chủng Lactococcus lactis subsp. cremoris VNC53

44 96 0
  • Loading ...
1/44 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/03/2018, 08:02

Đề tài đã tối ưu được các điều kiện lên men tăng sinh khối, tiếp tục nghiên cứu các điều kiện tạo chế phẩm để có tế bào có tỷ lệ sống cao nhất ... chứa Lactococcus lactis subsp cremoris Chế phẩm Giống khởi động Lactococcus lactis subsp lactis Mesophilic(Sacco ) MO 030 Lactococcus lactis subsp cremoris Lactococcus lactis subsp lactis Lactococcus. .. đa số chủng Lactococcus lactis subsp cremoris khác với Lactococcus lactis subsp lactis số đặc điểm sinh lý, sinh hóa sau: Bảng 1.2: Một số đặc điểm khác Lactococcus lactis subsp cremoris Lactococcus. .. Lactococcus lactis subsp cremoris Mesophilic(Sacco Lactococcus lactis subsp lactis ) MO 030R biovar diacetylactis Leuconostoc mesenteroides subsp cremoris Lactococcus lactis subsp Mesophilic Starter cremoris
- Xem thêm -

Xem thêm: chủng Lactococcus lactis subsp. cremoris VNC53, chủng Lactococcus lactis subsp. cremoris VNC53, - Quá trình phân giải protein, PHẦN THỨ HAI - NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP, 2 Phương pháp nghiên cứu, PHẦN BA: KẾT QUẢ, 1 Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình lên men, 3 Nghiên cứu lựa chọn chất bảo vệ màng tế bào

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay