Đánh giá công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn xã Tình Húc huyện Bình Liêu tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2012 – 6 2014 (Khóa luận tốt nghiệp)

65 12 0
  • Loading ...
1/65 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/03/2018, 00:02

Đánh giá công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn xã Tình Húc huyện Bình Liêu tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2012 – 6 2014 (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn xã Tình Húc huyện Bình Liêu tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2012 – 6 2014 (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn xã Tình Húc huyện Bình Liêu tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2012 – 6 2014 (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn xã Tình Húc huyện Bình Liêu tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2012 – 6 2014 (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn xã Tình Húc huyện Bình Liêu tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2012 – 6 2014 (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn xã Tình Húc huyện Bình Liêu tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2012 – 6 2014 (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn xã Tình Húc huyện Bình Liêu tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2012 – 6 2014 (Khóa luận tốt nghiệp) 6/2014 : Chính quy Chuyên ngành : Khoa : 2011 - 2015 THÁI NGUYÊN 2015 6/2014 : Chính quy Chuyên ngành : Khoa : K43 : 2011 - 2015 : ThS THÁI NGUYÊN 2015 - N01 i Tình H Thanh Hà Sinh viên ii 27 28 6/2014 29 31 6/2014 32 34 - 2020) .36 2012-6/2014 .38 2012-6/2014 39 41 6/2014 42 -6/2014 43 -2014 45 -6/2014 46 6/2014 .48 6/2014: 49 -6/ 2014 .50 iii - UBND : - TNMT : - KH : - QH : - : - : - GPMB : - : - : - GCN : - NN : - PNN : - NTTS : - DT : - : - CP : - UBND : - TT iv 11 2.3.2 Tình 12 .15 21 21 .21 21 21 21 21 21 22 v 22 22 23 - 23 .23 26 6/2014 30 30 6/2014 32 6/2014 32 32 33 34 .37 39 4.3.6 44 4.3.7 45 4.3.8 47 4.3.9 47 4.3.10 48 vi 4.3.11 49 4.3.12 51 6/2014 51 .51 52 54 54 55 56 - - kh b pháp 6/2014" - 6/2014 - 6/2014 - nguyên n - 43 -6/2014 TT Co Nhan Chang Nà 53 35 18 65 61 68 50 18 90 78 12 Khe Cooc 80 63 17 Khe - 52 43 128 102 26 50 46 43 42 60 49 11 49 32 17 42 42 780 643 137 82,43 17,57 10 Khe O 11 12 Khe Và 44 4.3.6 : : : 2014 188,64 45 -2014 DT TT Mã 2014 DT DT -) 2013 4378,86 4378,86 3721,97 3725,31 540,51 544,63 3178,88 3178,88 2,58 1,80 188,64 185,3 -) 2012 +3,34 4378,86 3728,61 548,08 3178,88 1,65 182,00 -6,64 -7,57 +0,93 +6,64 1.1 1.2 1.3 NNP SXN LNP NTS PNN -3,34 -2,11 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 OTC CDG TTN NTD SMN 15,2 47,44 15,1 44,56 0,1 +2,88 15,26 40,56 -0,06 +6,88 1,09 124,91 1,09 124,55 +0,36 1,09 125,09 -0,18 CSD 468,25 468,25 468,25 3.1 3.2 BCS DCS 2,4 465,85 2,4 465,25 2,4 465,25 n: UBND Tình Húc) 4.3.7 - 46 * n 2012-6/2014 TT - 2.000 4.000 1.000 - 1.500 1.000 2.000 5.500 Tình Húc) - 47 4.3.8 Sau L - -6/2014 4.3.9 48 - 6/2014 Nãm 2012 72 36 36 30 174 2013 108 36 36 20 200 2014 180 72 36 17 305 360 144 108 67 679 4.3.10 - 49 6/2014: vi TT tra (%) (%) Nguyên nhân - 2012 3 100 - - 2013 2 100 - - 2014 0 100 - - - 5 100 - - Tình Húc) - 4.3.11 - 50 4.17 -6/ 2014 xong Tranh Cáo (%) (%) 2012 5 100 0 2013 8 100 0 6/2014 12 10 10 83,33 16,66 25 20 23 92 Qua b ng s li u 4.17 cho th y s (Ngu n: UBND Tình Húc[22]) u n i, t cáo, tranh ch a Tình Húc nh i nhi u B ng s n l cc i quy t d m 23 v , chi m t l 92 % t ng s v u n i, tranh ch p S l m t l % thu c th m quy n gi i quy t c a án nhân dân K t qu gi i quy t u n i, t cáo, tranh ch a Tình Húc th i gian qua m n kh i, th hi n s c g ng quy t tâm c a cán b a cán b c gi gìn tr t t an ninh h m b o s công b t nhân dân, làm cho nhân dân hi ng l oc ng, c c Bên c nh nh ng k t qu c, công tác gi i quy t u n i, t cáo, tranh ch i nh ng thi ng v gi i quy i quy t l i nhi u l n h i phát tri n làm cho giá tr thành v b c xúc, vi ph m Pháp lu y nhi u ngày ph c t gi i quy t v này, th i gian t i c n có nh ng bi m x nghiêm minh nh ng h p l i d ng quy n dân ch lôi kéo, i khác u n i sai s th t làm m t tr t t an toàn h i, gây thi t h is d t M l p t p hu n cho cán b tra h c h i kinh nghi m l n nhau, h tr kinh phí cho cán b u tra, xác minh, tham i quy t, tránh tình tr ng mua chu c h i l M t khác ph ng xuyên ki m tra nh m phát hi n k p th i x i v i nh ng cán b thi u 51 tinh th n trách nhi m, xây d ng c ng c , t ch c hoà gi i c , nh m h n ch n k p th i nh ng vi ph m nhân dân, t ch c nhi u cu c tuyên truy n pháp lu c ti giúp h am hi u, tránh tình tr ng u n i tràn lan 4.3.12 - ND Tình 6/2014 g 52 - 2015 + Công + Tr + 53 g 54 -2020 55 - - - - 56 http://tnmtquangbinh.gov.vn/index.php?language=vi&nv=laws&op=Linhvuc-Dat-dai/Bao-cao-tinh-hinh-cap-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-datquyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-khac-gan-lien-voi-dat-theo-Nghi-quyet-so30-2012-QH13 http://quangninh.gov.vn [3[ , Lu [4] Lu [5] ib , ,Báo cáo công tác 2014 công tác tình hình hiên 2015 http://www.monre.gov.vn/wps/portal/tintuc/!ut/p/c5/RclJDoIwFADQE5n_QcKwp KhMNRFaEdmQaoyBMhSjTKfXnXnLBwX8dGKsnuJd9Z1oIIfCLD3fDQyL ImK41zBMDuk28KmOvg5XKKz_22ZqYhg4GY80T0fUgEOORslq7DUqXhl48zvHJyntYrPxNjyDIiZKK6aJPLJvHbqYnaWYm2OA39o6XxcaaLrZEl9G7yMlc 76bmETR1bQUnhfgHpsHlf 17/2011/QH13 - 2015) http://moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx? ItemID=27301 http://quangninh.gov.vn/viVN/So/sotainguyenmt/Trang/vanbanphapquy.aspx?idcq=96 57 http://tnmtphutho.gov.vn/index.php?language=vi&nv=news&op=Tai-nguyendat/Ket-qua-cong-tac-quan-ly-nha-nuoc-ve-dat-dai-tinh-Phu-Tho-nam-2014-1952 http://www.sotnmtphuyen.gov.vn/index.php/thong-tin-thong-bao/811-tttb180814 [11] http://tnmtcaobang.gov.vn/index.php?language=vi&nv=news&op=Quan-lydat-dai/Trien-khai-cong-tac-kiem-ke-dat-dai-lap-ban-do-hien-trang-su-dungdat-nam-2014-2153 [12] TRANG THU(2015), (http://www.baoquangninh.com.vn/kinh-te/201503/cong-tac-giai-phong-matbang-kinh-nghiem-tu-cac-du-an-dong-luc-cua-tinh-2264128/ [13] UBND Tình Húc, - [14] UBND Tình Húc, - [15] UBND Tình Húc, - [16] UBND Tình Húc , 2010[17] UBND Tình Húc, [18] UBND Tình Húc, [19]UBND Tình Húc, [20] UBND Tình Húc, [21] UBND Tình Húc, [22] UBND Tình Húc, ... 32 34 - 2020) . 36 2012- 6/ 2014 .38 2012- 6/ 2014 39 41 6/ 2014 42 -6/ 2014 43 -2014 45 -6/ 2014 46 6 /2014 .48 6/ 2014: 49 -6/ 2014 .50 iii - UBND :... Sau 13 2013 n - tích: 65 2,33 -UBND ngày 26/ 11 /2014 19 -UBND ngày 05/12 /2014 MT- 20 21 - 6/ 2014 - - - 22 2003 - - UBND xã Tình Húc - 23 - km, có sau: 1,8 km Tình Húc 1. 868 mm, mm, ... 4.3.11 49 4.3.12 51 6/ 2014 51 .51 52 54 54 55 56 - - kh b pháp 6/ 2014" - 6/ 2014 - 6/ 2014 - nguyên n - 2003 ban
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn xã Tình Húc huyện Bình Liêu tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2012 – 6 2014 (Khóa luận tốt nghiệp), Đánh giá công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn xã Tình Húc huyện Bình Liêu tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2012 – 6 2014 (Khóa luận tốt nghiệp)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay