Tác động của tỷ giá hối đoái đến ngoại thương Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)

107 10 0
  • Loading ...
1/107 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/03/2018, 08:18

Tác động của tỷ giá hối đoái đến ngoại thương Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Tác động của tỷ giá hối đoái đến ngoại thương Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Tác động của tỷ giá hối đoái đến ngoại thương Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Tác động của tỷ giá hối đoái đến ngoại thương Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Tác động của tỷ giá hối đoái đến ngoại thương Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Tác động của tỷ giá hối đoái đến ngoại thương Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Tác động của tỷ giá hối đoái đến ngoại thương Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Tác động của tỷ giá hối đoái đến ngoại thương Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Tác động của tỷ giá hối đoái đến ngoại thương Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Tác động của tỷ giá hối đoái đến ngoại thương Việt Nam (Luận văn thạc sĩ) B GIÁO D O I H C DÂN L P H I PHÒNG ISO 9001:2008 T THU THÚY LU NGÀNH QU N TR KINH DOANH H i Phòng - 2017 B GIÁO D O I H C DÂN L P H I PHÒNG T THU THÚY NG C A T GIÁ H N NGO I T NAM LU NGÀNH QU N TR KINH DOANH CHUYÊN NGÀNH: QU N TR KINH DOANH MÃ S : 60 34 01 02 I NG D N KHOA H C: TS Hoàng Ch L M 1 1.1.2.1 1.1.2.1 1.1.2.4 1.1.2.5 1.1.2.6 vào 1.2.1.1 1.2.1.2 1.2.1.3 1.2.1.4 1.2.1.5 1.2.1.6 1.2.2.2 10 1.3 10 10 1.3.1.1 10 1.3.1.2 11 1.3.1.3 12 1.3.2 Tác 13 1.3.2.1 13 1.3.2.2 14 14 14 1.4.1 Khái tiêu sách giá 14 15 16 16 17 17 17 18 19 19 19 21 n 25 2015 31 -2015 31 -2015 37 37 41 1995-2015 47 47 50 1995 -2015 55 55 55 2.3 60 61 65 66 73 73 73 74 74 75 75 77 78 79 79 hàng hóa 81 82 83 84 DANH M C TÀI LI U THAM KH O 86 L n lu c a b n thân v i s Lu c u ng d n Các s li c có ngu n g c rõ ràng TÁC GI LU T Thu Thuý cl p L Trong trình th c hi ngo i tài: ng c a t giá h c r t nhi u s ki n c ,t o khoa Qu n tr Tôi xin bày t lòng bi s c t i TS d n ch b o cho tơi hồn thành lu n ng Tôi xin chân thành c ng nghi p c a công tác t H c Dân L p H u i h c Dân L p H i Phòng Tơi xin bày t lòng c b n i ng viên, khích l , t tơi su t trình th c hi n hoàn thành lu n u ki n giúp DANH M C B NG BI U S B ng Tên B ng Trang B ng 2.1 Di n bi n t giá h B ng 2.2 Di n bi n t giá VND/USD t 1989 - 1992 B ng 2.3 i k 1985 - 1988 21 22 Di n bi n t giá gi a VND lo i ngo i t m nh 27 B ng 2.4 S li u th ng kê tr giá xu t kh u nh p kh u hàng hóa c a Vi n 1995-2015 33 B ng 2.5 Trình bày ngu mơ hình 62 B ng 2.6 K t qu ki m tra hi n i mơ hình nh p kh u B ng 2.7 K t qu ki m tra hi nh p kh u B ng 2.8 K t qu ki m tra hi nh p kh u B ng 2.9 K t qu ki m tra hi i mô hình xu t kh u B ng 2.10 K t qu ki m tra hi xu t kh u B ng 2.11 K t qu ki m tra hi xu t kh u B ng 2.12 K t qu t ng h p s li u s d ng thay ng n mơ hình ng t 63 64 64 thay ng n mơ hình ng t 65 65 66 ng c a mơ hình h i quy dùng Pool OLS B ng 2.13 Tóm t t ch tiêu th ng kê 66 71 B ng 2.14 Ma tr t kh u: LnEXjt) 72 B ng 2.15 Ma tr t kh u: LnIMjt) 73 DANH M C BI S bi u Bi u 2.1 Bi u 2.2 Bi u 2.3 Bi u 2.4 Bi u 2.5 Bi u 2.6 Bi u 2.7 Bi u 2.8 Tên Bi T giá h Trang c Vi n 24 1992 - 1999 T giá th c c a Vi t Nam t Bi - 2015 tr giá xu t kh u, nh p kh u hàng hóa c a Vi n 1995 - 2015 Các kh i th ng xu t kh u c a Vi t Nam 1995-2015 Các th ng xu t kh u c a Vi t Nam giai n 1995-2015 Các kh i th ng nh p kh u c a Vi t Nam 1995-2015 Các th ng nh p kh u c a Vi t Nam giai n 1995-2015 u xu t kh u theo khu v c kinh t n 1995 - 2015 u xu t kh 26 34 38 39 42 43 48 n Bi u 2.9 49 1995 - 2015 Bi u 2.10 u nh p kh u theo khu v c kinh t n 1995 - 2015 u nh p kh Bi u 2.11 53 n 54 1995 - 2015 sân bay, b n c ng, c a kh VND th c hi n t t ch m b o cho a c n t o thêm nhi chuy n t n gi m b t áp l c nhu c u ti n m ng th i c n c i cách h th ng tốn, khuy n khích m tài kho n nhân toán qua h th ng ngân hàng ng s h p tác tài ti n t th gi i b th a thu i ti n t v c th t liên ngân hàng ph i thông su t ho th i gian không t ng k t ng ngo i ng liên t c, không b gi i h n v gi i quy t nhanh chóng nhu c u tốn ngo i ng th i khuy n khích công ty xu t nh p kh ti n t i qu c t u cân b ng cung c u ngo i t 3.2.6.Gi m b t vai trò c a t giá vi c trì kh c nh tranh c a hàng hóa Chính sách t giá h n c t b c tranh t ng th c a n n kinh t Vi t Nam, t sách tài khóa, sách ti n t ng t bên ngồi Chính ph c n ph i h ng b sách giá c , ti n t tài khóa, t p trung cho d báo kinh t , t nh ng bi ó ph n ng k p th ng c a n n kinh t Bên c nh công c t c h tr cho hàng hóa xu t kh u, bi n pháp c n làm hi n nh ng bi c c nh tranh c a n n kinh t , c t u m nh m y m nh q trình c ph n hóa doanh nghi hi u qu s d ng v a, ti p c, c i thi n ch s u v i vi c phát tri n cách ngành thâm d ng v n nh m gi i quy t v ng, nên chuy n sang , phát tri n b ng vi c phân b dòng ch y c a v u c ngồi vào ngành cơng ngh k thu t cao có th t o nhi u s n ph m xu t kh u có giá tr Có th nói, t giá khơng ph i công c nh t, c gi i quy c h t v n có th m phát hay thâm h t cán cân vãng lai Thâm h ih thu c m nh m n i t i c a n n kinh t u hành kinh t c a ph c ng kinh t th gi i Vì v y ta khơng nên ch q k v ng t gi i quy t v c a n n kinh t 3.2.7 Ph i h p hài hòa gi a sách t giá sách lãi su t T giá lãi su t hay y u t nh y c m n n kinh t công c h u hi u c a sách ti n t T giá lãi su t có m i quan h ch t ch v i nhau, ng lên ng lên ho ng c a n n kinh t S kh p ng gi a sách t giá lãi su t có th gây nh ng h u qu b t l ng n i t m nt v y, sách kinh t ph t sách t giá u hành m ng b phù h p v i th c tr ng c a n n kinh t t ng th i k nh nh Ch ng h n, vào cu th c hi n sách h tr lãi su lãi su 2009, NHNN i v i kho n vay V ng USD t , i K t qu nhà xu t kh u USD tài kho nh p kh u thay vay USD, ay nh p C u v n VND c toán hàng t bi n, t o áp l giá VND/USD khan hi m VND n n kinh t N u lúc NHNN bu c NHTM gi m lãi su t ng USD v n ng n h làm nhà xu t kh u d ch chuy n ti n USD sang VND, t l c v i t giá b Khi n n kinh t m áp ng v ngu n v n tín d ng t qua kh ng ho ng, theo h c thuy t ngang giá lãi su t, sách t hóa lãi su l u s m h cung c u ti n t Ch t t giá th n c thi t c ki m soát b ng gi i pháp kinh t sách t hóa lãi su t gi i pháp lâu dài mà NHNN c n th c hi u hành sách ti n t c c n hồn thi n cơng tác qu n lý ngo i h ch nh t giá h N nh th tr ngo i t ng c qu n lý t t s it t, v i b t k m t qu c gia m l n c n thi u ng d tr ngo i t i phó v i nh ng bi n c c a n n kinh t Vì v y c n ti t ki m chi ngo i t , ch nh p kh u nh ng hàng hóa thi t y u nh ng thi t b , nguyên li u vào c n thi t cho trình s n xu ng th i c n n i l ng vi c qu n lý ngo i h i, s d ng linh ho t hi u qu công c qu n lý t giá C n hoàn thi n th ng ngo i h t o u ki n cho vi c th c hi n sách ngo i h i có hi u qu Vi c có th th c hi n b ng cách m r ng th doanh nghi tham gia th c bi t th ng hoàn chuy c có th c m i quan h cung c u v ngo i t c có th có bi n c m t nên có nh ng bi ngân hàng kinh doanh ngo i t tham gia vào th nghi p v c a T c ph i h ng liên ngân ng c n thi pháp can thi p c n thi v ng kinh n ngo i t t b o v Còn v th hàng Vi c hồn thi n th n nh ch tài phi ngân hàng y ng n i t liên ngân hàng u ki n cho Ngân hàng nhà u hòa gi a khu v c th ng ngo i t th ng n i t m t cách thơng thống m b o t giá ph cc nt ch c lo i b vi i v i giao d ch c c ch cung c u th ng Ngân nh khung giá v i giao d ch qu c t u ch nh t giá phiên giao d ch ngo i t liên ngân hàng góp ph n kích thích th ng tránh vi c n m gi USD K T LU N Qua lu T giá h c nh ng k t lu n sau: t s kinh t quan tr c h u hi u nh ng kinh t cs d t công c m c tiêu kinh t xã h i T n n giá c n xu t nh p kh u thâm h t cán i Nhìn t ng th , sách t giá h giá ti sách t c Tuy nhiên, vi ng dài h n n v i t giá th c c ta d n d n ng, s can thi p c c giá bi u hành sách t giá th ng có th d giá - DANH M C TÀI LI U THAM KH O Ti ng Vi t -766 Ngân Hà (2/1/2011) T giá 2010 Nh ngày 02/12/2016 t u nh t, t i v http://vietnamnet.vn/vn/kinh-doanh/ty-gia-2010-nhung- dieu-nhay-chong-mat-4825.html H ng Chính ph (7/02/1980), Ngh nh s 40-CP H ng Chính ph (26/05/1981), Ngh H ng B ng (10/07/1982), Quy nh s 113- H ng B ng (15/06/1985), Quy nh s 177- NHNN Vi t Nam (3/10/1994), Quy NHNN Vi t Nam (27/02/1997), Quy nh s 200-CP nh s nh s 45/1997 10 NHNN Vi t Nam (13/10/1997), Quy nh s 11 NHNN Vi t Nam (01/07/2002), Quy nh s 12 NHNN Vi t Nam (24/12/2007), Quy nh s 13 NHNN Vi t Nam (7/3/2008), Quy -NH7 nh s -NH -NH7 -NH7NN -NHNN -NHNN 14 NHNN Vi t Nam (26/06/2008), Quy nh s -NHNN 15 NHNN Vi t Nam (06/11/2008), Quy nh s -NHNN 16 NHNN Vi t Nam (23/3/2009), Quy nh s -NHNN 17 NHNN Vi t Nam (25/11/2009), Quy nh s 18 NHNN Vi t Nam (11/02/2011), Quy nh s -NHNN -NHNN 19 20 21 H Bá Tình (10/1/2011) V v t giá 2011 Qu bóng chân NHHH, t i v ngày 01/12/2016 t http://vietstock.vn/2011/01/van-de-ty-gia2011-qua-bong-trong-chan-ngan-hang-nha-nuoc-582-177853.htm 22 ng Vân (2005), USD Báo 23 24 http://cafef.vn/lan-dau-tien-viet-nam-co-41-ty-usd-du-tru-ngoai-hoi20161228143114817.chn 25 26 27 Laeven, L, and Valencia, F (2008) Systemic Banking Crises: A New Database IMF Working Paper WP/08/224 PH L C Ph l c 1: T giá h c Vi n 1995-2015 ng T giá 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Ngu 11.038 11.033 11.683 13.268 13.943 14.168 14.725 15.280 15.510 15.746 15.859 ng niên c T giá 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 15.994 16.105 16.302 17.065 18.613 20.510 20.828 20.933 21.148 21.699 -2015 s li u c a WB ... (EUR: euro, giá 1EUR Nam ngày chung Châu Âu) VND Theo cách giá gián tính theo Ví London, ngân hàng giá giá giá 1GBP = 1,7618 USD VND 1.1.2 Phân lo i t giá h làm 1.1.2.1 1.1.2.1 mà T giá th c t... giá c c xem ch c nh Ch t giá h n h p gi a ch t giá th n u ti t t giá th n i ch t giá nh Vai trò c a NHNN: 1.4.3.3 Ch t giá c Khái ni m: Ch b cam k t can thi m ch ng can thi p lên t giá nh t giá. .. có tác d ng h n ch nh p kh u, làm cho c u ngo i t gi m, n t giá gi m M c thu th p s có tác d ng c l i H n ng ch: H n ng ch có tác d ng h n ch nh p kh u, v y có tác d ng lên t giá gi b có tác
- Xem thêm -

Xem thêm: Tác động của tỷ giá hối đoái đến ngoại thương Việt Nam (Luận văn thạc sĩ), Tác động của tỷ giá hối đoái đến ngoại thương Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay