Bài thu hoạch nghị quyết trung ương 6 khóa XII của đảng viên hay

61 33 0
  • Loading ...
1/61 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/03/2018, 07:24

Mẫu 15: BÀI THU HOẠCH KẾT QUẢ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG KHÓA XII - - Họ tên cán bộ, đảng viên, giáo viên: ………………… - Sinh hoạt chi ( đảng bộ): Trường Tiểu học ……… - Đơn vị công tác: Trường Tiểu học …………………… Sau tiếp thu nội dung Nghị Trung ương khóa XII, thân nhận thức số nội dung sau đây: 1- Những vấn đề bản, vấn đề Nghị Trung ương khóa XII Đảng mà thân nhận thức sâu sắc - Qua học tập Nghị trung ương khóa 12 thân nhận thức sâu sắc nội dung bàn vấn đề tiếp tục đổi mới, xếp tổ chức máy hệ thống trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu Nghị 18-NQ/TW - Đây vấn đề lớn, quan trọng khó, phức tạp nhạy cảm, liên quan đến vấn đề lý luận phương thức lãnh đạo Đảng, vai trò quản lý Nhà nước quyền làm chủ nhân dân; đổi hệ thống trị đồng với đổi kinh tế; quan hệ nhà nước, thị trường xã hội; liên quan đến quyền lợi, tâm tư, tình cảm cán bộ, công chức, viên chức người lao động - Việc đổi tổ chức, nâng cao chất lượng dịch vụ hiệu hoạt động đơn vị nghiệp cơng lập cần thiết, có ý nghĩa trị, kinh tế, văn hố, xã hội, nhân văn sâu sắc, góp phần vào nghiệp phát triển đất nước nhanh bền vững theo định hướng xã hội chủ nghĩa, thể tính ưu việt chế độ ta Với tình hình nay, hệ thống tổ chức Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, đồn thể trị - xã hội đổi mới; chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác tổ chức phân định, điều chỉnh hợp lý hơn, bước đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa - Tuy nhiên, tổ chức máy hệ thống trị cồng kềnh, nhiều tầng nấc, nhiều đầu mối; hiệu lực, hiệu hoạt động chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức máy, mối quan hệ số quan, tổ chức chưa thật rõ, chồng chéo, trùng lắp - Việc phân công, phân cấp, phân quyền ngành, cấp quan, tổ chức chưa hợp lý, mạnh mẽ đồng bộ; tình trạng bao biện, làm thay bỏ sót nhiệm vụ Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, mối quan hệ công tác cấp uỷ cấp tỉnh, cấp uỷ cấp huyện chưa cụ thể hoá đầy đủ; thiếu quy định khung quy chế làm việc cấp uỷ cấp - Năng lực quản lý, điều hành hiệu lực, hiệu hoạt động số quan nhà nước Trung ương địa phương hạn chế Sự phối hợp cấp, ngành, địa phương có lúc, có nơi thiếu chặt chẽ 2- Liên hệ với việc thực nhiệm vụ trị địa phương, quan, đơn vị thân Bản thân cần tuyên truyền sâu rộng quần chúng nhân dân vấn đề cấp thiết mà Nghị nêu Cần xác định rõ trách nhiệm vận mệnh Đảng, dân tộc ta trình đổi mới, xếp tổ chức máy hệ thống trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, giữ vững quan điểm, lập trường tư tưởng vững vàng, kiên định mục tiêu chủ nghĩa Mác-Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh Học tập nghiên cứu chuyên đề gương đạo đức Hồ Chí Minh 3- Đề xuất, kiến nghị giải pháp để thực Nghị Trung ương khóa XII gắn với thực Nghị Đại hội chi bộ, đảng cấp Đổi nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ; tăng cường giáo dục trị tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống cách mạng cho cán bộ, đảng viên; kiên đấu tranh với biểu suy thoái tư tưởng trị, đạo đức, lối sống Xây dựng chế, sách phát hiện, thu hút, trọng dụng nhân tài để xây dựng đội ngũ cán bộ, đội ngũ cán cấp chiến lược, có phẩm chất uy tín, đủ lực, ngang tầm nhiệm vụ tình hình 4- Những vấn đề cần đề xuất - kiến nghị với Trung ương, Tỉnh huyện - Không ……… , ngày …… tháng 01 năm 2018 Người viết thu hoạch Mẫu 14: ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM BÀI THU HOẠCH Nghị Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) Họ tên: ………………………… Chức vụ: Bí thư Đồn TNCS Hồ Chí Minh ………… Đơn vị cơng tác: …………………………………… Sau học tập, quán triệt nghiên cứu Nghị Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) Tơi xây dựng kế hoạch thực với nội dung cụ thể sau: Về nhận thức thân * Ý nghĩa, tầm quan trọng Nghị - Hội nghị lần thứ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII diễn bối cảnh kinh tế- xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, tồn diện hầu hết lĩnh vực Văn hóa Xã hội có nhiều tiến bộ; tổ chức tốt kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ; bảo đảm an sinh phúc lợi xã hội, chế độ sách với người có cơng, người nghèo, thiên tai bão lũ xảy Ban chấp hành Trung ương xác định mục tiêu năm 2018 cần tiếp tục bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mơ, kiểm sốt lạm phát, nâng cao chất lượng tăng trưởng cải thiện đời sống nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội phúc lợi xã hội - Bốn nghị mà Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ ban hành sách quan trọng Đảng, đề cập đến nhiều vấn đề rộng lớn, hệ trọng đất nước, vừa bản, vừa cấp bách cụ thể hóa nhiệm vụ trọng tâm mà nghị Đại hội XII Đảng đề - Hội nghị Trung ương khóa XII thảo luận định ban hành nghị quyết, kết luận quan trọng Trong có Nghị quyết: Nghị số 18-NQ/TW số vấn đề tiếp tục đổi mới, xếp tổ chức máy hệ thống trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị số 19-NQ/TW tiếp tục đổi hệ thống tổ chức quản lý, nâng cao chất lượng hiệu hoạt động đơn vị nghiệp công lập; Nghị số 20-NQ/TW tăng cường cơng tác bảo vệ, chăm sóc nâng cao sức khỏe nhân dân tình hình mới; Nghị số 21-NQ/TW cơng tác dân số tình hình * Nội dung Nghị - Nghị số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, xếp tổ chức máy hệ thống trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu + Nghị số 18-NQ/TW có mục tiêu tổng quát: Tiếp tục đổi mới, xếp tổ chức máy hệ thống trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu phù hợp với thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nhằm tăng cường vai trò lãnh đạo Đảng; nâng cao hiệu lực, hiệu quản lý Nhà nước chất lượng hoạt động Mặt trận Tổ quốc, đồn thể trị - xã hội; phát huy quyền làm chủ nhân dân Tinh giản biên chế gắn với cấu lại, nâng cao chất lượng, sử dụng hiệu đội ngũ cán bộ, cơng chức, viên chức; giảm chi thường xun góp phần cải cách sách tiền lương + Nghị số 18-NQ/TW đề 01 nhiệm vụ, giải pháp chung q trình thực tồn hệ thống trị 04 nhiệm vụ giải pháp cụ thể hệ thống tổ chức Đảng; hệ thống tổ chức Nhà nước Trung ương; quyền địa phương; MTTQ đồn thể trị-xã hội quần chúng - Nghị số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 Về tiếp tục đổi hệ thống tổ chức quản lý, nâng cao chất lượng hiệu hoạt động đơn vị nghiệp công lập + Mục tiêu tổng quát Nghị quyết: Đổi bản, toàn diện đồng hệ thống đơn vị nghiệp cơng lập, bảo đảm tinh gọn, có cấu hợp lý, có lực tự chủ, quản trị tiên tiến, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; giữ vai trò chủ đạo, then chốt thị trường dịch vụ nghiệp công; cung ứng dịch vụ nghiệp công bản, thiết yếu có chất lượng ngày cao Giảm mạnh đầu mối, khắc phục tình trạng manh mún, dàn trải trùng lắp; tinh giản biên chế gắn với cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, viên chức Giảm mạnh tỉ trọng, nâng cao hiệu chi ngân sách nhà nước cho đơn vị nghiệp công lập để cấu lại ngân sách nhà nước, cải cách tiền lương nâng cao thu nhập cho cán bộ, viên chức đơn vị nghiệp công lập Phát triển thị trường dịch vụ nghiệp công thu hút mạnh mẽ thành phần kinh tế tham gia phát triển dịch vụ nghiệp công + Nghị số 19-NQ/TW,ngày 25/10/2017 đưa 08 nhiệm vụ giải pháp trình thực Thứ nhất: Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền Thứ 2: Sắp xếp, tổ chức lại đơn vị nghiệp công lập Thứ 3: Quản lý biên chế nâng cao chất lượng nguồn lực Thứ 4: Đẩy mạnh cung ứng dịch vụ nghiệp công theo chế thị trường, thúc đẩy xã hội hóa dịch vụ nghiệp công Thứ 5: Nâng cao lực quản lý đơn vị nghiệp công lập Thứ 6: Hồn thiện chế tài Thứ 7: Nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước Thứ 8: Tăng cường vai trò lãnh đạo Đảng; phát huy vai trò nhân dân, MTTQ đồn thể trị-xã hội - Nghị số 20-NQ/TW,ngày 25/10/2017 tăng cường cơng tác bảo vệ, chăm sóc nâng cao sức khỏe nhân dân tình hình + Mục tiêu tổng quát Nghị quyết: Nâng cao sức khoẻ thể chất tinh thần, tầm vóc, tuổi thọ, chất lượng sống người Việt Nam Xây dựng hệ thống y tế công bằng, chất lượng, hiệu hội nhập quốc tế Phát triển y học khoa học, dân tộc đại chúng Bảo đảm người dân quản lý, chăm sóc sức khoẻ Xây dựng đội ngũ cán y tế "Thầy thuốc phải mẹ hiền", có lực chuyên mơn vững vàng, tiếp cận trình độ quốc tế Nâng cao lực cạnh tranh chuỗi sản xuất, cung ứng dược phẩm, dịch vụ y tế + Nghị số 20-NQ/TW,ngày 25/10/2017 đưa 09 nhiệm vụ giải pháp Thứ nhất: Tăng cường lãnh đạo Đảng, quản lý Nhà nước, phát huy tham gia Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đoàn thể trị - xã hội tồn xã hội bảo vệ, chăm sóc nâng cao sức khoẻ nhân dân Thứ 2: Nâng cao sức khoẻ nhân dân Thứ 3: Nâng cao lực phòng, chống dịch bệnh gắn với đổi y tế sở Thứ 4: Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, khắc phục tình trạng tải bệnh viện Thứ 5: Đẩy mạnh phát triển ngành Dược thiết bị y tế Thứ 6: Phát triển nhân lực khoa học - công nghệ y tế Thứ 7: Đổi hệ thống quản lý cung cấp dịch vụ y tế Thứ 8: Đổi mạnh mẽ tài y tế Thứ 9: Chủ động, tích cực hội nhập nâng cao hiệu hợp tác quốc tế - Nghị số 21-NQ/TW,ngày 25/10/2017 cơng tác dân số tình hình + Mục tiêu Nghị quyết: Giải toàn diện, đồng vấn đề quy mô, cấu, phân bố, chất lượng dân số đặt mối quan hệ tác động qua lại với phát triển kinh tế - xã hội Duy trì vững mức sinh thay thế; đưa tỉ số giới tính sinh mức cân tự nhiên; tận dụng hiệu cấu dân số vàng, thích ứng với già hố dân số; phân bố dân số hợp lý; nâng cao chất lượng dân số, góp phần phát triển đất nước nhanh, bền vững + Nhiệm vụ giải pháp thực Nghị số 21-NQ/TW: 07 nhiệm vụ Thứ nhất: Tăng cường lãnh đạo, đạo cấp uỷ, quyền cấp Thứ 2: Đổi nội dung tuyên truyền, vận động công tác dân số Thứ 3: Hồn thiện chế, sách, pháp luật dân số Thứ 4: Phát triển mạng lưới nâng cao chất lượng dịch vụ dân số Thứ 5: Bảo đảm nguồn lực cho công tác dân số Thứ 6: Kiện toàn tổ chức máy, nâng cao lực đội ngũ cán dân số Thứ 7: Tăng cường hợp tác quốc tế Trách nhiệm cá nhân thực Nghị - Với trách nhiệm Bí thư Đồn xã trước hết phải nắm vững nội dung, quan điểm Nghị Hội nghị lần thứ Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII); gương mẫu đầu thực Nghị quyết; tham gia học tập, tiếp thu đầy đủ Nghị Ban Thường vụ Đảng ủy xã tổ chức học tập - Làm tốt công tác tuyên truyền nội dung Nghị tới toàn thể đoàn viên, hội viên nhân dân, giúp đoàn viên, hội viên nhân dân nắm vững nội dung Nghị - Kiên đấu tranh chống bệnh quan liêu, mệnh lệnh, chủ quan, xa rời quần chúng, nhân dân Tuyệt đối tin tưởng vào đường lối lãnh đạo Đảng, pháp luật nhà nước, trung thành với Chủ nghĩa Mác - Lê nin Tư tưởng Hồ Chí Minh - Khơng suy thối trị, đạo đức lối sống Ln kiên định mục tiêu lý tưởng Đảng, phát huy tính chiến đấu người đảng viên, đấu tranh với biểu tiêu cực xã hội, giữ vững lập trường quan điểm thực tốt Điều lệ, Chỉ thị, Nghị quyết, Quy định Đảng - Kiên đấu tranh với biểu vô cảm, quan liêu, cửa quyền, hách dịch hành vi gây nhũng nhiễu, gây phiền hà cho nhân dân - Trong công việc phải giữ vững nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức cơng việc, hồn thành tốt nhiệm vụ giao cá nhân dám làm, dám chịu, tư tưởng đổ lỗi, tranh cơng hơng lợi dụng danh nghĩa tập thể để áp đặt ý đồ cá nhân, không để người thân lợi dụng chức vụ để trục lợi hơng có biểu lợi ích cục bộ, lợi ích nhóm, ln đặt lợi ích tập thể lên hàng đầu - Gương mẫu đầu việc thực nghĩa vụ công dân nơi cư trú, quy ước thơn Chủ động tích cực vận động gia đình, người thân, đồn viên niên, hội viên chấp hành tốt chủ trương Chỉ thị, Nghị Đảng, sách pháp luật Nhà nước nghĩa vụ công dân Dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, nói đơi với làm thực nhiệm vụ nghĩa vụ cơng dân - Tích cực tham gia xây dựng Đảng vững mạnh, lãnh đạo, đạo thực có hiệu cơng tác giới thiệu đồn viên ưu tú cho Đảng, góp phần tạo cho Đảng đồng chí ưu tú nhất; tích cực tham gia sinh hoạt Đảng, xây dựng nghị chi bộ, thực tốt 19 điều Đảng viên không làm, khơng có biểu suy thối đạo đức, lối sống tham gia sinh hoạt Đảng đóng đảng phí đầy đủ, quy định Tổ chức thực nhiệm vụ cấp ủy giao - Xây dựng Kế hoạch học tập, Kế hoạch thực Nghị hội nghị lần thứ Ban Chấp hành Trung ương Đảng cụ thể, thiết thực triển khai tới toàn thể đoàn viên niên hội viên - Chỉ đạo Chi đoàn, đoàn viên tham gia học tập Nghị đầy đủ Hội nghị Chi thơn tổ chức hồn thành tháng 02/2018 - Chỉ đạo thực tốt Quy chế hoạt động Ban Chấp hành Đồn xã thường xun trì, theo dõi thực tốt Quy chế hoạt động BCH Đoàn xã, đổi xây dựng Chương trình, ế hoạch, nội dung hoạt động Đồn Ln thực tốt nguyên tắc tập trung dân chủ sinh hoạt Đảng, Đồn bố trí sử dụng, cán chủ chốt Đoàn, Hội, Đội - Giữ mối quan hệ phối hợp chặt chẽ với quan Đảng, quyền, Mặt trận Tổ quốc, đồn thể, tổ chức kinh tế - xã hội Cụ thể hóa việc thực Nghị vào tổ chức chương trình tình nguyện sống cộng đồng thiết thực hiệu phù hợp với nội dung Nghị quyết./ Người viết thu hoạch ………………… Mẫu 13: BÀI THU HOẠCH Thực Nghị Trung ương (Khóa XII) - Họ tên: …………………………… - Chức vụ: Đảng viên - Đơn vị công tác: Trường …………… Nội dung thu hoạch: Nhận thức cá nhân thực trạng, điểm mới, quan điểm, mục tiêu, giải pháp nghị quyết; liên hệ với việc thực nhiệm vụ trị địa phương quan, đơn vị cá nhân; ý đề xuất, kiến nghị biện pháp thực Thu hoạch cá nhân người đứng đầu cấp uỷ, quyền, quan, đơn vị phải thể tâm, tinh thần đổi mới, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm dám chịu trách nhiệm Qua tiếp thu, học tập Nghị Trung ương (khóa XII) về: - Nghị số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 số vấn đề tiếp tục đổi mới, xếp tổ chức máy hệ thống trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu - Nghị số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 tiếp tục đổi hệ thống tổ chức quản lý, nâng cao chất lượng hiệu hoạt động đơn vị nghiệp công lập - Nghị số 20-NQ/TW, ngày 25/10/2017 tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc nâng cao sức khỏe nhân dân tình hình - Nghị số 21-NQ/TW, ngày 25/10/2017 cơng tác dân số tình hình - Kế hoạch số 48 Ban thường vụ Huyện uỷ thực Nghị Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII số vấn đề tiếp tục đổi mới, xếp tổ chức máy hệ thống trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu Bản thân nhận thức vấn đề cốt lõi Nghị sau: Bản thân nhận thức sâu sắc đồng ý với nội dung hội nghị đưa ra, nhiên thân quan tâm sâu sắc nội dung bàn vấn đề tiếp tục đổi mới, xếp tổ chức máy hệ thống trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu Nghị 18-NQ/TW Đây vấn đề lớn, quan trọng khó, phức tạp nhạy cảm, liên quan đến vấn đề lý luận phương thức lãnh đạo Đảng, vai trò quản lý Nhà nước quyền làm chủ nhân dân; đổi hệ thống trị đồng với đổi kinh tế; quan hệ nhà nước, thị trường xã hội; liên quan đến quyền lợi, tâm tư, tình cảm cán bộ, công chức, viên chức người lao động Việc đổi tổ chức, nâng cao chất lượng dịch vụ hiệu hoạt động đơn vị nghiệp công lập cần thiết, có ý nghĩa trị, kinh tế, văn hố, xã hội, nhân văn sâu sắc, góp phần vào nghiệp phát triển đất nước nhanh bền vững theo định hướng xã hội chủ nghĩa, thể tính ưu việt chế độ ta Theo đó, với tình hình nay, hệ thống tổ chức Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, đồn thể trị - xã hội đổi mới; chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác tổ chức phân định, điều chỉnh hợp lý hơn, bước đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Tuy nhiên, tổ chức máy hệ thống trị cồng kềnh, nhiều tầng nấc, nhiều đầu mối; hiệu lực, hiệu hoạt động chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức máy, mối quan hệ số quan, tổ chức chưa thật rõ, chồng chéo, trùng lắp Việc phân công, phân cấp, phân quyền ngành, cấp quan, tổ chức chưa hợp lý, mạnh mẽ đồng bộ; tình trạng bao biện, làm thay bỏ sót nhiệm vụ Nghị số 19-NQ/TW tiếp tục đổi hệ thống tổ chức quản lí, nâng cao chất lượng hiệu hoạt động đơn vị nghiệp công lập : thời gian qua hoạt động đơn vị nghiệp công lập được nhiều kết bước đầu quan trọng tổ chức hoạt động đơn vị nghiệp cơng lập nhiều hạn chế, yếu khơng khó khăn, thử thách để vượt qua Vì vậy, thời gian tới, cần tập trung vào số việc sau : đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, sáp nhập giải thể trường đại học, sở giáo dục - đào tạo hoạt động không hiệu quả; giáo dục nghề nghiệp theo hướng mở linh hoạt, đáp ứng nhu cầu nhân lực thị trường lao động; lĩnh vực y tế theo hướng toàn diện, liên tục lồng ghép cấp; xếp lại đơn vị nghệ thuật biểu diễn công lập theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp hiệu quả; chuyển mạnh đơn vị nghiệp kinh tế, nghiệp khác có đủ điều kiện thành công ty cổ phần, giải thể đơn vị nghiệp kinh tế hoạt động không hiệu quả., lí tốt biên chế nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh cung ứng dịch vụ nghiệp công theo chế thị trường, thúc đẩy xã hội hóa dục vụ nghiệp cơng, nâng cao nâng lực, hiệu quản lí nhà nước, tăng cường vai trò lãnh đạo Đảng; phát huy vai trò Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc đoàn thể trị, xã hội Nghị 20-NQ/TW tăng cường cơng tác bảo vệ, chăm sóc nâng cao sức khỏe nhân dân tình hình mới, tơi hồn tồn trí với nội dung Nghị quyết, đáp ứng nhu cầu nâng cao chất lượng sống, tuổi thọ đảm bảo việc làm cho nhân dân nước Theo tôi, trước giải pháp mà hội nghị đưa cần tập trung nhiệm vụ giải pháp là: Tăng cường lãnh đạo, đạo cấp uỷ, quyền cấp Cấp lãnh đạo cần quan tâm sâu sắc đến sống nhân dân, đặc biệt vùng nông thôn, vùng dân tộc thiểu số để họ phần đóng góp vào thực thành cơng mà nội dung hội nghị đưa Nghị 21-NQ/TW cơng tác dân dân số tình hình cho thấy qua 25 năm thực Nghị Hội nghị lần thứ VII chủ trương, sách Đảng, pháp luật Nhà nước, công tác dân số đạt nhiều kết quan trọng Bên cạnh đó, số cấp ủy quyền chưa nhận thức đầy đủ tính chất lâu dài, khó khăn, phức tạp cơng tác dân số nhận thức xã đội ngũ cán làm công tác dân số nặng kế hoạch hóa gia đình Tư tưởng muốn có nhiều con, trọng nam kinh nữ phổ biến phận cán bộ, đảng viên Mặc dù tốc độ tăng dân số nước ta giảm từ 2% năm 1993 xuống 1,08% năm 2016 Tốc độ tăng dân số bình quân năm từ 1,7% giai đoạn 1989 giảm xuống 1,2% giai đoạn 1999 - 2015 Tuy nhiên, theo dự báo Quỹ dân số Liên hợp quốc năm 1990, dân số Việt Nam đạt mức 128 triệu người vào năm 2025 tiến cơng tác dân Cơng tác quản lý tổ chức máy biên chế chưa chặt chẽ chưa tập trung thống vào đầu mối Cơ chế, sách khuyến khích việc xếp tinh gọn tổ chức, biên chế chưa phù hợp, thiếu mạnh mẽ Công tác kiểm tra, tra, giám sát thiếu thường xuyên; Công tác tổng kết thực tiễn, công tác sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, khen thưởng chưa kịp thời Trên sở thành tựu, hạn chế nguyên nhân, Nghị đề mục tiêu, giải pháp cụ thể, hệ thống tổ chức Đảng, Nhà nước, mặt trận đoàn thể cấp Trung ương đến địa phương; Trên sở đó, tồn hệ thống trị phải chủ động, tích cực, gương mẫu vào liệt, coi nhiệm vụ bản, quan trọng, cấp bách, đặt tổng thể nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đổi hệ thống trị đồng với đổi kinh tế, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trước yêu cầu Thực nghiêm túc nguyên tắc Đảng thống lãnh đạo xây dựng quản lý tổ chức máy, biên chế hệ thống trị; phát huy đầy đủ, đắn vai trò lãnh đạo Đảng, quản lý Nhà nước quyền làm chủ nhân dân hẩn trương nghiên cứu, xây dựng mơ hình tổ chức tổng thể hệ thống trị nước ta phù hợp với yêu cầu, điều kiện cụ thể giai đoạn mới; Rà soát, quy định chặt chẽ biên chế, số lượng cán bộ, cơng chức, viên chức Rà sốt, xếp, kiện toàn, tinh gọn đầu mối bên tổ chức theo nguyên tắc tổ chức đảm nhiệm nhiều việc; Tăng cường phân cấp, phân quyền hợp lý cấp với cấp dưới, Trung ương địa phương Tiến hành tổng kết việc thi tuyển, bổ nhiệm, sử dụng, đánh giá thực chế độ, sách đãi ngộ phù hợp Tăng cường phối hợp chặt chẽ công tác kiểm tra Đảng với tra Nhà nước, giám sát Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể trị - xã hội, quan dân cử 2- Liên hệ việc thực nhiệm vụ trị địa phương, quan, đơn vị cá nhân Trong thời gian qua, cấp ủy quyền địa phương quan tâm việc xếp tổ chức máy hệ thống trị, đưa nhiều nghị quyết, chương trình, kế hoạch liên quan đến cơng tác xếp, bố trí, trọng dụng cán có tài vào công việc phù hợp với sở trường, nhiệm vụ Kịp thời tổ chức tra, kiểm tra cán vi phạm trình thực nhiệm vụ Tuy nhiên, việc bố trí xếp cán địa phương có nể nang, xếp cơng việc trái nghề, trái chun mơn xảy Việc bố trí biên chế chưa phù hợp số ngành, đoàn thể dẫn đến chất lượng hoạt động công việc chưa cao Đối với thân lãnh đạo thời gian qua quan tâm tham mưu cho cấp ủy thực tốt việc xây dựng đề án vị trí việc làm phù hợp với điều kiện thực tế; quan phân công công việc phù hợp với lực sở trường cán bộ; thường xuyên nhắc nhở kiểm tra uốn nắn cán có biểu lệch lạc 3- Đề xuất, kiến nghị biện pháp thực ngành, địa phương, đơn vị trách nhiệm vụ cụ thể cá nhân - Tiếp tục xếp lại tổ chức máy hệ thống trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; thực tinh giản biên chế cán bộ, cơng chức, viên chức; đẩy mạnh cải cách hành chính, chống bình qn, đặc quyền, đặc lợi; cơng khai chế độ, sách cán bộ, cán lãnh đạo, quản lý cấp để nhân dân giám sát - Tăng cường giáo dục trị tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống cách mạng cho cán bộ, đảng viên; kiên đấu tranh với biểu suy thối tư tưởng trị, đạo đức, lối sống - Xây dựng chế, sách phát hiện, thu hút, trọng dụng nhân tài để xây dựng đội ngũ cán bộ, đội ngũ cán cấp chiến lược, có phẩm chất uy tín, đủ lực, ngang tầm nhiệm vụ tình hình - Thường xuyên kiểm tra, giám sát quan, tổ chức, cá nhân thực nhiệm vụ Xử lý nghiêm cán vi phạm quy định tổ chức Đảng, quyền, nhà nước pháp luật Đối với thân thời gian tới cần xác định trách nhiệm nhiệm vụ mình, ln phấn đấu hồn thành tốt nhiệm vụ giao; Ln học tập đổi theo đường lối sách Đảng Nhà nước; nghiên cứu, ứng dụng khoa học cơng nghệ vào cơng tác, góp phần tích cực vào nghiệp tổ chức xây dựng Đảng; tự học trau dồi kiến thức kĩ nghiệp vụ chuyên môn Nghiên cứu văn bản, tham mưu cấp ủy bố trí xếp máy, cán theo thẩm quyền, quy trình theo quy định Người viết thu hoạch ………………………… MẪU 4: ĐẢNG BỘ CHI BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Mỹ Tho, ngày 04 tháng 12 năm 2017 BÀI THU HOẠCH Kết học tập, quán triệt Nghị Hội nghị Trung ương (khóa XII) Đảng Họ tên:………………………………… Đơn vị cơng tác: .… Thực đạo Cấp ủy Chi việc viết thu hoạch sau học tập, quán triệt Nghị Hội nghị Trung ương (khoá XII) Đảng, thân rút số nội dung sau: NHỮNG NỘI DUNG NHẬN THỨC SÂU SẮC NHẤT Sau học tập Nghị trung ương khóa XII Đảng, thân nhận thức vấn đề từ chuyên đề học tập rút số vấn đề từ Nghị thực tiễn thân trình thực thi nhiệm vụ thân, cụ thể sau: Nghị TW6 khóa XII Đảng gồm Nghị quyết: - Nghị 18-NQ/TW: Đổi mới, xếp tổ chức máy hệ thống trị - Nghị 19-NQ/TW: Sắp xếp, tổ chức lại đơn vị nghiệp công lập - Nghị 20-NQ/TW: Công tác bảo vệ, chăm sóc nâng cao sức khỏe nhân dân tình hình - Nghị 21-NQ/TW: Cơng tác dân số tình hình Qua học tập Nghị trung ương khóa 12 thân nhận thức sâu sắc đồng ý với nội dung hội nghị đưa ra, nhiên thân quan tâm sâu sắc nội dung bàn vấn đề tiếp tục đổi mới, xếp tổ chức máy hệ thống trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu Nghị 18-NQ/TW Đây vấn đề lớn, quan trọng khó, phức tạp nhạy cảm, có liên quan đến vấn đề phương thức lãnh đạo Đảng, vai trò quản lý Nhà nước quyền làm chủ nhân dân Đổi hệ thống trị phải đồng với đổi kinh tế; quan hệ nhà nước, thị trường xã hội; liên quan đến quyền lợi, tâm tư, tình cảm cán bộ, công chức, viên chức người lao động Việc đổi tổ chức, nâng cao chất lượng dịch vụ hiệu hoạt động đơn vị nghiệp công lập cần thiết, có ý nghĩa trị, kinh tế, văn hố, xã hội nhân văn sâu sắc, góp phần vào nghiệp phát triển đất nước nhanh bền vững Nghị đặt yêu cầu hệ thống tổ chức Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể trị - xã hội phải đổi mới; chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác tổ chức phân định, điều chỉnh hợp lý hơn, bước đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Tuy nhiên, tổ chức máy hệ thống trị cồng kềnh, nhiều tầng nấc, nhiều đầu mối; hiệu lực, hiệu hoạt động chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức máy, mối quan hệ số quan, tổ chức chưa thật rõ, chồng chéo, trùng lắp Việc phân công, phân cấp, phân quyền ngành, cấp quan, tổ chức chưa hợp lý, mạnh mẽ đồng bộ; tình trạng bao biện, làm thay bỏ sót nhiệm vụ Trong dự thảo Chương trình hành động cấp ủy thực nghị Hội nghị lần thứ BCH TW Đảng khóa XII gồm nội dung: - Tiếp tục đổi hệ thống tổ chức quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu hoạt động đơn vị nghiệp công lập - Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân tình hình - Cơng tác dân số tình hình - Tình hình kinh tế-xã hội tài chính-ngân sách năm 2017; Dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội dự tốn tài chính-ngân sách năm 2018 Đây nội dung xuất phát từ yêu cầu cấp thiết cần thiết nước nói chung cấp ủy nói riêng Tơi hồn tồn trí với nội dung dự thảo trên, đáp ứng nhu cầu nâng cao chất lượng sống, tuổi thọ đảm bảo việc làm cho nhân dân nước Theo tôi, trước giải pháp mà hội nghị đưa cần tập trung nhiệm vụ giải pháp là: Tăng cường lãnh đạo, đạo cấp uỷ, quyền cấp Cấp lãnh đạo cần quan tâm sâu sắc đến sống nhân dân, đặc biệt vùng nông thôn, vùng dân tộc thiểu số để họ phần đóng góp vào thực thành công mà nội dung hội nghị đưa LIÊN HỆ BẢN THÂN, ĐƠN VỊ VÀ ĐỀ XUẤT Là cán , ý thức quan tâm đến vấn đề mà nghị Đại hội XII đề ra; đặc biệt nội dung liên quan đến xây dựng, chỉnh đốn Đảng Bản thân cần tuyên truyền sâu rộng quần chúng nhân dân, người thân cán vấn đề cấp thiết mà Nghị nêu Xác định rõ trách nhiệm vận mệnh Đảng, dân tộc thời kỳ cơng nghiệp hóa đại hóa đất nước hành động cụ thể: Cần xác định trách nhiệm nhiệm vụ mình, ln phấn đấu hồn thành tốt nhiệm vụ giao; Luôn học tập đổi theo đường lối sách Đảng Nhà nước; nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác, góp phần tích cực vào nghiệp tổ chức xây dựng Đảng; tự học trau dồi kiến thức kĩ nghiệp vụ chuyên môn - Chấp hành tốt sách, pháp luật, chủ trương Đảng cơng tác dân số tình hình mới, nâng cao sức khoẻ Tích cực vận động gia đình, người thân chấp hành sách, pháp luật - Chấp hành việc phân công, điều động công tác xếp tổ chức, máy theo nội dung Nghị 18-NQ/TW MỘT SỐ ĐỀ XUẤT ĐỐI VỚI VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT - Đổi nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ; tăng cường giáo dục trị tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống cách mạng cho cán bộ, đảng viên; kiên đấu tranh với biểu suy thoái tư tưởng trị, đạo đức, lối sống - Xây dựng chế, sách phát hiện, thu hút, trọng dụng nhân tài để xây dựng đội ngũ cán bộ, đội ngũ cán cấp chiến lược, có phẩm chất uy tín, đủ lực, ngang tầm nhiệm vụ tình hình Tiếp tục xếp lại tổ chức máy hệ thống trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; thực tinh giản biên chế cán bộ, công chức, viên chức; đẩy mạnh cải cách hành chính, chống bình qn, đặc quyền, đặc lợi; cơng khai chế độ, sách cán bộ, cán lãnh đạo, quản lý cấp để nhân dân giám sát - Thực tốt Nghị số 39-NQ/TW Bộ Chính trị khóa XI “Tinh giản biên chế, cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức”; ết luận số 24-KL/TW Bộ Chính trị khóa XI “Tiếp tục đẩy mạnh công tác quy hoạch, luân chuyển cán lãnh đạo, quản lý đến năm 2020 năm tiếp theo”; ết luận số 64-KL/TW Ban Chấp hành Trung ương khoá XI “Một số vấn đề tiếp tục đổi hệ thống trị từ Trung ương đến sở” NGƯỜI VIẾT THU HOẠCH MẪU 3: BÀI THU HOẠCH HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNGKHÓA XII Họ tên: ……………………………… Chức vụ Đảng: Không Chi bộ: Trường THCS…………… Sau học tập Nghị trung ương khóa XII Đảng, thân tơi nhận thức vấn đề từ chuyên đề học tập rút số vấn đề từ Nghị thực tiễn thân trình thực thi nhiệm vụ thân, cụ thể sau: Nghị TW6 khóa XII Đảng gồm Nghị quyết: - Nghị 18-NQ/TW: Đổi mới, xếp tổ chức máy hệ thống trị - Nghị 19-NQ/TW: Sắp xếp, tổ chức lại đơn vị nghiệp công lập - Nghị 20-NQ/TW: Cơng tác bảo vệ, chăm sóc nâng cao sức khỏe nhân dân tình hình - Nghị 21-NQ/TW: Công tác dân số tình hình Qua học tập Nghị trung ương khóa 12 thân nhận thức sâu sắc đồng ý với nội dung hội nghị đưa ra, nhiên thân quan tâm sâu sắc nội dung bàn vấn đề tiếp tục đổi mới, xếp tổ chức máy hệ thống trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu Nghị 18-NQ/TW Đây vấn đề lớn, quan trọng khó, phức tạp nhạy cảm, liên quan đến vấn đề lý luận phương thức lãnh đạo Đảng, vai trò quản lý Nhà nước quyền làm chủ nhân dân; đổi hệ thống trị đồng với đổi kinh tế; quan hệ nhà nước, thị trường xã hội; liên quan đến quyền lợi, tâm tư, tình cảm cán bộ, công chức, viên chức người lao động Việc đổi tổ chức, nâng cao chất lượng dịch vụ hiệu hoạt động đơn vị nghiệp công lập cần thiết, có ý nghĩa trị, kinh tế, văn hố, xã hội, nhân văn sâu sắc, góp phần vào nghiệp phát triển đất nước nhanh bền vững theo định hướng xã hội chủ nghĩa, thể tính ưu việt chế độ ta Theo đó, với tình hình nay, hệ thống tổ chức Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, đồn thể trị - xã hội đổi mới; chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác tổ chức phân định, điều chỉnh hợp lý hơn, bước đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Tuy nhiên, tổ chức máy hệ thống trị cồng kềnh, nhiều tầng nấc, nhiều đầu mối; hiệu lực, hiệu hoạt động chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức máy, mối quan hệ số quan, tổ chức chưa thật rõ, chồng chéo, trùng lắp Việc phân công, phân cấp, phân quyền ngành, cấp quan, tổ chức chưa hợp lý, mạnh mẽ đồng bộ; tình trạng bao biện, làm thay bỏ sót nhiệm vụ Trong dự thảo Chương trình hành động cấp ủy thực nghị Hội nghị lần thứ BCH TW Đảng khóa XII gồm nội dung: - Tiếp tục đổi hệ thống tổ chức quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu hoạt động đơn vị nghiệp công lập - Tăng cường cơng tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân tình hình - Cơng tác dân số tình hình - Tình hình kinh tế-xã hội tài chính-ngân sách năm 2017; Dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội dự toán tài chính-ngân sách năm 2018 Đây nội dung xuất phát từ yêu cầu cấp thiết cần thiết nước nói chung cấp ủy nói riêng Tơi hồn tồn trí với nội dung dự thảo trên, đáp ứng nhu cầu nâng cao chất lượng sống, tuổi thọ đảm bảo việc làm cho nhân dân nước Theo tôi, trước giải pháp mà hội nghị đưa cần tập trung nhiệm vụ giải pháp là: Tăng cường lãnh đạo, đạo cấp uỷ, quyền cấp Cấp lãnh đạo cần quan tâm sâu sắc đến sống nhân dân, đặc biệt vùng nông thôn, vùng dân tộc thiểu số để họ phần đóng góp vào thực thành công mà nội dung hội nghị đưa Là giáo viên, ý thức quan tâm đến vấn đề mà nghị 18-NQ/TW hội nghị Trung ương khóa 12 đề Bản thân cần tuyên truyền sâu rộng quần chúng nhân, giáo viên học sinh vấn đề cấp thiết mà Nghị nêu Bên cạnh đó, tơi cần xác định rõ trách nhiệm vận mệnh Đảng, dân tộc ta trình đổi mới, xếp tổ chức máy hệ thống trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu hành động cụ thể: - Bản thân đảng viên, giáo viên luôn giữ vững quan điểm, lập trường tư tưởng vững vàng, kiên định mục tiêu chủ nghĩa Mác-Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh Học tập nghiên cứu chuyên đề gương đạo đức Hồ Chí Minh; - Cần xác định trách nhiệm nhiệm vụ mình, ln phấn đấu hồn thành tốt nhiệm vụ giao; - Chấp hành tốt chủ trương, sách đảng pháp luật Nhà nước, vận động gia đình người thân thực tốt quy định địa phương nơi cư trú, thực tốt lối sống lành mạnh, giản dị, trung thực, ln giữ gìn đồn kết nội bộ, tiếp thu lắng nghe ý kiến đóng góp đồng chí đơn vị; - Nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác giảng dạy, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế xã hội; tự học trau dồi kiến thức kĩ nghiệp vụ chuyên môn; tu dưỡng đạo đức, lối sống, kĩ góp phần nâng cao lực phẩm chất nhà giáo; - Trao đổi chuyên môn với đồng nghiệp, nghiên cứu tài liệu, dự lớp bồi dưỡng chuyên môn để đạt hiệu cao công tác Luôn không ngừng học hỏi để thích ứng với thay đổi, nhiệt tình với công đổi giáo dục Biết định hướng phát triển học sinh theo mục tiêu giáo dục đảm bảo tự học sinh hoạt động nhận thức, gương cho học sinh noi theo NGƯỜI VIẾT THU HOẠCH MẪU 2: BÀI THU HOẠCH NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG KHÓA XII DÀNH CHO GIÁO VIÊN THCS Họ tên: Chức vụ Đảng: Chi bộ: Trường THCS Qua học tập Nghị trung ương khóa 12 thân nhận thức sâu sắc đồng ý với nội dung hội nghị đưa ra, nhiên thân quan tâm sâu sắc nội dung bàn vấn đề tiếp tục đổi mới, xếp tổ chức máy hệ thống trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu Nghị 18-NQ/TW Đây vấn đề lớn, quan trọng khó, phức tạp nhạy cảm, liên quan đến vấn đề lý luận phương thức lãnh đạo Đảng, vai trò quản lý Nhà nước quyền làm chủ nhân dân; đổi hệ thống trị đồng với đổi kinh tế; quan hệ nhà nước, thị trường xã hội; liên quan đến quyền lợi, tâm tư, tình cảm cán bộ, công chức, viên chức người lao động Việc đổi tổ chức, nâng cao chất lượng dịch vụ hiệu hoạt động đơn vị nghiệp công lập cần thiết, có ý nghĩa trị, kinh tế, văn hố, xã hội, nhân văn sâu sắc, góp phần vào nghiệp phát triển đất nước nhanh bền vững theo định hướng xã hội chủ nghĩa, thể tính ưu việt chế độ ta Theo đó, với tình hình nay, hệ thống tổ chức Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, đồn thể trị - xã hội đổi mới; chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác tổ chức phân định, điều chỉnh hợp lý hơn, bước đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Tuy nhiên, tổ chức máy hệ thống trị cồng kềnh, nhiều tầng nấc, nhiều đầu mối; hiệu lực, hiệu hoạt động chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức máy, mối quan hệ số quan, tổ chức chưa thật rõ, chồng chéo, trùng lắp Việc phân công, phân cấp, phân quyền ngành, cấp quan, tổ chức chưa hợp lý, mạnh mẽ đồng bộ; tình trạng bao biện, làm thay bỏ sót nhiệm vụ Trong dự thảo Chương trình hành động cấp ủy thực nghị Hội nghị lần thứ BCH TW Đảng khóa XII gồm nội dung: - Tiếp tục đổi hệ thống tổ chức quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu hoạt động đơn vị nghiệp công lập - Tăng cường cơng tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân tình hình - Cơng tác dân số tình hình - Tình hình kinh tế-xã hội tài chính-ngân sách năm 2017; Dự kiến kế hoạch phát triển kinh tếxã hội dự toán tài chính-ngân sách năm 2018 Đây nội dung xuất phát từ yêu cầu cấp thiết cần thiết nước nói chung cấp ủy nói riêng Tơi hồn tồn trí với nội dung dự thảo trên, đáp ứng nhu cầu nâng cao chất lượng sống, tuổi thọ đảm bảo việc làm cho nhân dân nước Theo tôi, trước giải pháp mà hội nghị đưa cần tập trung nhiệm vụ giải pháp là: Tăng cường lãnh đạo, đạo cấp uỷ, quyền cấp Cấp lãnh đạo cần quan tâm sâu sắc đến sống nhân dân, đặc biệt vùng nông thôn, vùng dân tộc thiểu số để họ phần đóng góp vào thực thành công mà nội dung hội nghị đưa Là giáo viên, ý thức quan tâm đến vấn đề mà nghị 18-NQ/TW hội nghị Trung ương khóa 12 đề Bản thân cần tuyên truyền sâu rộng quần chúng nhân, giáo viên học sinh vấn đề cấp thiết mà Nghị nêu Bên cạnh đó, tơi cần xác định rõ trách nhiệm vận mệnh Đảng, dân tộc ta trình đổi mới, xếp tổ chức máy hệ thống trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu hành động cụ thể: - Bản thân đảng viên, giáo viên luôn giữ vững quan điểm, lập trường tư tưởng vững vàng, kiên định mục tiêu chủ nghĩa Mác-Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh Học tập nghiên cứu chuyên đề gương đạo đức Hồ Chí Minh; - Cần xác định trách nhiệm nhiệm vụ mình, ln phấn đấu hồn thành tốt nhiệm vụ giao; - Chấp hành tốt chủ trương, sách đảng pháp luật Nhà nước, vận động gia đình người thân thực tốt quy định địa phương nơi cư trú, thực tốt lối sống lành mạnh, giản dị, trung thực, ln giữ gìn đồn kết nội bộ, tiếp thu lắng nghe ý kiến đóng góp đồng chí đơn vị; - Nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác giảng dạy, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế xã hội; tự học trau dồi kiến thức kĩ nghiệp vụ chuyên môn; tu dưỡng đạo đức, lối sống, kĩ góp phần nâng cao lực phẩm chất nhà giáo; - Trao đổi chuyên môn với đồng nghiệp, nghiên cứu tài liệu, dự lớp bồi dưỡng chuyên môn để đạt hiệu cao công tác Luôn không ngừng học hỏi để thích ứng với thay đổi, nhiệt tình với công đổi giáo dục Biết định hướng phát triển học sinh theo mục tiêu giáo dục đảm bảo tự học sinh hoạt động nhận thức, gương cho học sinh noi theo NGƯỜI VIẾT THU HOẠCH MẪU 1: ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ĐẢNG BỘ ……… CHI BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌC … , ngày ….tháng …năm 201 BÀI THU HOẠCH HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNGKHÓA XII HỌ VÀ TÊN: CHỨC VỤ: Giáo viên CHI BỘ: Trường TH Qua nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị Hội nghị lần thứ Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII kế hoạch Tỉnh ủy, Huyện ủy, thân nhận thức vấn đề từ nội dung học tập sau: Bản thân có kế hoạch, chương trình hành động tham gia làm tốt công tác tư tưởng, tuyên truyền rộng rãi nội dung Nghị tầng lớp nhân dân; tăng cường đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch, nhận thức lệch lạc, đẩy lùi tình trạng suy thối tư tưởng, trị, đạo đức, lối sống, thực có hiệu nhiệm vụ trị giải vấn đề xúc, cộm ngành, địa phương, quan, đơn vị Nghị Hội nghị Trung ương 6, khóa XII Đảng, gồm Nghị quyết:  Nghị số 19-NQ/TW tiếp tục đổi hệ thống tổ chức quản lý, nâng cao chất lượng hiệu hoạt động đơn vị nghiệp công lập  Nghị số 18-NQ/TW số vấn đề tiếp tục đổi mới, xếp tổ chức máy hệ thống trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu Bản thân truyền đạt nội dung Nghị Trong đó, khẳng định: Đổi hệ thống tổ chức quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu hoạt động đơn vị nghiệp công lập, đạt kết bước đầu quan trọng Tích cực triển khai chủ trương Đảng đổi hệ thống tổ chức quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu hoạt động đơn vị nghiệp công lập, đạt kết bước đầu quan trọng Hệ thống đơn vị nghiệp công lập với đông đảo đội ngũ trí thức, nhà khoa học, nhà giáo dục nhà văn hóa có đóng góp to lớn nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc; góp phần thực mục tiêu giảm nghèo bền vững, hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em tuổi phổ cập giáo dục tiểu học, tăng cường bình đẳng giới, nâng cao sức khỏe nhân dân, góp phần bảo đảm bền vững mơi trường, cơng xã hội hồn thành mục tiêu Thiên niên kỷ 2- Trách nhiệm cá nhân thực Nghị (liên hệ với thực tiễn chức năng, nhiệm vụ giao, đề công việc cần làm để thực tốt Nghị Trung ương kế hoạch Tỉnh ủy, Huyện ủy (Đảng ủy) Về tư tưởng trị: Ln giữ vững quan điểm, lập trường chủ nghĩa Mác-Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh Ln chấp hành nghiêm chủ trương, sách Đảng, pháp luật Nhà nước, đồng thời vận động gia đình người thân thực tốt qui định địa phương nơi cư trú Nghiêm túc học tập nghiên cứu chuyên đề gương đạo đức Hồ Chí Minh Phẩm chất đạo đức lối sống: Có lối sống lành mạnh, giản dị, trung thực Ln giữ gìn đồn kết khu dân cư Luôn lắng nghe tâm tư nguyện vọng người dân để có đề xuất kịp thời với lãnh đạo quan 3- Đề xuất, kiến nghị: Để tổ chức, thực tốt nội dung Hội nghị Trung ương 6, khóa XII Đảng, chi thời gian tới, xin đề xuất số nhiệm vụ giải pháp sau: Đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo, đáp ứng u cầu cơng nghiệp hóa, đại hóa điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hội nhập quốc tế Trung ương yêu cầu phải đổi từ nhận thức tư duy, mục tiêu đào tạo, hệ thống tổ chức, loại hình giáo dục đào tạo, nội dung phương pháp dạy học đến chế vận hành, chế quản lý, xây dựng đội ngũ giáo viên, cán quản lý, sở vật chất, nguồn lực, điều kiện bảo đảm thực đổi toàn hệ thống giáo dục, bao gồm giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông giáo dục đại học, đào tạo nghề Đây vấn đề lớn lao, hệ trọng phức tạp, nhiều ý kiến khác nhau, cần phải tiếp tục nghiên cứu, tổng kết, bàn bạc cách thấu đáo, cẩn trọng, tạo thống cao để ban hành Nghị vào thời gian thích hợp Trước mắt, cần tiếp tục quán triệt quan điểm, chủ trương Nghị Trung ương khoá VIII, ết luận Hội nghị Trung ương khoá IX kết luận, định Bộ Chính trị, đạo triển khai thực thật tốt Chiến lược phát triển giáo dục đào tạo từ đến năm 2020 theo ết luận Hội nghị lần huyến khích, tạo điều kiện để sinh viên, nghiên cứu sinh sau đào tạo nước nước làm việc Đồng thời, phải vận dụng đắn chế thị trường để đổi mới, nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước; chế, sách; xây dựng thực nhiệm vụ khoa học công nghệ lớn Nhà nước Tăng cường phát huy tiềm lực khoa học quốc gia; phát triển thị trường khoa học công nghệ; chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, thu hút nguồn lực chuyên gia người Việt Nam định cư nước người nước tham gia dự án khoa học - công nghệ Việt Nam Với truyền thống, chất tốt đẹp Đảng, nhân dân, cán bộ, cơng chức, viên chức đồng tình, nhiệt tình ủng hộ, định thực thắng lợi Nghị Hội nghị Trung ương 6, khóa XII Đảng, tạo bước chuyển biến công tác xây dựng Đảng, làm cho Đảng ta ngày sạch, vững mạnh, thực thắng lợi nghiệp CNH, HĐH, hội nhập phát triển toàn diện đất nước với mục tiêu chung “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”./ Người viết thu hoạch ... tập Nghị hội nghị Trung ương khóa XII, thân nhận thức sâu sắc vấn đề cốt lõi Nghị sau: Nhận thức sâu sắc cá nhân Nghị Trung ương Hội nghị Trung ương khóa XII thơng qua 03 Nghị quyết, gồm: Nghị. .. viết thu hoạch Mẫu 10: ĐẢNG BỘ PC49 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM CHI BỘ _ Hồ Chí Minh, ngày tháng năm *** BÀI THU HOẠCH Kết học tập Nghị hội nghị Trung ương khóa XII Họ tên: ……………………… Là đảng viên. .. điểm, mục tiêu, giải pháp Nghị Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) Sau tiếp thu nghị Hội nghị Ban chấp hành Trung Ương (TW) Đảng lần thứ (khóa XII) qua truyền hình trực
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài thu hoạch nghị quyết trung ương 6 khóa XII của đảng viên hay , Bài thu hoạch nghị quyết trung ương 6 khóa XII của đảng viên hay

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay