Đánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn xã Phương Thiện Thành Phố Hà Giang Tỉnh Hà Giang giai đoạn 2011 – 2014 (Khóa luận tốt nghiệp)

57 14 0
  • Loading ...
1/57 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/03/2018, 07:56

Đánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn xã Phương Thiện Thành Phố Hà Giang Tỉnh Hà Giang giai đoạn 2011 – 2014.Đánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn xã Phương Thiện Thành Phố Hà Giang Tỉnh Hà Giang giai đoạn 2011 – 2014.Đánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn xã Phương Thiện Thành Phố Hà Giang Tỉnh Hà Giang giai đoạn 2011 – 2014.Đánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn xã Phương Thiện Thành Phố Hà Giang Tỉnh Hà Giang giai đoạn 2011 – 2014.Đánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn xã Phương Thiện Thành Phố Hà Giang Tỉnh Hà Giang giai đoạn 2011 – 2014.Đánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn xã Phương Thiện Thành Phố Hà Giang Tỉnh Hà Giang giai đoạn 2011 – 2014.Đánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn xã Phương Thiện Thành Phố Hà Giang Tỉnh Hà Giang giai đoạn 2011 – 2014.Đánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn xã Phương Thiện Thành Phố Hà Giang Tỉnh Hà Giang giai đoạn 2011 – 2014. I H C THÁI NGUYÊN I H C NÔNG LÂM C tài: N QUY N S D N, THÀNH PH T T GIANG, N 2011 2014" KHOÁ LU N T T NGHI P H o : Chính quy Chuyên ngành : Qu Khoa : Qu n lý tài nguyên Khóa h c : 2011 - 2015 THÁI NGUYÊN 2015 I H C THÁI NGUYÊN I H C NÔNG LÂM C tài: N QUY N S D N, THÀNH PH T NH T GIANG, N 2011 2014" KHOÁ LU N T T NGHI P H o : Chính quy Chuyên ngành : Qu Khoa : Qu n lý tài nguyên L p : K43 - Khóa h c : 2011 - 2015 Gi - N02 ng d n THÁI NGUYÊN Thanh Th y 2015 i L IC M Th c t p t t nghi p th i gian quan tr ng vi c h hành, lý lu i th c ti n c i ih ng ih th ng hóa l i ki n th t c ki m nghi m l i chúng th c t n ki n th c Em xin chân thành c i h c Nông Lâm Thái Nguyên, Ban ch nhi m khoa Qu n lý Tài nguyên, th y giáo, cô u ki em trình h c t p t Em xin chân thành c T ng n Thanh Th y tình ch b o em làm t t khóa lu n Em xin g i l i c i cô chú, anh ch i UBND em th i gian th c tâp c k t qu l nc s ng viên vô to i thân b n bè c b n thân th i gian có h n nên khóa lu n c a em khơng tránh kh i nh ng thi u xót Em r t mong nh c a th y, cô giáo b c ý ki khóa lu n t t nghi p c c hoàn thi Em xin chân thành c ! Sinh viên c ii DANH M C CÁC B NG Trang B ng 4.1 Hi n tr ng s d n, thành ph Giang, t nh Giang 31 B ng 4.2 Tình hình bi n, thành ph Giang, T n 2011 2014 32 B ng 4.3 K t qu chuy i quy n s d tt n n 2011 2014 34 B ng 4.4 K t qu chuy ng quy n s d tt n giai o n 2011 2014 35 B ng 4.5 K t qu t ng cho quy n s d tt n 2011 2014 36 B ng 4.6 K t qu th a k quy n s d tt n 2011 2014 37 B ng 4.7 K t qu th ch p b ng giá tr quy n s d Thi n 2011 2014 38 B ng 4.8 K t qu b o lãnh b ng giá tr quy n s d Thi B ng 4.10 K t qu chuy n quy n s d t theo c ng h p 41 t theo di n tích 42 n quy n s d s d t t n 2011 2014 39 B ng 4.9 K t qu chuy n quy n s d B t t t qua ý ki n c i t 43 iii DANH M C VI T T T CNH - : Cơng nghi p hóa - Hi i hóa : Gi y ch ng nh n quy n s d : Quy n s d TN - MT : Tài nguyên UBND : y ban nhân dân t ng t iv Trang 12 16 24 26 26 26 26 26 26 26 26 v 26 2014 26 26 26 26 26 27 27 27 - 28 28 30 31 31 32 2014 33 2014 33 2014 41 vi 43 43 43 44 44 4.5.2 44 45 45 45 46 47 PH c bi i sinh v uc u ki n t n t i, phát tri n c a t, thành ph n quan tr ng hàng ng s ng c trò quan tr ng vi c hình thành nên m t qu - h i sâu s c, nh y c m ph c t c xem m xu c qu n lý, n n t ng c bi t thu c s h u c ngu n v u quan tr phát tri n kinh t - h i c a m t qu c gia t v trí c v th i gian s d us n nh, tính gi i h n v khơng gian, tính vơ h n t, nh t lo thay th trình s n xu u có th i tài ngun khơng tái t o n m nhóm tài nguyên h n ch c a Vi t Nam, ngu n tài nguyên có gi i h n v s ng, v trí c nh không gian, không th di chuy n c theo ý mu n ch quan c m ban hành hoàn thi n b n pháp lu qu n lý tài nguyên quý giá này: c th n quy n s d quy n l ho nc ng di nhi u hình th d is d tm n lu i n quy n s i, b sung lu c ng v v chuy n quy n s nh ch t ch c th v s hình th c chuy n quy n trình t th t c chuy n quy chuy n quy n n t n t , th t c th c hi n chúng, trình th c ph c nh ng t n t i c a lu d t m t nh m t cách có h th ng v hình th c chuy n quy hi n s a t Chuy n quy n s d ng xuyên liên t c t ng.Tuy nhiên ch t m t nh ng ng v n công tác Xu t phát t nh ng v c s nh t trí c a ban giám hi u nhà ng, ban ch nhi m khoa Qu is i H c Nông Lâm ng d n c a th n hành th c hi Thanh Th y , em tài: a bàn n quy n s d t n, Thành Ph Giang, T nh Giang giai n 2011 2014 n quy n s d Thi n, Thành Ph Giang, T nh Giang giai c nh ng k t qu công tác chuy n quy n s d n 2011 ng 2014 Nh m c nh ng h n ch t n t i t t i xu t nh ng gi i pháp nh m nâng cao hi u qu công tác qu ph c nh ng t n t a bàn P cv c - N m ch c lu tác chuy n quy n s d n pháp lu n công t - Thu th p thông tin - s li u - tài li u m t cách có khoa h c v công tác chuy n quy n s d t - n l i công tác chuy n quy n s d t - C n có s ph i h p ch t ch gi a cán b ki m tra cán b liên ngành nh m phát hi n nh ng nguyên nhân sai xót chuyên môn m u ch nh h p lý nh t - h c t p: Giúp sinh viên ti p c n v i công vi c th c t t m áp d c ki n th c h c nhà 35 n , sau Lu i 2009, ho ng chuy a bàn di K t qu chuy 2014 i có hi u l c s a i ng n 2011 c th hi n qua b ng 4.4 2014 H Hoàn thành2011 2012 2013 2014 T ng 0 0 ) T l (%) hoàn thành 0,00 0.00 100,00 100,00 100,00 0 473 1352 1825 Di n tích (m2) Hoàn T l (%) thành hoàn thành 0,00 0.0 473 100,00 1352 100,00 1825 100,00 (Ngu n s li u: Phòng TN&M T TP Giang) 2014 n 2011 2014 a bàn ng h p cho thuê hay cho thuê l kinh doanh, s n xu t c a h có ho ng t vài h kinh doanh v a nh chuyên kinh doanh hàng t p hố, nên khơng có nhu c s n xu t kinh doanh n khơng có 2014 t hay thuê l i 36 K t qu t i n 2011 2014 b ng 4.5 2014 ký Di n tích (m2) H ) Hồn thành T l (%) hoàn thành Hoàn thành T l (%) hoàn thành 2011 1 100,00 360 360 100,00 2012 5 100,00 931 931 100,00 2013 3 100,00 583 583 100,00 2014 7 100,00 1316 1316 100,00 T ng 16 16 100,00 3190 3190 100,00 (Ngu n s li u Phòng TN&MT TP Giang) Qua s li có 16 c cho th y t tồn i di n tích 3190 m2 t t c ng h ng h p t u c a b m cho Có th n 2011 2014 ho có nhi u chuy n bi n, s ng t i dân tham gia ho a v n ng t ng cho n T Lu r i s d ng r t tài s Vì v y, quy n ch y K t qu c th a nh nh c a pháp lu t T c bi is d t có quy th a k nh c a B Lu t dân s v th a k th a k i n 2011 2014 c th hi n t i b ng 4.6 37 2014 H Hoàn thành2011 2012 2013 2014 T ng 13 17 22 60 13 17 22 60 Di n tích (m2) ) T l (%) hồn thành 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Hoàn thành 12879 9593 16943 22854 62269 T l (%) hoàn thành 12879 9593 16943 22854 62269 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 (Ngu n s li Phòng TN&MT TP Giang) Qua k t qu b ng 4.6 cho ta th h n tích 12879m2 9593m2 1trên tồn v i s có 08 h n tích i di n tích 16943m2 có 17 h có 22 h v i di n tích 22854m2 C 100% s ng h i tr v c hi c k t qu th tác chuy n quy n s d th a k i hình th c th a k Q i ta mu thân m t Lu t pháp ban hành lu nguy n c quan h t y t có Lu t i dân a th a k m t ho ut ty ng 13 r l i tài s n c i i b o v quy n l i b o v t Tuy nhiên v b n ch t th a k m t d ng c bi t, mang tính dân s nhi u v gi i quy t th c hi nh y c m nên th i gian i hình th c chuy n quy n khác 2014 t th tài s n không th thi u g n ch t v i cu c s ng c i Lu i ch ng t t quan tr ng, giá tr 38 c a ngày to l n, nh n phát tri h c - h s d ng làm nhà , m t b ng s n xu t kinh doanh s n xu cs d giá tr c th ch p l y v n làm n K t qu th ch p b ng giá tr 2014 t b c c a khoa i n 2011 c th hi n qua b 2014 H Di n tích (m2) ) 2011 6 T l (%) hồn thành 100,00 2012 12 12 100,00 33838 33838 100,00 2013 19 19 100,00 54833 54833 100,00 2014 16 16 100,00 45837 45837 100,00 T ng 42 42 100,00 152161 152161 100,00 Hoàn thành ký Hoàn thành T l (%) hoàn thành 17653 17653 100,00 (Ngu n s li u: Phòng TN&MT TP Giang ) Qua s li u thu th c ta th y ho a bàn n ng th ch p b ng giá tr ng ch y u th ch i dân có nhu c u v v doanh làm th t ng t l ng h 33838m2 1, 2012, 2013, 2014 ta ch p c a ngày m n tích 17653m2 3cao nh t v i 16 h c t 100% t t c h u hoàn thành th t c So sánh gi th y s n xu t kinh th ch p t i ngân hàng t chuy n quy n v i s t , v i 06 h 12 h n tích 54833m2 l i gi m v i 16h 45837m di u ch ng t phát tri n kinh t a bàn r i dân tr ng n tích c 39 2014 K t qu b o lãnh b ng giá tr 2010 2014 c th hi i n n i b ng 4.8 2014 H Di n tích (m2) ) Hoàn thành T l (%) hoàn thành Hoàn T l (%) thành hoàn thành 2011 0 0 0 2012 0 0 0 2013 2 100,00 574 574 100,00 2014 5 100,00 1562 1562 100,00 T ng 7 100,00 2136 2136 100,00 (Ngu n s li u: Phòng TN&MT TP Giang ) bàn 2014 Quy n góp v n b ng giá tr is d coi giá tr t tài s n dân s c bi t có quy n góp v n v i i khác, h p tác s n xu t kinh doanh Viêc góp v n có th x y gi a hai hay nhi ho Hình th c t i tác r i tác có th t, góp ti n ng, công ngh i cho s n xu t hàng hố phát tri tác có th phát huy s c m nh riêng c a mình, t thu n ng th i c m nh t ng h p, d dàng nâng cao hi u qu s n xu t, kinh doanh nói chung Tuy nhiên, k t Lu quy n v i có hi u l c hình th c chuy n c phát tri n 40 a bàn Phu hi n t i v ng h ký góp v n b ng giá tr s n xu u h t ho a bàn n hình th c góp v n b ng giá tr bi t v v ng c bi n nhi u, s hi u r t h n ch Trong th i gian t i c p quy k ho ch c th nh C n tuyên truy ng y s hi u bi t c a ho m r ng hi u bi t c ng t i dân v , th t c c a hình th c góp v n b ng giá tr 43 4.4.1 Công tác chuy pháp lu t mb ng nhu c b c l nhi u y u kém, thi i dân cán b trình th c hi n th t c c n thi t 4.4.2 STT (%) (%) 30 100,00 0,00 14 46,66 16 53,34 10 33,33 0,00 17 56,66 0,00 10,00 0,00 24 80,00 20,00 19 63,33 11 36,67 ng m c g p ph i vi c th c hi n chuy n quy n s d t: - nh h chuy n quy n - Ghi h - Ph s a l i nhi u l n i nhi u l c gi i quy t K t qu chuy n quy n s d c tr l ih n c tham gia bu i tuyên truy n v 44 pháp lu t cho dân c thông báo trình gi i quy t h chuyên môn phát hi n h 73,33 26,67 28 93,33 7,67 25 83,33 16,67 sai sót c cán b chuyê ng d n làm th t c chuy n quy n s d Hài lòng v 22 t , hành vi c a cán b chuyên môn th c hi n chuy n quy n s d tt (Ngu n: S li 1/500 th ng b v i t l 1/1000 Vì v y, t t c th b c qu n lý a h th ng h a Cán b ph i h p ch t ch v i cán b qu Giang a bàn cs c ng TP ng d n v nghi p v , chuyên môn, tr c ti p l p h quy n s d -S a có s c a huy n t o s th ng nh t n m ch c m i ho - u tra) t theo b n a i c a b ph n ti p nh n tr k t qu (m t c giúp công tác ti p nh n tr k t qu , công vi n c gi i quy t t hi u qu V ngu n nhân l c: cán b cơng vi c nhi u a ch i, kh ng 45 Vi c th c hi n pháp lu m i Lu ng d n, b m tr quy n s d t nên ho ng chuy n t g p nhi u h n ch - S am hi u c i dân v pháp lu t nhi u y u Và m t t n t n nh t cơng tác chuy n v t v th i gian th c hi n hình th c so v i quy nh c a Pháp lu - nh i dân i dân ch m tr vi c th c hi - Cán b t ch - Do cán b v th t c a ch có m khơng tránh kh i nh i mà công vi c l i nhi u nên nt i v i cán b tài y a xã: Nên t ch c bu i t p hu b o cán nghi p v q trình th c hi n cơng vi c c giúp cán b Phòng Tài ngun Mơi ns d t th c hi n công vi t hi u qu iv i dân: Tuyên truy n r ng rãi pháp lu dân nh m thông hi u nh nh c a ho chung công tác chuy n quy n s d i ng qu c nói t nói riêng Ph bi i dân v th i gian th c hi n, trình t th t c c n thi t tham gia vào hình th c chuy n quy n s d t Ch th t c theo nhu c u c a h nh m tránh vi c ph c i nhi u l n làm 46 K t qu v chuy n quy n s d tt li u th c p cho th y: Trong hình th c chuy n quy n s d t có 02 hình th c cho thuê, cho thuê l i góp v n b ng giá tr quy n s d ng h t khơng có ng h hi c , th t c Hình th c chuy i quy n s d t có 48 ng h i di n tích 25269 m2 Hình th c chuy ng quy n s d t có 07 ng h 1825 m2 v i di Hình th c t ng cho quy n s d t có 16 ng h p v i di n tích 3190 m2 Hình th c th a k quy n s d t có 60 ng h i t ng di n tích 62269 m2 Hình th c th ch p quy n s d t có 53 h i di n tích 152161 m2 Hình th c b o lãnh có 07 Cơng tác chuy n quy n s d bi t c i dân cán b Công tác chuy pháp lu ng nhu c i di n tích 2136 m2 ng h t t i n qua s hi u a cho th y: t mb i b c l nhi u y u kém, thi trình th c hi n th t c c n thi t i dân cán b 47 Bên c n th c c i dân có h n, n cho th i gian th c hi n th t c kéo dà i dân v n th c hi n trao tay v i c, cán b không th c p nh t thông tin m c, v y công tác qu n p r t nhi s li tác qu u tra, thu th th c hi n t t công cv n quy n s d ng t nói riêng kh c ph c nh n ch t n t i, tơi có m t s ngh n lý ph i am hi u sâu r ng v pháp lu t nói chung s hi u bi t v hình th c chuy n quy n s d công tác qu M r t nói riêng nh m cv bi n, tuyên truy n pháp lu n hi u bi t v pháp lu t tham gia hình th c chuy n quy n s d Có k ho ch xây d ng b t ng nghi p v a nh chun mơn ng xun t ch c t p hu n nh m t ki n, h c h i gi i quy t v C quy n s d m b o l i ích c t, khuy u ki n cho cán b iý ng m c công tác qu n lý i dân tham gia ho i th m quy n th c hi n chuy n quy n s d pháp lu t i ng chuy n c có nh c a 48 B -BTNMT v vi ng d n l p, ch nh lý qu n lý h a B -BTNMT v vi ng d n th c hi n m t s u c a Ngh -CP ngày 29/10/2004 c a Chính ph v thi hành Lu Chính ph (2004), Ngh -CP ngày 29/10/2004 v d n thi hành Lu ng Nguy n Kh ng pháp lu ih c Nông lâm Thái Nguyên Nghiên C i -M t vài v ng chuy v th ng quy n s d m có hi u l c c a h p t th m chuy n giao quy n s h u 06/11/2014 -16 n (2014), Báo cáo k t qu th c hi n nhi m v kinh t - - h UBND ng nhi m v 015 n (2013), Báo cáo thuy t minh s li u th t ng TP Giang (2014), báo cáo t ng k t 10 ng TP Giang (2014), s ký chuy 11 1, 2012, 2013, 2014 ng TP Giang (2014), s ký th a k 12 ng, t 1, 2012, 2013, 2014 ng TP Giang (2013), s ký th ch p, b o lãnh b ng giá tr 1, 2012, 2013, 2014 49 13 Qu c h i (2003), Lu 14 Quy nh s Qu c gia, N i -TTg ngày 22/6/2007 c a Th ban hành quy ch th c hi m tc ng Chính ph V/v m t c a liên thơng t i 15 ch 20/2011/TTLT-BTP-BTNMT c a B ng v vi d t, tài s n g n li n v ng d n vi t Tài ch p quy n s ... Ph Hà Giang, T nh Hà Giang giai n 2011 2014 n quy n s d Thi n, Thành Ph Hà Giang, T nh Hà Giang giai c nh ng k t qu công tác chuy n quy n s d n 2011 ng 2014 Nh m c nh ng h n ch t n t i t t i xã. .. K ho ch s 23/KH-UBND ngày 17/7/2013 c a UBND Thành Ph Hà Giang v vi c th c hi c, c p GC a bàn Thành Ph Hà Giang im nghi p l c h u thành m nh ng thành t c nh c có n n kinh t CNH- c t b c Cùng... 4.2 Tình hình bi n, thành ph Hà Giang, T n 2011 2014 32 B ng 4.3 K t qu chuy i quy n s d tt n n 2011 2014 34 B ng 4.4 K t qu chuy ng quy n s d tt n giai o n 2011 2014 35
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn xã Phương Thiện Thành Phố Hà Giang Tỉnh Hà Giang giai đoạn 2011 – 2014 (Khóa luận tốt nghiệp), Đánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn xã Phương Thiện Thành Phố Hà Giang Tỉnh Hà Giang giai đoạn 2011 – 2014 (Khóa luận tốt nghiệp)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay