Nghiên cứu thực trạng mối hại gỗ tại Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)

79 5 0
  • Loading ...
1/79 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/03/2018, 08:14

Nghiên cứu thực trạng mối hại gỗ tại Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu thực trạng mối hại gỗ tại Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu thực trạng mối hại gỗ tại Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu thực trạng mối hại gỗ tại Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu thực trạng mối hại gỗ tại Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu thực trạng mối hại gỗ tại Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu thực trạng mối hại gỗ tại Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu thực trạng mối hại gỗ tại Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu thực trạng mối hại gỗ tại Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp) : Chính quy Chuyên ngành : Khoa : Lâm n : 2011 2015 THÁI NGUYÊN 2015 : Chính quy Chuyên ngành : Khoa : : 2011 2015 THÁI NGUYÊN 2015 L u khoa h c c a b n than tôi, Các s li u k t qu nghiên c th u tra th a hoàn toàn trung tài li u, n u có sai tơi xin ch u hồn tồn trách nhi m Xác nh n c a GVHD i vi ho b o v k t qu ch (Ký, ghi rõ h tên) ng khoa h c (Ký, ghi rõ h tên) ThS Nguy n Vi c XÁC NH N CH A GV CH M PH N BI N Giáo viên ch m ph n bi n xác nh n sinh viên a ch a sai sót sau h ng ch m yêu c u! (Ký, ghi rõ h tên) L IC B ct ih sinh viên ti n hành th c hi n khóa lu n t t nghi sinh viên c ng c l i ki n th c thuy t vào th c ti n T i h c,vi c giúp ng bi t v n d ng lý ng s có nhi u kinh nghi m ph c v cho vi c hoàn thi n ki n th c lý lu pháp làm vi chuyên môn, c công t Xu t phát t ng c s nh t trí c i h c Nơng Lâm Thái nguyên, ban ch nhi m khoa Lâm Nghi p nguy n v ng c a b n thân Tôi ti n hành th c hi tài Nghiên c u th c tr ng m i h i g t i ih c m Trong su t th i gian th c hi n khóa lu n t t nghi p tơi nh nhi t tình c a th y cô giáo khoa, s ng viên ng h c bè, nhân d p xin bày t lòng bi - Ban giám hi ng c s gíup n i: i h c Nơng Lâm Thái Nguyên - Ban ch nhi m khoa lâm Nghi p - Ban giám hi t oh c bi t s ch m Thái Nguyên ng d n c a th y giáo ThS Nguy n Vi tơi hồn thành khóa lu n th i gian nghiên c u M c dù b t n l c h c t p nghiên c th i gian h n ch nên khóa lu n khơng th trành kh i nhi u thi u sót, r t mong nh nhi u ý ki , xây d ng c a th y cô giáo b nghi p c a tơi hồn thi c khóa lu n t t Tôi xin chân thành c Thái Nguyên, Sinh viên c STT Tên danh m c Trang 22 23 24 26 28 37 4.7 41 STT Tên hình Trang Hình 7 Hình 4.1 M i h i g t ih m Thái Nguyên 30 Hình 4.2 M i ph n g s m 31 Hình 4.3 M i g giác 31 Hình 4.4 M i h i g t i nhà ky túc xã H3 32 10 Hình 4.5 M i h i g t i nhà H4 33 11 Hình 4.6 M i t i nhà H5 33 12 Hình 4.7 M i t i nhà H6 34 13 Hình 4.8 M i t i nhà H7 34 14 Hình 4.9 M i t i nhà H8 35 15 Hình 4.10 M i t i nhà A2 35 16 Hình 4.11 M i t i nhà B4 35 17 Hình 4.12 M i t i nhà B5 36 18 40 19 43 20 44 21 22 Hình 4.16 Phun 44 45 Trang .1 .2 .4 2.1.3 Hìn .9 2.2 Tình hình m i h i g th gi i Vi t Nam 12 2.3 Tình hình nghiên c u v m i h i g Vi t Nam 14 .16 u ki n t nhiên 16 - .16 .17 18 18 18 .18 .18 18 18 18 21 22 22 22 23 4.1.2.1 23 24 25 ng 25 4.2.2 28 36 Nguyên .38 40 40 40 Ph n K T LU N VÀ KHUY N NGH 48 5.1 K t Lu n 48 49 TÀI LI U THAM KH O 50 , , ( xenlulo C Qu ) [6] : K Cô , sau , cá t , , thân , ( ] t , , , 1999) [7] .K i cơng trình , kho tà o tàng N , g : t pháp - - p 57 cơng trình Ký STT hành Tên cơng trình C C K K C K Ký túc xã nhà H1 Ký túc xã nhà H2 Ký túc xã nhà H3 Ký túc xã pháp lây nhà H4 Ký túc xã nhà H5 Ký túc xã nhà H6 Ký túc xã nhà H7 Ký túc xã nhà H8 100 75 75 (Ngu n: S li 58 STT Tên C 42 46 38 30 39 39 37 Ký túc xã 46 Ký túc xã 34 10 37 11 42 12 46 13 45 Chuyên viên xây Chuyên viên Ký túc xã K 59 14 39 15 40 16 41 17 37 18 46 19 44 Ký túc xã Nhân viên Trung 20 34 tâm Thông tin- Nhân viên Trung 37 tâm Thông tin- 23 Sinh viên 23 Sinh viên 24 23 Sinh viên 25 23 Sinh viên 26 23 Sinh viên 27 22 Sinh viên 28 23 Sinh viên 29 21 Sinh viên 30 23 Sinh viên 31 23 Sinh viên 32 23 Sinh viên 33 23 Sinh viên 21 Trang 22 23 Lan 60 34 26 Sinh viên 35 23 Sinh viên 36 23 Sinh viên 37 23 Sinh viên 38 23 Sinh viên 39 23 Sinh viên 40 23 Sinh viên 41 23 Sinh viên 42 25 Sinh viên 43 21 Sinh viên 44 23 Sinh viên 45 23 Sinh viên 46 23 Sinh viên 47 23 Sinh viên 21 Sinh viên 49 22 Sinh viên 50 22 Sinh viên 51 23 Sinh viên 52 21 Sinh viên 53 21 Sinh viên 54 21 Sinh viên 48 Quang 12 %) 22.2 41 77.8 (Ngu n: S li 61 I Thông tin chung A Thông ti Tên cơng trình: Có Khơng 62 %? Trung bình ơng? Có Khơng Có Khơng Có Khơng khơng? Có Khơng 63 Có Có Khơng Khơng Có Khơng Có Khơng Có Khơng 64 I Thông tin chung Tên cơng trình: Có Khơng %? 65 Trung bình Có Khơng Có Khơng Có Khơng khơng? Có Khơng Có Khơng 66 Có Khơng Có Khơng Có Khơng Có Khơng 67 CÁC CƠNG TRÌNH CÁC CƠNG TRÌNH 68 69 70 CÁC CƠNG TRÌNH CÁC CƠNG 71 ... i: i h c Nông Lâm Thái Nguyên - Ban ch nhi m khoa lâm Nghi p - Ban giám hi t oh c bi t s ch m Thái Nguyên ng d n c a th y giáo ThS Nguy n Vi tơi hồn thành khóa lu n th i gian nghiên c u M c dù... lu n t t Tơi xin chân thành c Thái Nguyên, Sinh viên c STT Tên danh m c Trang 22 23 24 26 28 37 4.7 41 STT Tên hình Trang Hình 7 Hình 4.1 M i h i g t ih m Thái Nguyên 30 Hình 4.2 M i ph n g s...: Chính quy Chuyên ngành : Khoa : : 2011 2015 THÁI NGUYÊN 2015 L u khoa h c c a b n than tôi, Các s li u k t qu nghiên c th u tra th a hoàn toàn trung tài li u, n u có sai tơi
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu thực trạng mối hại gỗ tại Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp), Nghiên cứu thực trạng mối hại gỗ tại Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay