Sự giống và khác nhau giữa tái bản ở sinh vật nhân sơ và sinh vật nhân thực

1 18 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/03/2018, 02:56

_Sự giống khác tái sinh vật nhân sinh vật nhân thực Đều sử dụng enz ADN pol _Đều có mạch dẫn (mạch tổng hợp liên tục) mạch theo sau (mạch tổng hợp đứt quãng) _1 đơn vị chép gồm chạc chữ Y _Các trình tháo xoắn, tách mạch, tương đối giống Khác: SV NS / SVNT _Chỉ có đơn vị tái / Có nhiều đơn vị tái _Hệ enz ADN pol có loại / Hệ enz ADN pol có đến 11 loại _Tốc độ nhân đơi nhanh (500 Nu/s) / Tốc độ nhân đôi chậm (50Nu/s) _Sau nhân đơi, ADN có chiều dài chiều dài ADN mẹ (Do ADN có dạng vòng) / Sau nhân đơi, ADN có chiều dài ngắn ADN mẹ (Nguyên nhân đoạn cuối ADN mẹ có đoạn ARN mồi ko đc thay đoạn Nu=>ADN ngắn - Người ta gọi tượng "sự cố đầu mút") Nguồn:
- Xem thêm -

Xem thêm: Sự giống và khác nhau giữa tái bản ở sinh vật nhân sơ và sinh vật nhân thực, Sự giống và khác nhau giữa tái bản ở sinh vật nhân sơ và sinh vật nhân thực

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay