tha hóa xã hội Mác Lênin

10 27 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/03/2018, 08:33

Lời mở đầuKhi nghiên cứu sự hình thành, phát triển con người trong quá trình lịch sử, triết học Mác đã khẳng định bên cạnh mặt chủ đạo của con người là sang tạo còn có hiện tượng tha hóa con người. Triết học Mác nói chung, triết học Mác Lê Nin nói riêng đã chia bản chất của con người, sự tha hóa của con người từ đó là vấn đề giải phóng con người, từ giải phóng những con người cụ thể sẽ tiến đến giải phóng nhân loại. Để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này, sau đây em xin trình bày đề tài: “Phân tích hiện tượng tha hóa của con người, vấn đề giải phóng con người trong triết học MácLê Nin”. ... sốt hoạt động 3.Các hình thức tha hóa người Theo Các Mác, người có ba hình thức tha hóa sau: + Tha hóa tơn giáo tha hóa trị - xã hội: Tha hóa tơn giáo biểu tha hóa ý thức tư tưởng, thể chỗ người... khái niệm tha hóa , cắt nghĩa tình trạng tha hóa người vạch đường khắc phục tha hóa Nhưng khác với Phoi-ơ -bách, Mác tìm ngun nhân dẫn đến tha hóa chất người từ “lao động bị tha hóa Điều biểu... người, tha hóa nói chung, C.Mác nêu lên quan niệm vật tha hóa Đó lao động bị tha hóa, đồng thời, ơng đường giải phóng lao động khỏi tha hóa C.Mác bắt đầu xây dựng lý luận cách sử dụng khái niệm “tha
- Xem thêm -

Xem thêm: tha hóa xã hội Mác Lênin, tha hóa xã hội Mác Lênin

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay