Hoàn thiện hoạt động Marketing xã hội sản phẩm thuốc điều trị HIV AIDS tại Hải Phòng đến năm 2020 (Luận văn thạc sĩ)

140 11 0
  • Loading ...
1/140 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/03/2018, 08:23

Hoàn thiện hoạt động Marketing xã hội sản phẩm thuốc điều trị HIV AIDS tại Hải Phòng đến năm 2020 (Luận văn thạc sĩ)Hoàn thiện hoạt động Marketing xã hội sản phẩm thuốc điều trị HIV AIDS tại Hải Phòng đến năm 2020 (Luận văn thạc sĩ)Hoàn thiện hoạt động Marketing xã hội sản phẩm thuốc điều trị HIV AIDS tại Hải Phòng đến năm 2020 (Luận văn thạc sĩ)Hoàn thiện hoạt động Marketing xã hội sản phẩm thuốc điều trị HIV AIDS tại Hải Phòng đến năm 2020 (Luận văn thạc sĩ)Hoàn thiện hoạt động Marketing xã hội sản phẩm thuốc điều trị HIV AIDS tại Hải Phòng đến năm 2020 (Luận văn thạc sĩ)Hoàn thiện hoạt động Marketing xã hội sản phẩm thuốc điều trị HIV AIDS tại Hải Phòng đến năm 2020 (Luận văn thạc sĩ)Hoàn thiện hoạt động Marketing xã hội sản phẩm thuốc điều trị HIV AIDS tại Hải Phòng đến năm 2020 (Luận văn thạc sĩ)Hoàn thiện hoạt động Marketing xã hội sản phẩm thuốc điều trị HIV AIDS tại Hải Phòng đến năm 2020 (Luận văn thạc sĩ)Hoàn thiện hoạt động Marketing xã hội sản phẩm thuốc điều trị HIV AIDS tại Hải Phòng đến năm 2020 (Luận văn thạc sĩ) Lu c Khoa B ih c- GIÁO D i h c Dân l p H i Phòng O I H C DÂN L P H I PHÒNG ISO 9001:2008 NG HI P LU NGÀNH QU N TR KINH DOANH H i Phòng 2017 H ng Hi p - L p: MB01 i Lu c Khoa ih c- B GIÁO D i h c Dân l p H i Phòng O I H C DÂN L P H I PHÒNG NG HI P HOÀN THI N HO PH M THU NG MARKETING H I S N U TR HIV/AIDS T I H I PHÒNG LU NGÀNH QU N TR KINH DOANH CHUYÊN NGÀNH: QU N TR KINH DOANH MÃ S : 60 34 01 02 NG D N KHOA H C: PGS TS Nguy n H ng Hi p - L p: MB01 ii c Lu Khoa Lu thu ih c- n ho i h c Dân l p H i Phòng ng Marketing h i s n ph m u tr HIV/AIDS t i H l p riêng c a tác gi i s c ng d n c a Giáo viên P.GS TS Nguy Thanh Các s li u thông tin lu n v n g c rõ ràng khách quan H c viên cam k t hoàn toàn ch u trách nhi m v n i dung, hình th c tính trung th c c a lu 14 tháng 02 H ng Hi p - L p: MB01 iii c Lu Khoa ih c- i h c Dân l p H i Phòng C Lu t nghi p Cao h c ngành Qu n tr v c xây d ng c nh m chia s nh tâm lý k th v i c kinh t gánh n ng i Trân tr ng nhi m vi rút HIV/AIDS Th y giáo P.GS TS Nguy H i KHKT Vi t Nam (VUSTA) - Liên hi p ng nghiên c ti n cao nh m hoàn thi n Marketing h i tài mang tính th c i v i cơng tác phòng, ch u tr vi rút HIV/AIDS t i Vi t Nam nói chung H i Phòng nói riêng Trân tr n C m Anh (USAID), nh viên Lao H i Phòng, khoa truy n nhi m b nh vi n Vi t Ti p H i Phòng, trung tâm y t qu n Lê Chân, nhóm tra i c ng, m t s lu b u sát v i th c t ngh v Marketing h i cho s n ph th i gian t i H nhi ng khuy n u tr vi rút HIV/AIDS t hi u qu t t ng Hi p - L p: MB01 iv c Lu Khoa ih c- i h c Dân l p H i Phòng M CL C L i L IC iv M C L C v DANH M C T VI T T T viii DANH M C B NG BI U x DANH M C HÌNH V M xi U : LÝ THUY T V MARKETING H I lý thuy t v Marketing h i 1.1.1 Khái ni m ho ng c a Marketing h i n trình Marketing h i .10 1.2 a Marketing h i ho ng truy ch n lo i d ch b nh truy n nhi m nguy hi m c a th c a Marketing h i 11 y lùi nhi m vi rút gây h i ch ng suy gi m mi n d ch m c ph i i (HIV/AIDS) 12 1.3.1 Không l i nhu n 12 1.3.2.Tính t nguy n 13 1.3.3.Công tác h i .13 1.3.4 Qu n tr kinh ho t 14 u 14 ng v chuy n giao công ngh s n xu t thu c ARV t i H i Phòng, Vi t Nam .18 1.4.1 Nguyên nhân ph i chuy n giao công ngh , hình th c chuy n giao cơng ngh 18 1.4.2 Hình th c chuy n giao công ngh 19 i v i chuy n giao công ngh s n xu t thu c ARV t i H i Phòng, Vi t Nam 21 1.5 Vai trò Marketing h n lây nhi u tr vi rút HIV/AIDS 22 1.5.1 Giá c 23 1.5.2 Phân ph i .24 H ng Hi p - L p: MB01 v c Lu Khoa ih c- i h c Dân l p H i Phòng 1.5.3.C ng 25 1.5.4 C ng .27 i tác .28 1.5.6.Chính sách 29 1.5.7 Tài 30 1.5.8.S n ph m 31 1.6 Vai trò c a ho ng h i ho 1.7 K t lu n b nh AIDS .31 mv 34 :PHÂN TÍCH HO T NG MARKETING H I V CÁC B NH TRUY N NHI M HIV/AIDS C A CÁC TRUNG TÂM Y T 2.1 Gi i thi u v Trung tâm Y t d H I PHỊNG 35 phòng ho n HIV/AIDS 35 2.1.1 Gi i thi u v Trung tâm Y t d phòng 35 u t ch c .36 c tr ng ho v vi ng c ng AIDS báo cáo n bênh AIDS 38 c tr ng c a Trung tâm Y t ho n HIV/AIDS 38 c t Marketing h i v i cơng tác phòng ch ng HIV/AIDS t i H i Phòng th i gian qua .41 ki m sốt, phân ph i cơng ngh s n xu t thu c ARV 42 c h tr (t ch c, cá nhân NGOs) v ho ng c a AIDS 43 2.4.1 M c tiêu ngu n tài tr .43 n tr tác phòng ch ng Marketing h i công u tr HIV/AIDS 44 ho ng truy n thơng, phòng tránh lây nhi m vi rút HIV/AIDS 52 2.6 K t lu mv :GI I PHÁP V 53 MARKETING H I TRONG HO U TR H NG N 2017-2020 .55 ng Hi p - L p: MB01 vi c Lu Khoa ng ho vi ih c- i h c Dân l p H i Phòng ng marketing h i t i Trung tâm Y t d phòng v n b nh AIDS 55 .55 56 ng v 56 ng v 57 ng v 58 .59 .59 59 .60 3.2 Các gi i pháp c a lu 60 3.2.1 Gi i pháp 1: H tr chuy n giao công ngh t u tr HIV/AIDS t i H i Phòng Vi t Nam 60 3.2.2 Gi ng ngu n tài h i (t ch c, cá nhân ngu n NGOs) ho n b nh HIV/AIDS 71 3.2.3 Gi i pháp 3: Truy n thông h i hi u bi t v b nh AIDS 77 3.3 K t lu 93 K T LU N VÀ KHUY N NGH 95 DANH M C TÀI LI U THAM KH O 100 Ph l c 104 Ph l c 2: giúp Vi t Nam s n xu t thu Ph l c 3: Ngh quy t, Quy u tr HIV/AIDS 106 nh, ch th , tài li u kèm theo .107 Ph l c 4: Các nhóm thu c ARV 124 Ph l c 5: K ni m ngày th gi i phòng ch ng AIDS t i H i Phòng 125 M T S HÌNH NH PHỊNG KHÁM H I PHÒNG 126 H ng Hi p - L p: MB01 vii Lu c Khoa ih c- DANH M C T i h c Dân l p H i Phòng VI T T T AGI Vi t Alan Guttmacher Hoa K AIDS H i ch ng suy gi m mi n d ch m c ph i CYP Ch ng phòng ng a lây nhi m HIV/AIDS CDC m sốt phòng ng a b nh Hoa K CTVMKTXH C ng tác viên Marketing h i DKT M t t ch o, phi l i nhu n có tr s t i M DKT ti p th truy n thông h i v k ho ng b nh AIDS y t công c ng DFID n qu c t Anh qu c FHI T ch c S c kh ct GDP T ng s n ph m qu c dân GUI Viêm nhi HIV Virus suy gi m mi n d ch CD4 Là t bào b ch c ng ni u sinh d c i c t o ng c a h mi n d ch i v i tác nhân vi sinh, bao g m vi khu n, n m, vi rút MKTXH Marketing h i NQ/TW Ngh quy ng USAID n qu c t Hoa K UNAIDS i h p c a Liên H p Qu c v HIV/AIDS nh m m i h p n l c ngu n l c c a 10 t ch c thu c h th ng Liên H p Qu c cơng cu c ng phó v UNFPA i d ch AIDS toàn c u Qu Dân s Liên hi p qu c UNAIDS ng AIDS Liên hi p qu c y b n Dân s em USD ng Vi t Nam WHO H T ch c Y t th gi i ng Hi p - L p: MB01 viii Lu c Khoa FDI c ti ih c- i h c Dân l p H i Phòng c ngồi BOT M t hình th ng kinh doanh chuy n giao BT Hình th NGOs T ch c phi ph ARV Vi t t t c a Antiretrovaral m t lo i thu ng chuy n giao c ch nh m gi m s sinh sôi n y n c a vi rút HIV th i làm ch PEPFAR n HIV sang AIDS tr kh n c p c a T ng th ng Hoa k v phòng ch ng HIV/AIDS ODA Vi n tr phát tri n th c GMP Tiêu chu n th c hành s n xu t t t áp d xu t WTO T ch FTA Hi ATGA Hi b qu n lý s n c ph m, thi t b y t , th c ph m i th gi i i t nh toàn di u tiên c u ch nh toàn i hàng hóa n i kh t ng h p cam k CEPT/AFTA hi c xây d ng c th ng nh t nh, ngh quan EVFTA H Hi i t Vi t Nam ng Hi p - L p: MB01 EU ix c Lu Khoa ih c- i h c Dân l p H i Phòng DANH M C B NG BI U S hi u H Tên b ng Trang 1.1 B ng tính d báo 16 3.1 B ng d tính t ng m 75 3.2 B ng tính di n tích t i thi u theo GMP-WHO 76 ng Hi p - L p: MB01 x c Lu Khoa QTKD - i h c Dân l p H i Phòng - - - - - -WHO) G - - nhiên - H ng Hi p - L p: MB01 115 Lu c Khoa QTKD - i h c Dân l p H i Phòng - - - Nam -WHO -WHO, k - - - - H ng Hi p - L p: MB01 116 Lu c Khoa QTKD - i h c Dân l p H i Phòng - - H ng Hi p - L p: MB01 - - 117 Lu c Khoa QTKD - i h c Dân l p H i Phòng - - - tra GMP - - H ng Hi p - L p: MB01 118 c Lu Khoa QTKD - i h c Dân l p H i Phòng - Nam Nam Nam có - Nam -WHO qui - Q H ng Hi p - L p: MB01 119 c Lu Khoa QTKD - i h c Dân l p H i Phòng - áo - - - Trong trình ki -WHO GMP3 GMP- - -WHO - -WHO H ng Hi p - L p: MB01 120 Lu c Khoa QTKD - i h c Dân l p H i Phòng -WHO: -WHO -WHO Nam H ng Hi p - L p: MB01 121 Lu c Khoa QTKD - i h c Dân l p H i Phòng NAM - - Nam 123- -Mail: - - H ng Hi p - L p: MB01 122 Lu c Khoa QTKD - i h c Dân l p H i Phòng NAM - - Nam 123- -Mail: - Báo cáo tóm t H ng Hi p - L p: MB01 123 Lu c Khoa QTKD - i h c Dân l p H i Phòng Ph l c 4: Các nhóm thu c ARV H ng Hi p - L p: MB01 124 Lu c Khoa QTKD - i h c Dân l p H i Phòng Ph l c 5: K ni m ngày th gi i phòng ch ng AIDS t i H i Phòng H ng Hi p - L p: MB01 125 Lu c M TS H Khoa QTKD - i h c Dân l p H i Phòng HÌNH NH TRUNG TÂM Y T H I PHÒNG ng Hi p - L p: MB01 126 Lu H c Khoa QTKD - ng Hi p - L p: MB01 i h c Dân l p H i Phòng 127 Lu H c Khoa QTKD - ng Hi p - L p: MB01 i h c Dân l p H i Phòng 128 Lu H c Khoa QTKD - ng Hi p - L p: MB01 i h c Dân l p H i Phòng 129 ... Marketing xã h i v phòng ch ng HIV/ AIDS - Marketing xã h i v phòng ch ng cao huy t áp - Marketing xã h i v c, th c ph m s ch, an toàn - Marketing xã h i v phòng ng ng - Marketing xã h i v phòng ng M... ho - Marketing xã h i v vi c v ng nuôi b ng s a m - Marketing xã h i v phòng ch ng l m d c ph m - Marketing xã h i v ch ng hút thu c - Marketing xã h i v tiêm ch ng m r ng - Marketing xã h i... - Marketing xã h i v vi o hi n máy, xe mô tô - Marketing xã h i v phòng ch ng l m d ng tr em M c tiêu s c kho c ng có ho ng: - Marketing xã h i v phòng ch ng b nh truy n nhi m; - Marketing xã
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện hoạt động Marketing xã hội sản phẩm thuốc điều trị HIV AIDS tại Hải Phòng đến năm 2020 (Luận văn thạc sĩ), Hoàn thiện hoạt động Marketing xã hội sản phẩm thuốc điều trị HIV AIDS tại Hải Phòng đến năm 2020 (Luận văn thạc sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay