Giao an khuyet tat lop 4 Tuần 27

55 45 0
  • Loading ...
1/55 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/03/2018, 03:02

... GV: Bùi Thị Thịnh- Tiểu học Tân An Tiết 27: SINH HOẠT LỚP 27 I MỤC TIÊU: - Nhận biết ưu điểm đạt tuần khắc phục mặt hạn chế - Nêu phương hướng hoạt động tuần tới - Giáo dục ý thức phấn đấu vươn... phản hồi lớp + Lớp trưởng tổng hợp, nhận xét b) Giáo viên chủ nhiệm nhận xét chung đề phương hướng tuần đề phương hướng chung tới * Ưu điểm: - Đi học đầy đủ - Lắng nghe - Thực nghiêm túc nề nếp:... tập thể dục số em chưa nghiêm túc: - Một số em cần rèn cách giữ gìn trình bày đẹp: *Phương hướng tuần 28: - Khắc phục mặt hạn chế , phát huy ưu điểm đạt - Hăng hái tham gia hoạt động Lớp 4A-Năm
- Xem thêm -

Xem thêm: Giao an khuyet tat lop 4 Tuần 27, Giao an khuyet tat lop 4 Tuần 27

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay