Nghiên cứu giá đất bồi thường tại một số dự án trên địa bàn Thành Phố Thái Nguyên giai đoạn 2012 2014 (Khóa luận tốt nghiệp)

70 14 0
  • Loading ...
1/70 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/03/2018, 07:55

Nghiên cứu giá đất bồi thường tại một số dự án trên địa bàn Thành Phố Thái Nguyên giai đoạn 2012 2014 (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu giá đất bồi thường tại một số dự án trên địa bàn Thành Phố Thái Nguyên giai đoạn 2012 2014 (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu giá đất bồi thường tại một số dự án trên địa bàn Thành Phố Thái Nguyên giai đoạn 2012 2014 (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu giá đất bồi thường tại một số dự án trên địa bàn Thành Phố Thái Nguyên giai đoạn 2012 2014 (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu giá đất bồi thường tại một số dự án trên địa bàn Thành Phố Thái Nguyên giai đoạn 2012 2014 (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu giá đất bồi thường tại một số dự án trên địa bàn Thành Phố Thái Nguyên giai đoạn 2012 2014 (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu giá đất bồi thường tại một số dự án trên địa bàn Thành Phố Thái Nguyên giai đoạn 2012 2014 (Khóa luận tốt nghiệp) I H C THÁI NGUYÊN I H C NÔNG LÂM C NAM tài: NGHIÊN C TRÊN TB NG T I M T S A BÀN THÀNH PH N 2012 o 2014 IH C : Chính quy Chuyên ngành : Qu Khoa :Qu n lý tài nguyên L p : K43 Khóa h c : 2011 2015 Thái Nguyên ÁN THÁI NGUYÊN KHÓA LU N T T NGHI H D - N02 I H C THÁI NGUYÊN I H C NÔNG LÂM C NAM tài: NGHIÊN C TB NG T I M T S A BÀN THÀNH PH N 2012 Gi o 2014 IH C : Chính quy Chuyên ngành : Qu L p : K43 - Khoa : Qu n lý tài nguyên Khóa h c : 2011 2015 - N02 ng d n : ThS.Nông Thu Huy n Thái Nguyên ÁN THÁI NGUYÊN KHÓA LU N T T NGHI H D i L IC ng, th c hi i hành, lý lu n g n li n v i th c t châm: c quan tr ng giúp h c viên sinh viên trau d i ki n th c, c ng c b sung lý thuy t h c l p, h c sách v nh chun mơn c a Xu t phát t nguy n v ng b cs ch nhi m khoa Qu i h pc Nông Lâm - Thái Nguyên em c phân công v th c t p t i Trung tâm phát tri n qu t nh Thái Nguyên t thành ph Thái Nguyên, c k t qu em xin bày t lòng bi s c t i cô ThS.Nông Thu Huy n c ng ý c a Ban giám hi u, Ban i tr c ti ng d n khóa lu n t t nghi p t s nghi p giáo d yd ng Em xin g i l i c tâm phát tri n qu i chú, cô, anh ch i Trung t thành ph Thái Nguyên, t nh Thái Ngun nhi t tình em hồn thành t t k th c t p khóa lu n t t nghi p c a Trong su t th i gian th c t p làm khóa lu kinh nghi m th c t g ng h u ki n th c h n ch nên ch c ch n khơng tránh kh i thi u sót m khuy t Em r t mong th y giáo b khóa lu n c c hoàn thi Em xin chân thành c Sinh viên c Nam ii DANH M C CÁC B NG B tc B mc t 10 tc a t 11 B ng 2.3: T ng thu nh p, t ng chi phí m c thu nh p thu n túy bình quân c a t tr ng lúa h ng IV t i xã A 15 B ng 2.4: M t m ts B ng 2.5: Hình th m ts B ng 2.6: nh giá, ki B ng 2.7: Nguyên t B c 17 c 18 t nh giá m ts t m ts c 19 c 20 u dân t c c a thành ph Thái Nguyên 30 B ng 4.2: Hi n tr ng s d t c a Thành ph 33 B ng 4.3: Quy mô c a hai d án 36 B B nh t i hai d án 37 t th ng t i hai d án 38 B ng 4.6: M c chênh l ch gi nh c t th ng 39 B ng 4.7: M c giá b t nông nghi p t i d án 40 B ng 4.8: M c giá b t t i d án A 42 B ng 4.9: M c giá b t t i d án B 43 B ng 4.10: M c giá b B ng 4.11: K t qu t nông nghi p t i d án 45 u tra h dân khu v c gi i phóng m t b ng 46 iii DANH M C CÁC HÌNH Hình 4.1: Thi cơng t Hình 4.2: D 7B Túc Dun thành ph Thái Nguyên 35 ng Trung tâm thi t k th i trang TNG t ng , Thành ph Thái Nguyên 35 Hình 4.3: M chênh l ch gi Hình 4.4: M chênh l ch gi a giá b c giá th ng 40 t nông nghi p so v i giá nhà c c a hai d án 41 Hình 4.5: M chênh l ch gi a giá b t so v cc a hai d án 44 iv DANH M C CÁC T STT VI T T T TÊN VI T T T UBND y ban nhân dân Ngh Quy nh nh NQ Ngh quy t BTHT B CP Chính ph TP Thành ph GPMB Gi i phóng m t b ng 10 VD Ví d 11 KTXH Kinh t xã h i ng h tr 12 Quy n s d 13 H ng nhân dân 14 BTNMT B 15 BTC B Tài 16 TT 17 Ngh t ng nh v M CL C Trang PH N I: M 1.1 tv U 1.2 M u 1.2.1 M c tài 1.2.2 Yêu c u c tài 1.3 c th c ti n c tài c t p nghiên c u khoa h c .2 c ti n PH N 2: T NG QUAN TÀI LI U .4 pháp lý c tài nc c .4 n c a thành ph Thái Nguyên 2.2 Khái quát chung v t .5 2.2.1 Nguyên t t t c ti p p 13 u ki n ch t 16 t tính b ng m ts c th gi i Vi t Nam 17 t m ts t tính b 2.4 PH u ki cb NG, N c th gi i 17 ng Vi t Nam 20 ng b ng t i hai d án A&B 23 U 25 ng nghiên c u 25 3.2 Ph m vi nghiên c u 25 3.3 N i dung nghiên c u 25 vi u 25 3.4.1 p s li u 25 3.4.1 p s li u th c p 25 3.4.1 p s li p 26 th a 26 ng kê, phân tích, so sánh 26 26 PH N 4: K T QU NGHIÊN C U 27 u ki n t nhiên kinh t xã h i thành ph Thái Nguyên 27 u ki n t nhiên 27 4.1.1.1 V a lý 27 u ki a hình 27 4.1.1.3 Khí h u 28 4.1.1.4 Th 28 u ki n kinh t 4.1.2.1 xã h i 28 u ki n kinh t 28 u ki n xã h i 29 h t ng 30 u ki n t nhiên kinh t xã h i ng t i s d ng t c a thành ph Thái Nguyên 31 4.1.3.1 Thu n l i 31 32 4.2 Tình hình s d ng qu 4.2.1 Hi n tr ng s d 32 tc 32 4.2.2 Tình hình chung v cơng tác cơng tác qu c thu h c v d ng a bàn t nh Thái Nguyên 34 a bàn thành ph Thái Nguyên 35 4.3.1 Khái quát chung v hai d án 35 4.3.1.1 D án A 35 vii 4.3.1.2 D án B 35 4.3.2 T ng h p quy mô c a hai d án (A&B) trê c tr ng vi c th c hi a bàn thành ph Thái Nguyên 36 tb ng t i m t s d a bàn thành ph Thái Nguyên 36 c tr tb ng t i hai d án 36 tb nh t i thành ph Thái Nguyên cho d án A & B 36 tb ng th ng t i thành ph Thái Nguyên cho d án A & B 38 nh c c giá th ng t i khu v c hai d án thu c thành ph Thái Nguyên 38 c th c hi n giá b ng v t t i hai d án 40 4.4.2.1 Giá b t nông nghi p 40 4.4.2.2 Giá b t 42 4.4.2.3 B ng v t nông nghi p 44 4.4.2.4 B ng v cơng trình tài s t 45 t dùng b c thu h t t i hai d án A&B 46 phù h p c h p lý c 4.6 Thu n l t tb tb ng 46 ng qua ý ki xu t m t s gi i dân 46 tb i ng t i thành ph Thái Nguyên 48 4.6.1 Thu n l i 48 49 m yêu c u c a vi h t tính b c thu t 51 4.6.3.1 Yêu c u 51 4.6.3.2 V gi i pháp 51 PH N 5: K T LU N VÀ KI N NGH 54 viii 5.1 K t lu n 54 5.2 Ki n ngh 54 TÀI LI U THAM KH O PH L C 46 iá chung v t dùng b c thu h t t i hai d án A&B phù h p c Góp ph tb ng y phát tri n kinh t a bàn thành ph n thu t d i a bàn T v n b c l nh ng y u t p vi b i nh c c mua, bán th c so v t ng có s chênh l ch l n gây c n tr không nh vi c th c hi a d án h p lý c tb ng qua ý ki i dân ng, h tr gi a hai d án A & B ti u tra 20 h dân thu c di n b án v i nhi u ý ki n khác K t qu B ng 4.11: K t qu c th hi n qua b ng 4.11: u tra h dân khu v c gi i phóng m t b ng N i dung ph ng v n Giá b t nông nghi p phù h p Giá b t phù h p M c giá b ng hoa t nông nghi p phù h p M c giá b ng cơng trình tài s n t phù h p Khuy th a thu n giá b ng cc u ch nh giá b ng phù h p v i th c t ng c a hai d D án A ng ý D án B ng ý ng ý S T phi u l (%) S phi u T l (%) 20 20 10 ng ý S T phi u l (%) S phi u T l (%) 80 30 70 70 10 90 100 0 10 100 0 10 100 0 10 100 0 90 10 80 20 10 100 0 10 100 0 (Ngu n: T ng h p t s li u tra) 47 Qua b ng 4.11 ta th s i v i h n m ph m vi th c hi n hai d i dân khu v c thu c nhóm d i m c giá b 80% không c làm ch t t nông nghi p GPMB (t 70%- ng ý), v y s h dân n m khu v c mà doanh nghi p làm ch th a thu n v tb ng %- 90 doanh nghi pd nh n n tình tr c ch i dân khu v c không ch p m mt i dân c m th y b Tuy nhiên, theo k t qu án A cho r tb So sánh v i giá tr th ng không x m ti u qu d u tra cho th y t i d án m c ý ki ng th nl i dân d ng ý v i vi c th a thu n (10 ng ý), th m chí ng ý v th a thu n 20% s ý ki n cho r t c a d án Qua tìm hi u nguyên nhân h d án t th a thu n gi i phóng m t b ng khuy n khích b t id ng ý v i m c án A& B t i TP Thái Nguyên giá c hi n i b thu h ng ý ch y u c b trí qu t ng b ô nhi m (ti ng c u ng, không k V m c giá b t nông nghi p t i d i ng ý v i m c giá v i lý giá b ng q th p khơng i di n tích canh tác v m i dân c m th y khó x im ni s c h i v m c giá b 100% ý ki ng ý v i m c ch c m th y v i m Kh ng cơng trình tài s i dân t i hai d án y phù h p v i h b xây d ch iv c có c u ch tb th c t khơng t i d án A d án B l Nguyên nh n v i lý b ng v tl t t i hai d án ch ng theo giá tr n s ti n nh nh cu c s ng m i d ng cho phù h p v i ng ý i dân s có m c b i cl nh 48 M n góp ph n nâng cao ch c làm cho nhi d i dân, t o cơng ng có nhi u cơng trình cơng c ng, phúc l u qu t- m ng cu c c c s thi t thòi c u s n xu t Ph i dân v cu c s ng m i, công vi c m i M t s c xây i dân b m t c s b t nh i m t ngh , m cv i li u s n xu c v i nh ng công vi c m cao o b n M t khác không ph i h dân hay t ch c a t i m t th khơng nhi u d m hay cho m t d án nên s ti n tình tr ng mu n chuy t th c nh n b i i ngh t ng v n, mu n ti p t 4.6 Thu n l tb xu t m t s gi nh giá ng t i thành ph Thái Nguyên 4.6.1 Thu n l i nh vi c xây d t nhi m v quan tr vi c phát tri n kinh t xã h i c u ph c v cho c bi t cơng tác b i ng GPMB nói riêng, nh i UBND thành ph Thái Nguyên , sách v m c th ng, b ng, h tr tái n c a a bàn thành ph th c hi n d án liên quan t i công tác b nh ban hành giá lo n, c i hoa mà g n li n v ng, nh ban hành t ph c v công tác b ng, h tr , nh pháp lu t - ng xuyên có s ch cáo c c p quy v o gi i quy tb ng m c, u n i t ng GPMB; yêu c u c p ngành, nâng cao tinh th n trách nhi m ý th c ch p hành pháp lu t nh c a Chính ph , UBND thành ph v trình t gi i quy t công vi c liên quan t i thu h t, b ng GPMB nh quy n l i l i ích h p pháp c a t ch c, cá nhân, h th c hi n d mb o thu h i tb ng ph c v cho 49 công tác GPMB, h tr ph sau có ngh CP c a Chính a bàn thành ph Thái Nguyên v c m c tiêu, yêu c u - c s quan tâm ng h c a t ch c xã h a bàn, kh i ngành v t tr n t qu c n thông vi c tuyên truy n ng th c hi n sách c ng, pháp lu t c c GPMB nh c a Lu ngày 1-1 h c UBND t nh công b vào d ng cho m ph i sát v i giá chuy i n m khung giá Chính ph ng th c t th M c Lu ng nh vi c xây d th ng nh t nguyên t c m t UBND c p t t Tuy nhiên, th c t v n t n t i hai h th th c hi th c hóa quy n s d giá th t cho dân, l p d toán, ph t vi ph m hành v ng th c hi n d t, c ph n tv o s khơng hóa, b ph c t p qu th ng nh t gi a quy n l c a th tài v thu , h p c is d t, làm bóp méo thơng tin ng d c Hi n t i, s chênh l ch gi a hai h th t l n mb tc pn aS ng vi c t d a giá th th nh giá ng Khung giá UBND t nh, thành ph ngày 1t có th c có bi i hàng tháng, th m chí hàng ngày M c Lu nh m i ch -CP, Ngh Chính ph u ch nh vào ng giá liên t c t 60 ngày tr lên, giá xác l p h th ng m c p t nh ch a nh ct t t 50% t i 70% giá th -CP Ngh t UBND ng Theo Ngh nh s -CP c a t theo khung giá UBND t nh ban hành 50 công b th c hi n t ngày 1- cv m h p th c hóa quy n s d b t, c ph n hóa, ng cho phép UBND c p t nh có th linh ho v i giá th c t th u ch nh m c ng theo th c hi u qu phù h p n th c s không phát huy n Nh ng b t c phóng m t b ng b i c thu h t, th méo mó, u ki n kéo dài Chính sách gi nh, gi a t nh v ng b nh n bù gi i t m quy nh v quy lu t, theo th i gian giá bi không nh; toán ti nh n ti n bù th i dân b thu h tl ng xuyên th ng th t i nâng giá theo ng làm cho tình tr t i dân, h ts ml i t mu n h dân gia t mu n giá i theo th i gian giá m Ngoài vi c xây d b cho vi ng t i d t t th c t g p nhi - Ho giá tr chuy h ng chuy ng mua bán, chuy n quy n s d ng quy n s d ng ph n l n th p a bàn di n nhi t mua bán th c t ) h kê khai t i i giá tr giao d ch th c t ng l n t c giá th - Vi c cho phép nhóm d v c th a thu tb u ng ng tr c ti p i dân, bên c nh s tích c c mang l i hài hòa chung v giá tr ng gi a doanh nghi p v c ti u ki n cho doanh nghi th c hi n d ng, không t u phá v h th ng ng chung nguyên nhanh gây v u ki n v c s th ng nh t v m a bàn y t khu v c li n k lên cao, a thành ph tb cb i tb tb i tb i 51 -S uv h t i mong mu n án t i v trí thu m th c hi n hóa l i ích c a doanh nghi s h t ng, nh ng d uv t ng t t có giá tr kinh t nh l dàn tr i m th u t o hi c l i, t có giá tr c giá chênh l ch l n, gây khó t -L ng b có chun mơn v t hi n thi u, ch y u cán b kiêm nhi mang tính chuyên nghi p m yêu c u c a vi thu h t tính b c t 4.6.3.1 Yêu c u - iv ng xuyên thu th p, c p nh t thông tin, u tra, ki m tra m t b ng quy n s d t cho t m, v trí c th , theo sát giá chuy n t th c t th ng - Nâng cao nh n th c sách pháp lu t ki n th n xác t ph c v 4.6.3.2 V gi i pháp * V sách h tr - i v i ch d h tr n cam k iv - i v i d án thu h h tr phát tri i b thu h p th i t t v i di n tích l n, ch h t ng, nh t vi c xây d ng cơng trình cơng c ng, cơng trình phúc l i c * Gi i pháp v t ch c th c hi n cm t - C ng c b T ch c t p hu a Thành ph n th c hi n Lu ng 52 - i v i nh ng d án có s ch nh l ch v giá d ph u ch n ch m ti c a d án ng d n l i cho phù h p b) Lâu dài; - Thành l p, phát tri n t ch - T o th t t cơng khai lành m nh nh hồ nh p v i khu v c * V ph i h p công tác - iv + ng : ng xuyên quan tâm, tháo g k p th ng m t a bàn thành ph báo cáo t nh + Ch o phong ban, chuyên môn ph i h p th t ch t ch v i h ng h tr thành ph , Ban b ng h tr ng h tr c hi n t t công tác b thành ph h ng b i ng b i ng h tr a bàn - iv ng: + C n quán tri t sâu s c công tác b ng h tr quan tr ng c a thành ph mv u, nh giá trug tâm + Tích c c nâng cao nghi p v b + K p th i báo cáo v i h ng, h tr ng b i t a cán b ng h tr a thành ph v ki n ngh c a nhân dân d án + Ph i h p ch t ch v i h th c hi n công tác b + ng b ng h tr thành ph , ch ng h tr c giao i v i ch d án: i v i d c làm ch nh c n có h tr h p lý linh ho t theo th m quy ng b thu h chuy u t, nâng cao giá tr v i ngh nghi p, h tr nh m t o c tr th c t c a th t thông qua h tr nh cu c s i dân không c m th t iv i tr ng bàn giao m t b ng.,, tb ng th 53 + i v i d án doanh nghi p làm ch t mà doanh nghi ng theo th a thu thành ph c phép th a thu n v t cao so v nh rõ m c tr n giá i dân, nh m h n ch m c b i a 54 PH N K T LU N VÀ KI N NGH 5.1 K t lu n Sau nghiên c tb ng t i m t s d a bàn thành ph c m t s k t lu Thành ph Thái Nguyên có di ng xã.Thành ph thái nguyên có v trí t itrung tâm t nh Thái Ngun phía B c v i t u m i giao thông quan tr ng n i t nh mi n núi ng b ng B c b a bàn Thành ph Thái Nguyên, d án c xây d tb ng h tr GPMB ngày tr ng t cơng vi c mang tính t t y vai trò mang tính quy thành cơng c a d án góp ph n khơng nh i b thu h nhiên, qua nghiên c u d l ch gi t gi t chuy i ngh , a bàn thành ph Thái Nguyên m t th c t v tb áb chênh ng c th i v i d án doanh nghi p làm ch lo i s ng.Tuy ng giá ng c a d c làm ch nh kho ng t V giá b n l n t nông nghi p giá d án doanh nghi p làm ch n so v nh giá c a d án c làm ch V giá b ng cơng trình tài s b ng v i giá c i v i d nghi t nh án th a thu n, bên c nh s : Ti ng m c giá b t giá t i hai d án b ng th c hi n d tích c c mang l i cho doanh i dân n t i nhi u m t tiêu c c t n 55 V phía doanh nghi p: Chi phí c a doanh nghi p b thu n s nh sát giá th V m u l n m c th a c: S chênh l ch v a bàn, t i m t th tb ng m s gây nên nhi u u ki n v ng c tb i c trình tri n khai d án V i dân: M cb i dân có th ng ý hài lòng v i giá tr ng thông qua s th a thu n c a doanh nhi t i dân s ph i i m t v i nhi u thách th m i doanh nghi p không b h t ng doanh nghi p mang l i không l n ng nhi u t h th h t ng mang l i 5.2 Ki n ngh * V i Chính ph Xây d b i B sung ngh ng h tr -CP v t khung giá t lo i ngày 16/11/2004 c a Chính ph cho phù h p v i th c t * V i b ban ngành B -BTC ngày 26/11/2004 c a B Tài Chính d n th c hi n ngh nh s ng -CP ngày 16/11/2004 v t khung giá lo t Thành l p t ch c chuyên môn v ng d n c th v tb tb ng h tr ng h tr * V i UBND t nh Thái Nguyên Nghiên c Ti n hành d nh giá b ng h tr ng khu v c, t ng d án i th a cho tồn thành ph nh m giúp cho cơng tác qu n ct Thành l p trung tâm có ch b t nh m ph c v t a bàn * V i UBND thành ph Thái Nguyên th o cán c 56 K p th i báo cáo tình hình lên UBND t ng m c tro tb tháo g nh ng ng h tr a bàn thành ph i v i t ng d án ng xuyên k p th i ch v ng th c hi n t t công tác tuyên truy n, ng nhân dân ti c a t ng d án Gi i quy t k p th i tri nb ki n ngh xung quanh v ng h tr tb ng 57 TÀI LI U THAM KH O B Tài nguyên M 14/2009/TT- BTNMT ngày 01/10/2009 c a B ng tr nh chi ti t v b , th t c thu h B Tài nguyên M ng, h t ng (2009), nghiên c khoa h xây d ng vùng giá tr B ng K t qu nghiên c c v qu n lý pháp lu Chính ph c CHXHCN Vi t Nam (2003): Ngh ng d n thi hành Lu Chính ph c CHXHCN Vi t Nam (2007): Ngh 27/07/2007 c a Chính ph v s i b nh s sung m t s -CP ngày 16/11/2004 c a Chính ph v t khung giá lo Qu c h -CP ngày u c a Ngh nh nh giá t c CHXHCN Vi t Nam (2003): Lu UBND t nh Thái Nguyên (2010), Quy nh s -UBND ngày 20/06/2010 c a UBND T nh Thái Nguyên v vi c phê t d án xây d ng cơng trình: Xây d ng c s h t ng Túc Duyên, TP Thái Nguyên UBND t nh Thái Nguyên (2011), Quy nh s 20/06/2011 c a UBND T nh Thái Nguyên v vi c i, hoa màu g n li n v UBND t nh Thái Nguyên (2013): Quy t tính h tr bàn t nh Thái Nguyên iv -UBND ngày ng c thu h a bàn t nh Thái Nguyên nh s -UBND phê t giá t nông nghi a 58 10 UBND t nh Thái Nguyên (2014), Công 3081/UBND-TH ngày 10/11/2014 c a UBND T nh Thái Nguyên v vi c ch p thu n ch c hi n d ng trung tâm thi t k th i trang TNG t c a Cty c ph u , TPTN i TNG 11 UBND t nh Thái Nguyên (2014), Quy nh s -UBND ngày 21 a UBND t nh Thái nguyên v ban hành giá lo t a bàn thành ph 12 UBND t nh Thái Nguyên (2014), Quy nh s a UBND T nh Thái Nguyên v vi ng nhà, công trình ki n trúc g n li n v tt a bàn t nh Thái Nguyên 13 Wedsite : www.nhaquanlytuonglai.wordpress.com 14 Wedsite : www.thainguyencity.com.vn 15 Wedsite : www.thuvienphapluat.vn 16 Wedsite : www.thainguyen.gov.vn 17 Wedsite : www.vi.wikipedia.org -UBND ngày 17 nh v c thu h i 59 PH L C PHI U TRA H H tên ch h i: a ch : Ngh nghi p: Dân t c: T ng s nhân kh u: S ng chính: t b thu h i (m2) T ng di t nông nghi p: (m2) t phi nông nghi p: (m2) t : (m2) n bù: t nông nghi p: ) t phi nông nghi p: ) t : ) 10.M y th Th 11.M n bù v c Th 60 12 cb Th 13 th u ch m thu h tb i th c t t hay không? Có Khơng T i sao: 14 nl c thu h t? 15 Ý ki n c i dân: H tên ch h u tra c Nam ... hai d án (A&B) trê c tr ng vi c th c hi a bàn thành ph Thái Nguyên 36 tb ng t i m t s d a bàn thành ph Thái Nguyên 36 c tr tb ng t i hai d án 36 tb nh t i thành ph Thái Nguyên. .. ngh nh s ib - ng d n -CP n c a thành ph Thái Nguyên Quy nh s - UBND t nh Thái nguyên v ban hành giá lo Nguyên a a bàn thành ph Thái Quy nh s - a UBND t nh Thái Nguyên v vi nh v trình ki n trúc... d án A & B 36 tb ng th ng t i thành ph Thái Nguyên cho d án A & B 38 nh c c giá th ng t i khu v c hai d án thu c thành ph Thái Nguyên 38 c th c hi n giá
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu giá đất bồi thường tại một số dự án trên địa bàn Thành Phố Thái Nguyên giai đoạn 2012 2014 (Khóa luận tốt nghiệp), Nghiên cứu giá đất bồi thường tại một số dự án trên địa bàn Thành Phố Thái Nguyên giai đoạn 2012 2014 (Khóa luận tốt nghiệp)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay