Đánh giá hiệu quả của công tác khuyến nông khuyến lâm tại xã Đề Thám huyện Tràng Định tỉnh Lạng Sơn (Khóa luận tốt nghiệp)

75 9 0
  • Loading ...
1/75 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/03/2018, 08:09

Đánh giá hiệu quả của công tác khuyến nông khuyến lâm tại xã Đề Thám huyện Tràng Định tỉnh Lạng Sơn (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá hiệu quả của công tác khuyến nông khuyến lâm tại xã Đề Thám huyện Tràng Định tỉnh Lạng Sơn (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá hiệu quả của công tác khuyến nông khuyến lâm tại xã Đề Thám huyện Tràng Định tỉnh Lạng Sơn (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá hiệu quả của công tác khuyến nông khuyến lâm tại xã Đề Thám huyện Tràng Định tỉnh Lạng Sơn (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá hiệu quả của công tác khuyến nông khuyến lâm tại xã Đề Thám huyện Tràng Định tỉnh Lạng Sơn (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá hiệu quả của công tác khuyến nông khuyến lâm tại xã Đề Thám huyện Tràng Định tỉnh Lạng Sơn (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá hiệu quả của công tác khuyến nông khuyến lâm tại xã Đề Thám huyện Tràng Định tỉnh Lạng Sơn (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá hiệu quả của công tác khuyến nông khuyến lâm tại xã Đề Thám huyện Tràng Định tỉnh Lạng Sơn (Khóa luận tốt nghiệp) i I H C THÁI NGUYÊN I H C NÔNG LÂM CHU TH NGÂN U QU CÔNG TÁC KHUY N NÔNG KHUY N LÂM C THÁM, HUY NH, T NH L KHÓA LU N T T NGHI H o IH C : Chính quy Chun nghành : Nơng lâm k t h p Niên khóa : 1011-2015 Gi ng d n : ng i L IC Sau m t th i gian nghiên c u tài li u th c t lu n t t nghi c tiên xin bày t lòng bi Ban giám Hi n tồn th i H c Nông Lâm Thái Nguyên, Ban Ch Nhi m khoa Lâm Nghi p toàn th th y cô giáo khoa Lâm Nghi p c bi t th ng d n su t th i gian th c hi n khóa lu u ki nghi p Ngồi th i gian th c t tơi hồn thành khóa lu n t t cs ng h r t nhi u t i thân, b n bè c s ng , Ban Ch Nhi m khoa Lâm Nghi p, ng ý c i H c Nông Lâm Thái Nguyên, ti n hành th c t p t t nghi p v i tài là: Thám, huy u qu c a công tác khuy n nông khuy n lâm t i nh, t nh L M t l n n a tơi xin bày t n tồn th th y cô giáo ng t p th tài Sinh viên Chu Th Ngân ii L tài nghiên c u c a riêng tơi N i dung khóa lu n có tham kh o s d ng tài li c i tác ph m, t p chí trang web theo danh m c tài li u tham kh o c a khóa lu n Gi ng d n Sinh viên ng Chu Th Ngân XÁC NH N C A GIÁO VIÊN CH M PH N BI N Giáo viên ch m ph n bi n xác nh h ng ch m yêu c u (Ký ghi rõ h tên) ch a sai sót sau iii DANH M C B NG B ng 2.1 Tình hình s d Thám 12 B ng 2.2 Tình hình s d Thám 15 B Thám 17 B ng 2.4: T tr ng gieo tr ng lo i nông nghi p 20 B thu c ban nông nghi B ng 4.2.Th ng kê ho Thám 26 tri n khai t i 27 B ng 4.3 M n c a h dân 30 B ng 4.4 Các mơ hình trình di c th c hi n t i 30 B ng 4.5 Các mơ hình trình di n k t qu c th c hi n t i 31 B ng 4.6 Các l p t p hu n k thu c th c hi n t n 2012 Thám giai 2013 32 B ng 4.7 Các l p tham quan h c t p c c tri n khai Thám 33 B ng khuy n nô a bàn n 2012-2014 37 B ng 4.9 Các mơ hình s n xu a bàn 40 iv DANH M C HÌNH t ch c khuy n nông thu c ban khuy Thám 25 SWOT 35 v DANH M C CÁC T VI T T T KNKL Khuy n nông khuy n lâm KHKT Khoa h c k thu t KHCN Khoa h c công ngh GS- ti n s PTNT Phát tri n nông thôn STT S th t Th.S Th c s UBND U ban nhân dân vi M CL C Ph n M U 1.2 M u 1.3 M c tiêu nghiên c u tài c t p c th c ti n PH N 2: T NG QUAN NGHIÊN C U 2.1 T ng quan v nghiên c u khoa h c c a v 2.1.2 M t s nghiên c u KNKL 2.1.3 Th c tr ng mơ hình ho ng h th ng KNKL th gi i 2.1.4 Th c tr ng mơ hình ho b K t qu nghiên c u v ho ng KNKL ng KNKL Vi t Nam c ta 10 2.2 T ng quan khu v c nghiên c u 11 u ki n t nhiên 11 u ki n dân sinh, kinh t h i 16 PH N NG, N U 22 m th i gian nghiên c u 22 ng nghiên c u 22 m th i gian ti n hành 22 3.3 N i dung nghiên c u 22 3.3.1 Tìm hi u th c tr u t ch c ho n m m y ng KNKL t i 22 i, thách th c c a công tác a bàn 22 3.3.3 Phân tích hi u qu ho c tri a bàn 22 vii xu t gi i pháp nâng cao hi u qu công tác KNKL 22 u 22 i nghi p 22 tham gia c i dân (PRA) 23 i nghi p 23 PH N K T QU NGHIÊN C U VÀ TH O LU N 24 4.1 K t qu tìm hi u th c tr u t ch c ho ng KNKL t i Thám 24 u t ch c m i KNKL 24 4.1.2 Th c tr 4.1.3 Các ho KNKL t ng khuy 4.2 K t qu Thám 26 n khai t mm my -2014 27 h i thách th c c a công tác a bàn 34 u qu ho ng khuy n khai t i 36 4.3.1 K t qu ho ng khuy 4.3.2 Phân tích mơ hình s n xu 4.3.3 L a ch n mơ hình hi u qu 4.4 Các gi i pháp nh m nâng cao ho n khai t i 37 a bàn 40 nhân r ng 43 a bàn 47 4.4.1 Gi i pháp v t ch c 47 4.4.4 Gi i pháp v tham quan, h i th o 48 PH N K T LU N VÀ KI N NGH 50 5.1.K t lu n 50 5.2.T n t i 52 5.3 Ki n ngh 53 TÀI LI U THAM KH O 54 TI NG VI T 54 Ph n S n xu t nông nghi p ngành s n xu t s m nh t l ch s loài i Nó s n xu c c th c ph m ph c v cho nhu c u thi t th c i mà khơng m t ngành có th thay th c Vi t Nam ngành s n xu t nơng nghi p v nơng nghi p 20,23% Kho ng 70% dân s s ng u c a ngành nông thôn, 60% dân s s ng làm ngh nơng Vì v y s n xu t nông nghi p chi m m t v trí quan tr ng c c tr phát tri n kinh t c s khuy quan tâm c c: H th ng c c a Vi t Nam th nh 13/CP ngày 2/3/1993 c a Th trình, m t h th ng ho c thành l p theo ngh ng Chính Ph Khuy n nơng m t ng nh m truy n bá ki n th c tay ngh n cho h nh ng hi u bi nh ng v h có kh gi i quy t g p ph i nh m nâng cao hi u qu s n xu t, nâng cao thu nh p, c i thi n m c s ng, nâng cao dân trí cho c 14 ng nông thôn ng phát tri n, khuy n nông th quan tr ng c a chi nhu c u c a nhân dân c nh v c phát tri n nông nghi p nông thôn n xu t nông nghi l c nhà cung c c, th c ph m cho c T h th ng khuy c thành n ngành nông nghi Nam tr thành m t nh mb c qu c xu t kh t u th gi i ( th th gi i v s n xu t lúa g o) S n ph m nông nghi p Vi th gi th c m t kh c c s n xu ng t c 40 tri u t ng r t l n nông s n khác ( D.Sim, H.A.Hilmi, FAO Forestry, FAO, Rome, 1987) [17] Vi c áp d ng ti n b KHKT vào s n xu ng th i l a ch c u tr ng phù h p v i t tr ts ng thành công công tác khuy n nơng N ng n s tích c c vai trò c a u t ch c khuy n nông Trung tâm khuy n nông khuy n lâm L c, n nói chung tr m khuy n c ti n b nh ng thành tích tích c c góp ph n vào phát tri n nông nghi p nông thôn c a huy n, c a t nh Vì v m b o nhu c huy n Trà ng th c, th c ph m cho tồn nói riêng nh, t nh L n nông c n ng tri n khai áp d ng KHKT m i vào s n xu nghi p phát tri n b n v ng y nông khuy n nông c c nâng cao c t ch c truy n bá thơng tin góp ph n nâng cao s n xu t tr ng i nông dân Xu t phát t yêu c c a bàn nghiên c u, c n ch nh ng t n t nh ng th c t kh c ph ng th nh ng gi i pháp h u hi u góp ph n c ng c cơng tác KN nh t i Xu t phát t v th c hi ng khuy n nông khuy n lâm c a tài: u qu ho t Thám huy n Tràng nh, t nh L 1.2 M u Phân tích hi u qu ho pháp nâng cao hi u qu nh, t nh L ng c xu t nh ng gi i Thám, huy n 53 - Khi ph ng v il i dân h e dè, không mu n ti p xúc v i n ch vi c thu th p thông tin 5.3 Ki n ngh Xu t phát t trình tìm hi u th c t nh ng k t lu n xin m nh d t s ki n ngh sau: - Ph m vi nghiên c u c tài nên r có th c hi u qu cơng tác KNKL - C n có nhi u nghiên c u ti p theo v phong t c t p quán kinh nghi m b a phát tri n s n xu t phù h p v c nh ng gi i pháp t t nh t nh m ng th tài hoàn thi n 54 TÀI LI U THAM KH O TI NG VI T Báo cáo tình hình th c hi n k ho ch phát tri n kinh t - h nhi m v , m c tiêu phát tri n kinh t h a UBND Thám Báo cáo t ng k t: Tình hình th c hi n k ho ch phát tri n kinh t -xã h i m v , m c tiêu phát tri n kinh t h a Thám Báo cáo t ng k t: tình hình th c hi n k ho ch phát tri n kinh t - h i m v , m c tiêu phát tri n kinh t , h a Thám án xây d ng nông thôn m i c a L Thám, huy nh, t nh n 2011-2015 t- Khóa lu n t t nghi p khóa 39 Lâm Nghi p - tr ng giá th c xu t gi i pháp nâng cao hi u qu h th ng khuy n nông thành ph Vinh t nh Ngh An - Khóa lu n t t nghi p khóa 40 Lâm Nghi p - th c tr ng công tác khuy n nông khuy n lâm Xuân An huy n Yên L p t nh Phú Th n 2009- 2011 Hoàng Gia Hùng, (2009), Bài gi ng khuy i h c Nông Lâm Hu Lê S H ng, (2004), Bài gi ng khuy n nông khuy n lâm ih c Nông Lâm Thái Nguyên, Thái Nguyên Lê Qu n, Chu Th H o, i dân tham gia (PRA) Trong ho c c KNKL, 1998 ng khuy n nơng, 55 10.Nhóm mơn h c Khuy n nông Khuy n lâm, Bài gi ng Khuy n nông Khuy tr Lâm nghi p h i 11.Nguy n H u Th (2006), Bài gi ng khuy n nông, Khoa Khuy n nông phát tri i h c Nông Lâm Thái Nguyên 12 S tay khuy n nông, Nhà xu t b n nông nghi p (2006) n Hà, Nguy n Khánh Qu c (1997), Khuy n nông h c, Nhà xu t 13.Tr b n nông nghi p, Hà N i Khóa lu n t t nghi p khóa 40 Lâm Nghi p 14 Tr hi u qu ho ng khuy n nông khuy n lâm t ng H t n n 2007 2011 15.Tri u Th Hu - Khóa lu n t t nghi p khóa 40 Kinh t Phát tri n nơng thôn Nghiên c ng c a ho ng khuy v i s phát tri n kinh t - h i t i Quân Chu, huy i i T , t nh Thái Nguyên 16 nt + www.khuyennongvn.gov.vn + baolangson.org.vn/ +https://www.google.com.vn/#q=nh%E1%BB%AFng+t%E1%BB%93n+t %E1%BA%A1i+trong+c%C3%B4ng+t%C3%A1c+khuy%E1%BA%BFn +n%C3%B4ng+khuy%E1%BA%BFn+l%C3%A2m TI NG ANH 17 D.Sim, H.A.Hilmi, FAO Forestry, 1987, FAO, Rome 56 PH L C Ph bi u 01: PHI U TRA PH NG V N (Câu h i ph ng v n cán b khuy n nông-khuy n lâm xã) H t Anh (ch ) có th cho bi t th ho ng KN- ng ho n khai ng gì? Anh(ch ) có th cho bi t tri n khai ho s quan tâm, ti p nh n c Theo anh(ch ) ho i s ng s n xu t c Tri n khai th c hi ph i nh ng thu n l ng KNKL t c nào? t i ho ng i dân xã? ng g p 57 Anh, Ch th c p thơn b n ng có b t c p? Theo anh(ch qu u t ch c h th ng KN-KL t c p huy n, c n ph công tác KNKL c a ta ngày phát tri n có hi u u t ch pháp c ,n Xác nh c ph ng v n (Kí tên) u tra (kí tên) 58 Ph bi u 2: PHI U TRA PH NG V N (Câu h a.thông tin chung H tên Tu c a ch Có Khơng N u có mơ hình nào? 2.1 T i tham gia th c hi n mô hình? Nâng cao thu nh p Nâng cao hi u bi t v k thu t Nh c s h tr tham gia mơ hình c hi c k t qu nào? R tt t II Ho T ng Kém o t p hu n khuy n nông 1.g p t p hu n k thu t s n xu t nơng lâm nghi p khơng? Có Khơng 59 N u có tr l i câu h i sau: 1.1.T i tham gia vào cac l p t p hu 1.2.Các l p t p hu c nhu c u c a bác khơng Có Khơng 1.3.N u l p t p hu n khơng có h tr khơng? Có Gia Khơng ng xun áp d ng k thu t c o t p hu n vào s n xu t c Có Khơng Trong th i gian t n tham gia vào l p t p hu nh m nâng cao thu nh p hay khơng? Có Khơng III.Tham quan h c t p c tham gia ho ng tham quan h c t p mơ hình khuy n nông mà ban khuy n nông t ch c khơng Có N Khơng 60 IV.Ho ng thơng tin tun truy n p c n thông tin v lo i gi ng tr ng, v t nuôi m i, giá c , m t s thông tin d ch v khác t nh ng ngu n nào? T cán b KNKL T i T b n bè hàng xóm T ngu n khác c cán b KNKL cung c p thông tin liên quan t i s n xu t nông lâm nghi p hay không? ng xuyên 3.Cán b Không theo dõi ng xuyên g p g nơng dân khơng? Có Khơng 4.N u cán b KNKL s d ng tài li u phát tay, gia c hi n theo ng d n c a tài li u khơng? Có 5.Cán b Khơng ng xun cung c p thông tin, tài li u v ti n b KHKT m Có V.Ho Khơng n d ch v ng tr ng, v t nuôi m i khơng? Có -N Khơng a cán b KNKL khơng? Có Không 61 2.Các gi ng tr ng, v t nuôi mà cán b KNKL cung c ng nhu c uc Có Khơng c cán b KNKL cung c p thêm d ch v VI.Bác (anh, ch ) có nh n xét v ho ng KNKL i dân v công tác KNKL th i gian qua: T t Khá Trung bình Bác th y ho Khơng có ý ki n ng KNKL c nào? v n i dung r t b ích v n ích KNKL ch có vai trò giúp quy n ch o s n xu t v n i dung khơng b ích i hi u qu º i hi u qu 4.Nh n xét c kinh nghi c c a cán b KNKL? c chuyên môn t t u kinh nghi m Có kinh nghi 5.Ki n ngh c a h thi i v i ho ng ho c chuyên môn ng KNKL ng t p hu n i gian phát v ho ng KNKL ng tham quan h i th o ng xây d ng mơ hình trình di n Cung c p thêm tài li u phát tay ng d ch v KNKL Ch ký c ng i dân PH BI U u tra 62 Danh sách cán b STT H tên c ph ng v n Ch c v công tác Nguy Thám t Phó ch t ch UBND Thám Nông Th Qu nh Anh Cán b KNKL Thám Phan Th T m K toán Thám Chu Th Kim Oanh Cán b a Thám n Cán b thú y Thám Ph bi u 63 Danh sách h c ph ng v n STT H tên a ch Nông Th Nga Thôn Nà N ong Nguy n Th Thanh Thôn Nà N ong Thôn Nà N ong nh Thôn Nà N ong Thôn Nà N ong n Thôn C c T o Thôn C c T o n Thôn C c T o Nguy n Thùy Linh Thôn C c T o 10 Chu Th Th y Thôn C c T o 11 Thôn Nà Ao1 12 c 13 Thôn Nà Ao1 14 15 n Nguy n Th M u n 16 Thôn Nà Ao1 Thôn Nà Ao1 Thôn Nà L u Thôn Nà L u 17 18 Thôn Nà Ao1 ng th H ng Thôn Nà L u 19 Nông Th Lan Thôn Nà L u 20 Nguy n Th Võ Thôn Nà L u 21 Tr n Th Gái Thôn Khau Cà 64 22 Nông Thu H ng Thôn Khau Cà 23 Nguy n Th Vân Thôn Khau Cà 24 Nguy n Th Tuy n Thơn Khau Cà 25 Hồng Th Ng c Thôn Khau Cà 26 27 28 29 30 ng Nông Th Th m Di p Vân Anh Nguy n Th Hoa Thôn Pác Lu ng Thôn Pác Lu ng Thôn Pác Lu ng Thôn Pác Lu ng Thôn Pác Lu ng 65 Ph bi u Ho TT ng t p hu n k thu t c a h H tên Nông Th nga Tu i 46 a ch Thôn Nà N ong Thám Tham giatham gia t p hu n ng k thu t nhu c u (có/khơng) (có/khơng) x x t p hu n Nâng cao hi u bi t v k thu t Nguy n Th Thanh 54 Thôn Nà N ong x x Nâng cao hi u bi t v k thu t 49 Thôn Nà N ong x Nâng cao hi u bi t v k thu t nh 52 Thôn Nà N ong x x Nâng cao hi u bi t v k thu t 39 Thôn Nà N ong x x Nâng cao hi u bi t v k thu t nh c h tr n 45 Thôn C c T o x x Nâng cao hi u bi t v k thu t 32 Thôn C c T o x x Nâng cao hi u bi t v k thu t n 39 Thôn C c T o x x Nâng cao hi u bi t v k thu t Nguy n Thùy Linh 48 Thôn C c T o x x Nâng cao hi u bi t v k thu t 10 Chu Th Th y 44 Thôn C c T o x x Nâng cao hi u bi t v k thu t 11 67 Nà Ao1 x Hi u bi t v thu t k 66 12 c 57 Nà Ao1 x x Nâng cao hi u bi t v k thu t 13 14 n 60 Nà Ao1 58 Nà Ao1 x x Nâng cao hi u bi t v k thu t nh c h tr 15 Nguy n Th M u 57 Thôn Nà Ao1 x x Nâng cao hi u bi t v k thu t nh c h tr 16 n 32 Thôn Nà L u x x Nâng cao hi u bi t v k thu t 17 56 x x Thôn Nà L u 18 ng Th H ng 42 Thôn Nà L u Nâng cao s hi u bi t v k thu t x x Nâng cao hi u bi t v k thu t 19 Nông Th Lan 61 Thôn Nà L u x x Nâng cao hi u bi t v k thu t 20 Nguy n Th Võ 58 Thôn Nà L u x x Nâng cao hi u bi t v k thu t 21 Tr n Th Gái 50 Thôn Khau Cà x x Nâng cao hi u bi t v k thu t 22 Nông Thu H ng 38 Thôn Khau Cà x x Nâng cao hi u bi t v k thu t nh c h tr 23 Nguy n Th Vân 53 Khau Cà x x Nâng cao hi u bi t v k thu t c h tr 67 24 Nguy n Th Tuy n 61 Thôn Khau Cà x 25 Hồng Th Ng c 65 Thơn Khau Cà x x Nh c h tr Nh c h tr hi u bi t v k thu t 26 ng 46 Thôn Pác x x Nh c h tr x x Nâng cao hi u bi t v k thu t Lu ng 27 Nông Th Th m 30 Thôn Pác Lu ng nh c h tr 28 Di p 40 Thôn Pác x x Lu ng Nh tr c s h nâng cao hi u bi t v k thu t 29 Vân 51 Anh 30 Nguy n Th Hoa Thôn Pác x x Lu ng 51 Thôn Pác Lu ng Nâng cao hi u bi t v k thu t x x Nâng cao hi u bi t v k thu t ... ng , Ban Ch Nhi m khoa Lâm Nghi p, ng ý c i H c Nông Lâm Thái Nguyên, ti n hành th c t p t t nghi p v i tài là: Thám, huy u qu c a công tác khuy n nông khuy n lâm t i xã nh, t nh L M t l n n... m t s t ch c khuy n nông c thành l qu n chúng i nông dân, h i ph n , h i c u chi ng ho ng khuy n nông khuy n lâm làm cho công tác ngày mang tính xã h i hóa cao KNKL công tác chuy n giao k t qu... kh o cho cán b khuy n nông xã tr m khuy n nông huy n công tác khuy n nông t nh L PH N 2: T NG QUAN NGHIÊN C U 2.1 T ng quan v nghiên c u khoa h c c a v nghiên c u Hi n công tác KNKL c quan tâm
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá hiệu quả của công tác khuyến nông khuyến lâm tại xã Đề Thám huyện Tràng Định tỉnh Lạng Sơn (Khóa luận tốt nghiệp), Đánh giá hiệu quả của công tác khuyến nông khuyến lâm tại xã Đề Thám huyện Tràng Định tỉnh Lạng Sơn (Khóa luận tốt nghiệp)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay