Đánh giá mức độ gây hại và đề xuất một số biện pháp phòng trừ bệnh hại chính cây trồng trong mô hình nông lâm kết hợp tại xã Hương Sơn huyện Quang Bình Tỉnh Hà Giang (Khóa luận tốt nghiệp)

73 11 0
  • Loading ...
1/73 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/03/2018, 08:10

Đánh giá mức độ gây hại và đề xuất một số biện pháp phòng trừ bệnh hại chính cây trồng trong mô hình nông lâm kết hợp tại xã Hương Sơn huyện Quang Bình Tỉnh Hà Giang.Đánh giá mức độ gây hại và đề xuất một số biện pháp phòng trừ bệnh hại chính cây trồng trong mô hình nông lâm kết hợp tại xã Hương Sơn huyện Quang Bình Tỉnh Hà Giang.Đánh giá mức độ gây hại và đề xuất một số biện pháp phòng trừ bệnh hại chính cây trồng trong mô hình nông lâm kết hợp tại xã Hương Sơn huyện Quang Bình Tỉnh Hà Giang.Đánh giá mức độ gây hại và đề xuất một số biện pháp phòng trừ bệnh hại chính cây trồng trong mô hình nông lâm kết hợp tại xã Hương Sơn huyện Quang Bình Tỉnh Hà Giang.Đánh giá mức độ gây hại và đề xuất một số biện pháp phòng trừ bệnh hại chính cây trồng trong mô hình nông lâm kết hợp tại xã Hương Sơn huyện Quang Bình Tỉnh Hà Giang.Đánh giá mức độ gây hại và đề xuất một số biện pháp phòng trừ bệnh hại chính cây trồng trong mô hình nông lâm kết hợp tại xã Hương Sơn huyện Quang Bình Tỉnh Hà Giang.Đánh giá mức độ gây hại và đề xuất một số biện pháp phòng trừ bệnh hại chính cây trồng trong mô hình nông lâm kết hợp tại xã Hương Sơn huyện Quang Bình Tỉnh Hà Giang.Đánh giá mức độ gây hại và đề xuất một số biện pháp phòng trừ bệnh hại chính cây trồng trong mô hình nông lâm kết hợp tại xã Hương Sơn huyện Quang Bình Tỉnh Hà Giang. - - : TRONG HÌNH NƠNG - : Chính quy Chuyên ngành Khoa : 2011 - 2015 - - : TRONG HÌNH NƠNG - : Chính quy Chun ngành : 43 - NLKH Khoa : 2011 - 2015 i TS N , , Thái Nguyên, Xác nh n c a GVHD i vi (Ký, ghi rõ h tên) ng ý cho b o v k t qu ch 15 ng khoa h c! (Ký, ghi rõ h tên) ng Th Nh XÁC NH N C A GIÁO VIÊN CH M PH N BI N Giáo viên ch m ph n bi n xác nh n sinh viên a ch a sai sót sau h (Ký, h tên) ng ch m yêu c u! ii góp ph n t ng h p l i ki n th c h c s nh t trí c ng ban ch nhi m khoa Lâm nghi Nông lâm Thá h i u làm quen v i th c ti n, n hành nghiên c iH c tài gây xu t m t s bi n pháp phòng tr b nh h i tr ng hình nơng lâm k t h p t n Quang Bình, T nh Giang Trong trình h c t p t i H c Nông lâm Thái Nguyên th c hi c r t nhi u s t giáo khoa Lâm nghi ng, th y c bày t lòng bi Trong su t trình th c hi is c i th y cô giáo ng d n ch o t n tình tài t t nghi p c xin chân thành c ng kinh nghi m quý báu nghiên c tài cg il ic i y ban nhân dân i u ki n thu n l i cho su t trình th c hi n tài Cu i xin c tài Trong th i gian th c t ng nghi b n thân có h n th i gian th c t p ng n nên b n khóa lu n t t nghi p c a không th tránh kh i nh ng thi u sót Vì v y tơi r b n khóa lu n c cs n c a th y b c hồn thi Sinh viên ng Th Nh ng nghi iii B ng 4.1: Các d ng h th ng NLKH t B us d tc ah .23 24 B B 24 25 us d us d tc ah tc ah B ng 4.5: K t qu tình hình b nh h i lâm nghi p c a hình NLKH 26 B ng 4.6: K t qu tình hình b nh h i nơng nghi p c a hình NLKH 27 B ng 4.7: M gây h i b nh m c xanh, m c xám Chè qua l u tra c a hình NLKH .28 B ng 4.8: M gây h i b nh ph ng Chè qua l u tra c a hình NLKH 31 B ng 4.9: M gây h i b nh ph n tr ng Keo qua l u tra c a hình NLKH 33 B ng 4.10: M gây h i b nh g s t Kéo qua l u tra c a hình NLKH 36 B ng 4.11: M gây h i b nh m c xanh, m c xám Keo qua l u tra c a hình NLKH 38 B ng 4.12: M gây h i b u Keo qua l u tra c a hình NLKH 41 B ng 4.13: M gây h i b nh lông nhung V i qua l u tra c a hình NLKH 43 B ng 4.14: M gây h i b nh m c xanh, m c xám V i qua l u tra c a hình NLKH 45 B ng 4.15: M gây h i b nh vàng gân xanh Cam qua l u tra c a hình NLKH .47 B ng 4.16: M gây h i b nh ký sinh qua l u tra c a hình NLKH 49 B ng 4.17: M gây h i b nh sùi thân cành V i qua l u tra c a hình NLKH 51 B ng 4.18: Th ng kê thành ph n lo i b nh h i hình NLKH 53 iv DANH M C CÁC HÌNH Hình 4.1: nh m c xanh, m c xám Chè .28 Hình 4.2: Bi u di n m b nh m c xanh, m c xám Chè hình 29 Hình 4.3: nh b nh ph ng Chè 30 Hình 4.4: Di n bi n m b nh ph ng Chè hình NLKH 31 Hình 4.5: nh ph n tr ng Keo 33 Hình 4.6: M b nh ph n tr ng h i Keo c a hình NLKH 34 Hình 4.7: nh g s t Keo .35 Hình 4.8: M b nh g s t h i Keo qua l u c a hình 36 Hình 4.9: nh b nh m c xanh, m c xám Keo 38 Hình 4.10: M b nh m c xanh, m c xám Keo Hình 4.11: nh b hình 39 u Keo 40 Hình 4.12: Bi u di n m b nh u Keo hình NLKH 41 Hình 4.13: nh b nh lơng nhung V i 42 Hình 4.14: M b nh lơng nhung V i c a hình NLKH 43 Hình 4.15: nh b nh m c xanh, m c xám V i 44 Hình 4.16: Bi u di n m b nh m c xanh, m c xám V i hình 45 Hình 4.17: nh b nh vàng Cam 46 Hình 4.18: M b nh vàng Cam c a hình NLKH 47 Hình 4.19: nh b nh ký sinh (t m g i) H ng 49 Hình 4.20: M b nh ký sinh H ng c a hình 50 Hình 4.21: nh b nh sùi thân cành V i 51 Hình 4.22: M b nh sùi thân cành V i c a hình NLKH 52 v STT : S th t TB : Trung bình OTC : Ơ tiêu chu n NLKH : Nông Lâm K t H p R - VAC : R ng - n - Ao - Chu ng R-V-A : R ng - n - Ao R-V : R ng - n V - AC n - Ao - Chu ng IPM t ng h p UBND : y Ban Nhân Dân CS : C ng s NXB : Nhà xu t b n FAO : Food and Agriculture Organization vi L i L IC M ii DANH M C CÁC B NG iii DANH M C CÁC HÌNH iv DANH M C CÁC T , C M T VI T T T v M C L C vi PH N M tv U 1.2 M u 1.3 M c tiêu nghiên c u 1.4 Ý tài .2 c t p nghiên c u khoa h c .2 c ti n s n xu t .3 PH N T NG QUAN TÀI LI U khoa h c khoa h c b nh .4 khoa h u tra thành ph n b nh h i 2.2 Tình hình nghiên c u th gi c .5 2.2.1 Tình hình nghiên c u th gi i 2.2.2 Tình hình nghiên c 2.3 T c u ki n t nhiên, kinh t h i c a khu v c nghiên c u .11 mv u ki n t nhiên 11 u ki n kinh t - h i 14 PH N NG, N U 16 ng, ph m vi nghiên c u 16 ng nghiên c u 16 3.1.2 Ph m vi nghiên c u .16 vii 16 m nghiên c u 16 3.2.2 Th i gian ti n hành 16 3.3 N i dung nghiên c u 16 u 17 3.4.1 P th a s li u có ch n l c 17 u tra ph ng v n 17 iá tr c ti p 17 lý s li u 21 ng kê s li u 22 PH N K T QU NGHIÊN C U TH O LU N 23 4.1 Kh d ng h th ng, phát tri n c a tr ng hình NLKH t a bàn nghiên c u 23 4.1.1 Các hình NLKH hi n có t 4.1.2 Nh .23 v ng phát tri n c a tr ng hình NLKH 25 4.1.3 K t qu 4.2 K t qu v b nh h i hình NLKH 26 u tra t m v m b nh h i hình NLKH 27 u tra m b nh h i .27 u tra m b nh h i cành 48 4.3 Th ng kê thành ph n b nh h i hình NLKH 52 nh m t s b nh h i ch y i v i m t s lồi tr ng hình NLKH 54 xu t m t s bi n pháp phòng tr b nh h i m t s tr ng hình nơng lâm k t h p 54 PH N K T LU N KI N NGH 57 5.1 K t lu n 57 5.2 Ki n ngh 59 TÀI LI U THAM KH O PH N M U tv Vi t Nam m c n m khu v c nhi m thu n l i cho nhi u loài th c v ng, phát tri n Di n tích r ng c a c ta r t l n R i xanh c c p oxy cho b u khí quy n, góp ph n b o v ngu c, ch ng xói mòn, h n hán, i h th ng g m nhi có s i gió mùa, khí h u nóng ng th c v t vơ phong c h u.Vi c coi m t nh ng sinh h c cao vào b c nh t th gi i R t hai ngu n tài nguyên c a vùng nhi ng, h sinh thái r ng nhi loài S iv n nh nh vào s nh c a h sinh thái vùng nhi v i bi i th ng cao c a i th hi n kh ng c a khí h u y u t khác c a môi ng t nhiên Hi n nhi ng t r ng b suy gi m nghiêm tr i tài nguyên che ph gi m t xói mòn r a trơi ch nhiêu c i m Khi không b tác ng làm suy gi m liên t t c d i phát tri n m nh Yêu c th c canh tác hi u qu ph n di t lúc ph t canh tác hi n có H th ng NLKH c xem m t h th ng qu n lý s d Lâm nghi p b n v n Nông c công nh n r ng rãi kh p th gi i Vi c k t h p tr ng Lâm nghi p v i Nông nghi p Th y s n có nhi ov n Quang Bình, t nh Giang có i núi th p xen k thung phát tri n hình NLKH (nơng lâm k t h tác hình NLKH v thi u, sâu b nh h i làm cho tr ch m v a có ý ng v a phát tri n kinh t h i T t p ch y phì ng tr ng N a ng ph c d c nh thu n l i cho c hi u qu cao canh phòng tr lo i sâu, b nh h i không th ng, phát tri n ch m gi m c s c thu c khu v c nhi ng i gió mùa nóng, m 50 14 12 10 hình 01 hình 02 hình 03 Hình 4.20: M D a bi b nh ký sinh H ng c a hình ta th y m gây h i c a b nh ký sinh hình u tra th nh t t ngày 27/02/2015 - 17/03/2015, l th t ngày 18/03/2015 - 08/04/2015, l 29/04/2015 m u tra u tra th t ngày 09/04/2015 - b nh ký sinh c ô hình 01 hình 02 không xu t hi n hình khơng có H ng, hình 03 l u tra th nh t 11,55% h i v a t t u ki n thu n l i cho ký sinh phát tri n m nh Cây ký sinh phát tri n nên ng cành nhánh nhi ng c a ch làm gi m kh c a ch , gi m quang h p l 4,17% h i nh , l ng u tra th 6,75% h i nh l u tra m b nh h i gi u tra th u ki n th i ti t tang d n lên h n ch s phát sinh, phát tri n c a b nh 4.2.2.2 B nh sùi thân cành V i - Nguyên nhân gây b nh: N m thu c ngành ph c a n m túi Ascogomycotina sp ng Kim Tuy n, 2005) [20] - Tri u ch ng: Bi u hi ho c thân V u c a b nh xu t hi n m t s cành ng sùi nh ng u nh , u màu 51 nâu s m cành thân B già c ng xu t hi n nhi i v i V ng xuyên (hình 4.21) Hình 4.21: nh b nh sùi thân cành V i - Tác h i: Do loài n m thu c ngành n m ph c a n m gây Nh ng n t s n phân sinh s phân chia r i lo n c a phân sinh thân cành th ng mà g ng c c t n m th i trình s ng ký sinh V i - Phân bi t kh e b b nh: Cây kh e khơng b sùi thân cành, b b nh xu t hi n tri u ch B ng 4.17: M gây h i b nh sùi thân cành V i qua l u tra c a hình NLKH M TT l b nh sùi thân cành V i hình NLKH (L%) u tra 01 02 03 32,26 36,4 Không xu t hi n 26,33 27 Không xu t hi n 22,86 24,4 Không xu t hi n TB 27,15 29,13 H i r t n ng H i r t n ng h i 52 Bi th hi n m b nh h i thân V i 40 35 30 25 20 15 10 hình 01 hình 02 hình 03 Hình 4.22: M Bi b nh sùi thân cành V i c a hình NLKH cho th y m gây h i c a b nh sùi thân cành V i u tra gi m d L h i c a b nh r t n ng u tra th nh t t ngày 27/02/2015 - 17/03/2015 m c b nh sùi thân cành i r t n ng, hình 02 36,4% h i r t n ng 03 không xu t hi phùn, t t u ki n thu n l i cho n m phát tri n gây h i m tra th t ngày 18/03/2015 - 08/04/2015 m nl b nh h i c u u tra i r t n ng, hình 02 27% h i r t n ng 03 không xu t hi n hai hình khơng tr ng V i, l n gi u tra th nh t nhi chi u sang m n m ch m phát tri n gây h i gi m xu ng so v i l tra th t ngày 09/04/2015 - 29/04/2015 m l il n m gi m nên u tra th nh t L b nh h i c a h u u tra i r t n ng, hình 02 24,4% h i r t n ng 03 không xu t hi n 4.3 Th ng kê thành ph n b nh h i hình NLKH T k t qu u tra th c t k t h p v i tra c u tài li ng h p th ng kê thành ph n b nh h i loài bao g m b nh gây h i ch y u m t s loài b nh gây h i r t nh c k t qu m u tra 53 B ng 4.18: Th ng kê thành ph n lo i b nh h i hình NLKH A - Th ng kê thành ph n b nh h i lâm nghi p hình NLKH H B S l n xu t hi n/s l u tra Erysiphaceae Erysiphales 3/3 Amphisphaeraceae Xylariales 3/3 Dothidiales 3/3 Unediales 3/3 Lo i b nh h i TT Tên b nh Nguyên nhân gây b nh Ph n tr ng Keo N m u Keo Tên khoa h c Odium acacia Berth N m + th i Pestalotiopsis ti t Acacia Thum M c xanh, m c xám Keo G s t Keo N m N m Penicillum Acacia Pennicilliaceae Olivea acacia Berth Unediaceae B - Th ng kê thành ph n b nh h i nông nghi p hình NLKH Lo i b nh h i TT Tên Vi t Nam Nguyên nhân Tên khoa h c gây b nh H B S l n xu t hi n/s l u tra B nh ph ng Chè N m Exobasidium Exobasidiaceae Exobasidiales vexans Massee 3/3 B nh m c xanh, m c xám Chè N m Penicillium sp Eriophyidae Acarrina 3/3 Lông nhung V i Vi nh n Eriphyes sp Eriophyidae Araneida 3/3 B nh sùi thân cành V i N m Hypocreales 3/3 B nh m c xanh, m c xám V i N n Penicillium sp Eurotiales 3/3 Cây ký sinh H ng N m Colletotrichum Melanconiaceae Menaconiales B nh vàng Cam Vi khu n Ascogomycotina Clvicipitaccae sp (PLO) Liberobacter asiaticum (Ngu n: T ng h p t s li Eurotiaccae Psylidae u tra) Hômptera 3/3 3/3 54 Qua b ng th ng kê cho ta th y b nh h i ch y u n m gây nên, m t ng h p virut, vi khu n, nh n C th : - B nh h i n m: B nh g s t Keo n m Olivea acacia Berth; b nh u Keo n m Pestalotiopsis acacia Thum; b nh m c xanh, m c xám Keo n m Penicillum acaciae; b nh ph n tr ng Keo n m Odium acacia Berth; b nh ph ng Chè n m Exobasidium theae Masse; b nh m c xanh, m c xám Chè n m Penicillium sp.; b nh cháy V i n m Colletotri chum; b nh m c xanh, m c xám V i n m Penicillium sp.; b nh sùi thân cành V i n m Ascogomycotina; b nh vàng gân xanh Cam vi khu n (PLO) Liberobacter asiaticum - B nh h i virut, vi khu n, Vi nh n: B nh lông nhung V i Vi nh n Eriphyes sp - B nh ký sinh h i thân H ng 4.4 nh m t s b nh h i ch y i v i m t s lồi tr ng hình NLKH Trong th gây h i c a m t s b nh h i hình NLKH t y thành ph n b nh h i nhi y u v n m t s b nh h i ph bi n sau: B nh ph n tr ng Keo, b h u Keo, b nh m c xanh, m c xám Keo, b nh lông nhung V i, b nh m c xanh, m c xám V i, b nh ph ng Chè, b nh m c xanh, m c xám Chè, b nh sùi thân cành V i, b nh vàng cam, b nh ký sinh, m dù h i nh n h i nhi M c ng phát tri n c a tr ng xu t m t s bi n pháp phòng tr b nh h i m t s tr ng hình nơng lâm k t h p Qua th i gian NLKH t u tra, theo dõi b nh h i tr ng hình n c vào k t qu u tra th c t m t s loài b nh h i ch y u kinh nghi m phòng tr b nh h i c a m t s bi n pháp phòng tr b nh h i góp ph su t ch ng tr m gây h i c a a 55 Bi n pháp k thu t lâm sinh ph c tr ng ph i ch n gi ng tr ng t t, gi ng tr ng m i c n c ki m d ch ch t ch nhanh, thích nghi v n xu t Cây tr n u ki n th i ti - Tr i v , tr ng ph s ng cao nh ng ph m b o k thu t tiêu chu n xu có t l nv ng kính, chi u cao tháng tu i, không b nhi m sâu b nh, b r phát tri n t c bi iv i Keo b r ph i có n m c ng sinh - Khi thi t k tr ng c n ph i ý t i m tr ng c a t ng lo i cây, mc at c tr ng phù h p Xen canh tr ng bi n pháp có th h n ch m t s loài b nh h i - o v tr hi n phòng ch ng sâu b nh h i k p th mb phát ng phát tri n t t - u tr ng tránh ng t c canh m t lo i b u ki n sinh thái thu n l i cho d ch b nh h i t n t i t cho d ch b nh phát sinh v u tr ng s h n ch c u ki n c tình tr ng phát d ch b nh - S d ng nh ng bi n pháp làm giàu thêm h sinh v t có ích qu n xã, k t h p v i vi c ni thêm ong m t nhi u h tr ng V p t nhi u ngu n Ni ong m t hình NLKH v a giúp cho tr ng th ph qu v c m t ong góp ph t, ch ng p cho hình M t khác gi cân b ng sinh h c cho h sinh thái tr ng c a hình - S d ng k t h p v i bi n pháp t b ngu n b - i r ng ng cơng tác qu n lý hình: C tr ng xuyên, v sinh r ng, lo i ng pháp tri n t gia súc, ch t v t cao 56 Bi i v t lý - S d ng s ik th pv n th công y u t v t ng t b , ch t t a, thu gom cành lá, hoa qu b - Vào cu t u mùa xuân gom cành b nh r ngu h n ch ng m - X lý h t gi ng b ng bi n ph tiêu di t ngu n b nh th i m Bi n pháp sinh h c - Là bi n pháp l i d ng nh ng sinh v t có t nhiên ch t ti t t sinh v phòng tr b nh h i Ví d phòng tr b nh ph n tr ng Keo i ta dung n m Cicinobolus m i tr r ng phu n m tiêu di t c hóa h tiêu di t ngu n b nh Bi n n m ph n tr Bi n pháp hóa h c - Là bi n pháp s d ng ch pháp hóa h c tiêu di t d ch h i nhanh, có kh i hi u qu n d ch h i chúng us d k thu t s phá v cân b ng sinh thái, tiêu di t lồi sinh v t có l l ng thu c s n ph m Vì v y, c n h n ch s d ng bi n pháp hóa h c, hi n bi c áp d ng xun hình NLKH th c hi n hi u qu bi n pháp phòng tr trên, không nên s d ng m t bi n pháp mà c n ph i s d ng k t h p bi h n ch tiêu di t t ng vào môi ng sinh thái nh h ng th i gi m thi u t i da nh 57 5.1 K t lu n Qua trình theo dõi thành ph n b nh h i m t s tr ng hình NLKH t n Quang Bình, t nh Giang t tháng d n tháng c k t qu sau: - Công tác qu n lý, b o v th c v t t b nh h i phát d ch, m t, ch i t t Các lo i b nh h i nh n ng tr ng - Ngành nông lâm nghi p c a có s tr ng xen gi a nông nghi p lâm nghi y u t n t i dang h th ng ch y u: + H th ng 1: R ng - n - Ao - Chu ng + H th ng 2: R ng - n - Ao + H th ng 3: R ng - n + H th n - Ao - Chu ng i c l ch ng, phát tri n c a tr tình hình ng xuyên x y tình tr ng m t ng phát tri n t s ng không cao Nguyên nhân ph n th i ti t l nh, h n hán kéo dài, ho c th i ti t thu n l i cho sâu b nh phát tri n phá ho i tr ng i v i b nh h i lá: - B nh m c xanh, m c xám Chè 11,93% h i nh , hình 02 m m hình 01 m h i trung bình h i trung bình 11,04% h i nh , hình 03 h i trung bình 10,26% h i nh - B nh ph ng Chè hình 02 m hình 01 m h i trung bình 16,82% h i v a, h i trung bình 9,8% h i nh , hình 03 m h i trung bình 10,91% h i nh - B nh Ph n tr ng Keo hình 01 m nh , hình 02 03 không xu t hi n h i trung bình 14,08% h i 58 - B nh g s t Keo hình 01 m h i trung bình 18,17% h i nh , hình 02 khơng xu t hi n hình 03 18,08% h i nh - B nh m c xanh, m c xám Keo 10,23% h i nh , hình 02 m m hình 01 m h i trung bình h i trung bình 19,02% h i nh , hình 03 gây h i trung bình 11,41% h i nh - B nh khơ d u Keo hình 01 m g y h i trung bình 11,02% h i nh , hình 02 03 khơng xu t hi n - B nh lông nhung V i h i v a, hình 02 m hình 01 m gây h i trung bình 17,68% gây h i trung bình 18,8% h i v a - B nh m c xanh, m c xám V i 19,59% h i v a, hình 02 m hình 01 m gây h i trung bình gây h i trung bình 17,41% h i v a, hình 03 khơng xu t hi n - B nh vàng Cam hình 01 m gây h i trung bình 16,59% h i v a, hình 02 03 khơng xu t hi n i v i b nh h i thân cành - B nh ký sinh H ng hình 03 m hình 01 02 khơng xu t hi n, gây h i trung bình 7,45% h i v a - B nh sùi thân cành V i 27,15%, hình 02 m hình 01 m gây h i trung bình gây h i trung bình 29,13% h i r t n ng, hình 03 khơng xu t hi n D a vào s li u tra phân tích ta th y: hình NLKH th c s có hi u qu s d ng t ng h p c Nông - Lâm nghi p ph n hình h tr l n phát tri ng th i gi m thi u sâu b nh phá ho i cs c, d n n loài b m c m t s lo i b nh h i v a, h i n ng t t, ch m nh m t s ng tr ng ng h p 59 5.2 Ki n ngh Qua nh ng k t qu cc tài nh ng v t n t i c t s ki n ngh sau: - Ti p t u tra thành ph n b nh h i hình NLKH khác c a t nh Giang - c tính sinh v t h c quy lu t phát sinh phát tri n c a lo i b nh có bi n pháp phòng tr hi u qu - Vi c phòng tr b nh h i m t v xu t nông - lâm nghi r t c n ti t qua tr ng s n t hi u qu kinh t n có nh t c nghiên c u quy lu t phát sinh, phát tri n c a loài b nh h i tr k p th t ng loài n pháp phòng tr có hi u qu cao - C n ti n hành nghiên c u phát hi n loài sâu b nh h hè T t ng h th ch tài ti p th i v hình s n xu t khác t hi n th i gian theo dõi v xn lồi sâu h có ng phòng ng a -C tài th nghi m bi n pháp phòng tr pháp phòng tr b nh h i có hi u qu cho hình NLKH t tìm bi n a bàn nghiên c u I Ti ng Vi t Báo cáo tình hình phát tri n kinh t h n Quang Bình Giang Khoa h c b nh ng H ng D - 2014 c a UBND p - N i u tra thành ph ng Thu Hi n(201 b nh h i m t s tr ng hình NLKH t i Quy t Th ng - Thành Ph Thái Nguyên - T nh Thái Nguyên n t t nghi i h c Nông Lâm Thái Nguyên Lê T Ng p Ngh Quy N i ng B huy n Quang Bình l n th XVII nhi m k 2010 2015 Niên giám th ng kê huy Giáo trình qu n lý b o v r ng Tr ng i h c Lâm Nghi p, Nxb Nông Nghi p - N i Tr nh r Tr nh r p N i i h c Lâm Nghi p K t qu nghiên c u khoa h c v ch n gi ng 10 Nguy r ng c, Vi n khoa h c Lâm Nghi p Ch n gi ng kháng b 11 Nguy cho B ch t cao c, Vi n khoa h c Lâm Nghi p 12 Tr n Ng c Ngo n, Nguy n Thi L m Th Vân, Bùi Giáo trình tr ng tr t B chuyên khoa p - N i M t s b nh h i ch y 13 Keo t nh Tây iv n r ng tr ng p chí Nơng nghi p & Phát Tri n Nông Thôn s 10 trang 946 - 947 14 nh vi khu n virut h i tr c M t s bi n pháp phòng tr qu n lý b nh h i Keo 15 Ph ng T ng p chí Nơng Nghi p & Phát Tri n Nông Thôn, B Nông Nghi p & Phát Tri n Nông Thôn s 06, trang 532 - 533 B nh h i r ng tr ng bi n pháp phòng tr 16 Ph Nxb Nơng Nghi p - N i Chuyên khoa b nh, b nh h i B 17 Ph Cây Keo i H c Nông Lâm Thái Nguyên, Nxb Nông Nghi p - N i Tình hình sâu, b nh h i m t s 18 Ph m Quang Thu, Nguy loài tr ng nghiên c c th c v t r t p chí Nơng Nghi p & Phát Tri n Nông Thôn, trang 827 - 828 19 tài c ng Kim Tuy 829 nghi p m t s lo i thu c hóa h c phòng tr b nh ph n tr ng Keo t Nông Lâm - i H c Nông Lâm Thái Nguyên 20 ng Kim Tuy 21 ng Kim Tuy n (2006), Báo cáo nghiên c u c p b ng b nh r phòng tr b nh g s t h C c T nh i h c Nông Lâm Thái Nguyên Nghiên c u bi n pháp ng t i r ng tr ng phòng h h Núi i H c Nông Lâm Thái Nguyên u tra thành ph n b nh h 22 Nguy (Acacia mangium) ng Kim Vui - Tr n Qu Quang B 24 Vi n b o v th c v ng c r ng t i Thành Ph Khóa lu n t t nghi 23 iH c i H c Nông Lâm Thái Nguyên - Nguy - Ph m Quang Vinh - Lê Giáo trình nơng lâm k t h p K t qu Thái p - N i u tra b nh 1968 - 1967, 1977 - 1978 Nxb Nông Thôn II Ti ng anh Forest pathology 25 26 Lee (1993) Acacia mangium growimg and utillzation, kuala Lumpur, Malysia 27 Old, K.M.et al Autralia, Sout - A Manual of Diseases of Toop ical Acacias in CFOR, Indonesia 28 Roger L (1952, 1953, 1954) u Phytopathologie des payechands, (Tone I, II, II), paris PH L C Ph bi u 01 B ng 3.1: K t qu b nh h i lâm nghi p hình NLKH S hi u tra: Loài b h i: u: Loài b nh h i : c tính m Lồi Lo i b nh Th i gian h i tr ng b nh h i B nh h i Nh B nh h i thân Trung bình N ng Nh Trung bình N ng B ng 3.2: K t qu b nh h i nơng nghi p hình NLKH S hi u OTC u tra: Loài b h u: Loài b nh h i : c tính m Lồi Lo i b nh Th i gian h i tr ng b nh h i B nh h i Nh Trung bình N ng B nh h i thân Nh Trung bình N ng Ph bi u 02 B ng 3.3: K t qu b nh h i hình NLKH S hi u tra: Loài b h i: u: Loài b nh h i : S b h i c p STT R% Ghi u tra Ph bi u 03 B ng 3.4: K t qu nh h i thân cành hình NLKH S hi u tra: Loài b h u: Loài b nh h i : STT Cây T ng s T ng s cành Lo i S b h th n/s L% u tra cành b b nh h i b nh u tra Ph bi u 04 B ng 3.5: K t qu b nh h i c a chè hình NLKH S hi u tra: Loài b h u: Loài b nh h i: u tra S b h i c p R% Ghi Ph bi u 05 B ng 3.6: K t qu u tra b nh h i ng n thân cành hình NLKH S hi u tra: Loài b h i: u: Loài b nh h i: STT Cây T ng s T ng s cành Lo i u tra cành b b nh h i b nh S b h i th n/s u tra L% Ph bi u 06 B ng 3.7: K t qu th ng kê thành ph n lo i b nh h i hình NLKH S l n xu t hi n/s Lo i b nh h i TT Nguyên nhân Tên khoa gây b nh h c l H B u tra ... n Quang Bình, có t ng tt a gi iên Yên, huy n Quang Bình, t nh Hà Giang + Phía Tây giáp xã Yên Hà, huy n Quang Bình, t nh Hà Giang + Phía Nam giáp xã Tiên Ki u, huy n B c Quang, t nh Hà Giang +... khoa Lâm nghi Nông lâm Thá h i u làm quen v i th c ti n, n hành nghiên c iH c tài gây xu t m t s bi n pháp phòng tr b nh h i tr ng mơ hình nơng lâm k t h p t n Quang Bình, T nh Hà Giang Trong. .. ti n hành th c hi gây h i xu t m t s bi n pháp phòng tr b nh h i tr ng mơ n Quang Bình, T nh Hà Giang hình nơng lâm k t h p t 1.2 M u c lo i b nh h i ch y nh m giúp tr xu t m t s bi n pháp phòng
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá mức độ gây hại và đề xuất một số biện pháp phòng trừ bệnh hại chính cây trồng trong mô hình nông lâm kết hợp tại xã Hương Sơn huyện Quang Bình Tỉnh Hà Giang (Khóa luận tốt nghiệp), Đánh giá mức độ gây hại và đề xuất một số biện pháp phòng trừ bệnh hại chính cây trồng trong mô hình nông lâm kết hợp tại xã Hương Sơn huyện Quang Bình Tỉnh Hà Giang (Khóa luận tốt nghiệp)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay