232 12 Hồng Đình Phu Khoa học cơng nghệ với giá trị văn hoá Nxb Khoa học - kỹ thuật, Hà Nội, 1998, tr.119 ... sốt hoạt động 3.Các hình thức tha hóa người Theo Các Mác, người có ba hình thức tha hóa sau: + Tha hóa tơn giáo tha hóa trị - xã hội: Tha hóa tơn giáo biểu tha hóa ý thức tư tưởng, thể chỗ người... khái niệm tha hóa , cắt nghĩa tình trạng tha hóa người vạch đường khắc phục tha hóa Nhưng khác với Phoi-ơ -bách, Mác tìm ngun nhân dẫn đến tha hóa chất người từ “lao động bị tha hóa Điều biểu... người, tha hóa nói chung, C.Mác nêu lên quan niệm vật tha hóa Đó lao động bị tha hóa, đồng thời, ơng đường giải phóng lao động khỏi tha hóa C.Mác bắt đầu xây dựng lý luận cách sử dụng khái niệm “tha
- Xem thêm -

Xem thêm: tha hóa xã hội Mác Lênin, tha hóa xã hội Mác Lênin

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay