Đánh giá thực trang phát triển kinh tế hộ của người Dao giai đoạn 2012 2015 sau di dân tái định cư tại xã Khuôn Hà huyện Lâm Bình tỉnh Tuyên Quang (Khóa luận tốt nghiệp)

81 7 0
  • Loading ...
1/81 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/03/2018, 08:07

Đánh giá thực trang phát triển kinh tế hộ của người Dao giai đoạn 2012 2015 sau di dân tái định cư tại xã Khuôn Hà huyện Lâm Bình tỉnh Tuyên Quang.Đánh giá thực trang phát triển kinh tế hộ của người Dao giai đoạn 2012 2015 sau di dân tái định cư tại xã Khuôn Hà huyện Lâm Bình tỉnh Tuyên Quang.Đánh giá thực trang phát triển kinh tế hộ của người Dao giai đoạn 2012 2015 sau di dân tái định cư tại xã Khuôn Hà huyện Lâm Bình tỉnh Tuyên Quang.Đánh giá thực trang phát triển kinh tế hộ của người Dao giai đoạn 2012 2015 sau di dân tái định cư tại xã Khuôn Hà huyện Lâm Bình tỉnh Tuyên Quang.Đánh giá thực trang phát triển kinh tế hộ của người Dao giai đoạn 2012 2015 sau di dân tái định cư tại xã Khuôn Hà huyện Lâm Bình tỉnh Tuyên Quang.Đánh giá thực trang phát triển kinh tế hộ của người Dao giai đoạn 2012 2015 sau di dân tái định cư tại xã Khuôn Hà huyện Lâm Bình tỉnh Tuyên Quang.Đánh giá thực trang phát triển kinh tế hộ của người Dao giai đoạn 2012 2015 sau di dân tái định cư tại xã Khuôn Hà huyện Lâm Bình tỉnh Tuyên Quang. KHUÔN - - KH : Chính quy Khoa : 2011 - 2015 KHUÔN - - : Chính quy Chuyên ngành : K43 - NLKH Khoa : 2011 - 2015 u khoa h c c a b n thân Các s li u k t qu nghiên c u tra th a hoàn toàn trung th c khách quan, n u có sai xót tơi xin ch u hồn tồn trách nhi m! Thái Nguyên, ngày Xác nh n c a GVHD i vi (Ký, ghi rõ h tên) ng ý cho b o v k t qu ch tháng ng khoa h c! (Ký, ghi rõ h tên) TS Ch u Th XÁC NH N C A GIÁO VIÊN CH M PH N BI N Giáo viêm ch m ph n bi n xác nh n sinh viên a ch a sai sót sau h (Ký, h tên) ng ch m yêu c u! i Th c t p t t nghi p th i gian r t quan tr ng cho m i sinh viên, sinh viên ti p c n làm quen v i công vi c sau kh c v n d ng nh ng ki n th k c vào th c ti n T i ng n th c n thân - - Bình Tơi xin trân tr ng g i l Khoa Lâm Nghi p i Ban giám hi ng, Ban ch nhi m t cho tơi nh ng ki n th c b ích su t trình h c t p nghiên c u ng th i xin chân thành c c a UBND Khn Hà, huy n Lâm Bình, t nh Tuyên Quang, ban ngành nhân dân xã, b tơi q trình th c hi n hồn thành khóa lu n u tiên th c hi n m t khóa lu n Vì v y khóa lu n nhi u thi u sót, tơi r b cs khóa lu n c n phê bình t q th y giáo, c hồn thi M t l n n a xin trân tr ng c Sinh viên th c t p Ch u Th ii B ng 3.1: Phân b s B ng m us d u tra 25 tc - 2014) .29 B ng 4.2: K t qu s n xu t c - 2014 30 B ng 4.3: Phân b h i thôn c a Khuôn 31 B ng 4.4: T ng s h , nhân kh a dân t i Khuôn .32 B nv h a nhóm h u tra (Tính BQ/h ) 33 B ng 4.6: V n bình qn c a nhóm h 34 B ng 4.7: TLSX ch y u bình qn c a nơng h 35 B ng 4.8: Hi u qu s n xu t theo ngành ngh c a nhóm h u tra 36 B ng 4.9: Hi u qu s n xu t nơng nghi p c a nhóm h BQ/h 38 B ng 4.10: Tình hình s n xu t m t s lo i tr ng chính, bình qn h c a nhóm h 40 B a nhóm h 41 B ng 4.12: Thu nh p t s n xu t nông nghi p c a nhóm h u tra .42 B ng 4.13: Bình quân thu nh p t TTCN d ch v c a nhóm h u tra .44 B ng 4.14: T ng h p thu nh p t ho v c a nhóm h ng s n xu t nông nghi p, TTCN d ch u tra, tính BQ/h 45 B ng 4.15: M c thu nh p bình quân c a h ng, nhân kh u 2014 46 B ng 4.16: Chi tiêu bình qn c a nhóm nơng h 2014 46 B ng 4.17:T ng h p ý ki i s ng c 48 iii ANCT : An ninh tr BQ : Bình qn CBXH : Công b ng h i CC u CNH - : Cơng nghi p hóa - hi CN - TTCN : Công nghi p - ti u th công nghi p DV : D ch v di n tích GV : Giáo viên GTSXBQ : Giá tr s n xu t bình quân HCN : H c n nghèo HK : H HN : H nghèo KT - XH : Kinh t - h i KHKT : Khoa h c k thu t ng ng nông nghi p ng phi nông nghi p TNBQ : Thu nh p bình qn TTATXH : Tr t t an tồn h i : Tri UBND ng : y ban nhân dân i hóa iv L L IC i DANH M C CÁC B NG ii DANH M C VI T T T iii M C L C iv PH N M U 1.1 Tính c p thi t c 1.2 M tài .1 iên c u 1.3 M c tiêu nghiên c u tài .2 c t p nghiên c u c ti n PH N T NG QUAN TÀI LI U khoa h c v phát tri n kinh t h .4 2.1.1 M t s khái ni m 2.1.1.1 Khái ni m v h 2.1.1.2 Khái ni m v kinh t h 2.1.1.3 Khái ni m di dân .5 2.1.2 Vai trò c a kinh t h .7 a kinh t h th c ti n .9 2.2.1 Tình hình phát tri n kinh t h nông dân 2.2.2 Kinh nghi m phát tri n kinh t h m ts c khu v c th gi i9 c 10 2.2.2.1 Kinh nghi m phát tri n kinh t h Trung Qu c 10 2.2.2.2 Kinh nghi m phát tri n kinh t h Thái Lan 11 2.2.2.3 Thành t u phát tri n kinh t h 12 2.2.2.4 Thành t u phát tri n kinh t h c a Nh t B n 12 v 2.2.3 Tình hình phát tri n kinh t h Vi t Nam .13 2.2.4 Phân lo i h nông dân 17 vào m ho ng 17 2.2.4.2 Theo tính ch t c a ngành s n xu t 17 2.2.4.3 vào m c thu nh p c a nông h 18 vào tính ch t nh c a tình tr canh tác .18 m t nhiên, kinh t - h i Khuôn nh ng thu n l n phát tri n kinh t h 19 m t nhiên 19 2.3.1.1 V a lý 19 a th 19 2.3.1.3 Khí hâu, th i ti t 19 2.3.1.4 Sông su i, th 20 2.3.1.5 Sinh v t 20 2.3.1.6 Các ngu n tài nguyên 21 2.3.2 u ki n kinh t - h i .21 2.3.2.1 Dân s , dân t c 21 2.3.2.2 Th c tr ng phát tri n h i c PH N - 2014 22 NG, N I DUNG VÀ U 24 m vi nghiên c u 24 ng nghiên c u 24 3.1.2 Ph m vi nghiên c u .24 3.1.2.1 V không gian .24 3.1.2.2 V th i gian 24 3.2 m th i gian ti n hành 24 3.3 N i dung nghiên c u 24 3.3.1 n kinh t c a Khuôn 24 c tr ng phát tri n kinh t h c i Dao t i Khuôn 24 vi 3.3.3 Phân tích nh ng thu n l ng phát tri n kinh t h c i Dao sau di dân 25 3.3.4 M t s xu t ch y phát tri n kinh t h c i Dao sau di dân tái .25 3.4 Ph u 25 p s li u thông tin .25 3.4.1.1 Thu th p s li u th c p 25 3.4.1.2 Thu th p s li p 25 lý phân tích s li u .26 3.5 H th ng ch tiêu nghiên c u c tài .27 3.5.1 H th ng ch tiêu ph hi u qu s n xu t kinh doanh c a kinh t h .27 3.5.1.1 Ch tiêu ph c a ch h 27 3.5.1.2 Ch tiêu ph u ki n s n xu t kinh doanh c a h .27 3.5.1.3 Ch tiêu ph n ánh kho n thu chi c a h 27 3.5.2 Các ch tiêu ph n ánh k t qu s n xu t cơng th c tính 27 PH N K T QU NGHIÊN C U VÀ TH O LU N 29 n kinh t c a Khuôn 29 4.1.1 Tình hình s d tc - 2014 29 4.1.2 Th c tr ng phát tri n kinh t t i khuôn 2012-2014 30 4.2 Th c tr ng phát tri n kinh t c a dân t c Dao t i Khuôn 31 4.2.1 Th c tr 31 4.2.2 Khái quát chung v nhóm h u tra 32 4.2.2.1 Tình hình v ch h .32 u ki n v v n s n xu t .33 4.2.3 Th c tr ng phát tri n kinh t h c i Dao sau di dân (2014) 35 4.2.3.1 Th c tr ng s n xu t c a dân t .35 4.2.3.2 T ng h p ngu n thu nh p t ho ng s n xu t nông nghi p, TTCN, d ch v 45 vii 4.2.4 Tình hình v i s ng c a h .46 i s ng c 48 4.3 Phân tích nh ng thu n l n kinh t h c i Dao sau di dân 49 4.4 M t s xu t ch y phát tri n kinh t h c i Dao sau di dân tái 51 4.4.1 Gi i pháp v sách 51 4.4.2 Gi i pháp v phát tri n ngu n nhân l c .52 4.4.3 Gi sung qu t s n xu t nông nghi t lâm nghi p i Dao di dân 53 4.4.4 Gi i pháp h tr chuy i ngh s n xu t phi nông nghi p 54 4.4.5 Gi i pháp v ng k t c u h t ng 54 4.4.6 Gi i pháp kinh t - h i 54 4.4.7 Gi i pháp c th cho t ng nhóm h .56 PH N K T LU N VÀ KI N NGH 59 5.1 K t lu n 59 5.2 Ki n ngh 59 TÀI LI U THAM KH O I Tài li u ti ng Vi t II Tài li u m ng 57 - + n 58 n 59 5.1 - a - - i s ng c i Dao t - Thu nh u so v t 6.878.000 - Nhìn chung kinh t c i/ i m t b ng chung toàn x p x b ng nhau, GTSX BQ/kh BQ/kh m 90,1% ng GTSX ng 5.2 kinh êng 60 - - - - - rõ - - XH Ph m Ng c Anh, (2008), Phát tri n kinh t h nơng dân huy ti n trình h i nh p kinh t qu c t , lu i h c kinh t qu n tr kinh doanh Thái Nguyên Nguy n Th Châu (2007), Bài gi ng kinh t phát tri n nông thôn i h c Nông lâm Thái Nguyên Kinh t nông nghi Tr i, NXB Nông nghi p - N i Bài gi ng Quy ho ch phát tri n Nguy n Duy Hoan, Nguy nông thôn i h c Nông lâm Thái Nguyên Ph m Kh c H ng(1996), Kinh t h mi n núi, Trung du B c B , NXB nông nghi p N i c Lan (2008), Giáo trình quy ho ch phát tri n nông thôn, Nhà xu t b n Nông nghi p N i - - 10 Thái Nguyên 11 UBND Khuôn báo cáo v tình hình th c hi n ch tiêu k ho ch phát tri n kinh t - h 4, nhi m v m c tiêu kê ho 5-2020 12 - PTNT http://www.mard.gov.vn/pages/news_detail.aspx?News Id=21206 13 http://www.ebook.edu.vn/?page=1.10&view=13295 14 http://khotailieu.com/ 15 www.gso.gov.vn/ PH L C Ph bi u 01: Thơng tin c a nhóm h NK STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 T Tên Chúc Minh Khuôn Chúc V La Tài Sinh Ch Nhóm Thơn 5 5 6 5 4 7 4 5 48 61 35 49 43 35 58 59 43 33 35 50 37 54 30 40 51 50 30 54 44 55 44 33 30 51 51 44 38 43 5/12 10/12 7/12 9/12 5/12 6/12 9/12 1/12 9/12 7/12 7/12 1/12 6/12 3/12 9/12 7/12 1/12 1/12 7/12 5/12 3/12 1/12 5/12 11/12 5/12 1/12 1/12 5/12 5/12 3/12 Khá Nà Thom Nà Chang Nà Chang Nà Chang Nà Chang Nà Thom Nà Thom Nà Thom Nà Thom Nà Thom Nà Chang Nà Chang Trung bình nghèo Nghèo Nà Chang Nà Chang Nà Thom Nà Thom Nà Thom Nà Chang Nà Thom Ph bi u B câu h i ph ng v n Phi u tra kinh t h Thôn: Xã: c ph ng v n H tên ch h nc Nhóm h : Dân t c: Dao S nhân kh u: (Nam N ) Tu i: Thôn: S ng chính: S ng ph : huy n t nh h c v n: c ph ng v n 1.G nt 2.Th m i nào? Ngu n thu nh p c : Nơng nghi p thu n Nơng lâm nghi p D ch v , buôn bán Công nghi p-TTCN Ngh khác Tài s n ch y u c - i: STT n Ơ tơ Xe máy p Lo i khác S ng - Nhà : Nhà kiên c - Ph Nhà bán kiên c n thông tin liên l c: Nhà t m Ti vi n tho i Lo i khác Radio Lo i khác III N i dung STT Lo t Di n tích D án di (m2) dân c p )? khai phá ho c mua thêm Ghi T ng di n tích t th t s n xu t nông nghi p Lúa v Lúa v t tr t tr ng hoa màu t lâm nghi p t khác Ngu n v n c STT yt Ngu n v n Ngân hàng NHNN&PTNT NH CSXH Bà con, b n bè Các d án h tr có S ng Th i gian vay H n vay Lãi su t M c vay Còn n K t qu s n xu t thu nh p c a h 2014 3.1 Ông (bà) cho bi t nh ng lo i tr c tr 2014? STT Lo i Di n tr ng tích (ha) Lúa Ngơ S n L c S n su t Thành ti n ng (t /ha) M s d ng (t ) T ng c ng M d ng: (1): Bán (2): S d c s n xu Th a Thi u s n xu t c Tên hi n v t 1.Máy tu t lúa 2.Máy cày nh , b a 3.Công nông nh 7.Máy say sát c 9.Máy g t nh 10.Bình phun thu c 11 Máy qu t thóc 12 m nh ng gì? VT S ng Giá tr Ghi V t ni STT (con) Trâu Bò L n - L n th t Tr ng ng (kg) M Thu nh p Ghi s d ng - L n sinh s n Gà Vt T ng c ng M d ng: (1): Bán (2): S d ao khơng? Có Khơng N u có: Di n tích ao ni cá là: (m2) STT Ngành ngh ho ng N u u ph M c dân d ng Bán buôn, bán l S a ch Làm thuê p Thu nh p Ghi 2014? 4.1 Giá bán - Kg -P Kg -Phân Dúi Kg -Phân Lân Kg - Kg -NPK Kg Ghi - Giá bán - Kg - Kg -Phân Lân Kg -Kali Kg - Kg -NPK Kg Ghi - Giá bán - Kg - Kg -Phân Lân Kg - Kg -Kali Kg -NPK Kg Ghi Giá bán -Phân Lân -Kali -NPK Kg Kg Kg Kg Kg Kg Thành Ghi VT Giábán Thành A chi phí cho Trâu,bò Con Kg C Chi phí ni gia Con Kg Thú y nhiêu? Ghi Ghi 4.4 Xin ơng (bà) cho bi Có Không C th h tr v c h tr khơng? 5.4 Xin ơng (bà) cho bi t nh Thi Thi Giá v c ng n xu t nông nghi p c a gia Thi u v n Sâu b nh h i Giá c không nh Các câu h i khác i s ng kinh t c i gì? 5.2 Khi m p nh 5.3 n ngh i v i s phát tri n kinh t - h i c a c ng ng khơng? 5.4 Có khơng - u tra (Ký, h tên) Ch h (Ký, h tên) ... n kinh t c a xã Khuôn Hà 29 4.1.1 Tình hình s d tc - 2014 29 4.1.2 Th c tr ng phát tri n kinh t t i xã khuôn Hà 2012- 2014 30 4.2 Th c tr ng phát tri n kinh t c a dân t c Dao t i xã Khuôn. .. thu n l n kinh t h c i Dao sau di dân 49 4.4 M t s xu t ch y phát tri n kinh t h c i Dao sau di dân tái 51 4.4.1 Gi i pháp v sách 51 4.4.2 Gi i pháp v phát tri... ti n hành 24 3.3 N i dung nghiên c u 24 3.3.1 n kinh t c a xã Khuôn Hà 24 c tr ng phát tri n kinh t h c i Dao t i xã Khuôn Hà 24 vi 3.3.3 Phân tích nh ng thu n l ng phát
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá thực trang phát triển kinh tế hộ của người Dao giai đoạn 2012 2015 sau di dân tái định cư tại xã Khuôn Hà huyện Lâm Bình tỉnh Tuyên Quang (Khóa luận tốt nghiệp), Đánh giá thực trang phát triển kinh tế hộ của người Dao giai đoạn 2012 2015 sau di dân tái định cư tại xã Khuôn Hà huyện Lâm Bình tỉnh Tuyên Quang (Khóa luận tốt nghiệp)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay