Phát triển lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh bắc giang trong nền kinh tế thị trường hiện nay tt

27 12 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/03/2018, 08:27

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI LƢU TUẤN HIẾU PHÁT TRIỂN LÂM NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƢỜNG HIỆN NAY Chuyên ngành: Kinh tế trị Mã số: 931.01.02 TĨM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ HÀ NỘI - 2018 Cơng trình hoàn thành tại: HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Đoàn Xuân Thủy Phản biện 1: GS.TS Nguyễn Kế Tuấn Phản biện 2: PGS.TS Cù Chí Lợi Phản biện 3: PGS.TS Ngô Tuấn Nghĩa Luận án bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án cấp Học viện, tại: Học viện Khoa học xã hội, 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội Vào hồi giờ, ngày tháng năm 2018 Có thể tìm hiểu luận án tại: - Thư viện Quốc gia - Thư viện Học viện khoa học xã hội MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Hiện nay, khu vực nông, lâm, ngư nghiệp giữ vai trò quan trọng phát triển kinh tế - xã hội, ngành lâm nghiệp Việt Nam ngành kinh tế kỹ thuật đặc thù bao gồm tất hoạt động gắn liền với sản xuất hàng hoá dịch vụ từ rừng hoạt động bảo vệ, gây trồng, khai thác, vận chuyển, sản xuất, chế biến lâm sản dịch vụ mơi trường có liên quan đến rừng, hoạt động diện tích phân bổ chủ yếu cao, vùng sâu, vùng xa, đồi núi nước Trong năm trước tình trạng suy thoái rừng, rừng khai thác mức chuyển đổi mục đích sử dụng đất lâm nghiệp thiếu quy hoạch có nguy làm cạn kiệt tài nguyên (đất, nước, rừng ) ảnh hưởng lớn đến môi trường sinh thái Ngun nhân tình trạng có nhiều, từ trồng, khai thác, sử dụng, quản lý bảo vệ, mặt khác điều kiện kinh tế thị trường vấn đề nhu cầu gỗ lâm sản ngồi gỗ lớn dẫn đến tình trạng khai thác triệt để tài nguyên rừng, giá trị môi trường sinh thái, đa dạng sinh học quan tâm mức Do vậy, phát triển ngành lâm nghiệp có hiệu bền vững cần thiết góp phần quan trọng vào bảo vệ mơi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, xố đói, giảm nghèo, đặc biệt cho người dân miền núi, góp phần ổn định xã hội ANQP Bắc Giang tỉnh miền núi có diện tích đất lâm nghiệp tương đối lớn, chiếm 36,46% tổng diện tích tự nhiên có nhiều điều kiện tự nhiên tương đối thuận lợi, địa phương mạnh để phát triển sản xuất lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa lớn điều kiện KTTT Tuy vậy, ngành lâm nghiệp chưa phát huy tốt tiềm lợi thế, thực trạng địa bàn tỉnh cho thấy suất chất lượng rừng trồng thấp, chưa đáp ứng nhu cầu lâm sản cho phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt nguyên liệu cho công nghiệp chế biến xuất khẩu, công xố đói giảm nghèo hạn chế, thu nhập người làm nghề rừng thấp chưa ổn định, chưa ổn định đời sống đồng bào vùng sâu, vùng xa gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ đói nghèo cao đa số đồng bào dân tộc miền núi chưa thể sống nghề rừng Tuy nhiên, bối cảnh kinh tế thị trường Việt Nam, phát triển lâm nghiệp nước nói chung, Bắc Giang nói riêng nhiều bất cập, cần có nghiên cứu hệ thống, tồn diện nhìn từ góc độ chun ngành kinh tế trị, phát triển kinh tế lâm nghiệp kinh tế thị trường, mà thực chất phát triển lâm nghiệp hàng hóa, vừa tuân theo quy luật chung phát triển kinh tế, vừa thể tính đặc thù ngành lâm nghiệp, với tư cách ngành kinh tế đặc thù với chủ thể kinh doanh đặc thù Để góp phần giải vấn đề này, sở nghiên cứu lý luận từ thực tiễn tỉnh Bắc Giang, tác giả lựa chọn đề tài: “Phát triển lâm nghiệp địa bàn tỉnh Bắc Giang kinh tế thị trƣờng nay” để nghiên cứu làm luận án Tiến sỹ chuyên ngành Kinh tế trị Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu tổng quát Trên sở làm rõ sở lý luận phát triển lâm nghiệp kinh tế thị trường hình thái lâm nghiệp hàng hóa, vừa tuân thủ theo quy luật chung phát triển kinh tế, vừa thể tính đặc thù ngành lâm nghiệp với tư cách ngành kinh tế đặc thù với chủ thể kinh doanh đặc thù, thực đánh giá thực trạng phát triển lâm nghiệp địa bàn Bắc Giang thời gian quan đề xuất giải pháp để phát triển lâm nghiệp địa bàn tỉnh Bắc Giang thời gian tới 2.2 Mục tiêu cụ thể - Làm rõ sở lý luận phát triển lâm nghiệp kinh tế thị trường - Nghiên cứu kinh nghiệm thực tiễn phát triển lâm nghiệp số quốc gia địa phương nước rút học cho tỉnh Bắc Giang - Phân tích, đánh giá thực trạng phát triển lâm nghiệp kinh tế thị trường địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2000 - 2016; làm rõ mặt được, hạn chế, nguyên nhân hạn chế - Đề xuất số quan điểm định hướng giải pháp phát triển lâm nghiệp kinh tế thị trường địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn đến năm 2025, tầm nhìn 2035 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu luận án lâm nghiệp với tư cách ngành kinh tếtính đặc thù đa chức (kinh tế, xã hội, môi trường…) mối quan hệ Nhà nước - thị trường - chủ thể sản xuất kinh doanh lâm nghiệp kinh tế thị trường góc nhìn kinh tế trị 3.2 Phạm vi nghiên cứu Phạm vi nội dung Luận án nghiên cứu phát triển lâm nghiệp nói chung, khơng sâu nghiên cứu chi tiết vấn đề thu nhập, giảm nghèo, đời sống, văn hóa cụ thể Luận án khơng trọng nghiên cứu, đề xuất giải pháp mang tính kỹ thuật, mà chủ yếu tiếp cận thể chế; vấn đề quản lý; mối quan hệ Nhà nước - thị trường - chủ thể SXKD lâm nghiệp cho phù hợp có tác động tới phát triển sức sản xuất, phân công lao động, quy mô sản xuất ; quan điểm giải pháp mang tính định hướng, tính phương pháp luận kinh tế trị nhằm phát triển lâm nghiệp KTTT thời gian tới Về mặt khơng gian: Nghiên cứu bình diện tổng thể ngành lâm nghiệp địa bàn tỉnh Bắc giang Về mặt thời gian: Nghiên cứu thực trạng phát triển lâm nghiệp hàng hóa địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn từ 2000 đến 2016, đề xuất định hướng giải pháp đến năm 2025 tầm nhìn đến năm 2035 Phƣơng pháp nghiên cứu 4.1 Hướng tiếp cận: tiếp cận thể chế; tiếp cận hệ thống; tiếp cận ngành nghề… 4.2 Khung nghiên cứu: sơ đồ Khung nghiên cứu luận án 4.3 Phương pháp nghiên cứu chủ yếu - Thu thập tài liệu, thông tin thứ cấp; tổng hợp, thống kê, so sánh; xử lý phân tích thơng tin; Định tính; trừu tượng hóa khoa học; PRA Những đóng góp khoa học luận án Về mặt lý luận: Luận án góp phần hệ thống hóa rõ đặc điểm phát triển lâm nghiệp kinh tế thị trường, đặc biệt tính đa dạng phân công lao động, sản phẩm mối quan hệ nhà nước - thị trường - chủ thể sản xuất kinh doanh phát triển lâm nghiệp sở lợi ích kinh tế thị trường; góp phần luận giải rõ vai trò phát triển lâm nghiệp kinh tế thị trường hội nhập quốc tế nội dung cần thực để phát triển lâm nghiệp kinh tế thị trường; đồng thời luận giải rõ vai trò nhận thức trình BV&PTR động lực chủ thể sản xuất lâm nghiệp sở lợi ích phát triển lâm nghiệp kinh tế thị trường Về mặt thực tiễn: Trên sở phân tích, đánh giá khách quan thực trạng phát triển ngành lâm nghiệp địa bàn tỉnh Bắc Giang, tỉnh có tỷ lệ diện tích đất lâm nghiệp lớn, thuộc khu vực trung du miền núi Việt Nam, nơi tập trung hộ nông dân đa phần người dân tộc thiểu số, luận án đúc rút thành tựu, hạn chế chủ yếu đặc biệt đề xuất nhóm giải pháp để thúc đẩy phát triển lâm nghiệp địa bàn tỉnh Bắc Giang thời gian tới Ý nghĩa lý luận thực tiễn luận án Về lý luận: Luận án góp phần làm rõ số vấn đề lý luận phát triển lâm nghiệp kinh tế thị trường thời gian tới Về thực tiễn: Từ thực tế tỉnh Bắc Giang, luận án hướng tới khái quát cao vấn đề phát triển kinh tế lâm nghiệp kinh tế thị trường cho khu vực miền núi trung du phía Bắc nước ta, nơi có điều kiện tương đồng điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội Luận án làm tài liệu tham khảo nghiên cứu, giảng dạy trường trung cấp, cao đẳng, đại học khối ngành kinh tế nông, lâm nghiệp, phát triển nông thôn; gợi ý cho quan hoạch định sách Đảng Nhà nước Cơ cấu luận án Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, phụ lục, kết cấu luận án gồm chương: Chương 1: Tổng quan nghiên cứu Chương 2: Cơ sở lý luận thực tiễn phát triển lâm nghiệp kinh tế thị trường Chương 3: Thực trạng phát triển lâm nghiệp địa bàn tỉnh Bắc Giang kinh tế thị trường Chương 4: Định hướng giải pháp phát triển lâm nghiệp địa bàn tỉnh Bắc Giang đến năm 2025, tầm nhìn 2035 Chƣơng TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 1.1 TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU TRÊN THẾ GIỚI 1.1.1 Tình hình nghiên cứu vấn đề chung có liên quan đến lâm nghiệp phát triển lâm nghiệp Nghiên cứu Cao Guangxia (1997); Cadeliha R.V (1998); Domingo T Baccalla (1993); Gilmour D.A and Fisher R.J (1997); Yadav G.Roy S.B (1997); Prado (1995); Fesfferson Fox Deanna Donoran (1997); Chist Garforth (1996) tác giả tập trung vào nội dung sau: - Khái quát ngành lâm nghiệp vị trí, vai trò, đặc trưng lâm nghiệp; - Nghiên cứu quản lý nguồn tài nguyên thiên nhiên góp phần giải vấn đề KTXH người dân vùng có rừng; - Phát triển lâm nghiệp cộng đồng, lâm nghiệp xã hội gắn với giải mối quan hệ người dân với tài nguyên rừng, giải vấn đề phá rừng, khai thác tài nguyên thiên nhiên đáng; 1.1.2 Tình hình nghiên cứu vấn đề quản lý, luật pháp, tổ chức sản xuất phát triển lâm nghiệp theo hƣớng bền vững Nghiên cứu World Bank (2007); Messerschmidt.D.A, (1993); Pasha S.A (1993); Singh N (1993); Muhshi M.A (1997); Pragtong Komon (1993); Lawrence C Christy, Charles E Dileva, Jonatha M.Linday, Patrice Tallakam (2007); World Bank (2009); Sofia R Hirakuri (2003); …Các tác giả tập trung vào phát triển ngành lâm nghiệp quốc gia nghiên cứu phải dựa luật pháp, thay đổi pháp luật, quản lý, vấn đề sở hữu, tổ chức sản xuất phát triển lâm nghiệp theo hướng bền vững phải gắn với vấn đề xóa đói giảm nghèo tăng thu nhập cho người dân vùng cao, giải vấn đề môi trường, việc làm, gắn trách nhiệm người dân với vấn đề bảo vệ phát triển rừng 1.2 TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU Ở VIỆT NAM 1.2.1 Tình hình nghiên cứu lâm nghiệp mối quan hệ phát triển lâm nghiệp mặt KTXH, đời sống, văn hóa ngƣời dân vùng cao nƣớc ta - Nghiên cứu lâm nghiệp, quan điểm rừng, nghề rừng - Lâm nghiệp xã hội, mối quan hệ phát triển lâm nghiệp mặt KTXH, đời sống, văn hóa người dân vùng cao nước ta 1.2.2 Tình hình nghiên cứu chung sách, pháp luật quản lý nhà nƣớc lâm nghiệp nƣớc ta Các tác giả Nguyễn Thanh Huyền (2012); Cao Thị Lý (2008); Hà Công Tuấn (2006); Vũ Dũng (2006); Hồng Huy Tuấn (2013); Vũ Thị Bích Thuận (2015); Lê Thanh Hoài (2013);… nghiên cứu tác động sách, pháp luật QLNN ngành lâm nghiệp nước 1.2.3 Tình hình nghiên cứu phát triển kinh tế lâm nghiệp, chế biến lâm sản, chuỗi giá trị, liên kết kinh tế giá trị môi trƣờng dịch vụ môi trƣờng lâm nghiệp nƣớc ta Các tác giả Lê Vĩnh Cẩn (2006); Trần Thị Thu Thủy (2010); Nguyễn Hồng Lĩnh (2007); Phạm Văn Khơi (2009); Hồng Liên Sơn Phạm Thị Luyện (2013); Tô Đức Hạnh (1999); Nguyễn Văn Khiết (2014); Vi Thái Lang (2015);…nghiên cứu phát triển kinh tế lâm nghiệp gắn với chế biến lâm sản, chuỗi giá trị, liên kết kinh tế giá trị môi trường dịch vụ môi trường lâm nghiệp nước ta 1.3 NHỮNG KHOẢNG TRỐNG CẦN TIẾP TỤC NGHIÊN CỨU Qua xem xét đề tài, luận án, cơng trình nghiên cứu khoa học, thấy, tác giả nước nước quan tâm đến phát triển lâm nghiệp cộng đồng, tự quản, LNXH, phát triển lâm nghiệp gắn với chế biến lâm sản, chuỗi giá trị, liên kết kinh tế, đặc biệt bảo vệ sản xuất lâm nghiệp cho vừa hiệu vừa bảo vệ mơi trường, văn hóa xã hội Họ rằng, muốn phát triển lâm nghiệp phải nâng cao quản lý nhà nước lâm nghiệp Mặt khác, cơng trình tập trung đánh giá thực trạng đề xuất giải pháp phát triển lâm nghiệp nói chung, ý đến phát triển lâm nghiệp kinh tế thị trường Vấn đề đặt hướng nghiên cứu đề tài luận án nhằm vào điểm nhận thức lý luận phát triển lâm nghiệp KTTT Việt Nam nói chung, tỉnh nói riêng; thuận lợi, khó khăn tỉnh Bắc Giang, thực trạng phát triển ngành lâm nghiệp KTTT tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2000 – 2016 giải pháp thúc đẩy pháp triển lâm nghiệp KTTT địa bàn tỉnh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 Chƣơng CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ PHÁT TRIỂN LÂM NGHIỆP TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƢỜNG 2.1 PHÁT TRIỂN LÂM NGHIỆP TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƢỜNG: KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM, VAI TRÒ 2.1.1 Khái niệm lâm nghiệp phát triển lâm nghiệp 2.1.1.1 Khái niệm lâm nghiệp phát triển lâm nghiệp kinh tế thị trường - Khái niệm lâm nghiệp: Lâm nghiệp ngành sản xuất vật chất độc lập kinh tế, có chức xây dựng rừng, quản lý bảo vệ rừng, khai thác lợi dụng rừng, chế biến lâm sản cung cấp dịch vụ mơi trường có liên quan đến rừng; đồng thời ngành lâm nghiệp có chức bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, phát huy chức phòng hộ, góp phần xóa đói giảm nghèo, đặc biệt cho dân miền núi, góp phần ổn định xã hội an ninh quốc phòng - Khái niệm phát triển lâm nghiệp kinh tế thị trường: phát triển lâm nghiệp kinh tế thị trường thực chất phát triển lâm nghiệp hàng hóa, vừa tuân theo quy luật chung phát triển kinh tế, vừa thể tính đặc thù lâm nghiệp đa chức với tư cách vừa phát triển kinh tế gắn với thị trường vừa giải vấn đề mơi trường, góp phần tạo việc làm, xóa đói giảm nghèo cho người dân vùng cao, góp phần ổn định xã hội ANQP 2.1.1.2.Các lý thuyết phát triển phát triển nông, lâm nghiệp Như vậy, phát triển kinh tế bao gồm nội dung sau: Thứ là, tăng trưởng tăng lên tổng sản phẩm xã hội thu nhập bình quân đầu người Thứ hai là, biến đổi cấu kinh tế theo hướng: tỷ trọng ngành nông, lâm nghiệp ngày giảm, tỷ trọng ngành công nghiệp dịch vụ ngày tăng tổng sản phẩm quốc dân Thứ ba là, đời sống nhân dân ngày cao phúc lợi xã hội, tiêu chuẩn sống, giáo dục, sức khỏe bình đẳng kinh tế, trị, xã hội Mục tiêu quốc gia không dừng lại phát triển kinh tếphát triển kinh tế bền vững Ngoài lý thuyết tăng trưởng phát triển kinh tế như: Lý thuyết cất cánh W.W.Rostow; Lý thuyết “cái vòng luẩn quẩn” “Cú hch” từ bên ngồi Samuellson; Lý thuyết tập trung ruộng đất kinh tế nông dân; Lý thuyết di chuyển lao động nông thôn 2.1.2 Đặc điểm phát triển lâm nghiệp kinh tế thị trƣờng 2.1.2.1 Tính đa dạng phân công lao động sản phẩm Trong kinh tế thị trường tham gia vào sản xuất lâm nghiệp có nhiều chủ thể khác hộ nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế khác liên kết công nghiệp nông, lâm nghiệp ngày chặt chẽ, tăng trưởng lâm nghiệp dựa vào ứng dụng tiến KHCN gắn với tổ chức sản xuất hiệu phục vụ thị trường, thúc đẩy phát triển công nghiệp chế biến lâm sản, đưa công nghiệp nông thôn, tạo việc làm thu nhập cho nông dân Để đáp ứng nhu cầu sản phẩm cho xã hội nhà nước dần thay đổi vai trò, chức nhiệm vụ quản lý phát triển lâm nghiệp quản lý ngành lâm nghiệp theo hành mệnh lệnh sang việc quản lý phát triển lâm nghiệp kinh tế thị trường từ dẫn đến chuyển đổi phân công lao động nhằm sản xuất nhiều sản phẩm phù hợp với nhu cầu sản phẩm xã hội 2.1.2.2 Mối quan hệ Nhà nước – Thị trường – Các chủ thể SXKD lâm nghiệp Trong KTTT với đa dạng hình thức sở hữu, có nhiều chủ thể tham gia vào việc SXKD, quản lý, bảo vệ phát triển tài nguyên rừng như: Nhà nước, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, chí tổ chức, cá nhân nước Dưới tác động thị trường Nhà nước cần có điều chỉnh chế sách, hệ thống luật pháp nhằm khuyến khích chủ thể sản xuất kinh doanh tham gia đầu tư phát triển lâm nghiệp khuôn khổ pháp luật cho phép nhằm thu lợi ích Ngoài quản lý phát triển lâm nghiệp Nhà nước cần phân phối hợp lý lợi ích, lợi ích kinh tế, lợi ích xã hội lợi ích mơi trường, lợi ích ngắn lợi ích dài hạn Kinh tế thị trường tạo hội cho người sáng tạo, thúc đẩy họ cải tiến nề lối làm việc nhằm đem lại hiệu kinh tế cao đào thải nhà tự làm tất Nhà nước chủ yếu tạo điều kiện, môi trường thuận lợi cho chủ thể sản xuất kinh doanh lâm nghiệp hoạt động; khuyến khích doanh nghiệp người dân phát triển sản xuất kinh doanh bảo vệ rừng; định hướng; xây dựng chiến lược quy hoạch, chế sách phát triển ngành lâm nghiệp; kiểm tra, kiểm soát hoạt động chủ thể SXKD lâm nghiệp…ta khái quát chức quản lý nhà nước phát triển ngành lâm nghiệp sau: - Tạo lập môi trường điều kiện thuận lợi cho lâm nghiệp hoạt động phát triển; - Định hướng dẫn dắt vận động, phát triển ngành lâm nghiệp kinh tế thị trường; - Tổ chức thực hiện, tạo cấu ngành lâm nghiệp hợp lý bảo hộ cho chủ thể sản xuất kinh doanh pháp luật; - Điều tiết hoạt động ngành lâm nghiệp kinh tế thị trường; - Kiểm tra, kiểm soát xử lý vi phạm chủ thể tham gia thị trường; 2.2.1.2 Phát triển lâm nghiệp tồn diện tạo khối lượng, chất lượng hàng hóa cao gắn với giải vấn đề môi trường, chun mơn hóa ngành, vùng để có tỷ suất hàng hóa cao, tốc độ tăng trưởng nhanh bền vững Phát triển lâm nghiệp toàn diện tạo nên sức mạnh tổng hợp để phát triển tồn diện nơng nghiệp - nông thôn, từ phát triển xác lập thị trường nông thôn mở hướng thị trường thống liên vùng thị trường thành thị, xóa dần khoảng cách thị trường nông thôn nhỏ bé, manh mún chi cắt với thị trường thành thị Như vậy, phát triển lâm nghiệp toàn diện với tốc độ phát triển cao số lượng chất lượng đem lại tỷ suất hàng hóa cao lâm nghiệp vào chun mơn hóa theo ngành, vùng, gắn với thị trường Nhu cầu tiêu thụ lâm sản nước giới ngày cao thị trường ngày mở rộng, lợi khơng nhỏ cho SXKD lâm sản hàng hóa nước ta Do cần phải ưu tiên phát triển cơng nghiệp chế biến, nâng cao giá trị, có lợi cạnh tranh hiệu cao để cạnh tranh nước xuất nhằm tái sản xuất mở rộng theo chiều sâu cho nông, lâm, ngư nghiệp, bước cơng nghiệp hóa, đại hóa nước ta 2.2.1.3 Tổ chức hợp lý sản xuất kinh doanh lâm nghiệp gắn kết với 11 sản xuất chế biến lâm sản, tái cấu ngành lâm nghiệp theo hướng phát triển bền vững - Tổ chức hợp lý sản xuất kinh doanh lâm nghiệp gắn với chế biến lâm sản Trên sở tổ chức hợp lý hóa sản xuất, tiết kiệm nguồn lực, mở rộng thị trường, tăng suất lao động mà chuyển dịch cấu kinh tế lâm nghiệp, nông thôn theo hướng ngày đại Đẩy nhanh trình tái cấu chuyển dịch cấu kinh tế lâm nghiệp tiêu chuẩn phản ánh, đo lường phát triển lâm nghiệp thời kỳ CNH - HĐH đất nước - Tái cấu ngành lâm nghiệp theo hướng phát triển bền vững Tái cấu ngành lâm nghiệp phát triển lâm nghiệp bền vững KTXH mơi trường; bước chuyển đổi mơ hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu lực cạnh tranh Tái cấu cấu lại loại rừng bố trí hợp lý RPH, RĐD RSX đảm bảo cho vừa phát triển kinh tế đảm bảo chức bảo vệ mơi trường ngành lâm nghiệp Ngồi tái cấu xếp lại thành phần kinh tế hoạt động lĩnh vực lâm nghiệp cho hợp lý hiệu Tiến hành phát triển kinh tế tư nhân, kinh tế hợp tác, tạo điều kiện thuận lợi thể chế hình thức đa dạng, linh hoạt để nông dân, hộ gia đình góp giá trị QSD đất doanh nghiệp nhằm tập trung tích tụ đất cho tổ chức sản xuất lâm nghiệp quy mô lớn 2.2.2 Nhân tố ảnh ảnh hƣởng tiêu chí đánh giá phát triển lâm nghiệp kinh tế thị trƣờng 2.2.2.1 Những nhân tố ảnh hưởng đến phát triển lâm nghiệp kinh tế thị trường - Điều kiện tự nhiên - Điều kiện hạ tầng kinh tế xã hội - Trình độ phát triển loại thị trường gắn với sản xuất lâm nghiệp - Thể chế sách phát triển lâm nghiệp nhà nước - Chất lượng nguồn nhân lực bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 - Khoa học công nghệ đặc biệt ứng dụng thành tựu cách mạng 4.0 vào phát triển ngành lâm nghiệp - Sự hội nhập kinh tế quốc tế 2.2.2.2 Tiêu chí đánh giá phát triển lâm nghiệp kinh tế thị trường - Thứ nhất: tiêu chí định lượng bao gồm: diện tích đất quy hoạch, diện tích khoanh nuôi; đất quy hoạch để trồng rừng mới; diện tích rừng sản xuất, phòng hộ đặc dụng; chứng rừng FSC; tỷ suất lâm sản hàng hóa; 12 sản lượng doanh thu hàng lâm sản; tổng sản phẩm lâm nghiệp… - Thứ hai: tiêu chí định tính: phát triển bền vững kinh tế; phát triển bền vững môi trường; phát triển bền vững xã hội 2.3 KINH NGHIỆM QUỐC TẾTRONG NƢỚC VỀ PHÁT TRIỂN LÂM NGHIỆP TRONG NỀN KTTT VÀ BÀI HỌC CHO TỈNH BẮC GIANG 2.3.1 Kinh nghiệm phát triển lâm nghiệp giới Nghiên cứu kinh nghiệm phát triển lâm nghiệp số quốc gia như: Thụy Điển, Ấn Độ Trung Quốc kinh nghiệp rút phát triển lâm nghiệp 2.3.2 Kinh nghiệm phát triển lâm nghiệp số địa phƣơng nƣớc Nghiên cứu kinh nghiệp số địa phương: Lào Cai, Lạng Sơn Quảng Trị 2.3.3 Bài học cho tỉnh Bắc Giang phát triển lâm nghiệp kinh tế thị trƣờng - Coi trọng phát triển lâm nghiệp bảo đảm cho ổn định KTXH, nâng cao hiệu QLNN (chiến lược, sách đắn) - Nâng cao sức cạnh tranh sản phẩm nhằm cải thiện cấu chất lượng sản phẩm mà ưu tiên phát triển rừng cấp chứng bền vững FSC để xuất khẩu; - Bố trí cấu sản phẩm phải ln ý tới vùng, miền, phù hợp với điều kiện sinh thái thổ nhưỡng vùng; - Tái cấu lĩnh vực lâm nghiệp kinh tế thị trường xác định theo hướng nâng cao giá trị gia tăng phát triển bền vững; là: (i)thị trường đầu với giá hợp lý yếu tố hàng đầu tiêu thụ sản phẩm lâm nghiệp; (ii) Cần thay đổi liệt quản lý, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất mở cửa thị trường (iii)Thay đổi tổ chức sản xuất từ nhỏ lẻ sang liên kết chặt chẽ với áp dụng mơ hình kinh tế trang trại - Cần tận dụng triệt để linh hoạt kinh nghiệm quốc gia tỉnh phát triển lâm nghiệp KTTT trước để phát triển lâm nghiệp tỉnh nhà nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường nước xuất 13 Chƣơng THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN LÂM NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƢỜNG 3.1 MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN KINH TẾ XÃ HỘI CÓ ẢNH HƢỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN LÂM NGHIỆP TỈNH BẮC GIANG 3.1.1 Điều kiện tự nhiên 3.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội 3.1.3 Đánh giá thuận lợi khó khăn điều kiện tự nhiên, KTXH ảnh hưởng đến phát triển lâm nghiệp KTTT địa bàn tỉnh Bắc Giang 3.1.3.1 Thuận lợi Nguồn lao động thời kỳ dân số vàng, sách giao đất, cấp GCNQSD đất, chương trình dự án tạo điều kiện cho phát triển lâm nghiệp 3.1.3.2 Khó khăn Kinh tế tỉnh bộc lộ hạn chế, tốc độ tăng trưởng thấp; địa hình miền núi nên ruộng đất manh mún, bạc màu làm ảnh hưởng việc tăng quy mô,ứng dụng KHCN giới hóa; cơng tác tun truyền, đào tạo kỹ thuật yếu; thu nhập thấp; sức cạnh tranh hàng hóa hộ nơng dân yếu; chuyển dịch cấu kinh tế chậm… 3.2 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN LÂM NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG 3.2.1 Thực trạng xây dựng chiến lược quy hoạch sách nhằm phát triển lâm nghiệp - Cơng tác tham mưu ban hành chế sách, xây dựng quy hoạch, đề án, dự án - Công tác lập quy hoạch, xây dựng đề án, phương án, dự án - Thực trạng xây dựng, thực sách giao đất lâm nghiệp, giao rừng cho chủ thể sản xuất lâm nghiệp tỉnh Bắc Giang: - Tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp thời gian qua đạt số thành tựu định Các chủ quản lý giao rừng đất lâm nghiệp quản lý sử dụng: ban quản lý rừng phòng 14 hộ: giao 17.568,71 ha; ban quản lý rừng đặc dụng: RĐD Tây Yên Tử (Sơn Động) giao 11.892,289 BQL du lịch suối Mỡ (Lục Nam) 1.065,320 ha; công ty lâm nghiệp nhà nước: quản lý 14.306,447 ha; Các doanh nghiệp tư nhân 2.683,210 ha; UBND xã quản lý: 1.450 ha; Hộ gia đình: 97.469,4 với 52.838 hộ gia đình - Thực trạng triển khai chủ trương sách, đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, áp dụng khoa học công nghệ giải việc làm nâng cao thu nhập cho nhân dân vùng sâu, vùng xa địa bàn tỉnh: + Triển khai sách hưởng lợi từ rừng chi trả dịch vụ môi trường rừng; + Triển khai sách tài chính, đầu tư tín dụng; + Đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng áp dụng KHKT SX lâm nghiệp; + Giải việc làm nâng cao thu nhập cho nhân dân vùng sâu, vùng xa; 3.2.2 Thực trạng phát triển lâm nghiệp toàn diện tạo khối lượng, chất lượng hàng hóa cao gắn với giải vấn đề mơi trường, chun mơn hóa ngành, vùng để có tỷ suất hàng hóa cao, tốc độ nhanh bền vững Trong 15 năm qua ngành lâm nghiệp có đóng góp định phát triển nơng nghiệp nói riêng vào phát triển KTXH tỉnh nói chung Tốc độ tăng trưởng từ sau năm 2005 tốc độ tăng trưởng nhanh, cao, ổn định sản lượng hầu hết loại lâm sản tăng nhanh, GTSX lâm nghiệp tăng liên tụ thể lĩnh vực quản lý bảo vệ, chăm sóc trồng rừng, khai thác lâm sản hoạt động chế biến tiêu thụ lâm sản sau: Thứ nhất: Lĩnh vực bảo vệ trồng rừng: - Lĩnh vực bảo vệ: Quản lý BVR, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật bảo vệ rừng, cơng tác phòng cháy chữa cháy rừng năm qua có chuyển biến tích cực đạt kết tốt - Lĩnh vực trồng rừng tập trung trồng phân tán: từ năm 1999 đến công tác trồng rừng chăm sóc rừng đạt kết tương đối tốt số lượng chất lượng, đặc biệt RSX Đã tiến hành chăm sóc RĐD RPH, tiến hành khoanh ni phục hồi rừng, khốn bảo vệ rừng Thứ hai lĩnh vực khai thác lâm sản: Trong năm qua lĩnh 15 vực khai thác gỗ đạt nhiều thành tựu tích cực: sản lương khai thác gỗ giai đoạn 2011-2014 tăng gấp 1,6 lần giai đoạn 2006-2010 Lâm sản ngồi gỗ góp phần tăng thêm thu nhập cho người dân làm nghề rừng vùng sâu, vùng xa Thứ ba diễn biến rừng đất lâm nghiệp: Trong thời gian vừa qua diễn biến rừng đất lâm nghiệp có thay đổi nhiều cấu ba loại rừng Sự thay đổi diện tích lớn trồng Vải đặc sản (trên 30.000 ha) từ tính tổng diện tích đất rừng lâm nghiệp chuyển Cây lâu năm ngành Nông nghiệp Thứ tư hoạt động thu hút vốn đầu tư ứng dụng khoa học công nghệ vào phát triển lâm nghiệp Trong thời gian vừa qua, tỉnh Bắc Giang thu hút nguồn vốn khác nhau: vốn nhà nước, vốn tài trợ dự án phi phủ, thu hút đầu tư DN, hộ gia đình, góp phần BV&PTR, mơi trường sinh thái địa bàn dự án 661, PAM 5322, Việt Đức, Việt Thái, trồng rừng cung cấp nguyên liệu gỗ mỏ, 147 3.2.3 Thực trang tổ chức SXKD lâm nghiệp gắn với sản xuất chế biến lâm sản, tái cấu ngành lâm nghiệp theo hướng bền vững - Bố trí lại ban quản lý rừng; - Cơ cấu lại lâm trường quốc doanh thành công ty TNHH thành viên theo NĐ 200 tiến hành tái cấu thành công ty cổ phần lâm nghiệp; - Cho doanh nghiệp tư nhân thuê rừng để phát triển lâm nghiệp; - Khuyến khích phát triển kinh tế trang trại; - Kinh tế hộ nơng dân hạt nhân góp phần thúc đẩy q trình bảo vệ phát triển lâm nghiệp theo hướng bền vững; - Lĩnh vực hoạt động chế biến tiêu thụ lâm sản; 3.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN LÂM NGHIỆP TRONG NỀN KTTT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG 3.3.1 Những thành công đạt đƣợc Phát triển lâm nghiệp KTTT địa bàn tỉnh Bắc Giang nhìn chung bước đạt thành công với tốc độ tăng trưởng giai đoạn 2005-2009 đạt 6,0% giai đoạn 2010-2015 đạt khoảng 18%; Công 16 tác quản lý nhà nước lâm nghiệp tăng cường hơn; hồn thành cơng tác giao đất, giao; Cơng tác quản lý BVR có nhiều chuyển biến tích cực tất mặt; Phong trào trồng cây, trồng rừng phát triển mạnh; Sản lượng gỗ khai thác từ rừng trồng tăng nhanh cấu kinh tế lâm nghiệp có thay đổi tạo tiền đề cho phát triển lâm nghiệp KTTT thời gian tới góp phần xóa đói giảm nghèo cho nhân dân miền núi cao Nhiều hộ gia đình n tâm bám rừng có diện tích rừng trồng lớn cho thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm 3.3.2 Những hạn chế - Cơ cấu giá trị sản xuất nội ngành lâm nghiệp có vấn đề, cơng tác quản lý Nhà nước lâm nghiệp thiếu định hướng, chặt chẽ chưa thực liệt việc điều hành quản lý lâm nghiệp; - Quy mô sản xuất phân tán, manh mún dẫn đến sản xuất lâm nghiệp hàng hóa lớn tập trung khó khăn; - Sản lượng gỗ rừng trồng hàng năm tăng mạnh chủ yếu gỗ nhỏ, chất lượng tỷ suất hàng hóa thấp; số lượng sở chế biến lâm sản tăng nhanh công nghệ lạc hậu, quy mô nhỏ, chủ yếu chế biến thô, sơ chế, gia công GTSX thấp dẫn đến sức cạnh tranh kém, hiệu chưa cao; - Chưa có liên doanh, liên kết từ khâu trồng rừng đến chế biến tiêu thụ sản phẩm dẫn đến sức cạnh tranh kém, hiệu thấp, tỷ trọng đóng góp thu nhập địa phương hộ nơng dân thấp; - Chưa xử lý hiệu tốt mối quan hệ lợi ích chủ thể tham gia sản xuất kinh doanh lâm nghiệp khuôn khổ quản lý Nhà nước chịu tác động thị trường; - Áp dụng KHCN đặc biệt cách mạng 4.0 vào phát triển lâm nghiệp hạn chế, không theo kịp phát triển giới; - Quá trình tái cấu ngành lâm nghiệp đặc biệt công ty lâm nghiệp sau xếp, đổi chuyển biến chậm, chưa đáp ứng vai trò nòng cốt, đầu đàn, bà đỡ khơi phục, phát triển rừng thực sách an sinh xã hội; - Vai trò doanh nghiệp tư nhân, hộ gia đình động lực cho phát triển ngành lâm nghiệp hạn chế; 17 3.3.3 Nguyên nhân hạn chế Thứ nhất: Hệ thống quản lý Nhà nước bất cập, chưa giải hợp lý hài hòa loại lợi ích phát triển lâm nghiệp phù hợp với KTTT; Thứ hai: Tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh lâm nghiệp chưa theo chuỗi sản phẩm chuỗi giá trị lâm sản, trình tái cấu ngành lâm nghiệp chậm nên chưa phát huy sức mạnh tổng hợp thành phần kinh tế, liên kết kinh tế chủ thể tham gia bảo vệ phát triển lâm nghiệp yếu; Thứ ba: Chất lượng nguồn nhân lực, áp dụng KHCN vào phát triển lâm nghiệp chưa theo kịp cách mạng KHCN 4.0, vấn đề đào tạo khuyến lâm nhiều bất cập; Thứ tư: việc phát triển đồng yếu tố thị trường, loại thị trường việc tổ chức định hướng thị trường đồng thời đẩy mạnh nâng cao hiệu hội nhập kinh tế quốc tế nhiều bất cập; Thứ năm: Tổ chức đầu tư xây dựng hoàn thiện kết cấu hạ tầng vùng sâu, vùng cao tỉnh nhiều yếu nên chưa thúc đẩy giao thương, liên doanh, liên kết chủ thể sản xuất lâm nghiệp; Thứ sáu: Quy mô sản xuất phân tán, nhỏ lẻ, khơng đồng dẫn đến q trình tích tụ đất đai cho sản xuất lâm nghiệp hàng hóa lớn khó khăn; Thứ bảy: Nhận thức người dân, kể cán khuyến lâm cấp xã vai trò rừng, giá trị mơi trường dịch vụ mơi trường KTTT nhiều hạn chế; 18 Chƣơng ĐỊNH HƢỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN LÂM NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG ĐẾN NĂM 2025, TẦM NHÌN 2035 4.1 QUAN ĐIỂM VÀ ĐỊNH HƢỚNG VỀ PHÁT TRIỂN LÂM NGHIỆP TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƢỜNG 4.1.1 Quan điểm phát triển lâm nghiệp kinh tế thị trƣờng - Phát triển lâm nghiệp KTTT phải gắn với thị trường nước, nước chủ động hội nhập kinh tế quốc tế - Phát triển lâm nghiệp kinh tế thị trường thực sở kết hợp mở rộng thành phần kinh tế, tơn trọng lợi ích phân phối theo hiệu kinh tế suất lao động - Phát triển lâm nghiệp kinh tế thị trường định hướng XHCN phải gắn với trình CNH, HĐH theo hướng tập trung chun mơn hóa, đồng thời kết hợp với đa dạng hóa, nhằm tránh rủi ro, nâng cao khối lượng hàng hóa sức cạnh tranh sản phẩm - Phát triển lâm nghiệp kinh tế thị trường sở đạt hiệu cao bền vững đồng thời đảm bảo cho người trồng rừng sống nghề rừng, bảo đảm công góp phần bảo vệ, cải thiện mơi trường sinh thái lâu bền, nâng cao sức khỏe cộng đồng 4.2.2 Định hƣớng phát triển lâm nghiệp kinh tế thị trƣờng địa bàn tỉnh Bắc Giang đến năm 2025, tầm nhìn đến 2035 Định hướng phát triển lâm nghiệp đến năm 2025 tầm nhìn 2035 địa bàn tỉnh Bắc Giang xây dựng ngành lâm nghiệp có lực sản xuất cao, bảo vệ trì mơi trường sinh thái, đáp ứng nhu cầu cơng nghiệp hóa; lâm nghiệp đại hóa, phát triển bền vững Phát triển kinh tế rừng phải gắn chặt với chương trình phát triển KTXH chung tỉnh, đặc biệt tái cấu lại ngành lâm nghiệp nhằm đẩy mạnh chuyển dịch cấu kinh tế lâm gắn với việc xố đói giảm nghèo, giữ vững ổn định trị, an ninh quốc phòng, phát huy văn hố truyền thống cộng đồng dân tộc, khơng ngừng nâng cao vai trò nguồn lực người 19 4.2 GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN LÂM NGHIỆP TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƢỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG 4.2.1 Tiếp tục đổi quản lý nhà nước lâm nghiệp, giải hài hòa loại lợi ích phát triển lâm nghiệp phù hợp với phát triển kinh tế thị trường 4.2.1.1 Xây dựng hồn thiện sách cụ thể - Chính sách quản lý rừng đất lâm nghiệp; - Chính sách tài tín dụng cho bảo vệ phát triển lâm nghiệp; 4.2.1.2 Hoàn thiện quy hoạch, tổ chức quản lý phát triển lâm nghiệp - Về công tác quy hoạch định hướng phát triển lâm nghiệp phải dựa sở phân tích, dự báo đánh giá yếu tố, điều kiện nhu cầu thị trường, gắn với quy hoạch phát triển công nghiệp chế biến, kết cấu hạ tầng, phát triển nguồn nhân lực thể chế pháp luật… - Về tổ chức quản lý phát triển lâm nghiệp: Đổi nâng cao hiệu công ty lâm nghiệp; liên kết, hợp tác chủ thể tham gia phát triển rừng; đẩy mạnh cải cách hành chính, đơn giản thủ tục hành chính; xây dựng triển khai dự án, chương trình kế hoạch BV&PTR 4.2.2 Đổi tổ chức sản xuất quản lý theo chuỗi sản phẩm chuỗi giá trị lâm sản, gắn với tái cấu ngành lâm nghiệp theo hướng phát triển bền vững nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp thành phần kinh tế - Đổi tổ chức quản lý sản xuất, xây dựng phát triển hệ thống chế biến tiêu thụ lâm sản, phát triển dịch vụ lâm nghiệp - Phát triển kinh tế hộ nông dân kinh tế trạng trại thành đơn vị sản xuất hàng hóa chủ yếu - Tiếp tục đổi hoạt động công ty TNHH thành viên lâm nghiệp - Khuyến khích thành phần kinh tế khác tham gia phát triển lâm nghiệp, tìm kiếm thị trường nhằm tiêu thụ sản phẩm lâm sản 4.2.3 Giải pháp nguồn nhân lực, khoa học công nghệ đặc biệt bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ 4, nâng cao hiệu đào tạo, khuyến lâm - Phát triển nguồn nhân lực - Khoa học công nghệ đặc biệt cách mạng 4.0 20 - Công tác đào tạo, khuyến lâm ứng dụng cách mạng 4.0 4.2.4 Phát triển đồng yếu tố thị trƣờng loại thị trƣờng đồng thời đẩy mạnh, nâng cao hiệu hội nhập kinh tế quốc tế - Trong mơi trường quốc tế hóa, phát triển đồng loại thị trường không đáp ứng yêu cầu nước mà nhằm vươn tới thị trường nước, tranh thủ hội quốc tế để phát triển - Đẩy mạnh xúc tiến thương mại - Rà sốt, hồn thiện chế, sách tỉnh kiến nghị với TW 4.2.5 Giải pháp tăng cƣờng đầu tƣ xây dựng hoàn thiện kết cấu hạ tầng góp phần thúc đẩy phát triển hình thức hợp tác, liên doanh, liên kết chủ thể sản xuất lâm nghiệp - Tăng cường đầu tư xây dựng hoàn thiện kết cấu hạ tầng góp phần phát triển ngành lâm nghiệp kinh tế thị trường; - Thúc đẩy phát triển rộng rãi hình thức hợp tác, liên doanh, liên kết kinh tế chủ thể sản xuất lâm nghiệp hàng hóa KTTT; 4.2.6 Thúc đẩy tích tụ, tập trung đất đai cho sản xuất lâm nghiệp hàng hóa lớn + Tích tụ, tập trung đất sản xuất lâm nghiệp địa bàn Bắc Giang xu tất yếu, yêu cầu khách quan trình phát triển sản xuất lâm nghiệp hàng hóa với quy mơ lớn kinh tế thị trường, tạo điều kiện cho việc chuyển dịch cấu kinh tế phân công lại lao động xã hội + Các hình thức tích tụ tập trung ruộng đất hình thức sau: thuê cho thuê đất đai; chuyển nhượng quyền sử đất; góp vốn liên doanh QSD đất 4.2.7 Nâng cao nhận thức giá trị môi trƣờng dịch vụ môi trƣờng rừng kinh tế thị trƣờng + Đóng cửa rừng tự nhiên, phát triển lâm nghiệp theo hướng tăng trưởng xanh bền vững + Tiến hành thu phí mơi trường trả phí môi trường cho chủ rừng + Phát triển loại gỗ lớn có giá trị cao - đòn bẩy cho kinh tế lâm nghiệp + Tiến hành cấp chứng rừng (FSC) cho chủ rừng 21 KẾT LUẬN Cơng đổi đất nước nói chung, Bắc Giang nói riêng, có tiến triển hay khơng tùy thuộc vào q trình tìm tòi sáng tạo bước khoa học, phù hợp quy luật phát triển chung nhân loại với hình thức tổ chức sản xuất có hiệu Việc phát triển sản xuất lâm nghiệp kinh tế thị trường nhân tố góp phần thực thắng lợi công đổi nhân dân ta lãnh đạo Đảng, nhanh chóng đưa Bắc Giang nước thực thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh Tuy nhiên, ngành lâm nghiệp Bắc Giang phát triển chưa tương xứng với tiềm tỉnh, sản xuất hàng hóa phát triển chưa nhanh, chủ rừng Bắc Giang chưa theo kịp thay đổi phát triển mới, chưa có tác động nhiều kinh tế thị trường hội nhập kinh tế quốc tế, chủ rừng hộ nông dân có hội khả tiếp cận thị trường Mơ hình trang trại lâm nghiệp đạt tiêu chí chưa có, có số hộ chủ rừng có theo hướng phát triển kinh tế trang trại lâm nghiệp, quy mô nhỏ Ngồi cơng ty TNHH thành viên lâm nghiệp nhà nước doanh nghiệp tư nhân đầu tư vào lĩnh vực lâm nghiệp chưa đóng vai trò chủ đạo, động lực, đầu tàu liên kết, chế biến tiêu thụ lâm sản lâm sản gỗ cho chủ rừng nhằm đảm bảo cho phát triển lâm nghiệp địa bàn tỉnh Từ cho thấy khả phát triển lâm nghiệp tỉnh Bắc Giang hạn chế Các điều kiện để làm tăng sức mạnh ngành lâm nghiệp kinh tế thị trường Bắc Giang thị trường đầu ra, công nghệ chế biến, áp dụng khoa học công nghệ sản xuất lâm nghiệp, chất lượng lao động, khả tích lũy vốn chủ rừng…đều thiếu hạn chế Cụ thể là: chủ rừng tiếp cận nguồn lực để phát triển kinh tế lâm nghiệp hạn chế, chất lượng lao động thấp, khả tích lũy, vốn đầu tư chưa cao, điều kiện khí hậu khó khăn, ngành công nghiệp, chế biến chưa phát triển mạnh, sản xuất lâm nghiệp lâu dài ảnh hưởng lớn tới phát triển kinh tế thành phần tham gia bảo vệ phát triển lâm nghiệp, sản phẩm chủ rừng khó tiêu thụ dẫn tới kết sản xuất thấp, thu nhập chủ rừng thấp, tỷ lệ hộ nghèo cận nghèo cao 22 Trong năm gần đây, nỗ lực bảo vệ phát triển lâm nghiệp nước ta, tác động thị trường, quan quản lý nhà nước lâm nghiệp tỉnh Bắc Giang điều chỉnh thực nhiều sách nhằm phát triển ngành lâm nghiệp, tốc độ tăng trưởng nhanh chưa thật bền vững, số địa phương Sơn Động, Lục Ngạn có tỷ lệ cháy rừng, chặt phá rừng tương đối cao, khai thác không xin phép Với tỉnh nghèo khó khăn Bắc Giang, vấn đề phát triển lâm nghiệp kinh tế thị trường nhiệm vụ giải pháp quan trọng để đưa kinh tế tỉnh phát triển nhanh, ổn định bền vững, theo kịp tỉnh khu vực nước năm tới Bởi, phát triển lâm nghiệp đặt điều kiện kinh tế thị trường có mối quan hệ mật thiết, tác động chi phối trình phát triển Trong kinh tế thị trường có tác động mặt tích cực nhiên có mặt tiêu cực trình phát triển lâm nghiệp địa bàn tỉnh Do vậy, vai trò chức quản lý Nhà nước phát triển lâm nghiệp vừa mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội giải vấn đề môi trường Sự phát triển lâm nghiệp vừa tạo lợi ích kinh tế tích lũy vốn, kinh nghiệm sản xuất tích tụ đất đai làm sở để tăng thu nhập, cải thiện mức sống, nâng cao trình độ dân trí, lực sản xuất kinh doanh, xóa đói giảm nghèo tạo lợi ích xã hội, lợi ích mơi trường (giải vấn đề mơi trường sinh thái), từ tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực phát triển kinh tế - xã hội, thực phát triển lâm nghiệp tăng trưởng xanh bền vững địa bàn tồn tỉnh Từ cho thấy, phát triển lâm nghiệp đặt kinh tế thị trường phải giải song song với (đó vấn đề lợi ích kinh tế phải đặt song hành lợi ích mơi trường) Đây vừa giải pháp, vừa nhiệm vụ quan trọng tạo tảng cho phát triển, ổn định xã hội địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2025 tầm nhìn 2035 Trên sở đó, để tạo đà động lực cho ngành lâm nghiệp phát triển bền vững, Bắc Giang cần thực đồng nhiều giải pháp từ việc tái cấu lại mơ hình phát triển lâm 23 nghiệp, ban hành sách, đầu tư hồn thiện hệ thống sở hạ tầng tỉnh, tạo khung pháp lý thuận lợi giúp cho việc liên kết, để hình thành đổi phương thức sản xuất theo hướng tổ chức sản xuất quản lý theo chuỗi sản phẩm chuỗi giá trị lâm sản, gắn với việc trồng rừng khai thác với ngành chế biến lâm sản, nâng cao trình độ nguồn nhân lực để ứng dụng khoa học, kỹ thuật công nghệ mới, tăng cường hỗ trợ dịch vụ cho chủ rừng, hộ nông dân nghèo vùng sâu, vùng cao sản xuất để gia tăng thu nhập, từ giải phóng lực lượng sản xuất, đưa chủ rừng phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa lớn gắn với thị trường, phát huy đầy đủ hiệu nhu cầu xã hội, kinh tế môi trường điều kiện có tính định để giải vấn đề xóa đói giảm nghèo, bảo vệ mơi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, góp phần ổn định xã hội an ninh quốc phòng, rút ngắn khoảng cách chênh lệch với tỉnh vùng nước 24 DANH MỤC CƠNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA TÁC GIẢ ĐÃ CÔNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN Lưu Tuấn Hiếu (2012), “Bắc Giang: Phát triển lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa”, tạp chí Kinh tế Dự báo - Bộ Kế hoạch Đầu tư (số 22 tháng 12/2012), tr.48-50 Lưu Tuấn Hiếu (2016), “Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa: Một số vấn đề lý luận thực tiễn”, tạp chí Thơng tin Đối ngoại - Ban Tun giáo Trung ương (số 148 tháng 7/2016), tr.26-30 Lưu Tuấn Hiếu (2016), “Một số giải pháp phát triển lâm nghiệp tỉnh Bắc Giang”, tạp chí Kinh tế Dự báo - Bộ Kế hoạch Đầu tư (số 28 tháng 11/2016), tr.48-50 Lưu Tuấn Hiếu (2017), “Kinh nghiệm quốc tế phát triển lâm nghiệp kinh tế thị trường”, tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (số cuối tháng 1/2017), tr.10-12 ... tiễn phát triển lâm nghiệp kinh tế thị trường Chương 3: Thực trạng phát triển lâm nghiệp địa bàn tỉnh Bắc Giang kinh tế thị trường Chương 4: Định hướng giải pháp phát triển lâm nghiệp địa bàn tỉnh. .. thụ lâm sản; 3.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN LÂM NGHIỆP TRONG NỀN KTTT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG 3.3.1 Những thành công đạt đƣợc Phát triển lâm nghiệp KTTT địa bàn tỉnh Bắc Giang. .. Khái niệm phát triển lâm nghiệp kinh tế thị trường: phát triển lâm nghiệp kinh tế thị trường thực chất phát triển lâm nghiệp hàng hóa, vừa tuân theo quy luật chung phát triển kinh tế, vừa thể
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh bắc giang trong nền kinh tế thị trường hiện nay tt, Phát triển lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh bắc giang trong nền kinh tế thị trường hiện nay tt

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay