Nghiên cứu thực trạng và đề xuất các giải pháp bảo tồn, phát triển lâm sản ngoài gỗ tại khu bảo tồn thiên nhiên Pu Canh huyện Đà Bắc Tỉnh Hòa Bình (Khóa luận tốt nghiệp)

84 10 0
  • Loading ...
1/84 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/03/2018, 08:06

Nghiên cứu thực trạng và đề xuất các giải pháp bảo tồn, phát triển lâm sản ngoài gỗ tại khu bảo tồn thiên nhiên Pu Canh huyện Đà Bắc Tỉnh Hòa Bình (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu thực trạng và đề xuất các giải pháp bảo tồn, phát triển lâm sản ngoài gỗ tại khu bảo tồn thiên nhiên Pu Canh huyện Đà Bắc Tỉnh Hòa Bình (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu thực trạng và đề xuất các giải pháp bảo tồn, phát triển lâm sản ngoài gỗ tại khu bảo tồn thiên nhiên Pu Canh huyện Đà Bắc Tỉnh Hòa Bình (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu thực trạng và đề xuất các giải pháp bảo tồn, phát triển lâm sản ngoài gỗ tại khu bảo tồn thiên nhiên Pu Canh huyện Đà Bắc Tỉnh Hòa Bình (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu thực trạng và đề xuất các giải pháp bảo tồn, phát triển lâm sản ngoài gỗ tại khu bảo tồn thiên nhiên Pu Canh huyện Đà Bắc Tỉnh Hòa Bình (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu thực trạng và đề xuất các giải pháp bảo tồn, phát triển lâm sản ngoài gỗ tại khu bảo tồn thiên nhiên Pu Canh huyện Đà Bắc Tỉnh Hòa Bình (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu thực trạng và đề xuất các giải pháp bảo tồn, phát triển lâm sản ngoài gỗ tại khu bảo tồn thiên nhiên Pu Canh huyện Đà Bắc Tỉnh Hòa Bình (Khóa luận tốt nghiệp) I H C THÁI NGUYÊN I H C NÔNG LÂM tài: KHÓA LU N T T NGHI H o IH C : Chính quy Chun ngành : Nơng lâm k t h p Khoa : Lâm nghi p Khóa h c : 2011 - 2015 I H C THÁI NGUYÊN I H C NƠNG LÂM tài: KHĨA LU N T T NGHI H o IH C : Chính quy Chuyên ngành : Nông lâm k t h p L p : K43 - NLKH Khoa : Lâm nghi p Khóa h c : 2011 - 2015 Gi ng d n : PGS TS Tr n Qu i ây công trình nghiên c u tơi th c hi n - S li u k t qu nêu lu c, khách quan - Các k t lu n khoa h c c a lu ng công b nghiên c u khác - Các thông tin trích d n lu c ch rõ ngu n g c Tơi xin hồn tồn ch u trách nhi m v nh ng l Xác nh n gi ng d n ng ý cho b o v k t qu H c (Ký ghi rõ h tên) ng khoa h c (Ký ghi rõ h tên) Tr n Qu Bù Xác nh n c a giáo viên ph n bi n Ch m ph n bi cs a sai sót sau H ng ch m theo yêu c u (Ký ghi rõ h tên) ii L IC hoàn thành ch giám hi c h t em xin chân thành c ng, ban ch nhi m khoa lâm nghi p, c th t c t cho em nh ng ki n th c, nh ng kinh nghi m quý báu su t trình h c t p rèn luy n t i h c Nông lâm Thái Nguyên c bi t xin chân thành c PGS.TS Tr n Qu t th i gian th c t ki m lâm huy n b tình t t n tình c a th y giáo u ki n thu n l i cho em tài Em xin g i l i c c, Ban qu n lý Khu B o t n Thiên nhiên Pu Canh, cán ng Chum Huy u ki c, t t h p tác v i tác gi trình nghiên c u thu th p s li u t Xin chân thành c iH t n! Tác gi iii DANH M C B NG B ng 2.1 T ng h p nhóm cơng d ng c a th c v t khu b o t n thiên nhiên Phu Canh 22 B ng 2.2 u dân t c xã thu c khu b o t n 23 B ng 2.3 Thành ph n dân t c xã s ng khu b o t n 23 B u di t nông nghi p c a xã thu c Khu BTTN Phu Canh 24 B ng 4.1: Th c tr ng khai thác,ch bi n, s d ng m t s LSNG th c ph m t i khu v u tra 33 B ng 4.2 Th c tr ng gây tr ng m t s LSNG th c ph m c a h 37 B ng 4.3 Th c tr ng khai m t s LSNG th c ph m c a h t r ng m ng g u tra 38 B ng 4.4 Th c tr ng khai thác, ch bi n, s d ng m t s LSNG thu c t i khu v c nghiên c u 40 B ng 4.5 Th c tr ng gây tr ng m t s LSNG thu c c a h gia r ng 46 B ng 4.6 Th c tr ng khai thác m t s LSNG thu c c a h t r ng m B ng 4.7 ph ng g u tra 47 u thu nh p t m t s lo i LSNG thu c nhóm thu c th c c khai thác s d ng h 49 iv CÁC DANH M C VI T T T Vi t t t Ti ng vi t BTTN B o t n thiên nhiên ng sinh h c FAO T ch gi i t giao r ng H ng b ng KBT Khu b o t n KT- XH Kinh t xã h i LSLG Lâm s n g NN&PTNT Nông nghi p phát tri n nông thôn ÔTC Ô tiêu chu n TNR Tài nguyên r ng UBND y ban nhân dân VQG n qu c gia WHO T ch c y t th gi i v PH N 1: M tv U 1.2 M c tiêu nghiên c u 1.3 tài c t p PH N 2: T NG QUAN NGHIÊN C U khoa h c 2.1.1 M t s khái ni m v LSNG 2.1.2 Tình hình nghiên c u th gi i 2.2.2 Tình hình nghiên c c 2.2.3 Phân lo i lâm s n g 2.3 T ng quan khu v c nghiên c u u ki n t nhiên 18 2.3.2 Tình hình dân sinh - kinh t - xã h i 22 PH N 3: NG, PH M VI, N NGHIÊN C U 28 ng ph m vi nghiên c u 28 ng nghiên c u 28 3.1.2.Ph m vi nghiên c u 28 a m th i gian ti n hành 28 3.3 N i dung ch tiêu theo dõi 29 3.3.1 N i dung 29 3.3.2 Các ch tiêu theo dõi 29 n hành nghiên c u 29 3.4.1 Các s li u c n có 29 p s li u 30 c ti tài 31 vi PH N 4: K T QU PHÂN TÍCH K T QU 32 4.1 Th c tr ng qu n lý khai thác,ch bi n, s d ng b o qu n m t s LSNG nhóm thu c th c ph m t ng Chum 32 4.1.1 Th c tr ng khai thác, ch bi n, s d ng b o qu n m t s lo i LSNG nhóm th c ph m 32 4.1.2 Th c tr ng khai thác, ch bi n s d ng, b o qu n m t s lo i LSNG nhóm thu c khu v c nghiênn c u 39 u thu nh p t m t s lo i LSNG thu c nhóm thu c th c ph c khai thác s d ng h 49 4.3 Nguyên nhân làm suy gi m ngu n tài nguyên thu c, th c ph m 50 4.4 Các gi i pháp b o t n, phát tri n s d ng b n v ng nh ng loài lâm s n g làm thu c, th c ph m 51 nh l a ch n nh ng LSNG b o t n phát tri n 51 4.4.2 Gi b o t n phát tri n s n ph m 52 PH N 5: K T LU N KI N NGH 54 5.1 K t lu n 54 5.2 Ki n ngh 56 TÀI LI U THAM KH O 1 c ta v i di n tích t nhi i núi ch u s ng c a u ki n t o cho ta h th c v c ng có nhi u lồi g lâm s n ngồi g (LSNG) q có giá tr ng bào dân t i s ng r ng g n rùng có t p quán kinh nghiêm khai thác ngu n lâm s n g vô quý giá thiên nhiên ban t ch a tr b nh ni s ng i Trong nh uc i ngày l tích r ng ngày b thu h r ngày n c khai thác s n có s n t c nhu c u hi n t c i c ta qu n lý kho ng 13.3 tri u r n 11 tri u r ng r ng t r ng tr ng di t nhi r ng, ch y u d a vào r i dân sinh s ng r ng g n phát tri n kinh t xã h i khó u c a nhân dân c nơng nghi u r ng i ph i có s n ph m t sinh s ng phát tri n b n v ng lâu dài N n s n xu t nông lâm nghi p theo truy n th ý n l i nhu n v kinh t t g mà xem nh s n ph m ph khác t r ng ch trú tr ng thu n túy m c tiêu ch y u thu s n ph m g nên di n tích r ng t nhiên n c ta b tàn phá thu h p m t cách nhanh chóng c Vi t Nam tr i dài tr i dài nhi ng i núi, l i có khí h n nhi i vùng cao phía B n, v i t nhi o nên s a hình r t i m ng v h sinh thái t nhiên phong phú v loài sinh v t Nh ng h bao g m nhi u lo ng có r r ng r ng lá, r ng xanh, r ng n a r ng lá, ng h n giao r ng kim, r ng tre n a, r ng ng p m n , r ng tràm, r ng ng c ng R ng khơng ch có s n ph m g mà có r t nhi u s n ph m khác ngồi g có giá tr kinh t l i v i nh i dân làm ngh r ng nh ng s n ph m ngồi g ngu n th nh hu ng Ngu n lâm s n g cung c dân c , th c ph Nh ng s n ph i c li c, th c ph m gia v loài cho s n ph m tinh b i d ng c , qu , h t, thân d c mài, c M , c Dong Ri a loài thu c h ph tre n ng, L ô, lo ng, Mai, V u ng, rau Bao, rau Tàu bay Các loài cho lá, c , qu , làm gia v H i, Sa nhân, Sim, i, qu Qu , S u, D c, B a Các lo i cho nh a d u, nh a sáp, nh -Ri-Be ,Thông ba lá, b a, , Trám tr Các loài cho tinh d u theo th ng kê h th c v c ta có kho ng 657 lồi có ch a tinh d u.Chúng thu c 257 chi 114 h th c v t b c cao có m Cam, h G ng, h B Các lo i cho tanin nhiên g h n giao , nhi u lo r ng Vi t Nam có nhi u, nhiên r ng t ng phân b gi i giác nên không th khai thác t p trung quy mô l n R ng ng p m n ven bi nh c, V t, Trang, S i, D Các loài khác ph c v cho phát tri n ti u th công nghi p, nghành ngh ph - - Hi 1.4 Vi c khai thác hi n so v c: -M - Ch ng lo i lâm s n (nhi -S ng/ kh ng(nhi nh bán s n ph m LSNG ? - - Hi 1.6 Ông (bà) cho bi t k thu t khai thác LSNG ch y u: - lo i LSNG dùng làm thu c b ng cách nào? - Hi c có khác không? - lo i LSNG dùng làm th c ph mb ng - Hi c có khác th nào? - hi n có h p lý khơng? Vì sao? +H p lý 1.7 Khi ch bi n khai thác s n ph m r ng làm thu c, th c ph m, gia v ơng/ 1.8 Ơng(bà) có th miêu t chi ti t kinh nghi m ch bi t hay b o qu n s n ph m r 1.9 Ơng(bà) có nh xu khai thác LSNG h p lý, có hi u qu - Gi i pháp k thu - Gây tr ng LSNG h - : Tình hình s d ng LSNG hi n 2.1 Ông(bà) k tên l i LSNG ch y u t r ng) mà gia d ng làm thu c hay, th c ph Lo i Công B i s ng hàng ngày? M i SD LSNG d ng ph n d ng SD Bán S Bán Ph d ng n Hi n Thu tr ng nh p Nam c a gi i LSNG SD - Theo ông(bà) cách s d y có h p lý khơng?sao? - Theo ơng(bà) s n ph m th - Ngồi ph c v bán N ? - Ơng(bà) có nh ngkinh nghi m vi c khai thác lo i th c v t r ng làm thu c, th c ph - Ông (bà) s d c ch y u 2.2 Xin ông(bà) cho bi t kinh nghi s d ng d ng c n ph m LSNG - Th n ph m? n ph m r ng v làm thu c, th c ph m có b ki m lâm c m hay cán b n lý không? B/ Nh ng thu n l nc ah khai thác s d ng LSNG dùng làm thu c th c ph m Ông(bà) cho bi t nh ng thu n l i v khai thác s d ng LSNG c a h gia - - K thu t khai thác h - Nhu c u tiêu th LSNG l - Nhi t t p hu - Có nhi u sách h tr - Các thu n l Ông(bà) cho bi t nh ng i v khai thác, s d ng LSNG c - Th i ti t không thu n l - Nhu c u tiêu th - Tài nguyên r ng c n ki t khai thác m - Thi u cán b - Thi t canh tác - Thi u k thu Ông(bà) cho bi t nh ng mong mu n v khai thác, s d ng LSNG c a gia - C/ V tr (vay v n, chuy n giao s n xu hi u bi t gây tr ng lo i LSNG dùng làm thu c, th c ph m ng lo i LSNG? N u tr ng s tr ng lo i câynào? Các gây tr Khi tr ng lo i LSNG n nhà ch ng chúng khác so v i m c t nhiên r ng không? Ông/bà ph i t ng s ng cho lo i LSNG gi ng v i r ng không ? Ơng bà có kinh nghi m viêc tr ng lo i này? b o t n phát tri n lo i LSNG dùng làm thu c, th c ph m có nh ng bi n pháp nào? Khi tr ng nh ng lo i tr ng g p nh ng i nào? Theo ơng bà có ngu c khai thác lâu dài, khơng b c n ki Ơng/bà có nh Xin chân thành c i ph ng v n (Ký ghi rõ h tên) c c n ph i làm gì? xu gây tr ng LSNG h p lý hi u qu n c a ông/bà./ c ph ng v n (Ký ghi rõ h tên) Ph bi u 02: B NG CÂU H I PH NG V N CÁN B Thơn (b THƠN, XÃ c hi i th c hi Huy T -H c ph ng v - Gi nghi N I DUNG PH NG V N THÔNG TIN CHUNG Dân s T ng s dân Nam N Phân lo i h ng Thành ph n dân t c M c thu nh p S h Trung bình Khá, giàu Li t kê xóm xã Tên xóm S h 2.L CH S XÃ S kh u N ng D.t c D.t c Tày Kinh D.t c Khác Các s ki n Gi i pháp c a xã Các d ch v Yt : Giáo d c: S tr m xá: Lo i tr m: S Trang b : ng: S y tá, bác s : D ch v y t S S phòng(t m, ng: kiên c ) S h c sinh c p S h c sinh c p S GV c p 1: c c i thi S GV c p 2: Công tác giáo d c th nào? xã c cc i nào? D ch v buôn bán Ch : Li t kê m t s lo i m t hàng chính(ghi vào bên): C a hàng: S i mua hàng: lâm s n: m thu mua lâm s n: TÌNH HÌNH S D N LÝ R NG ch s d t chi ti t Xã có quy ho t khơng? S h t nông nghi p S c h c ps Di n tích Di n tích có s t lâm nghi p t t khác Khoán b o v r ng Khoanh nuôi ph c h i Tr ng r ng CÁC M I V I R NG CÁCH QU N LÝ PHÙ H P Các ho Có r ng Xây d h t ng n nh p Phát tri n dân s Khai thác g trái phép buôn bán g Các ho t Thu hái LSNG M r t nông Không M nh ng(1-5) Các bi n pháp kh c ph c n u có nghi p T pt r y Cháy r ng Tình tr ng r ng ko qu n lý Khai thác m Các v khác 1: Các v khác 2: HI U CÁCH TH Các ho C T T NH T B O V R NG Các ki n th c M ng khác Cao T.bình H ng giao r ng cho h Th p gia qu n lý H ng giao r ng cho thôn b ov B o v nghiêm ng t/th c thi pháp lu t Dùng th ch ng qu n lý tài nguyên r ng Xin chân thành c i ph ng v (Ký ghi rõ ho tên) n c a ông/bà./ c ph ng v n (Ký ghi rõ ho tên) Ph bi u 03: B NG CÂU H I PH NG V N CÁN B Thôn (b KHU B O T N c hi i th c hi Huy T -H c ph ng v - Gi c v ch i th c hi n ph ng v N I DUNG PH NG V N Câu h i Tr l i I Chính sách qu c gia v khu th ch qu n t lâm nghi p Ban qu ch s d ng phân c p lo i r t cho h n lý b o v phat tri n r ng? T ch c d ch v lâm nghi p ban qu n lý nào? - u vào: - u ra: - Chuy n giao công ngh : - Vai trò c a ban qu n lý : Chính sách qu c gia v th ? S d t lâm s n l i ích t r ng t i Ban qu ? - R ng SX t nhiên qu n lý b i h -R : nhiên hi n Ban qu n lý : - R ng tr ng b ng v c: - R ng t nhiên phòng h xung y u : - Các lo i r ng khác : ng l i dân tham gia b o v , gây tr ng r ng phòng h có tr ng phù tr ? Hình th c qu n lý s r ng c ng t i Ban qu d ng phát tri n ? II Các k ho ch b o v phát tri n r ng c a Ban quan lý Công tác l p k ho ch phát tri n r ng c ng t i Ban qu n lý th i gian t i ? - K ho ch ng n h n : - K ho ch dài h n : Anh/ch xu qu n lý ngu n tài nguyên r ng nói chung LSNG nói riêng Ban qu n lý mang tính b n v ng ? Ban ph ng v n xin chân thành c a ông/bà./ i ph ng v n c ph ng v n (Ký ghi rõ h tên) (Ký ghi rõ h tên) TT Loài LSNG Th c ph m Rau s ng Th c ph m Chân chim Th c ph m Rau r n Th c ph m g xông Th c ph m C m Th c ph m Rau má Th c ph m Ng i c u d u Th c ph m Lu ng Th c ph m Giang Th c ph m 10 m Th c ph m 11 Rau beo Th c ph m 12 Tàu bay Th c ph m 13 Bò khai Th c ph m 14 15 Th c ph m Chôm chôm r ng 16 Th c ph m t Th c ph m 17 S nm t Th c ph m 18 D c Th c ph m 19 Tai chua Th c ph m 20 Dâu da xoan Th c ph m 21 C nâu tr ng Th c ph m 22 Nho r ng Th c ph m 23 Sa nhân Th c ph m 24 S n dây Th c ph m 25 C mài Th c ph m 26 Rau r u Th c ph m 27 D gai Th c ph m 28 Chay b c b Th c ph m 29 Cà i Th c ph m 30 C dong ri ng Th c ph m 31 Rau bao Th c ph m 32 Trám tr ng Th c ph m 33 Th c ph m 34 Cà d i Th c ph m 35 Rau mùi tàu Th c ph m 36 M Th c ph m 37 C nâu Th c ph m 38 Qu v Th c ph m 39 C mài Th c ph m 40 ng Th c ph m 41 Rau ngót ng t Th c ph m 42 B a Th c ph m 43 Rau tai voi Th c ph m 44 S Th c ph m 45 Sung Th c ph m 46 Sim Th c ph m 47 Ng i c u Th c ph m 48 Th o qu Th c ph m 49 N m Th c ph m 50 H ng bì r ng Th c ph m 51 Rau r n tr ng Th c ph m 53 Gi gai Th c ph m 54 G ng Th c ph m 55 C c 56 Khơi tía 57 Thu c Thu c Thu c 58 Mía dò Thu c 59 C t toái b Thu c 60 B Thu c 61 C tranh Thu c 62 Chè v ng Thu c 63 G ih c Thu c 64 Cao c ng Thu c 65 Núc nác Thu c 66 B y m t hoa Thu c 67 68 69 Thu c Huy ng Th Thu c Thu c 70 Bách b nam Thu c 71 Tr u tiên Thu c 72 S nm t Thu c 73 Thu c 74 B i l i nh t Thu c 75 D cm Thu c 76 Thu c 77 B c hà Thu c 78 Th ch thiên quý Thu c 79 Gi o c lam Thu c 80 81 Thu c Kim Thu c 82 Kim n khơng c a Thu c 83 Ba gác vòng Thu c 84 L c tiên Thu c 85 ng sâm Thu c 86 G in p Thu c 87 Kim giao Thu c 88 t Thu c 89 Th o qu Thu c 90 Lá l t Thu c 91 Ng i c u Thu c 92 C nh n i Thu c 93 Dây g m Thu c 94 Cam th o Thu c 95 Ích m u Thu c 96 T mg i Thu c 97 Dáy d i Thu c 98 99 Thu c Chu i r ng Thu c 100 Máu chó nh Thu c 101 Th o quy t minh Thu c 102 D ad i Thu c 103 Chanh r ng Thu c 104 Bình vơi Thu c 105 Th Thu c 106 Ngh Thu c 107 Lá b ng Thu c 108 Trinh n Thu c 109 i hành 110 Thu c Thu c 111 Cây thi u máu Thu c 112 X di Thu c 113 Thiên tu Thu c 114 Mu ng trâu Thu c ... c, t nh Hòa Bình, c 30 Km, cách thành ph Hòa Bình 50 km Khu b o t n thiên nhiên Phu Canh có v - Phía B c giáp xã Tân Pheo - t, ng Chum 19 - t - t T ng di n tích t nhiên c n tích phân khu b o... thác, b o t n phát tri n m t s loài LSNG mà thu c th c ph m t i khu v c nghiên c u Các nhân t ng t i vi c b o v phát tri n ngu n LSNG t nh xu t gi i pháp b o t n phát tri n lo i lâm s n Giúp cho... - Là cách phân Nhóm cho -nanh; nhóm cho Bài Nhóm 1- 17 Nhóm - Nhóm Nhóm - -nanh Nhóm - Nhóm - (c - 18 - nhiên 2.3.1.1 V trí ranh gi i Khu b o t n thiên nhiên Phu Canh n ng Ru ng c a huy cách
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu thực trạng và đề xuất các giải pháp bảo tồn, phát triển lâm sản ngoài gỗ tại khu bảo tồn thiên nhiên Pu Canh huyện Đà Bắc Tỉnh Hòa Bình (Khóa luận tốt nghiệp), Nghiên cứu thực trạng và đề xuất các giải pháp bảo tồn, phát triển lâm sản ngoài gỗ tại khu bảo tồn thiên nhiên Pu Canh huyện Đà Bắc Tỉnh Hòa Bình (Khóa luận tốt nghiệp)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay