Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Bình Gia tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2011 2013 (Khóa luận tốt nghiệp)

68 13 0
  • Loading ...
1/68 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/03/2018, 00:04

Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Bình Gia tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2011 2013 (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Bình Gia tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2011 2013 (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Bình Gia tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2011 2013 (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Bình Gia tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2011 2013 (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Bình Gia tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2011 2013 (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Bình Gia tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2011 2013 (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Bình Gia tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2011 2013 (Khóa luận tốt nghiệp) - 2013 : Chính quy Chuyên ngành Khoa : 2011 - 2015 - 2013 : Chính quy Chuyên ngành : K43 Khoa : 2011 - 2015 : TS N N01 i L IC Trong trình h c t p rèn luy n t i h c Nông Lâm Thái c r t nhi u s c a th y, cô c bi t th y, cô Khoa Qu n Lý Tài nguyên Các th trang b cho em nh ng ki n th c chuyên ngành làm hành trang cho em v ng c vào ngh V i lòng bi hi c, em xin chân thành c i h c Nông Lâm Thái Nguyên, Ban ch nhi m Khoa Qu n Lý Tài nguyên th y, h ct pt ng d ng d n em su t th i gian ng c bi hoàn thành t t th c t p t t nghi p khóa lu n t t nghi p, s n l c c a b n thân, em nh ch b o t n tình c a th y giáo TS Nguy cs c Nhu n, s th y, cô Khoa Qu n Lý Tài nguyên v i s cán b nhi t tình c a ng huy n Bình Gia, t nh L Em xin g i l i c b c a i th y cơ, cán b è i gian qua Trong khóa lu n không tránh kh i nh ng thi u sót, em r t mong nh n cs b o c a th y b em có th v Cu i cùng, em xin kính chúc th y giáo, cán b Phòng Tài ng huy n Bình Gia, t nh L m nh kh e, h n bè t nhi u thành công cu c s ng SINH VIÊN Viên Th Huyên ii DANH M C CÁC B NG 33 35 38 39 40 41 42 43 45 46 47 - 2013) 48 - 2013) .50 - 2013) 51 iii 22 iv DANH M C CÁC T GCN GCN QSD TN&MT UBND T VI T T T v PH N M U PH N T NG QUAN TÀI LI U 4 - 10 12 13 14 15 2.2.5 Gi y t khác v quy n s d nh t m g Kho n u 100 c a Lu 17 17 vi 18 PH N 20 NG, N U 20 20 20 20 20 20 20 20 Bình Gia 20 20 3.3.3 2013 20 -2013 20 3.4 Ph 20 20 21 21 21 3.4.5 21 PH N 22 K T QU NGHIÊN C U VÀ TH O LU N 22 - 22 35 vii 37 thôn 37 41 44 2013) 48 -2013 48 -2013 49 -2013 51 - 52 52 53 54 PH N 56 K T LU NGH 56 56 57 TÀI LI U THAM KH O 58 PH N M U n tài nguyên, thiên nhiên vô quý giá, ngu n n i l phát tri im nv hi n pháp m c bi t qu s nh, i, b sung cho lu ng nhu c u c a i s ng kinh t xã h i, ngu n v n quan tr ng c c Lu giá m u s n xu ng s kinh t c bi t, thành ph n quan tr uc a a bàn phân b c óa, xã h i, an ninh qu c phòng [4] t: tàng cung c c a t p th Vi t m t phòng thí nghi i, kho ng, v t ch t, v n t ng t c s h u toàn dân i di n qu n lý M t nh ng công c qu n lý h t s c quan tr ng c p gi y c ng nh n quy n s d n hi n nay, tình hình s d cv t t Trong giai t ph c t p, nhu c u s d nên khan hi m có giá tr lo t v tranh ch p v n xã h i c s c c n thi n s phát tri n kinh t , c nâng cao công tác qu t c bi t công tác c p gi y ch ng nh n quy n s d Công tác c p gi y ch ng nh n quy n s d ng trình qu n lý t c a nhà t có v trí t c bi t c,nó xác l p m i quan h pháp lý 45 B g 4.9 STT Tên xã T ng (Ngu S h kê khai (h ) S h c p (h ) T l (%) Di n tích c nc p gi y (ha) Di n tích c c p (ha) T l (%) 1900 1836 96.63 259.1 232.55 89.76 ns d t huy n Bình Gia) 46 STT Tên xã S h kê S h T l khai (h ) c p (h ) (%) 1998 1871 93.64 T ng (Ngu n Di n tích Di n tích c nc p c gi y (ha) c p (ha) 258.9 234.22 ns d T l (%) 90.47 t huy n Bình Gia) t ng s h kê khai 1998 h v i t ng di n tích 258,9ha Cơng tác xét t c pc am ts h p gi p xã vi c l p h h td th : toàn huy n g m 1998 h v ih m, s ph i n vi c ti ngh c p GCN c a c p gi y ch ng nh n ch m c c c 1871 h chi m 93,64% so t 90,47% so v i 258,9ha di n tích kê khai 47 STT Tên xã S h kê khai (h ) S h c p (h ) T l (%) Di n tích c nc p gi y (ha) Di n tích c c p (ha) T l (%) 2004 1885 94.06 255.72 230.57 90.17 T ng (Ngu ns d Có th nói m s h kê khai r t huy n Bình Gia) a qua t t c xã c a huy n Bình Gia có u ch ng t công tác chu n b v k thu v t ch t ch c t p hu n, tuyên truy n n i dung công tác t ch ng th UBND xã, phòng Tài Nguyên tra, xác minh, xét t c hi n s nghiêm túc c a ng công tác kê khai, th m t a huy 203,57ha/255,72 t ng di c c p h có kh n m 90,17% Còn l i 9,83% i n p ti c hi tài th huy i ti c i dân c 49 T m 2011 2013 184 h c c p Nguyên nhân l n chi m, ch s d c ngu n g c, tranh ch p c gi i quy t, không th c hi - Do l n chi m: có 13 h - Do tranh ch - Do h - Do h - Do không th c hi tài chính, c th c gi i quy t: 74 h m quy ho ch: 20 h u ki n: 51 h tài chính: 20 h xét: làm nhà hàng quán bán hàng V 4.4.2 gia -2013 52 Nh n xét: Qua b ng ta th y: - T ng s h h c c p gi y ch ng nh n tranh ch p 129 h S cc p 5h h Cho th y s h tranh ch c Nguyên nhân ch y phù h c ng sách gi i pháp gi i quy ng h p tranh ch p s lý nghiêm minh ng h p vi ph m pháp lu t -H u ki n 114 h n mv c nh th nc c vai trò t m quan tr ng c a vi c c p gi y -H m quy ho ch 24 h g m xã Tơ Hi u, H ng Phong, Qúy Hòa, Thi n Thu t, Yên L - t l n chi m 11 h g m Tô Hi u, Quang Trung, Thi n Thu n, Mơng Ân - Còn l ng h u ki n pháp lý hay h , ch s d t khơng c hi tài 55 h 4.5 4.5 2013 xã , 53 - xã, kh - 4.5 nguyên nhân do: - - phòng Tài Nguyên- - - 54 4.5 - - - - - - 55 - - - - - 56 PH N K T LU n 2011 quy n s d NGH 2013 th c hi n công tác c p gi y ch ng nh n t c a huy n Bình Gia, t nh L c k t qu i cao Toàn huy v i di c 18.208 gi y ch ng nh n quy n s d t c c p 2.923,34 - Lo t c c: 279,5 - Lo t nông nghi p c - Lo t lâm nghi p c t 92,68 % v di n tích; c: 1946,4 chi m 95,02% v di n tích; c: 697,34 chi m 90,15% v di n tích t qu c a s n l c ph u c a c ng u , quy n cán b ng nh ng cán b xã Tuy nhiên, bên c nh k t qu c có nh ng m t t n t i c n ph i kh c ph vi c m t s b ph n n ct i dân hi u bi t v pháp lu ng xuyên, xong th im d ng v t chuy ng h có th m quy c ng, chuy c phép c p n c bi t xã ng c ti a i, 57 Qua nghiên c u tìm hi u công tác c a huy i gian t - ct công tác c p xu t m t s gi i pháp ng công tác tuyên truy n ph bi n pháp lu c bi t Lu t i dân, nh t xã vùng sâu, vùng xa - iv ng c n b ng trang thi t b cv - m b o ch nhân l n lý Nhà 58 TÀI LI U THAM KH O -BTNMT ngày - - , NXB ch - - - 59 - - 13, 15, 16 17 thi hành 43/2 -CP ... a bàn huy n Bình Gia, n 2011 - 2013 - t qu công tác c p gi y ch ng nh n quy n s d n 2011 - 2013 t i huy n Bình Gia - Tìm hi L t Bình Gia - ng thu n l i k nh n quy n s d - c p gi y ch ng a bàn. .. nh L a bàn t nh c c l p b ac a a a bàn 20 PH N NG, N U K t qu c p gi y ch ng nh n quy n s d a bàn huy n Bình Gia Cơng tác c t L a bàn huy n Bình Gia t nh L cho h Phòng TN MT huy n Bình Gia, t... s d cv t t Trong giai t ph c t p, nhu c u s d nên khan hi m có giá tr lo t v tranh ch p v n xã h i c s c c n thi n s phát tri n kinh t , c nâng cao công tác qu t c bi t công tác c p gi y ch ng
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Bình Gia tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2011 2013 (Khóa luận tốt nghiệp), Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Bình Gia tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2011 2013 (Khóa luận tốt nghiệp)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay