Đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất bền vững tại xã Trung Hội huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)

102 13 0
  • Loading ...
1/102 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/03/2018, 07:52

Đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất bền vững tại xã Trung Hội huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất bền vững tại xã Trung Hội huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất bền vững tại xã Trung Hội huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất bền vững tại xã Trung Hội huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất bền vững tại xã Trung Hội huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất bền vững tại xã Trung Hội huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất bền vững tại xã Trung Hội huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp) : Chính quy Chuyên ngành : : 43A - Khoa : 2011 - 2015 : PGS THÁI NGUYÊN 2015 - N01 i lý say Ban TS khóa ! Th Sinh viên ii 11 g 2.2 12 .14 15 32 .32 .39 40 40 42 42 4.6 Các 43 44 50 51 52 53 56 57 59 iii D HÌNH 26 38 .11 40 41 iv UBND BVTV LX Lúa xuân LM Lúa mùa HT Hè thu VL L M Medium (trung bình) H High (cao) VH LUT STT FAO Food and Agricuture Organnization - v : .2 1.4.2 Ý n : .6 10 10 13 16 16 19 19 : 21 vi 21 21 21 .21 .21 21 21 .21 22 22 22 22 22 .22 .22 23 .23 25 .25 25 .25 3.4.8 25 vii 26 : - Thái Nguyên 26 .26 - 29 34 4.2.1 Công tác 34 34 36 lý vi ph .37 37 40 .41 , Thái Nguyên .41 44 49 62 62 63 viii 65 .65 67 : 72 72 73 ix 10 11 Giá phân (LUT) Lúa Ngơ Có khơng Có Khơng Có Không Thu th p t s xu nông nghi p: - chi dùng cho cu c - Không ng chi dùng cho c c g 10 v c tr g - Gi nguyên - Thay i tr ng m a : bón STT 10.000 Phân NPK Lâm thao (N5) 5.000 Kali 13.000 Vôi 3.500 Phân màu (N12) 8.000 1000 STT Thóc Khang Dân 23.000 23.000 Thóc Bao Thai 25.000 Ngô NK 4300 105.000 Ngô 999 110.000 65.000 1,300/cây STT Thóc Khang Dân 7.000 7.500 Thóc Bao Thai 9.000 7.000 3.500 K 5.000 - 7.000 25.000 - 30.000 3.000 -5.000 8.000 - 12.000 10 Chè (búp khơ) 60.000 - 70.000 : (tính bình qn cho ha) STT Chi phí Lúa Khoai Ngơ Rau lang A 20064,54 15195,92 23637,28 18024,77 26148,46 29295,32 1034,66 1796,92 6319,30 2291,65 1111,11 5250,00 5072,98 3704,79 5138,88 3483,23 5569,44 5416,67 3988,65 3285,60 3750,00 4700.00 10500,00 5870,00 2244,99 1300,97 2215,29 2291,63 4457,04 2354,94 1391,90 1644,67 1300,50 1350,00 1350,00 2928,50 1560,98 1545,31 1859,78 1679,21 1679,21 2383,16 1242,17 544,71 761,38 480,67 277,77 1095,47 1378,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NPK Kali Vơi Chi phí khác B (công) 2159,74 1473,15 2307,65 1820,38 1203,89 3996,58 297,24 208,85 514,53 210,12 441,01 527,63 : (tính bình qn cho ha) G Chi phí Thu cơng lao STT Lúa xuân Lúa mùa Ngô xuân 39837 206488,14 19196,07 1,93 64,54 39755,8 19488,14 20267,66 2,04 68,23 32032 15308,97 16723,03 2,09 80,43 31101 14686,44 16414,56 2,12 76,52 29645 15592,35 14052,65 1,90 67,58 23637,28 23637,28 27365,72 2,16 62,05 47333,16 18024,77 29308,39 2,63 104,36 26148,46 55101,54 3,11 107,09 87067,2 29295,32 57771,88 2,97 109,49 Khoai lang 8125 : * Chi phí STT Chi phí A B t NPK Kali V Vơi Chi phí khác Lúa xn Chi phí/1ha 20640,93 44,63 1039,96 5072,98 421,00 4210,00 488.89 2288,89 144,44 1444,40 120.15 1561,95 1467,8 385,64 1349,74 2205,21 297,42 Lúa mùa Chi phí/1ha 19488.14 42,89 1029,36 5072,98 376,73 3767,3 400,20 2201,10 131,94 1319,40 120,00 1560,00 1016,53 402,06 1407,21 2114,26 297,05 Lúa xuân Lúa mùa STT Tính/ Tính/ 54,20 51,10 7,35 7,78 39837 39755,8 19196,07 20267,66 64,54 68,23 1,93 2,04 Giá bán : * Chi phí - Ngơ xn STT Chi phí Chi phí/1ha A 15308,97 13,7 3741,26 NPK Kali Kg 329,86 3298,6 Kg 230.17 1265,94 Kg 160,00 1600,00 Kg 120,15 1561,3 620,75 1817,75 Chi phí khác 1403,37 B 15,8 207,93 - Ngơ hè - thu STT Chi phí Chi phí/1ha A 14686,44 16,61 3621,3 NPK Kali B 1744,5 Kg 325,27 3252,7 Kg 239,45 1316,98 Kg 154,81 1548,1 Kg 105,26 1368,38 521,76 Chi phí khác 1312,72 16,3(13,16) 214,51 STT Chi phí Chi phí/1ha A 15592,35 17,4 3751,8 NPK Kali Kg 330,55 3305.5 Kg 240,0 1320 Kg 178,59 1785,9 Kg 131,25 1706,25 491,63 1828,5 Chi phí khác 1403,37 B 15,8 207,93 Ngơ xn Ngơ hè - thu Tính/ Tính/ Tính/ ha 45,76 44,43 42,35 7 32032 31101 29645 16723,03 16414,56 14052,65 80,43 76,52 67,58 2,09 2,12 1,90 STT Giá bán : * Chi phí STT Khoai lang Chi phí Chi phí/1ha A 18024,77 694,44 2291,65 3483,23 NPK 470,00 4700,0 416,66 2291,63 135 1350,0 129,17 1679,21 kali 480,67 Chi phí khác B 1820,38 17,9 280,85 Khoai lang STT Tính/ 83,48 Giá bán 5,67 47333,16 29308,39 104,36 2,63 : * Chi phí STT A Chi phí NPK Kali Chi phí/1ha Chi phí/1ha 97,22 185 375,0 402,78 130,05 143,06 23637,28 6319,3 5138,88 3750,00 2215,29 1300,5 1859,78 761,38 2307,65 29295,32 5250 5416,67 5870,0 2354,94 2928,5 2383,16 1095,47 3996,58 25,70 441,01 Chi phí khác B 195 587,00 428,17 292,85 183,32 30,15 527,63 STT Tính/ Tính/ 18,89 362,78 27 2,4 51003 87067,2 27365,72 57771,88 62,05 109,49 2,16 2,97 Giá bán : * Chi phí STT Chi phí Chi phí/1ha A 26148,46 12000hom 1111.11 5569,44 NPK kali 10500 10500 810,37 4457,04 535,62 1350,0 4313,89 1679,21 277,77 Chi phí khác B 1203,89 17,3 STT 315,28 Tính/ 176,53 Giá bán 3,15 55606,64 29458,18 93,43 2,13 : * Chi phí Chè STT Chi phí A 61400,59 Phân bón - NPK 21388,89 - 16470 - Kali 15847 3377,8 4316,9 Chi phí khác 968,87 B STT Chè 33,58 Giá bán 72 241776 180375,41 186,17 3,93 : * Chi phí STT Chi phí Chi phí/1ha A 14.275,00 1253,05 1628,97 3711,20 NPK kali 2459,86 2459,86 351,56 1933,58 148,3 1483,00 94,90 1233,7 669,26 Chi phí khác B 1155,43 160,38 STT 35,33 Giá bán 9,19 32.500,00 Thu 18.225,00 133,64 2,28 ... 26 : - Thái Nguyên 26 .26 - xã 29 34 4.2.1 Công tác 34 34 36 lý vi ph .37 37 40 .41 , Thái Nguyên. .. 38 .11 40 41 iv UBND BVTV LX Lúa xuân LM Lúa mùa HT Hè thu VL L M Medium (trung bình) H High (cao) VH LUT STT FAO Food and Agricuture Organnization - v : ...i lý say Ban TS khóa ! Th Sinh viên ii 11 g 2.2 12 .14 15 32 .32 .39 40 40 42 42 4.6 Các 43 44 50 51
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất bền vững tại xã Trung Hội huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp), Đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất bền vững tại xã Trung Hội huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay