Đánh giá hiện trạng môi trường phường Quang Trung – thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)

71 10 0
  • Loading ...
1/71 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/03/2018, 08:00

Đánh giá hiện trạng môi trường phường Quang Trung – thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá hiện trạng môi trường phường Quang Trung – thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá hiện trạng môi trường phường Quang Trung – thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá hiện trạng môi trường phường Quang Trung – thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá hiện trạng môi trường phường Quang Trung – thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá hiện trạng môi trường phường Quang Trung – thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá hiện trạng môi trường phường Quang Trung – thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá hiện trạng môi trường phường Quang Trung – thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp) Ð I H C THÁI NGUYÊN TR NG Ð I H C NƠNG LÂM LÊ TH BÍCH NG C Tên tài: “ ÁNH GIÁ HI N TR NG MÔI TR THÀNH PH NG PH NG QUANG TRUNG THÁI NGUYÊN - T NH THÁI NGUYÊN” KHOÁ LU N T T NGHI P H t o IH C : Chính quy Chuyên ngành : Khoa h c môi tr Khoa : Môi tr L p : K43 KHMT - NO1 Khóa h c : 2011 - 2015 Gi ng viên h ng ng ng d n : TS D Ng c Thành THÁI NGUYÊN - 2015 L IC M N Th c t p trình quan tr ng giúp cho b n thân sinh viên v n d ng c ki n th c ã ki n th c lý thuy t ã c t o t i tr ng i h c vào th c t , c ng c l i c h c t p v n d ng, ng d ng vào th c t , qua ó giúp sinh viên hoàn thi n b n thân, h c h i úc k t kinh nghi m th c ti n ph c v cho công vi c sau hồn thành t t báo cáo khóa lu n t t nghi p này, em xin chân thành c m n th y giáo T.S D Ng c Thành ng giúp i ãh ng d n, ch b o t n tình em su t trình th c hi n khóa lu n t t nghi p này, tồn th th y, giáo, cán b khoa Môi tr ng, tr ng i h c Nơng Lâm-Thái Ngun Ngồi em c ng xin g i l i c m n t i ban lãnh b y ban nhân dân ph o c ng toàn th cán ng Quang Trung, ã t o i u ki n giúp em hoàn thành t t b n khóa lu n t t nghi p Trong q trình th c hi n b n khóa lu n t t nghi p, dù ã có nhi u c g ng nh ng kinh nghi m ki n th c v n b h n ch nên b n khóa lu n t t nghi p c a em v n r t nhi u thi u sót R t mong nh n ki n óng góp t q th y, giáo b n sinh viên em c nh ng ý b n khóa lu n c a c hồn thi n h n Em xin chân thành c m n ! Thái Nguyên, ngày 15tháng n m 2015 Sinh viên Lê Th Bích Ng c M CL C Ph n 1.M U 1.1 Tính c p thi t c a v n 1.2: M c ích c a tài: 1.3: M c tiêu c a tài: 1.4 : ý ngh a c a tài 1.4.1: Ý ngh a h c t p nghiên c u khoa h c: 1.4.2: Ý ngh a th c ti n: PH N T NG QUAN TÀI LI U 2.1 C s lý lu n 2.2 C s pháp lý 2.3 C s th c ti n ng khơng khí: 10 2.3.1 Ô nhi m mơi tr 2.3.2: Ơ nhi m ti ng n: 13 c 15 2.3.3: Ơ nhi m mơi tr ng n 2.3.4: Ơ nhi m mơi tr ng 2.4: Th c tr ng môi tr ng Th gi i Vi t Nam 18 t 17 2.4.1: Th c tr ng môi tr ng Th gi i 18 2.4.2 : Hi n tr ng môi tr ng PH N 3.1 it IT Vi t Nam 26 NG, N I DUNG VÀ PH NG PHÁP NGHIÊN C U 32 ng ph m vi nghiên c u 32 3.2 N i dung nghiên c u 32 ng Quang Trung 32 3.2.1 i u ki n t nhiên kinh t xã h i Ph 3.2.2 Th c tr ng công tác qu n lý môi tr 3.2.3 ánh giá hi n tr ng môi tr 3.2.4 ng t i Ph ng Quang Trung 32 ng Quang Trung 32 xu t m t s bi n pháp qu n lý, tuyên truy n d gi m thi u ô nhi m môi tr 3.3 Ph ng t i Ph ng 32 ng pháp nghiên c u 32 3.3.1 Ph ng pháp thu th p tài li u, s li u, thông tin th c p 32 3.3.2 Ph ng pháp i u tra ph ng v n 33 3.3.3 Ph ng pháp l y m u phân tích m u 33 PH N K T QU NGHIÊN C U 35 4.1 i u ki n t nhiên kinh t - xã h i c a Ph ng Quang Trung Thành ph Thái Nguyên 35 4.1.1 i u ki n t nhiên c a Ph ng Quang Trung Thành ph Thái Nguyên 35 4.1.2 i u ki n kinh t xã h i: 39 4.1.3 Nh ng thu n l i khó kh n c a ph ng Quang Trung 42 4.2 ánh giá hi n tr ng môi tr ng Quang Trung, ng t i ph thành ph Thái Nguyên , t nh Thái Nguyên 43 4.2.1 ánh giá ch t l ng i dân t i ph ng n c tình hình s d ng n cc a ng Quang Trung 43 4.2.2 Hi n tr ng s d ng nhà v sinh h th ng thoát n c a ng i dân ph c th i ng Quang Trung 47 4.2.3 Công tác v sinh môi tr ng t i ph ng Quang Trung 49 4.2.4 Hi n tr ng ti ng n 51 4.2.5 ánh giá hi n tr ng khơng khí c a ph 4.2.6 Ng i dân tìm hi u ch 4.3 ng Quang Trung 52 ng trình b o v môi tr ng thông qua ngu n 53 xu t m t s bi n pháp qu n lý , tuyên truy n cách th c gi m thi u ô nhi m môi tr ng a ph ng 54 4.3.1 Gi i pháp v th ch sách 54 4.3.2 Gi i pháp v công tác qu n lý 55 4.3.3 Gi i pháp k thu t 55 4.3.4 Gi i pháp tuyên truy n giáo d c 56 PH N K T LU N VÀ KI N NGH .58 5.1 K t lu n 58 5.2 Ki n ngh .59 DANH M C B NG B ng 2.1: T i l ng ch t nhi m q trình B ng 2.2: H s ô nhi m c a ph t công nghi p 11 ng ti n v n chuy n s d ng d u diesel 12 B ng 2.3: T i l ng b i t ph ng ti n v n chuy n 12 B ng 2.4: T i l ng n ng ch t ô nhi m ph B ng 2.5: H s ô nhi m c a ph B ng 2.6: M c n c a m t s ph ng ti n 13 ng ti n v n chuy n dùng d u diesel 13 ng ti n giao thông 13 B ng 2.7: M c n c a m t s máy móc cơng nghi p 14 B ng 2.8: M c n c a m t s công ngh s n xu t công nghi p 14 B ng 2.9: M c n sinh ho t c a ng B ng 3.1 M t s ch tiêu ph sinh ho t, n c ao h ng pháp phân tích ch t l a bàn Ph B ng 4.1 : Tình hình s d ng i 15 ng n c th i ng Quang Trung 34 t t i ph ng Quang Trung thành ph Thái Nguyên, t nh Thái Nguyên n m 2014 37 B ng 4.2 K t qu phân tích m t s ch tiêu m u n c m t a bàn nghiên c u 43 B ng 4.3 K t qu phân tích m t s ch tiêu n c gi ng a bàn nghiên c u 44 B ng 4.4 K t qu phân tích m t s ch tiêu n c th i sinh ho t B ng 4.5 Ngu n n B ng 4.6 K t qu a bàn nghiên c u 45 c s d ng cho m c ích sinh ho t qua ý ki n ng ánh giá ch t l B ng 4.7 Th ng kê n i ng n ngu n n B ng 4.8 Ngu n ti p nh n n c qua ph ng v n ng i dân 46 i dân 44 c th i sau s d ng c a h dân 48 c th i t nhà v sinh c a h gia ình 49 B ng 4.9 T l h gia ình hình th c B ng 4.10 Nh n th c c a ng rác 50 i dân vi c phân lo i , thu gom, x lý rác th i sinh ho t 51 B ng 4.11 Hi n tr ng ô nhi m ti ng n 51 B ng 4.12 Hi n tr ng s d ng ch t B ng 4.13 Th c tr ng ng i dân tìm hi u ch B ng 4.14 S tham gia c a ng ch ng trình V sinh mơi tr t c a ph i dân ng Quang Trung 48 ng trình b o v mơi tr ng 53 iv i ng 54 DANH M C HÌNH Hình 1.1 : M c Hình 4.1: B n b c ioxit cacbon t ng qu c gia 23 ph ng Quang Trung Thành ph Thái Nguyên 35 Ph n M U 1.1.Tính c p thi t c a v n tn hi n c ta ang phát tri n m nh Trong trình cơng nghi p hóa i hóa s m c a n n kinh t nhanh chóng làm thay ngành c a ngày tn h i nh p v i n i n n kinh t c a tn c th gi i ã c Cùng v i s phát tri n c a c th nhu c u v ch t l ng cu c s ng c a ng c nâng cao h n,Tuy nhiên song song v i trình phát tri n ó th ph i im tv iv n nghiêm tr ng v ch t l ng môi tr ng s ng S phát tri n n n kinh t m t cách m nh m nhanh chóng, ngành cơng nghi p n ng nguyên nhân d n tr i ng.Vi t Nam m t n công ngh tiên ti n c bi t n vi c ô nhi m mơi c ang phát tri n ó ch a có bi n pháp c ng nh gi m thi u kh n ng gây ô nhi m môi tr ng hay ch ng ô nhi m môi tr ng m t cách hi u qu nh t,do ó ngành công nghi p n ng n t m t s c ép l n c ta ang không khí , t,n c… n ch t l ng mơi tr ng Tình tr ng nhi m thành ph l n c ng nh khu công nghi p ang ngày nghiêm tr ng , ó v n tr ng y u c n c quan tâm hi n Hi n v i vi c h i nh p phát tri n kinh t v i n gi i,t nh Thái Nguyên d n phát tri n theo xu h t tr ng ngành công nghi p,d ch v ,th i tác n c th ng gi m t tr ng nông nghi p,t ng ng m i xây d ng,h p tác v i c xây d ng nên khu công nghi p l n quy mơ,vi c ó làm y nhanh q trình phát tri n c a ô th c ng nh q trình cơng nghi p hóa hi n i hóa a bàn t nh Thái Ngun Ngồi t nh Thái Nguyên n i t p trung c a tr ng V i s l Và Ph tr c a ng nhi u tr ng i h c cao ng Quang Trung m t ph ng i h c óng Ph m.Ph ng Quang Trung i h c,cao c phân b toàn t nh ng thu c Thành ph Thái Nguyên có nhi u a bàn ây n i i h c Thái Nguyên nh : Tr ng ng ng t m t s tr i h c Y D ng c, tr c thành l p c s tách xã i h c tr c thu c ng i h c S ng Quang c thành ph ng Ph Trung n m phía Tây c a Thành ph Thái Nguyên, giáp ph Th ơng, Ph phía B c Ph nghìn ng t ng ng ng Tân Th nh i, ph n 39 ng ng Quang Ph ng Quang phía Nam, Ph phái Tây.Dân s c a Ph ng ng Quang ng Hồng V n ng Quang Vinh phía ng Quang Trung 30 c chia thành 39 t dân s , ánh s c bi t ây n i ô th m i,các tr ng Quang Trung.Ph t tên theo th t t nhi u d án quan tr ng nh xây d ng khu i h c m i, khu du l ch ngh d ng khách s n cao c p Ngoài ây n i u m i giao thơng v i b n xe khách ga xe l a c ng m t khu trung tâm th ng m i l n c a Thành ph Thái Nguyên Do s gia t ng c a ho t ng kinh t xã h i, trình th hóa, c bi t s gia t ng dân s m t cách nhanh chóng sinh viên t t nh c ng nh m t s l ng l n nh p c t t nh khác vào ã tác tr ng c a ph ng ph i c d ng lên m t cách nhanh chóng nh ng ng n ng a kh c ph c gi m thi u ô nhi m ng Xu t phát t nh ng v n hi n tr ng ch t l tr ng môi c khâu v sinh nh vi c x lý ch t th i sinh ho t… Do ó c n a bi n pháp k p th i môi tr n ch t l i lao c bi t h n hi n nhu c u v phòng tr c a sinh viên t ng m nh nên h u nh dãy nhà tr không áp ng ng m nh m ng ng ng,Ban ch Nguyên,d ng môi tr t m quan tr ng c a công tác ánh giá ng, c s nhi m khoa Môi Tr is h hành nghiên c u nh t trí c a Ban giám hi u nhà ng-Tr ng i h c Nông Lâm Thái ng d n tr c ti p c a gi ng viên T.S D Ng c Thành, em ti n tài “ ánh giá hi n tr ng môi tr ng Ph ng Quang Trung Thành ph Thái Nguyên- T nh Thái Nguyên” 1.2: M c ích c a - tài: i u tra ánh giá môi tr ng ph Thái Nguyên- t nh Thái Nguyên c i t o lý môi tr ng t i 1.3 : M c tiêu c a tài: a ph t a bàn ph ó ng Quang Trung thành xu t gi i pháp qu n lý, b o v ng hi u qu - Tìm hi u i u ki n t nhiên kinh t - xã h i khu v c nghiên c u - ánh giá hi n tr ng môi tr ng ph ng Quang Trung - nh ng gi i pháp qu n lý, b o v c i t o môi tr i u ki n th c t 1.4 : ý ngh a c a a bàn ph ng phù h p v i ng Quang Trung tài 1.4.1 : Ý ngh a h c t p nghiên c u khoa h c: -V n d ng lý thuy t vào th c ti n,rèn luy n kh n ng t ng h p phân tích s li u - Nâng cao hi u bi t ,h c h i ki n th c th c t - Là i u ki n thu n l i cho vi c h c h i tích l y nh ng kinh nghi m tr ng 1.4.2: Ý ngh a th c ti n: - Ph n ánh hi n tr ng môi tr ng ph ng Quang Trung, thành ph Thái Nguyên -T o s li u làm c s cho công tác l p k ho ch xây d ng sách b o v môi tr ng k ho ch phát tri n kinh t xã h i - Nâng cao ch t l ng môi tr ng ph c v ng i dân PH N T NG QUAN TÀI LI U 2.1 C s lý lu n * Các khái ni m liên quan: Qu n lý môi tr ng: t ng h p bi n pháp, lu t pháp, sách kinh t , k thu t, xã h i thích h p nh m b o v ch t l ng môi tr ng s ng phát tri n b n v ng kinh t xã h i qu c gia Qu n lý môi tr ng m t ho t ng i u ch nh ho t ng c a ng k n ng i u ph i thông tin ng ng l nh v c qu n l x h i, có tác i d a s ti p c n có h th ng i v i v n i xu t phát t quan i m nh h ng, h mơi tr ng có liên quan n ng t i phát tri n b n v ng s d ng h p lý tài nguyên Qu n lý môi tr ng c th c hi n b ng t ng h p bi n pháp: lu t pháp, sách, kinh t , k thu t, cơng ngh , xã h i, v n hóa giáo d c Các bi n pháp có th v n an xen, ph i h p, tích h p v i tùy theo i u ki n c th c a t Môi tr ng: Môi tr bao quanh ng ng i, có nh h ng n i s ng, s n xu t, s t n t i, phát tri n c a i sinh v t (Lu t B o v môi tr * Thành ph n môi tr n ng bao g m y u t t nhiên v t ch t nhân t o ng, 2005) ng: Là y u t v t ch t t o thành môi tr ng nh t, c, khơng khí, âm thanh, ánh sáng, sinh v t, h sinh thái hình thái v t ch t khác Ch c n ng c a môi tr ng: không gian s ng c a ng i lồi sinh v t - Mơi tr ng n i cung c p ngu n tài nguyên c n thi t cho s n xu t c a ng - Môi tr s ng ho t i s ng i ng n i ch a ng ph th i ng i t o ho t ng ng s n xu t - Ch c n ng gi m nh tác sinh v t trái t ng có h i c a thiên nhiên t i ng i 51 B ng 4.10 Nh n th c c a ng i dân vi c phân lo i , thu gom, x lý rác th i sinh ho t ánh giá vi c phân lo i rác S phi u tr l i T l (%) S n sàng phân lo i rác 52 52 Phân lo i n u 38 38 10 10 100 100 c gi m phí v sinh Khơng tham gia cho m t th i gian T ng (Ngu n : S li u i u tra h dân 2014 ) l Qua b ng 4.10 ta th y ý th c phân lo i rác c a ng i dân ch a c cao, ng ng i phân lo i rác n u c gi m phí khơng phân lo i chi m g n m t n a t ng s ( 48% ) Nh ng 52 % l i s n sàng tham gia phân lo i, ý th c c a ng i dân v v n b o v môi tr ng c nâng cao h n Vi c phân lo i rác hiên c coi bi n pháp b c u c a m t quy trình tu n hồn rác hi u qu Theo k t qu i u tra có th kh ng nh ng i dân ý th c nh h ng c a rác th i sinh ho t không c s lý s nh h ng t i môi tr ng B o v môi tr ng ang s ng c ng b o v s c kh e c a h t ng lai cháu sau 4.2.4 Hi n tr ng ti ng n Thơng qua i u tra h dân có n 79% h dân b nh h ng b i ti ng n t i a bàn ph ng Quang Trung Còn 29% l i b khơng b nh h ng ho c nh h ng nh Thông qua b ng 4.9 h u h t ô nhi m ti ng n t i a bàn ph ng Quang Trung nh h ng c a ph ng ti n giao thông gây nên Nên a ph n m c nh h ng c a ti ng òn ch lo i bình th ng ho c nh B ng 4.11 Hi n tr ng ô nhi m ti ng n Ô nhi m ti ng n S phi u tr l i T l (%) 50 36,71 13 16,46 Ti ng n nh 16 20,25 T ng 79 100 Bình th ng n (Ngu n : S li u i u tra h dân 2014 ) 52 Do t dân ph s c a ph nên b nh h ng tàu ng b i ti ng n n ng nh t Tàu v n chuy n hàng hóa chuyên ch i l i c a ng s ng c a ng ng Quang Trung n m c nh o n i ch y c ngày l n êm gây nh h i dân Chính quy n a ph ng ph ng nghiêm tr ng n i ng Quang Trung nên có bi n pháp kh c ph c hi u qu nh t 4.2.5 ánh giá hi n tr ng khơng khí c a ph Ph ng Quang Trung n i giao th ng Quang Trung ng buôn bán tr ng i m c a thành ph Thái Nguyên t nh Thái Nguyên M t lo i ph giao thông ã t ng lên k Ngu n th i t ho t thành m t nh ng ngu n gây ô nhi m bàn ph ng ti n c gi i tham gia ng giao thông v n t i ã tr i v i mơi tr ng khơng khí a ng Ngồi m t s h gia ình v n s d ng lo i b p c i than c ng góp ph n gây nhi m mơi tr ng khơng khí a bàn ph B ng 4.12 Hi n tr ng s d ng ch t t c a ph Lo i ch t t S phi u tr l i ng ng Quang Trung T l (%) Gas hóa l ng 59 59 Biogas 0 B pc i 3 B p than 4 S d ng Gas b p than 28 28 S d ng Gas b p c i 6 100 100 T ng (Ngu n : S li u i u tra h dân, 2014 ) Qua b ng 4.12 ta th y h u h t h gia ình d a bàn ph Trung ã s d ng Gá hóa l ng làm ch t S d ng b p c i b p than ch chi m s l ng Quang t s d ng ttrong sinh ho t chi m 59% ng nh 3% 4% Tuy nhiên s h gia ình ch n cách s d ng c Gas hóa l ng b p than v n chi m t l nhi u , chi m 53 28% S h s d ng c Gas hóa l ng b p c i ch chi m 6% Do ti t ki m ngu n kinh phí nên nhi u h ch n cách k t h p lo i ch t t v i ch y u t h gia ình xây d ng phòng tr ph c v nhu c u s ng h c t p c a sinh viên 4.2.6 Ng i dân tìm hi u ch B ng 4.13 Th c tr ng ng ng trình b o v mơi tr i dân tìm hi u ch Ngu n tìm hi u ch ng trình b o v mơi tr ng S phi u tr l i T l (%) Sách 7 Báo chí 17 17 ài, TV 21 21 14 14 23 23 6 3 4 2 1 2 100 100 b o v môi tr T c ng ng trình ng thơng qua ngu n ng ng ài phát a ph ng Các phong trào tuyên truy n c ng ài phát a ph ng c ng ài phát a ph ng ti vi ng Sách phong trào tuyên truy n c ng Các phong trào tuyên truy n c ng c ng Các phong trào tuyên truy n c ng t i ng a ph ng T ng ( Ngu n: s li u i u tra h dân, 2014 ) Ngu n thông tin v môi tr phát môi tr a ph ng r t ng mà ng ng, ti vi, báo chí c ng c ng hi u b o v môi tr i dân ti p c n ng K t qu c ch y u i u tra cho th y v n i dân quan tâm tích c c tham gia phong trào tìm ng 54 B ng 4.14 S tham gia c a ng ch Ph n h i c a ng Bình th i dân ng trình V sinh môi tr i dân ng S phi u tr l i ng iv i T l (%) 25 25 Tích c c 22 22 Không 53 53 T ng 100 100 ( Ngu n: S phi u i u tra h dân, 2014 ) Qua b ng 4.14 cho th y m t n a h dân tích tham gia phong trào v sinh môi tr ng ho c có tham gia Tuy nhiên 53% l i khơng có ý ki n tham gia hay khơng mu n tham gia vào ch ng i tham gia ch ph ng Quang Trung nên 4.3 ng trình v sinh môi tr ng trinh v sinh môi tr ng nâng cao l ng ng òi h i cán b quy n y m nh cơng tác tun truy n t i t ng h dân xu t m t s bi n pháp qu n lý , tuyên truy n cách th c gi m thi u ô nhi m môi tr ng a ph ng 4.3.1 Gi i pháp v th ch sách - Ban hành chín sách khuy n khích h gia ình tham gia th ng xuyên thu gom tiêu h y rác th i sinh ho t t i gia ình t i khu v c chung c a ph ng - L ng gép y u t môi tr xã h i, nâng cao ch t l ng cu c s ng c a ng - X ph t nghiêm kh c thác khoáng s n b o v môi tr quy nh c a pháp lu t ng ch ng trình, d án phát tri n kinh t i dân i v i c s vi ph m linh v c x th i, khai ng, th c hi n bi n pháp c i v i nh ng c s khai thác khống s n vi ph mkhơng có hành vi t giác th c hi n bi n pháp khác ph c môi tr - T o môi tr ng th c nh tranh lành m nh ng ch hành theo ng m i liên quan ng n vi c thu gom rác, tái ch rác th i y m nh công tác x lý rác th i sinh ho t.Ch ng h n nh 55 u tiên s n ph m có ngu n g c t rác th i không b mua phân bón s n xu t t rác s - ánh thu ho c gia ình c gi m giá mua h t gi ng u t thêm ngu n v n cho công tác b o v môi tr th i nói riêng ng nói chung, qu n lý rác vi c thu gom di n hi u qu h n 4.3.2 Gi i pháp v công tác qu n lý - T ng c - ng n ng l c chun mơn cho phòng ban có liên quan t o ngu n nhân l c vi n mơi tr ng, vi n có ch c ng t o i h c d i h c h qui, v a h c v a làm t o cán b k thu t ch t l ng cao v công ngh môi tr ng, kinh t môi tr ng tin h c môi tr ng, nghiên c u khoa h c ng d ng ti n b khoa h c công ngh , t v n d ch v khoa h c công ngh l nh v c môi tr - Xây d ng k ho c ch ni m có liên quan n môi tr + Ngày môi tr ng phát tri n b n v ng o, t ch c tri n khai th c hi n t t ngày l k ng nh : ng th gi i 5/6 + Tu n l qu c gia n c s ch v sinh môi tr ng 4.3.3 Gi i pháp k thu t i v i h gia ình s d ng n xuyên ch t l ng n N n ng c c c máy: c máy n c c x lý c máy có th b nhi m b n nhà máy hay ng d n n m b o v sinh s d ng n - Ch a n kh trùng có cn tr m c p n c, s c x lý n c c l ng c n bay h i ch t c khơng có mùi u ng Có th dùng viên kh khu n cho vào lu ho c téc ch a n sau ó cho n c nhiên c máy, h gia ình c n: c máy lu, b , téc làm cho n - un sôi *N c ki m tra th c máy c n ph i có bi n pháp x lý s ch h n ngu n n t i ây v n có mùi clo b v n *N c máy yêu c u c vào bình l c u ng c gi ng khoan s d ng cho sinh ho t: c m b o ti t trùng, 56 Gi ng khoan gi ng Ngu n n c khoan xu ng t l y ngu n n ct n c ng m c l y t gi ng khoan có u i m vi khu n gây b nh nh ng n gi ng khoan th ng ch a nhièu ch t hòa tan làm gi m ch t l n u ng Có hai ph - Ph ng n c c sinh ho t ng pháp : ng pháp l ng : l y n c tr c ti p t ngu n n m t th i gian r i em dùng, tr c, l ng c n ng h p c n s d ng có th làm b ng cách t keo ho c kh phèn - Ph ng pháp l c: cho n c i qua v t li u cát ,s i, than v i hai lo i l c nhanh châm: + L c ch m: S d ng ph ng pháp l c dân gian, phù h p phát huy hi u qu cao V i công su t 500m3/ ngày êm + L c nhanh: Dùng cho quy mô c p n c t p trung l n c n h tr cơng o n x lý b ng hóa ch t, thi t b ph c v vi c r a l c s d ng i n n ng + L c RO * iv in c th i sinh ho t: Ng i dân c n ph ki m tra tu b t ho i, v i nh ng h gia ình ang chu n b xây d ng, quy n ph i u c u xây d ng cơng trình x lý n BASTAF ch t l c th i sinh ho t nh b ph t c i ti n BAST hay ST-C, hay ng n c th i mb o u theo quy chu n hi n hành 4.3.4 Gi i pháp tuyên truy n giáo d c Các gi i pháp tuyên truy n giáo d c có t m quan tr ng r t l n công c a m i chi n l i v i s thành c phát tri n Tuyên truy n gi o d c nh m m c ích sau: - Nâng cao hi u bi t c a ng i dân v v n b o v môi tr ng - Phát huy n i l c , nâng cao lòng t nguy n óng góp tài xây d ng khu x lý rác th i sinh ho t - Khuy n khích nâng cao vi c d n d p v sinh môi tr - Nâng cao hi u bi t c a ng Ho t i dân v m i uan h s c kh e v i môi tr ng tuyên truy n giáo d c Tuyên truy n giáo d c ph i truy n giáo d c ng u ph i c th c hi n c th c hi n qui mô r ng ng t t c c p ho t ng tuyên t hi u qu cao h n c n có s tham gia óng góp c a b , ngành toàn th c quan t ch c xã h i 57 H i Liên hi p ph n a Vi t Nam B Nông nghi p Phát tri n nơng thơn l c l ng nòng c t công tác Thong tin , giáo d c tuyên truy n B Nông ngi p Phát tri n nông thôn ch u trách nhi m l ng gép ho t ng thông tin, giáo d c v i ho t ng khác c a chi n l c nh : Công ngh k thu t., t ch c phát tri n ngu n nhân l c Ngoài vi c tr c ti p tuyên truy n cho ng nh t.Tuy nhiên c n ph i phân lo i bi n pháp, ph ng th c truy n c a t ng ng it Công tác thông tin it quán l c h u l i s ng, sinh ho t n gi gìn v sinh cơng c ng ng truy n thông, nh m t phù h p v i trình i chúng c n nh ng ki n th c b o v môi tr i dân v n quan tr ng c trì th c a ng ng ho t a a nh ng , kh n ng nh n th c ng xuyên, xóa b d n t p i dân Tuyên truy n, ph bi n ng s n xu t, ch n nuôi gia súc, 58 Ph n K T LU N VÀ KI N NGH 5.1 K t lu n Trong trình i u tra kh o sát v hi n tr ng ô nhi m môi tr a bàn ph Nguyên, rút ng Quang Trung, thành ph Thái Nguyên, t nh Thái c s k t lu n nh sau; Vi c s d ng n n c sinh ho t a bàn ph ng Quang Trung ch y u c máy chi m 56%,có m t s h gia ình s d ng c n gi ng khoan ti t ki m ch phí, s h gia ình dùng n k S h gia ình s d ng thi t b l c lên v sinh n dùng b l c mà tr c ti p b m n c lên dùng Các ph c s ch không ng pháp l c c áp d ng l c cát th công lo i máy l c n qu phân tích ch t l ng n c c a ng c n 70% nhiên v n 30% nv n ng c máy n c gi ng khơng h gia ình ch a quan tâm nhi u th ng i dân v n c c.Qua k t m b o, ch a có d u hi u b nhi m V n n c th i a bàn ph ng, m t s h gia ình v n th i n th i ao h ( chi m 4%)hay cho ch y ng m xu ng nh t nhi t th i c a ph t 16% gây mùi th i khơng khí lên cao Qua k t qu phân tích t m u n ng Quang Trung hàm l h n l n, t ng ch t r n l ng BOD5 v l ng (TSS) cao g n g p l n, thành ph n 326,8 mg/l K t qu th hi n hi n tr ng ch t l i dân ph L ng ang có xu h ng rác th i ch y u c a ph d ch v , L c t tiêu chu n cho phép Phosphat, Nitrat cao g p kho ng l n, ch tiêu COD thu ng c ng n c r t cao t i c th i sinh ho t c a ng gây ô nhi m môi tr ng ng Quang Trung sinh ho t ng rác trung bình th i h ng ngày c a h dân không nhi u h u h t ng i dân ã có ý th c rác úng n i quy nh, rác bãi rác 59 th i chung thu gom rác theo d ch v , s h gia ình quy nh chi m m t l rác không úng n i ng r t nh ch chi m 7% S h gia ình s d ng phân bón thu c tr sâu không nhi u h u h t h gia ình t i ây ã chuy n qua hình th c kinh doanh khác nh bn bán hay chuy n qua làm d ch v ph c v nhu c u sông c a ng dân c bi t m t l trung nhi u tr ng l n sinh viên, ph ng i h c, cao i ng Quang Trung n i t p ng trung h c c a thành ph Thái Nguyên Công tác tuyên truy n giáo d c v sinh môi tr ph ng ã c tr ng Ngu n tin v môi tr ng a bàn i dân c ti p ng mà ng c n r t nhi u phong phú qua loa ài, tivi, báo chí hay qua loa phát c a ph ng 5.2 Ki n ngh công tác b o v mơi tr có hi u qu , em xin Chính quy n tr v n ng c th c hi n m t cách a m t s ki n ngh sau; a ph ng nên quan tâm tr ng nv n ng b ng nhi u hình th c, ó có vi c t ch c ch ng ng bu i h c v môi tr ng ph môi ng trình i dân tham gia nh : d n v sinh khu ph , t ch c tr ng xanh n i công c ng, tuyên truy n h ph a bàn xã ng ng có h ng ng ng “Gi Trái t“ T ch c i dân ph n ánh v tình tr ng mơi tr ng c a ng gi i quy t k p th i M r ng nghiên c u v v n ô nhi m môi tr ng trình th hóa gây ra, l y ó làm c s cho bi n pháp, công tác qu n lý ngh UBND ph ng Quang Trung nên s m thêm trang thi t b thùng ch a rác n c th i riêng hai bên u t thêm kinh phí t n i cơng c ng, nên có c ng ng dân sinh tránh tình tr ng c ng th i n ho t c a t ng h dân dùng chung v i h th ng n sơng, su i làm nhi m môi tr ng n mua c m a, c sinh c Áp d ng ph bi n công khai vi c áp d ng công c kinh t b o v môi tr ng, khuy n khích ng i dân tham gia 60 TÀI LI U THAM KH O I: TÀI LI U TI NG VI T 1: Lu t B o V Môi Tr ng n m 2005 2: Hoàng V n Hùng- giáo trình nhi m mơi tr ng-tr ng i h c Nơng Lâm Thái Ngun 3: Giáo trình nhi m môi tr ng- tr ng i h c Nông Lâm - Thái Nguyên 4: ánh giá ngu n n c, khơng khí nhi m 6: C c qu n tr thông tin n ng l 8: y ban nhân dân ph t c a WHO 1993 ng ng Quang Trung 9: S li u i u tra h dân II: TÀI LI U T INTERNET 10:(http://www.khoahoc.com.vn/doisong/moi-truong/tham-hoa/12188_ 10-thanh-pho-o-nhiem-nhat-the-gioi.aspx 11:(http://www.nguoiduatin.vn/hien-trang-moi-truong-viet-nam-vanhung-loi-bao-dong-a87789.html) PHI U I U TRA ÁNH GIÁ CH T L NG MÔI TR NG I THÔNG TIN CHUNG H tên : Ngh nghi p: .Tu i Gi i tính Dân t c Trình a ch : , ph v n hóa ng Quang Trung, thành ph Thái Nguyên, t nh Thái Nguyên II THÔNG TIN PH NG V N Hi n nay, ngu n n N c gia ình ang s d ng là: c máy Gi ng khoan Gi ng sâu .m sâu m Ngu n khác (ao, sông,su i) N u gi ng hay gi ng khoan gi ng cách nhà tiêu, chu ng tr i ch n nuôi mét? Ngu n n c dùng cho sinh ho t có c l c qua thi t b ho c h th ng l c: Không Ngu n n Có, theo ph ng pháp c gia ình s d ng hi n cho n u ng có v n Khơng có Mùi V Khác Gia ình Ông (Bà) hi n có: C ng th i có n p y (ng m) Khơng có c ng th i khác C ng th i l thiên Lo i không? c th i c a gia ình N vào: C ng th i chung c a làng/xã Th i vào ao, h 7.Trong gia ình Anh (Ch ) lo i rác th i ý ki n khác c t o trung bình m t ngày c tính kho ng: < 5kg - 20kg > 20kg Khác Trong ó: T sinh ho t (rau, th c Làng ngh , ti u th công ph m) .% Ho t nghi p .% ng nông D ch v .% nghi p % Gia ình Ông (Bà) hi n có: H rác riêng rác rác tu n i bãi rác chung c thu gom rác theo h p ng d ch v N u c phát ng vi c phân lo i rác t i ngu n, Ơng (bà) có s n sàng tham gia: S n sàng N u c gi m phí v sinh Không tham gia m t th i gian 10 Ki u nhà v sinh gia ình Ơng (Bà) ang s d ng là: Khơng có Nhà v sinh t ho i H xí hai ng n H xí t Lo i khác 11 Nhà v sinh chu ng ch n nuôi gia súc c a gia ình Ơng (Bà) t cách xa khu nhà nh th nào? Nhà v sinh tách riêng nh ng chu ng tr i li n k khu nhà c Chu ng tr i tách riêng nh ng nhà v sinh li n k khu nhà C nhà v sinh chu ng tr i u li n k khu nhà C nhà v sinh chu ng tr i u tách riêng kh i khu nhà 12 N c th i t nhà v sinh C ng th i chung c a Ng m xu ng c th i vào: a ph ng B t ho i Ao làng t N i khác 13 Gia ình ơng, bà s d ng ch t Gas hóa l ng t lo i nào? B pc i Biogas B p than 14 Xung quanh nhà ơng bà có c s s n xu t ho c nhân t gây ti ng n không? Khơng R t n t nh Có 15 Ơng bà c m nh n th y m c Nh Bình th ng nh h ng c a ti ng n nh th nào? R t n 16 Gia ình ơng (bà) s d ng lo i phân bón tyrong s n xu t nơng nghi p phân hóa h c Phân vi sinh Phân b c/ Phân t i Phân chu ng hoai m c 17.Gia ình có s d ng thu c b o v th c v t( BVTV) s n xu t nông nghi p khơng? Khơng Có 18.V thc b o v th c v t, phân bón hóa h c,sau s d ng c x lý nh th nào? V t t i ch V t vào h rác chung, 19 a ph Thu gom x lý riêng t ho c chôn ng ã x y s c liên quan nh kì nh rác thơng th n mơi tr ng ng ch a?( cháy n , rò r ch t th i) Khơng 20 Gia ình Ơng (Bà) có nh n có m t l n) Có, ngun nhân t c thơng tin v VSMT hay khơng? (n u Có(bao nhiêu l n tháng) Khơng 21 Ơng (Bà) nh n thông tin VSMT t ngu n nào? Sách ài, Tivi Báo chí ài phát a ph 22 S tham gia c a ng Không ng ng Các phong trào tuyên truy n c i dân Bình th T c ng i v i ch ng ng ng trình VSMT này? Tích c c 23 Ơng (bà) c m th y hi n tr ng môi tr ng ây nh th nào? Môi tr ng t: Mơi tr ng n Mơi tr ng khơng khí: c: 24.Theo Ông (bà) c i thi n i u ki n VSMT khu v c, c n ph i thay iv ? Nh n th c Thu gom ch t th i Qu n lý nhà n c Khác 25 Ông (bà) hi u th môi tr ng: 26 môi tr ng lành h n, theo Ông (bà) c n ph i làm gì? 27 Ý ki n, ki n ngh xu t: Xin chân thành c m n! Ng i tham gia Ng i ph ng v n Lê Th Bích Ng c ... viên – T.S D Ng c Thành, em ti n tài “ ánh giá hi n tr ng môi tr ng Ph ng Quang Trung – Thành ph Thái Nguyên- T nh Thái Nguyên 1.2: M c ích c a - tài: i u tra ánh giá môi tr ng ph Thái Nguyên- ... thu n l i khó kh n c a ph ng Quang Trung 42 4.2 ánh giá hi n tr ng môi tr ng Quang Trung, ng t i ph thành ph Thái Nguyên , t nh Thái Nguyên 43 4.2.1 ánh giá ch t l ng i dân t i ph... u ki n t nhiên kinh t - xã h i c a Ph ng Quang Trung Thành ph Thái Nguyên 35 4.1.1 i u ki n t nhiên c a Ph ng Quang Trung – Thành ph Thái Nguyên 35 4.1.2 i u ki n kinh t xã h i:
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá hiện trạng môi trường phường Quang Trung – thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp), Đánh giá hiện trạng môi trường phường Quang Trung – thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay