phương pháp nhận thức khoa học

8 41 2
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/03/2018, 08:29

Nhận thức khoa học là hình thức nhận thức phát triển cao của con người. Để có thể nhận thức thì chủ thể sử dụng các hình thức phản ánh hiện thực, các thủ thuật nghiên cứu khoa học, các phương pháp tiếp cận. Chủ thể không thể sử dụng tùy tiện mà phụ thuộc vào những đặc điểm của hiện thực được phản ánh, vào giai đoạn phát triển của nhận thức. Trong bối cảnh đó, chúng ta có thể phân tích các trình độ phát triển của nhận thức khoa học theo những nấc thang phát triển chủ yếu sau đây: ... khoa học, nhận thức khoa học hình thái có tính trừu tượng khái qt cao nhất, nhằm mục đích tìm kiếm, phát ngun lý, sơ đồ khoa học có tính tổng qt hơn, sâu sắc Nhìn cách tổng qt, thấy rằng, nhận thức. .. việc nhận thức (nghiên cứu) khoa học đối tượng thu nhận, xác định kiện cung cấp thơng tin định thuộc tính mối liên hệ Các kiện tạo thành tảng thực nghiệm khoa học Dựa vào kiện nhà khoa học thâm... triển Để thu kiện, khoa học thường sử dụng thủ thuật quan sát, làm thí nghiệm, mơ hình hóa Nếu tiếp cận nhận thức khoa học q trình việc thu thập kiện Song, tích luỹ kiện khoa học khơng diễn cách
- Xem thêm -

Xem thêm: phương pháp nhận thức khoa học, phương pháp nhận thức khoa học

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay