Phát triển đội ngũ giáo viên dạy nghề tại Trường Cao đẳng nghề Du lịch và Dịch vụ Hải Phòng (Luận văn thạc sĩ)

137 7 0
  • Loading ...
1/137 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/03/2018, 08:33

Phát triển đội ngũ giáo viên dạy nghề tại Trường Cao đẳng nghề Du lịch và Dịch vụ Hải Phòng (Luận văn thạc sĩ)Phát triển đội ngũ giáo viên dạy nghề tại Trường Cao đẳng nghề Du lịch và Dịch vụ Hải Phòng (Luận văn thạc sĩ)Phát triển đội ngũ giáo viên dạy nghề tại Trường Cao đẳng nghề Du lịch và Dịch vụ Hải Phòng (Luận văn thạc sĩ)Phát triển đội ngũ giáo viên dạy nghề tại Trường Cao đẳng nghề Du lịch và Dịch vụ Hải Phòng (Luận văn thạc sĩ)Phát triển đội ngũ giáo viên dạy nghề tại Trường Cao đẳng nghề Du lịch và Dịch vụ Hải Phòng (Luận văn thạc sĩ)Phát triển đội ngũ giáo viên dạy nghề tại Trường Cao đẳng nghề Du lịch và Dịch vụ Hải Phòng (Luận văn thạc sĩ)Phát triển đội ngũ giáo viên dạy nghề tại Trường Cao đẳng nghề Du lịch và Dịch vụ Hải Phòng (Luận văn thạc sĩ)Phát triển đội ngũ giáo viên dạy nghề tại Trường Cao đẳng nghề Du lịch và Dịch vụ Hải Phòng (Luận văn thạc sĩ)Phát triển đội ngũ giáo viên dạy nghề tại Trường Cao đẳng nghề Du lịch và Dịch vụ Hải Phòng (Luận văn thạc sĩ) B GIÁO D O I H C DÂN L P H I PHÒNG PH LU CHUYÊN NGÀNH QU N TR KINH DOANH H i Phòng - 2017 B GIÁO D O I H C DÂN L P H I PHÒNG PH PHÁT TRI T Y NGH NG NGH DU L CH VÀ D CH V H I PHÒNG LU N NGÀNH QU N TR KINH DOANH CHUYÊN NGÀNH: QU N TR KINH DOANH MÃ S : 60.34.01.02 NG D N KHOA H C: TS NGUY L u c a b n thân tôi, s li u, k t qu trình bày lu c cơng b b t k cơng trình nghiên c u nà H Tác gi lu n Ph L V i tình c m chân thành, tơi xin bày t lòng bi Qu n tr k n khoa i h c dân l p H om u ki n thu n l i cho th i gian h c t p, nghiên c u làm lu Xin chân tr ng bi d h y, C ng d l p cao h c khoá chuyên ngành Qu n tr kinh doanh Xin chân thành c o phòng ban tồn th cán b t ng ng ngh Du l ch D ch v H u ki n thu n l i cho tơi tham gia khố h c có nh ng ý ki góp quý báu trình vi t lu c bi t, tơi xin bày t lòng bi ng d n TS Nguy tơi q trình th c hi n hồn thành lu Trong trình nghiên c u, m ki n th i gian v t s c c g ng x c, nên lu i thi u sót Kính mong s ch d n góp ý c a th c hồn thi có th u ng nghi ng d ng th c ti n ng ngh Du l ch D ch v H i Phòng Xin chân thành c H i phòng, tháng 01 Tác gi lu Ph lu n ng Cao M CL C M U 1 Tính c p thi t c tài 2.T ng quan tình hình nghiên c tài M c tiêu nghiên c u Nhi m v nghiên c u ng ph m vi nghiên c u u c th c ti n c tài C u trúc lu LÝ LU N V PHÁT TRI D Y NGH 1.1.Nh ng v lý lu n v phát tri y ngh 1.1.1 Các khái ni n 1.1.1.1 Ngh : 1.1.1.2 D y ngh 1.1.1.4 Giáo viên d y ngh 1.1.1.5 in y ngh 10 1.1.2 Gi ng 10 1.1.3 Phát tri d y ngh 10 1.1.3.1 Phát tri n nhân l c 11 1.1.3.2 Phát tri y ngh 13 1.2 Nh ng yêu c n v phát tri am ng cao ng ngh 14 1.2.1 Tiêu chu n giáo viên, gi ng viên ng ngh 14 1.2.2 Phát tri y ngh v s ng 22 1.2.3 Phát tri y ngh v ch ng 22 1.2.4 Phát tri y ngh u 23 1.3 Vai trò c a phát tri y ngh ng 25 1.4 Các nhân t n phát tri y ngh 26 1.4.1 Nh ng y u t thu c v b i giáo viên 26 1.4.1.1 Quy nh g n bó lâu dài v i ngh nghi p c i giáo viên 26 1.4.1.2 K v ng c i giáo viên v ch l i ích 26 1.4.1.3 Nhu c u t kh nh b n thân c i giáo viên 26 1.4.2 Các y u t thu c v n i b ng 27 1.4.2.1 S m nh c ng 27 1.4.2.2 Chi cc ng 27 ng làm vi c 28 1.4.2.4 Ngân sách cho vi c phát tri 28 1.4.3 Các y u t thu c v bên 29 ng kinh t 29 1.4.3.2 Pháp lu t, sách c c 29 1.4.3.3 Các y u t i 30 1.4.3.4 Khoa h c công ngh 30 1.4.3.5 Yêu c t v ng 30 1.5 Kinh nghi m c a m t s c m t s c v phát tri n c kinh nghi m chung cho Vi t Nam 31 1.5 Kinh nghi m m t s t B n, Trung Qu c 31 1.5.2 Kinh nghi m m t s c v phát tri gi ng viên 32 1.5.2.1 Kinh nghi m c ng ngh Công ngh cao Hà N i 32 1.5.2.2 Kinh nghi m c i h c Kinh t Thành ph H Chí Minh (TP HCM) 33 1.5.2.3 Bài h c kinh nghi iv ng ngh Du l ch D ch v H i Phòng 34 Ti u k 36 : TH C TR NG CÔNG TÁC PHÁT TRI VIÊN D Y NGH NG NGH DU L CH VÀ D CH V H I PHÒNG 37 2.1 Khái quát v ng ngh Du l ch D ch v H i Phòng 37 2.1.1 L ch s hình thành phát tri n 37 2.1.2 Ch mv c ng 39 2.1.2.1 Ch ng 39 2.1.2.2 Nhi m v c ng 40 u t ch c qu n lý 41 t ch t c ng 42 2.1.5 K t qu ot -2015 43 2.2 Th c tr y ngh ng ngh Du l ch D ch v H i Phòng 46 2.2.1.Quy mô v s ng phân lo i t y ngh c ng 46 2.2.2 Th c tr i ng giáo viên d y ngh t -2015 46 u theo khoa chuyên môn 46 u theo gi tu i 47 2.2.3 Th c tr cc y ngh t i nhà ng 49 2.2.3.1 Th c tr chuyên môn 49 2.2.3.2 Th c tr ng nâng cao k nghi p 52 2.2.3.3 Th c tr ng nghiên c u khoa h c 53 2.2.3.4 Th c tr ng nâng cao nh n th c 56 2.2.4 Th c tr ng v t ng l y 56 2.2.4.1 Công c v t ch t 57 2.2.4.2 Y u t phi v t ch t 58 2.2.5 Phân tích k t qu kh o sát s hài lòng c a sinh viên khóa doanh nghi p s d ng l ng ngh ot i ng 61 2.2.5.1 Gi i thi u chung v cu u tra 61 2.2.5.2 Phân tích k t qu kh o sát s hài lòng c a h c sinh 62 2.2.5.3 Phân tích k t qu kh o sát s hài lòng c a doanh nghi p 65 nh giá chung v th c tr ng phát tri y ngh c a ng ngh Du l ch D ch v H i Phòng 68 2.3.1 Nh ng m t m nh 68 2.3.2 Nh ng t n t i 68 2.3.3 Nguyên nhân t n t i 69 Ti u k 71 : BI N PHÁP PHÁT TRI Y NGH NG NGH DU L CH VÀ D CH V H I PHÒNG 72 3.1 Ti phát tri y ngh c ng ngh Du l ch D ch v H i Phòng 72 3.1.1 Chi cc n 2015-2020 72 3.1.1.1 Vi n c nh c ng 72 3.1.1.2 S m nh c ng 72 3.1.1.3 T m nhìn c ng 72 3.1.1.4 M c tiêu phát tri n c ng 72 3.1.2 Nhu c u phát tri n c viên d y ngh ng 75 3.1.2.1 Nhu c y ngh t ng 75 t oc y ngh 76 o 76 3.2 Nguyên t c phát tri y ngh 78 3.2.1 Nguyên t c tính k th a 78 3.2.2 Nguyên t c tính th c ti n 78 3.2.3 Nguyên t c tính hi u qu 79 3.2.4 Nguyên t c tính kh thi 79 3.2.5 Nguyên t c tính b n v ng 79 3.3 Bi n pháp phát tri y ngh ng ngh Du l ch D ch v H i Phòng 80 3.3.1 Bi n pháp 1: L p quy ho ch t ng th phát tri y ngh 80 3.3.1.1 M c tiêu bi n pháp 80 3.3.1.2 N i dung bi n pháp 81 u ki n th c hi n 84 3.3.2 Bi n pháp 2: Nâng cao ch o, b giáo viên d y ngh 85 3.3.2.1 M c tiêu bi n pháp 85 3.3.2.2 N i dung bi n pháp 85 3.3.2.3 u ki n th c hi n 97 3.3.3 Bi n pháp th 3: Xây d ng làm vi ng chuyên nghi p thân thi n 98 3.3.3.1 M c tiêu bi n pháp 98 3.3.3.2 N i dung biên pháp 99 3.3.3.3 u ki n th c hi n 101 3.3.4 Bi n pháp th 4: Hồn thi n cơng c t ng l c làm vi i y ngh 102 3.3.4.1 M c tiêu bi n pháp 102 3.3.4.2 N i dung bi n pháp 102 u ki n th c hi n 103 3.3.5 Bi n pháp th 5: T ng công tác ki 103 3.3.5.1 M c tiêu bi n pháp 103 3.3.5.2 N i dung bi n pháp 104 u ki n th c hi n 105 3.4 Kh o nghi m tính c n thi t tính kh thi c a bi n pháp 105 Ti u k 108 K T LU N VÀ KI N NGH 109 K t lu n 109 Ki n ngh 110 TÀI LI U THAM KH O 112 A Ti ng Vi t 112 B Ti ng Anh 113 C Internet 113 PH L C DANH M C B NG BI U Hình 1.1 Error! Bookmark not defined b máy t ch ng ngh Du l ch D ch v H i Phòng 41 B ng 2.1 C s v t ch t c 42 B ng 2.2 Quy mô h c sinh t t nghi p H Bi oc ng t -2015 ng t 2010 2015 45 B ng 2.3: Th ng kê s li u giáo viên theo t ng khoa 2010-2015 B 46 2010-2015 47 B u gi Bi i tính t 2010-2015 u gi tu i t 2010-2015 Bi 49 tu i t 2010 -2015 B ng 2.7 Th 49 50 B ng 2.8 Th c tr ng k c B ng 2.9 Th ng kê t ng thu nh p/tháng c B ng 2.10 M 57 hài lòng v i ti B ng c a công c phi v t ch giáo viên d y ngh B 59 ah i v i ho ng h c t p l p 62 B ah i v i ho h ng rèn luy n 64 B vi c c 48 i tính t 2010-2015.48 B k 44 a doanh nghi p v m ng ngh o t i tr ng ng yêu c u công 66 B i (2006), Lu t D y ngh ng - Tr n Xuân C u (2008), Kinh t ngu n nhân l c i h c Kinh t qu c dân, Hà N i Bi n pháp phát tri ng Kinh t - K thu t thu th c giáo d ng viên i h c Thái Nguyên, Lu i h c Thái Nguyên Tr n Kim Dung (2006), Qu n tr ngu n nhân l c, NXB Th ng kê, Hà N i ki ng C ng S n Vi t Nam (2011), ih i bi u Toàn qu c l n th XI, NXB Chính tr Qu c gia - S th t, Hà N i Nguy nhân l c m - Nguy n Ng c Quân (2004), Giáo trình qu n tr ng xã h i, Hà N i ng phát tri n d y ngh Vi t Nam Võ Xuân Hùng (2010), xu th h i nh p qu c t , V Chính sách - Pháp ch T ng C c D y Ngh Nâng cao ch bi ng s liên k t gi o ngh b ng ng d y ngh v i doanh nghi p, i h c kinh t qu c dân Hà N i Qu c h c CHXHCN Vi t Nam (2005), Lu t giáo d c, NXB Chính tr qu c gia, Hà N i 10 TS Võ Xuân Ti n (2010), M t s v ngu n nhân l c, t p chí khoa h c công ngh v ih o phát tri n ng 11 Nguy n Qu c Tu n (2006), Qu n tr ngu n nhân l c, NXB Th ng kê Q 112 nh chu n giáo viên, gi ng viên d y ngh 13 George T Milkovich, John W Boudreau (2002), Qu n tr ngu n nhân l c, Nhà Xu t b n Th ng kê C Internet 14 Ngu n nhân l c Vi t Nam: Th c tr ng gi i pháp (2016), http://vcp.vn/dao- tao/he-dai-han-tap-trung/153 -nguon-nhan-luc-viet-namthuc-trang-va- giai-phap 15 H i th o "Chia s kinh nghi m v xây d k ng cho giáo viên d y ngh " (2016), http://m.tcdn.gov.vn/xem-tin hoi-thao-chia-se-kinh-nghiem-ve-xay-dung-chuong-trinh-boi-duong-ky-nangnghe-cho- giao-vien-day-nghe- 76 5267.html 16 Ch o ngu n nhân l c: B ut (2016), http://sldtbxhnghean.gov.vn/VN/News.aspx?tabmid=0&tabid=834 ng ngh 17 gi i quy t vi c làm (2016), pg http://m.baovinhphuc o ngh v i com.vn/giao- duc/12703/truong-cao-dang-nghe-co-khi-nong-nghiep-gan-dao-tao-nghe-voigiai-quyet-viec-lam.html 113 PH L C PHI U KH O SÁT DÀNH CHO CÁN B c tr giáo viên d y ngh t i Tr mong anh/ch dành chút th GIÁO VIÊN xu t gi i pháp nh m phát tri ng ngh Du l ch D ch v H i Phòng, n vào b ng ph ng v n b ng cách p theo t ng n i dung TT N i dung M tính theo % R t Không T Hài R t khôn hài i lòng hài g hài lòng hài lòng lòng lòng Ti n l ph c p hi n hoàn x ng v i công s c lao ng c a giáo viên d y ngh Ti n thu nh thích ng i giáo viên d y ngh nâng cao hi u qu công tác T ng thu nh p anh/ch nh c hàng tháng t i tr ng nhu c u cu c s ng hàng ngày Ch ng k lu t có tác ng nhi n hi u qu công vi c c a anh/ch Anh/ch ng công b ng qua nh ng n l Mơi tr ng làm vi c giúp anh/ ch có h ng thú u thích cơng vi c gi ng d yh S tin t ng c a c ng l anh/ch nhi t tình h c Anh/ch ct i phát tri n b n o mi n phí Anh/ch tin t ình có c h i phát tri n ngh nghi p ti p t c làm vi c t 17 Anh/ ch có nhu c ho c c o Tr ng t ch c h c? R t mong mu n Mong mu n Bình ng Khơng mong mu n n anh/ch mong mu n t o? chuyên môn Thu nh p n cơng vi c Có nhi u m i quan h o anh/ch mong mu ot c tham gia? vi c vi c 20 Hình th c o anh/ch mong mu c tham gia? h n Ch ng ch ng n h n Các l p t p hu n, b i ng ng d n tr c ti p Thông tin cá nhân c a anh/ch : Gi i tính: Nam N Anh/ch S m gi ng d y c a Anh/ch : D i1 T 1- Tình tr ng nhân c a Anh/ch : c thân Trên PH L C PHI U KH H C K CU I o nh cao ch xu t bi n pháp nâng o ngh cho ngành du l ch nói chung hi n nay, ch t l o ngh t ng ngh Du L ch D ch v H i Phòng nói riêng, mong b n dành chút th n vào b ng ph ng v n b ng cách khoanh tròn ho t n cho câu tr l i ng v i m a b n theo t ng n i dung: Câu 1: Xin b n vui lòng cho bi u v b n thân: Gi i tính: Nam Ngành/ngh B ct ab nv n Câu 2: ho N ng d i v i ng h c t p l p (m hài lòng; Khơng hài lòng; T t khơng i hài lòng; Hài lòng; R t hài lòng) M TT N i dung Ph viên ng d y c a giáo N i dung ki n th c bu i h c Trình t s p x p mơn h c Các ph M c p nh t thông tin m i h c n h tr d y h c R t Không T không hài i hài lòng hài lòng lòng Hài R t lòng hài lòng Mơi tr ng M h p v i kh ih c Ch t l t p Câu 3: ng h c t p, ch ng gi ng o c a tr ng có phù n th c c a ng giáo trình tài li u h c ab i v i ho ngh t i phòng th c hành c a tr ng rèn luy n k ng (m R t không hài lòng; Khơng hài lòng; c hành c, i hài lòng; Hài lòng; R t hài lòng) M TT R t Khơng T khơng hài i hài lòng hài lòng lòng N i dung S i gi a s gi h c lý thuy t s gi h c th c hành Nh nh n v ngh b n c C v t ch t, trang thi t b th c hành S phù h p gi a n i dung th c hành ngh m o ngh Hài R t lòng hài lòng o, B Câu 4: c tham gia th c t p hay tham quan, ki n t p t i c s n xu t khơng? Có N u có, B n cho bi t ch t l ki n t p ó Khơng ng hi u qu c t th c t p, tham quan, PH L C PHI U KH O SÁT DÀNH CHO DOANH NGHI P Chúng cán b , giáo viên Tr D ch v H i Phòng, hi c hi n m t kh o sát v ch ngh thông qua m ng c c u công vi c t i quý c doanh nghi t o s g n k t gi a nhà nghi o ngu n nhân l c ng cao thành ph H i Phòng, r lòng dành th o i v i yêu ng xã h i, nh m ph c v t ch ng ngh Du L ch doanh nghi p vui n vào b ng câu h i b ng cách khoanh tròn vào nh ng phù h p ho c vi t thêm vào nh ng ch tr Câu 1: Xin Ơng/Bà vui lòng cho bi 1.1 Tên g i c n c a u v b n thân: a ch Ngành ngh kinh doanh: 1.2 Ch c v c a 1.3 Gi i tính: Thu c phòng ban ch c Nam N 1.4 Câu 2: Quý v vui lòng cho bi t m t s thông tin v ng c hi n Ch tiêu T ng s ng hi n T ng s ng thu c h T l % SV thu c Tr T l % SV thu S l o ngh (trung c p,cao ch D ch v HP ng ngh khác Câu 3: Quý v vui lòng cho bi t lo i công vi ng) ng L ch D ch v H m nh n t a Ông/Bà v ch Câu c ng c Du L ch D ch v H i Phòng hi i c1 hài lòng; M c lòng; M c Khơng hài lòng; M c i hài lòng; M c Hài R t hài lòng) M TT hài lòng R t Khơng T Hài R t khơng hài i hài lòng hài hài lòng lòng lòng lòng N Ki n th c chun mơn ngh K K K R t không c hành/tay ngh p c n thi t b , cơng ngh m i c nhóm K p Kh vi c(K ng sáng t o công i quy t v ) Kh Kh xã h i i ng , tin h c , th thao, ki n th c Ph m ch c, có tinh th n trách nhi m,ý th c ch p hành n i quy k lu t c ac 10 Tác phong làm vi c, cách ng x v i m i ng i viên sinh viên c a Tr Câu Du L ch D ch v H i Phòng hi ngh c a Ơng/Bà c o, b u c a nhi m v ng thêm nh ng t t c giao: 4.1 V ki n th c lý thuy 4.2 V k c hành/ tay ngh 4.3 Câu ch is d o ngu n nhân l ng c n có bi nâng cao c yêu c u m i: Xin trân tr ng c c a Quý Ơng/Bà.! PHÁP ÁO VIÊN ỊNG Kính g i: Q th y, cô! Phát tri aT ng ngh Du l ch D ch v H i Phòng hi n m t công tác r t c n thi t có vai trò quy n ch phát tri n c nh ng xu t m t s bi n pháp phát tri T a ng ngh Du l ch D ch v H Kính mong Q th y, có ý ki n v m n hi n c n thi t kh thi c a bi n pháp Khôn T T Không thi thi Xây d ng làm vi c ng chuyên nghi p thân thi n Hồn thi n cơng c t o ng l c làm vi giáo viên d y ngh Ngoài ? PHI U KH O SÁT DÀNH CHO CÁC CHUYÊN GIA (Bà)! giúp kh o sát th c tr ng v ng, t m t s gi i pháp nh m phát tri xu t ng ngh Du l ch D ch v H i Phòng ph c v cho s nghi p phát tri n c ng Xin Ông (Bà) vui lòng giành th i gian tr l i m t s câu h i b d u (X ) vào mà Ơng (Bà) cho phù h p v i ý kiên c a Câu Theo Ông (Bà) vi c phát tri nh ng i là: C n thi ng Câu V ch c n thi t ng theo m c tiêu, nhi m v oc ng ng m t yêu c c yêu c u nào? t ng có c n Câu thi ? A ng công tác b l c NCKH C n thi t B B ng chu C n thi t không c n thi t theo ng ch, b không c n thi t C T ch c t h c, t b t ng chuyên môn c a khoa b môn C n thi t không c n thi t D Áp d ng bi n pháp v a b t bu c, v a khuy viên tham gia NCKH C n thi t không c n thi t c Câu ng, có th th c hi n m t s bi n pháp sau A B trí nhân s phù h p v i chuyên môn, k t h p v C n thi t o b sung không c n thi t B , giáo viên tham gia vào trình chuy i, s p x p h p lý ngu n nhân l c: C n thi t không c n thi t C Quy ho o, b t o ngu n b sung cho cán b giáo viên C n thi t không c n thi t Câu Nh n xét th c tr ng v ng hi n nay, yheo ơng bà thì: Phù h p Câu Theo Ông (Bà) vi ph m ch ng công tác giáo d c nhà giáo cho cán b giáo viên là: C n thi t không c n thi t ng xuyên ki Câu d ng d y h c, ch k p th không c n thi t v t ch t, t Câu ng gi ng u ch nh là: C n thi t k p th ng tr , u ki n cho vi c phát tri u ch nh là: C n thi t không c n thi t Câu V n d ng t o sách phù h p nh m t ng l c cho vi c phát tri C n thi t Câu 10 không c n thi t t s giáo viên tr o c là: C n thi t không c n thi t Câu 11 M i h c, vi n có kinh nghi m gi ng d y v giáo viên c ng tham gia gi ng d y giúp b ng cho ng là: C n thi t không c n thi t Câu 12 Xin ơng bà vui lòng cho bi t ý ki n c a v bi n pháp phát tri M stt Bi n pháp c n thi t M kh thi Không Không thi thi thi Xây d ng môi ng làm vi c theo ng chuyên nghi p thân thi n Hồn thi n cơng c t ng l c làm vi i n giáo viên d y ngh Ngồi bi n pháp trên, ơng bà c n b sung thêm bi n pháp khác Xin th y vui lòng cho bi u v b n thân: H Tu cv n phi u kh o sát ... thu c v b i giáo viên 26 1.4.1.1 Quy nh g n bó lâu dài v i ngh nghi p c i giáo viên 26 1.4.1.2 K v ng c i giáo viên v ch l i ích 26 1.4.1.3 Nhu c u t kh nh b n thân c i giáo viên 26... : TH C TR NG CÔNG TÁC PHÁT TRI VIÊN D Y NGH NG NGH DU L CH VÀ D CH V H I PHÒNG 37 2.1 Khái quát v ng ngh Du l ch D ch v H i Phòng 37 2.1.1 L ch s hình thành phát tri n 37... ngh Giáo viên d y ngh ph i có nh ng tiêu chu nh t i kho n u 70 c a Lu t giáo d c chu n c a giáo viên d y ngh - Giáo viên d y lý thuy nh nh p ngh ph i có b ng t t nghi p trung c p ngh tr lên; giáo
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển đội ngũ giáo viên dạy nghề tại Trường Cao đẳng nghề Du lịch và Dịch vụ Hải Phòng (Luận văn thạc sĩ), Phát triển đội ngũ giáo viên dạy nghề tại Trường Cao đẳng nghề Du lịch và Dịch vụ Hải Phòng (Luận văn thạc sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay