Controversies in thyroid surgery

237 77 0
  • Loading ...
1/237 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/03/2018, 00:17

... © Springer International Publishing Switzerland 2016 J.B Hanks, W.B Inabnet III (eds.), Controversies in Thyroid Surgery, DOI 10.1007/97 8-3 -3 1 9-2 052 3-6 _1 Evaluation In general, a workup is initiated... Eugene W Friedman Professor of Surgery Icahn School of Medicine at Mount Sinai New York, NY, USA ISBN 97 8-3 -3 1 9-2 052 2-9 ISBN 97 8-3 -3 1 9-2 052 3-6 DOI 10.1007/97 8-3 -3 1 9-2 052 3-6 (eBook) Library of Congress.. .Controversies in Thyroid Surgery John B Hanks • William B Inabnet III Editors Controversies in Thyroid Surgery Editors John B Hanks, M.D., F.A.C.S C Bruce Morton
- Xem thêm -

Xem thêm: Controversies in thyroid surgery, Controversies in thyroid surgery

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay