Nghiên cứu ảnh hưởng của thảm thực vật đến tính chất hóa học của môi trường đất xã Tân Cương, tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)

71 9 0
  • Loading ...
1/71 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/03/2018, 08:02

Nghiên cứu ảnh hưởng của thảm thực vật đến tính chất hóa học của môi trường đất xã Tân Cương, tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu ảnh hưởng của thảm thực vật đến tính chất hóa học của môi trường đất xã Tân Cương, tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu ảnh hưởng của thảm thực vật đến tính chất hóa học của môi trường đất xã Tân Cương, tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu ảnh hưởng của thảm thực vật đến tính chất hóa học của môi trường đất xã Tân Cương, tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu ảnh hưởng của thảm thực vật đến tính chất hóa học của môi trường đất xã Tân Cương, tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu ảnh hưởng của thảm thực vật đến tính chất hóa học của môi trường đất xã Tân Cương, tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu ảnh hưởng của thảm thực vật đến tính chất hóa học của môi trường đất xã Tân Cương, tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu ảnh hưởng của thảm thực vật đến tính chất hóa học của môi trường đất xã Tân Cương, tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp) TR I H C THÁI NGUYÊN NG I H C NÔNG LÂM - NGUY N THÚY QU NH Tên tài: NGHIÊN C U NH H NG C A TH M TH C V T N TÍNH CH T HĨA H C C A MÔI TR XÃ TÂN C NG NG, T NH THÁI NGUYÊN KHÓA LU N T T NGHI P H T t o IH C : Chính quy Chuyên ngành : Khoa h c môi tr Khoa : Mơi tr Khố h c : 2011 - 2015 ng Thái Nguyên, n m 2015 ng I H C THÁI NGUYÊN NG I H C NÔNG LÂM - TR NGUY N THÚY QU NH Tên tài: NGHIÊN C U NH H NG C A TH M TH C V T N TÍNH CH T HĨA H C C A MƠI TR XÃ TÂN C NG NG, T NH THÁI NGUYÊN KHÓA LU N T T NGHI P H t o : Khoa h c môi tr Khoa : Môi tr Khố h c : 2011 - 2015 Khoa Mơi tr IH C : Chính quy Chuyên ngành Giáo viên h T ng ng ng d n: TH.S HÀ ÌNH NGHIÊM ng - Tr ng i h c Nông Lâm Thái Nguyên Thái Nguyên, n m 2015 i L IC M N Tơi xin t lòng c m n sâu s c t i TH.S Hà h ng d n ình Nghiêm ã t n tình có th hồn thành khóa lu n Tơi xin c m n th y cô giáo, cán b khoa Môi tr ng, Tr ng i h c Nông Lâm Thái Nguyên ã giúp , t o i u ki n cho th i gian h c t p nguyên c u khoa h c t i tr ng Tôi xin c m n cán b C a - Môi tr ng, t nh Thái Nguyên ã t n tình giúp ng UBND xã Tân tơi q trình th c hi n tài Tơi c ng xin tr ti n c n tác gi c a cơng trình nghiên c u c ó ã cung c p nhi u tài li u tham kh o báo cáo Xin tơi hồn thành t t úng c cám n b n bè gia ình ã ln t o m i i u ki n t t nh t trình h c t p nghiên c u ng viên ii DANH M C CÁC KÍ HI U VÀ CH B Thân b i B Bì sinh BVMT B o v mơi tr CP Chính ph DN Doanh nghi p G Thân g G/S Cây b i K Ký sinh KCN Khu công nghi p KHKT Khoa h c k thu t KVNC Khu v c nghiên c u L Thân leo N Ngh NN Nông nghi p NXB Nhà xu t b n OTC Ô tiêu chu n PCCR Phòng ch ng cháy r ng PTNT Phát tri n nông thôn T Thân th o T T Tuy n i u tra TTTP Trung tâm thành ph UBND y ban nhân dân UNESCO VI T T T ng nh T ch c giáo d c, khoa h c v n hóa Liên h p qu c iii DANH M C CÁC B NG Trang B ng 2.1 B ng ánh giá s loài th c v t B ng 3.1 Ký hi u c mơ t tồn th gi i 10 nhi u c a th c bì theo chu n c a Drude 31 B ng 4.1 Hi n tr ng s d ng t xã Tân C ng n m 2014 32 B ng 4.2 C u trúc hình thái theo chi u th ng ng c a tr ng thái th m c , th m b i r ng th sinh 37 B ng 4.3 Hình thái ph u di n B ng 4.4 Hàm l t giai o n ph c h i r ng 40 ng ch t dinh d ng c a t qua giai o n ph c h i r ng 42 B ng 4.5 chua & l ng Ca2+, Mg2+ trao i t qua giai o n ph c h i r ng 46 iv DANH M C CÁC HÌNH Trang Hình 4.1 Hàm l ng Hình 4.2 Hàm l ng lân t ng s Hình 4.3 S bi n i m t ng s t 43 t 44 chua PHKCl 46 Hình 4.4 S bi n bi n i hàm l ng Mg2+ 47 Hình 4.5 S bi n bi n i hàm l ng Ca2+ 47 v M CL C Trang PH N 1: TV N 1.1 Tính c p thi t c a v n 1.2 M c tiêu c a tài 1.2.1 M c tiêu t ng quát 1.2.2 M c tiêu c th 1.3 Ý ngh a c a tài 1.3.1 Ý ngh a h c t p nghiên c u khoa h c 1.3.2 Ý ngh a th c ti n PH N 2: T NG QUAN CÁC V N NGHIÊN C U 2.1 Nh ng nghiên c u v th m th c v t th gi i Vi t Nam 2.1.1 Nh ng nghiên c u v th m th c v t 2.1.2 Nh ng nghiên c u v h th c v t 2.2 Nh ng nghiên c u v thành ph n loài d ng s ng th c v t, c u trúc 11 2.2.1 Nh ng nghiên c u v thành ph n loài 11 2.2.2 Nh ng nghiên c u v thành ph n d ng s ng 14 2.2.3 Nh ng nghiên c u v c u trúc r ng 18 2.3 Nh ng nghiên c u v 2.3.1 Nh ng nghiên c u v nh h nh h ng qua l i gi a th c v t r ng ng c a t 20 t t i th m th c v t th gi i Vi t Nam 20 2.3.2 Nh ng nghiên c u v nh h ng c a th m th c v t t i t th gi i Vi t Nam 22 2.3.3 Nh ng nh h ng v tác d ng c i t o t c a th m th c v t th gi i Vi t Nam 24 2.4 Nh ng nghiên c u v th m th c v t, a d ng th c v t Thái nguyên vùng nghiên c u 26 vi PH N 3: N I DUNG, 3.1 it 3.1.1 IT NG, PH NG PHÁP NGHIÊN C U28 ng, ph m vi nghiên c u 28 it ng nghiên c u 28 3.1.2 Ph m vi nghiên c u 28 3.1.3 a i m th i gian nghiên c u 28 3.2 N i dung nghiên c u 28 3.2.1 i u ki n t nhiên xã h i c a vùng nghiên c u 28 3.2.2 Hi n tr ng th m th c v t - C u trúc th m th c v t KVNC 28 3.2.3 c i mc a 3.2.4 xu t gi i pháp nâng cao hi u qu công tác b o v tài nguyên r ng b o v môi tr 3.3 Ph t qua giai o n ph c h i r ng 28 ng 28 ng pháp nghiên c u 28 3.3.1 Ph ng pháp lu n 28 3.3.2 Ph ng pháp phân chia giai o n ph c h i 29 3.3.3 i u tra thu th p s li u 29 3.3.4 Ph ng pháp phân tích 31 PH N 4: K T QU NGHIÊN C U VÀ TH O LU N 32 4.1 i u ki n t nhiên xã h i c a vùng nghiên c u 32 4.2 Hi n tr ng th m th c v t - C u trúc th m th c v t KVNC 36 4.2.1 Giai o n I - Tr ng thái th m c 38 4.2.2 Giai o n II - Tr ng thái th m b i 38 4.2.3 Giai o n III - Tr ng thái r ng non th sinh 38 4.3 c i mc a t qua giai o n ph c h i r ng 39 4.3.1 Hình thái ph u di n t 39 4.3.2 NPK t ng s PK d tiêu 41 4.3.3 S thay i chua Ca2+, Mg2+ trao 4.4 Các gi i pháp b o v môi t i 45 ng 48 vii 4.4.1 Các gi i pháp chung 48 4.4.2 Các gi i pháp s d ng h p lý b o v tài nguyên t 51 PH N 5: K T LU N VÀ KI N NGH 54 5.1 K t lu n 54 5.2 ngh 55 TÀI LI U THAM KH O PH N TV N 1.1 Tính c p thi t c a v n R ng - ph i c a hành tinh, r ng không ch n i cung c p nhi u lo i lâm s n quý ngu n nguyên li u cho m t s ngành công nghi p (Tr n Ng Ph ng, 1970)[28] Vai trò quan tr ng nh t c a r ng i s ng ng b ch in c i v i trái i vai trò i u hòa khí h u R ng có nh h môi tr ng xung quanh gi cân b ng n ng tv i ng ns oxi khí quy n R ng khơng ch cung c p oxi mà có tác d ng l c khơng khí, làm cho khơng khí lành R ng h p th m t l ng l n khí CO2 khí quy n, làm gi m tác nhân gây hi u ng nhà kính (Thái V n Tr ng, 1998)[31] Ngồi ra, r ng có vai trò quan tr ng vi c h n ch xói mòn nh t xói mòn s n t d c (Nguy n T t, Xiêm Thái Phiên, 1999)[34] R ng tài nguyên vô quý giá c a m i qu c gia, nhiên r ng l i ang b khai thác m t cách q m c l i ích kinh t Vì l i ích tr c m t, ng i s n sàng h y ho i mơi tr ng s ng c a (Nguy n Ng c Bình, 1996)[6] t m t nh ng tài nguyên vô quý giá c a ng ki n s ng cho ng v t, th c v t ng i trái t i, i u t thành ph n quan tr ng c a h sinh thái m t nh ng y u t hình thành qu n th r ng, t có q trình phát sinh phát tri n ph thu c vào nhi u y u t ó có khí h u, m , th c v t, tu i Giacop.A ,1956 )[15] a ch t ho t ng c a ng i( t qu n th r ng có m i quan h h u c ch t ch t v a y u t hình thành r ng, có vai trò quan tr ng trình sinh tr ng c a r ng, ng th i nh h ng tr c ti p c a th m th c v t t o nên 48 Tóm l i: Q trình ph c h i r ng t nhiên ti n thi n c i m hố tính c a c tính hố h c c a t Th m th c v t ph c h i góp ph n c i thi n t nh t ng hàm l ng mùn, tiêu Quy lu t chung thành ph n loài cao t ng hi u qu c i t o t ng cho trình c i t l n l che ph t ng ã làm gi m hi n t 4.4 Các gi i pháp b o v môi t m t ng s , lân kali d che ph c a th m th c v t ng ch t h u c tr v cho t ng xói mòn, r a trôi ng 4.4.1 Các gi i pháp chung * Các gi i pháp v k thu t – công ngh - T ng c ng ng d ng KTCN m i l nh v c, nh t ng d ng công ngh m i vào s n xu t nông nghi p,nhân gi ng tr ng r ng; ng d ng m nh m công ngh thông tin vào công tác qu n lý, i u hành th c hi n nhi m v chuyên môn - T ng c ng ng d ng KTCN m i vào s n xu t, thúc y m nh m chuy n d ch c c u mùa v , c c u tr ng, v t nuôi theo h ng thâm canh t ng n ng su t, ch t l ng hi u qu , ng d ng mơ hình ni tr ng m i cho n ng su t cao không làm nh h giúp cho t gi c giá tr dinh d ng n môi tr ng t khơng khí ng cao khơng b khô c n b c màu theo th i gian * Các gi i pháp s d ng công c kinh t - tri n khai th c hi n c vi c b o v môi tr m t nh ng yêu c u r t quan tr ng ó huy ut xây d ng k t c u h t ng nông thôn, cao thu nh p cho ng ch huy t r ng hi n ng ngu n v n u t phát tri n s n xu t nâng i dân Th c hi n l ng ghép ngu n v n c a ng trình m c tiêu qu c gia; ch ng v n ng ng trình, d án h tr a bàn, u t c a DN, kho n óng góp c a nhân dân, v n tín d ng u t c a Nhà n c ngu n v n khác Phát huy n i l c, huy a ngu n l c c a xã ng t i 49 - T p trung huy t c t ng tr ng, s d ng có hi u qu ngu n l c ng chuy n d ch c c u kinh t theo h y nhanh ng b n v ng - T o i u ki n t t cho phát tri n kinh t h p tác, h p tác xã, kinh t trang tr i, phát tri n ngành ngh , làng ngh nông thôn,ph xanh t tr ng i tr c Chú tr ng xây d ng k t c u h t ng ph c v phát tri n lúa k t h p v i phát tri n du l ch c ng ng, du l ch sinh thái nh m khai thác t t ti m n ng s n có c a xã * Các gi i pháp v sách BVMT - C n ph i có m t h th ng sách nh t quán, y h p lý: + Chính sách khai thác s d ng ngu n v n Xã huy n c n ph i có nh ng sách h p lý vi c thu hút ngu n v n s d ng chúng m t cách có hi u qu T ng c cơng c tài i u ti t ho t ng phát huy ng s n xu t kinh doanh góc BVMT + Chính sách khuy n khích v a trì c s n xu t, u t , tao i u ki n cho doanh nghi p u t cho b o v r ng Các hình th c khuy n khích u t r t a d ng, song huy n t nh v n coi tr ng hình th c cho vay u ãi + Chính sách s d ng công c qu n lý môi tr sách, h th ng pháp lu t,…) quan ch c n ng qu n lý nhà n ng (chi n l c, có s ph i h p ch t ch gi a c c v BVMT + Chính sách t o s d ng lao ng, c bi t i ng b qu n lý cán b k thu t l nh v c BVMT g n v i b o v r ng + Chính sách x ph t i v i nh ng vi ph m quy nh v BVMT, vi ph m v khai thác r ng, s d ng t r ng v i ch tài gi m thi u ng n ch n nh ng tác ng gây xói mòn, r a chôi, ô nhi m môi tr ng - Giám sát ch t l ng môi tr ng t m nh 50 C n t ng c ng qu n lý nhà n c v BVMT ch t ch công tác th c hi n bi n pháp BVMT Trên c s ó k p th i t, t ng th i giám sát t t c khu v c xu t bi n pháp x lý BVMT t r ng ây m t trình t ng h p bi n pháp KHKT, công ngh t ch c ki m sốt òi h i c n có s u t l n v nhân l c v t l c N u làm t t công tác s m t bi n pháp h u hi u nh t quan tr ng nâng cao hi u qu ho t * Các gi i pháp v t ng c Ch t l ng c a môi tr b o v môi tr ng b o v qu n lý môi tr ng ý th c b o v môi tr ô nhi m môi tr gia c a c ng ng ng ng s ng c a m i qu c gia, m i vùng ln có liên quan ch t ch v i s hi u bi t ý th c trách nhi m c a ng v n ng, c s ng ch có th i dân “Các c gi i quy t t t nh t n u có s tham ng dân c c quan qu n lý”.(tuyên b Rio) Hi n ý th c t giác b o v gi gìn mơi tr thói quen cách s ng c a ng s ng ch a thành i b ph n dân c Do v y c n ph i th xuyên giáo d c tuyên truy n, xây d ng thói quen, n p s ng ng y m nh phong trào qu n chúng v BVMT - C n a d ng hóa hình th c giáo d c tun truy n - y m nh phong trào gi gìn BVMT s ng lành, s ch m i c quan nhà n c, m i - Nâng cao ho t ch c n v s n xu t kinh doanh m i khu dân c ng c a t ch c qu n chúng v ý th c BVMT T i tuyên truy n BVMT v i niên, sinh viên tình nguy n - M chuyên m c th môi tr p ng BVMT cho m i it ng xuyên t ch c cu c thi tìm hi u v ng nhi u m c khác 51 4.4.2 Các gi i pháp s d ng h p lý b o v tài nguyên Vi c quy ho ch s d ng i u ch nh c c u s d ng v i t t th i gian t i c n t p trung vào vi c t, tri t t ng h s hi u qu s d ng - Xây d ng c ch trung t t n d ng không gian k c chi u sâu t, BVMT t u ãi v tài chính, k ho ch i u ti t t qu u t tr ng i m có hi u qu T ng c ng ngu n v n tt p u t xây d ng c s h t ng d ng y m nh công tác l p, qu n lý t ch c th c hi n quy ho c s t c p, nâng cao n ng l c cán b qu n lý th i bi n ng trình trình s d ng t Theo dõi k p t phù h p Có ch sách c th qu n lý s d ng lo i tt i s ki m tra c a c p y, quy n c p i v i công tác qu n lý x lý nghiêm nh ng tr a ph , ng h p vi pham pháp lu t v Hi n cơng tác qu n lý s d ng t b t c p, t, lãng phí ngu n tài nguyên ng t ai, t ng th i vi c tri n khai th c hi n d án xây d ng c b n ch m ti n hi u qu s d ng ng T ng c , nh h t Th tr ng ng n t ai, b t ng s n h u nh n m ngồi t m ki m sốt c a quy n Vai trò lãnh ch a o c a c p quy n l nh v c qu n lý c xác l p m t cách úng t m, ang d ng l i chung, ho c úng m c c thúc v ti n lúng túng tr i ng cán b c ôi lúc t b c s phát tri n m nh m c a th tr ng tr t s n xu t nông nghi p c a ng a chính, nh t c ch tr c ng m i, ng - Xây d ng sách c th , th a m t ng mà ch a tr ng ki m tra, ch a quan tâm n vi c giáo d c qu n lý s Công tác qu n lý nhà n nh ng ch tr t gi i quy t tình tr ng i dân Các KCN, CCN, khu ô th m c lên nh m t trình t t y u ó m t yêu c u khách quan ã, ang s ti p t c di n m nh m 52 th i gian t i Duy ch có i u, ng nh ng ng Nhà n i có di n tích i nơng dân hay nói xác h n t b thu h i ang ph i ng ngồi q trình c ã ban hành t ch c th c hi n sách c th v i ng dân Gi i pháp ã có, vi c th c hi n gi i pháp th c t g p nhi u khó kh n Chúng ta m i ch gi i quyêt i ang c m t ph n c a h u qu sau quy ho ch v y Ng i nông dân b m t ng i nơng dân có vi c làm c n ph i th c hi n h tr sau thu h i quy t vi c làm c n bù th o cho ng i b thu h i nh c , xây d ng khu dân c t ph c v KCN, ó +T o cơng n vi c làm cho nh ng ng i dân b thu h i thành ph th c hi n chuy n d ch c c u lao nh ng lao t, gi i nh c t i ch Bên c nh KCN, CCN, d ch v , ph i quy ho ch tái c t t ng b gi i pháp t, nh t d y ngh , t o vi c làm m i C th : +Th c hi n sách CCN, d ch v t ph i t tìm l i i m i – chuy n ngh Do ng có t ây th i ng Ph i chuy n t b thu h i sang làm l nh v c công nghi p d ch v +Xây d ng sách h tr vùng m c ích s d ng ón t o d y ngh cho ng i lao t nông nghi p Chính sách t o ngh u có k ho ch, quy ho ch phát tri n, doanh nghi p có th n d ng lao i tr ng c, n cơng trình hồn thành, ng vào làm vi c +Xây d ng c ch giám sát ch t ch vi c doanh nghi p u tiên nông dân em nông dân sau b thu h i t c t o vào làm vi c t i công ty - Phát tri n nơng nghi p s ch, hình thành vành “ xanh” phát tri n d ch v nông nghi p d ng nâng cao hi u qu s d ng án gi i quy t vi c làm cho ng t nông nghi p, g n v i xây i dân nhà n c thu h i t 53 t, ng y m nh công tác tuyên truy n nâng cao nh n th c ng i dân v a bi t làm c a c quan nhà n m nh ch p hành nghiêm lu t, v a có th giám sát vi c c i ng cán b c p, tìm cách làm giàu t c a C ng nh nhi u xã khác, xã Tân C h i,b o v ,quy ho ch s d ng khó kh n, thách th c m t chi n l báo i s d ng ng ang y m nh q trình ph c t h p lí Q trình ang có th b o v ph c h i môi tr i m t nhi u ng t c n có c quy ho ch, phát tri n c th , b n v ng theo th i gian, d c m i kh n ng, nhân t có th x y ra, tác tri n b n v ng ó ng n s phát 54 PH N K T LU N VÀ KI N NGH 5.1 K t lu n Trong nghiên c u ki u th m th c v t t i xã Tân C kê c t i giai o n I (3-5 n m) lo i hình có thành ph n lồi d ng s ng th p nh t ã th ng kê kê ng ã th ng c lồi,sau ó n giai o n II (6-8 n m) ã th ng c 19 loài giai o n III (10-14 n m) lo i hình có thành ph n lồi d ng s ng cao nh t ã th ng kê c 30 loài Hi n tr ng th m th c v t th sinh khu v c nghiên c u ang giai o n c a trình ph c h i r ng, trình ph c h i c a th m th c v t chia thành giai o n: Giai o n I (3-5 n m) tr ng thái th m c ; Giai o n II (6-8 n m) tr ng thái th m b i; Giai o n III (10-14 n m) tr ng thái r ng non th sinh S phân chia t ng th giai o n ph c h i r ng liên quan n th i gian th m th c v t c ph c h i, tr ng thái th m c tr ng thái th m b i có c u trúc t ng nh ng ch a rõ r t, tr ng thái r ng non th sinh có c u trúc t ng, t ng có g có chi u cao trung bình - 8m, t ng chi u cao trung bình 1- 3m, t ng th m t i có chi u cao < 0, 5m Hình thái ph u di n hi n, d y t ng - t a ph n l n h n 45cm c i m hóa tính chua gi m d n theo t: sau th i gian b hóa 10 n m t ng Ao xu t t: sâu c a t có tính axit pH (Kcl) t (3,79 - 3,91) t Hàm l ng mùn t ng theo th i gian ph c h i t (1,54 -1,69) giai o n I, giai o n II mùn giai o n III Lân d tiêu t ng lên rõ n trung bình t ng i gi u giai o n ph c h i r ng, giai o n I (2,06) n giai o n III (2,93) ; Ch ng t th m th c v t ph c h i có tác d ng to l n n hàm l ng mùn, lân, kali d tiêu chua c a t 55 ngh 5.2 Ti p t c nghiên c u sâu h n v tr ng nhi u khía c nh khác nhau: n nh h ng c a th m th c v t ên môi c, khơng khí v.v C n t o, t p hu n ki n th c v b o v cho cán b a ph canh tác ng, ng t r ng, tài nguyên r ng i dân tr c ti p canh tác t r ng k thu t t d c, bi n pháp h n ch xói mòn, r a trơi v.v C n có bi n pháp giáo d c, tuyên truy n ng i dân b o v r ng, khai thác s d ng ngu n tài nguyên r ng h p lí, úng quy th c t giác bao v r ng môi tr Nhà n c quy n a ph ng ng c n có sách h tr vi c b o v r ng ngu n tài nguyên r ng: ch d ch v môi tr ng r ng, t ng c nh, nâng cao ý ng ki m lâm n xã v.v ng trình chi tr 56 TÀI LI U THAM KH O I TÀI LI U TI NG VI T ng Ng c Anh (1993) khoanh nuôi ph c h i r ng r t i Hà B c Công trình nghiên c u khoa h c nơng nghi p (1991-1995), NXB Nông nghi p, Hà N i Giáp Th H ng Anh (2004) Nghiên c u th sinh tính ch t hóa h c c i m c a m t s th m th c v t t t i xã Canh N u- huy n Yên Th - t nh Thái Nguyên Lu n v n th c s Sinh h c, Tr ng HSP Thái Nguyên Nguyên Th Kim Anh (2006) Nghiên c u nh h v t n môi tr Sinh h c, Tr ng t vùng h c, i núi t nh Thái Nguyên Lu n v n th c s ng HSP Thái Nguyên Ph m H ng Ban (2000) B nông nghi p n ng c a m t s th m th c ng r y c u nghiên c u tính a d ng sinh h c vùng Tây Nam- Ngh An Lu n án ti n s Sinh i h c Vinh Nguy n Ti n Bân (1997) C m nang tra c u nh n bi t h th c v t h t kín Vi t Nam NXB Nơng Nghi p, Hà N i t R ng Vi t Nam NXB Nông nghi p, Hà Nguy n Ng c Bình (1996) N i B NN PTNT (2000) Tên r ng Vi t Nam NXB Nông nghi p, Hà N i Lê Tr n Ch n (1990) M t s c i m c b n c a h th c v t Vi t Nam NXB khoa h c k thu t Hồng Chung (1980) ng c vùng núi phía b c Vi t Nam Cơng trình nghiên c u khoa h c tr ng HSP Vi t B c 10 Hoàng Chung (2005) Qu n xã th c v t , NXB giáo d c, Hà N i 57 11 Lê Ng c Cơng (2004) Nghiên c u q trình ph c h i r ng b ng khoanh nuôi t i m t s th m th c v t Thái Nguyên Lu n án ti n s , Vi n Sinh thái Tài nguyên sinh v t 12 Lê Ng c Công (1998) Nghiên c u tác d ng b o v môi tr ng c a m t s mơ hình r ng tr ng vùng núi trung du m t s t nh mi n núi Khoa h c công ngh c p b , Tr ng 13 Nguy n Lân D ng (1984) Vi sinh v t tài i h c S ph m - HTN t s chuy n hóa cacbon nitor NXB Khoa h c K thu t, Hà N i 14 Nguy n Tr ng i u (1992), Dân s tài nguyên thiên nhiên HSP I Hà N i xu t b n 15 Giacop.A (1956) t NXB Nông thôn, Hà N i 16 Ph m Hoàng H (1992-1993) Cây c Vi t Nam Quy n I-III Montreal, Canada 17 Nguy n Th H ng (2003) Nghiên c u r ng c a th m th c v t b i c i m xu h ng ph c h i huy n Hoành B , th xã C m Ph ( Qu ng Ninh) Lu n án ti n s Sinh h c, Vi n Sinh thái Tài nguyên sinh v t 18 Nguy n Th H ng Hoàng Chung (1995) Thành ph n loài d ng s ng th c v t lo i hình savan vùng khoa h c 19 i Qu ng Ninh Thông báo i h c s ph m Vi t B c s ng Th Thu H ng (2005) Nghiên c u c i m ánh giá n ng l c tái sinh t nhiên c a th m th c v t b i t i tr m a d ng sinh h c Mê Linh- t nh V nh Phúc Lu n v n th c s Sinh h c, Vi n Sinh thái Tài nguyên sinh v t 20 Bùi Th Hu (1991-1994) Nghiên c u nh h àn n m t s tính ch t Khoa h c Nông nghi p ng c a vùng tr ng b ch i núi th p mi n B c Vi t Lu n án PTS 58 21 Lê V n Khoa (1993) Bài gi ng Th Nh ng, tr ng i H c T ng H p Hà N i t m t s ph 22 Lê V n Khoa c ng s (1998) nhanh m t s ch tiêu phì t Ch ng pháp xác nh ng trình phát tri n Liên H p Qu c, d án UNDP/FAO/VIE/96/014, Hà n i 1998 23 V T L p (1995) a lý t nhiên Vi t Nam Tr 24 V Th Liên (2005) Nghiên c u nh h s bi n i môi tr ng t ng HSP Hà N i ng c a m t s ki u th m th c v t m t s khu v c t nh S n La Lu n án ti n s Sinh h c, Vi n Sinh thái Tài nguyên sinh v t ng V n Lung, Nguy n Bá H i (1996) Tr ng h 25 Tr t h ng phát tri n vùng u c it o i mi n tây Th a Thiên Hu T p chí Nơng nghi p phát tri n Nơng thơn 26 Tr n ình Lý (1997) Nghiên c u mơ hình tr ng b vùng 27 Tr n u c it o t i Cát H i, Bình Tr Thiên.Vi n Sinh thái tài nguyên Sinh v t ình Lý, ng T n (1995) Kh n ng tái sinh t H u Th , Lê nhiên th m th c v t vùng núi cao Sa Pa T p chí nơng nghi p& PTNN 28 Tr n Ng Ph ng (1970) B c u nghiên c u r ng mi n B c Vi t Nam, NXB Khoc h c k thu t, Hà N i 29 Richards.P.W (1964) R ng m a nhi t i (V ng T n Nh d ch) NXB khoa h c k thu t, Hà N i 30 Lê ng T n (2000) Nghiên c u trình ph c h i t nhiên c a m t s qu n xã th c v t sau n ng r y t i S n La ph c v cho khoanh nuôi Lu n án ti n s Sinh h c, Hà N i 31.Thái V n Tr ng (1998) Nh ng h sinh thái r ng nhi t NXB khoa h c k thu t, TP.HCM i Vi t Nam 59 u s d ng 32 Hoàng Xuân Tý (1996) Vai trò h vùng Tây B c, tính b n v ng ch t b n v ng ng trình nơng lâm nghi p vùng cao NXB nơng nghi p, Hà N i 33 Hồng Xuân Tý (1996) Nâng cao công ngh thâm canh r ng tr ng(B , B ch àn , keo) s d ng h l u c i t o nâng cao ch t ng r ng NXB nông nghi p, Hà N i 34 Nguy n T Xiêm, Thái Phiên (1999) t i núi Vi t Nam thoái hóa ph c h i NXB nơng nghi p, Hà N i 35 Nguy n Vi, Tr n Kh i (1978) Nghiên c u hóa h c Vi t Nam NXB nông nghi p, Hà N i t vùng núi phía B c Ph l c M t s hình nh t i khu v c nghiên c u ...I H C THÁI NGUYÊN NG I H C NÔNG LÂM - TR NGUY N THÚY QU NH Tên tài: NGHIÊN C U NH H NG C A TH M TH C V T N TÍNH CH T HĨA H C C A MÔI TR XÃ TÂN C NG NG, T NH THÁI NGUYÊN KHÓA LU N... hóa h c c a môi tr ng ng c a t xã Tân C ng, t nh Thái Nguyên 1.2 M c tiêu c a tài 1.2.1 M c tiêu t ng quát Tân C ánh giá c nh h ng c a th m th c v t n môi tr ng t xã ng, t nh Thái Nguyên 1.2.2... Khoa Môi tr Nông lâm Thái Nguyên, d is h ng, Tr ng ih c ng d n tr c ti p c a th y giáo TH.S Hà ình Nghiêm, em ti n hành nghiên c u th m th c v t cs ng t i môi tài: Nghiên c u nh h n tính ch t hóa
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu ảnh hưởng của thảm thực vật đến tính chất hóa học của môi trường đất xã Tân Cương, tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp), Nghiên cứu ảnh hưởng của thảm thực vật đến tính chất hóa học của môi trường đất xã Tân Cương, tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay