Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất xã Yên Khoái huyện Lộc Bình tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2011 đến 2013 (Khóa luận tốt nghiệp)

58 16 0
  • Loading ...
1/58 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/03/2018, 00:00

Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất xã Yên Khoái huyện Lộc Bình tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2011 đến 2013 (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất xã Yên Khoái huyện Lộc Bình tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2011 đến 2013 (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất xã Yên Khoái huyện Lộc Bình tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2011 đến 2013 (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất xã Yên Khoái huyện Lộc Bình tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2011 đến 2013 (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất xã Yên Khoái huyện Lộc Bình tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2011 đến 2013 (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất xã Yên Khoái huyện Lộc Bình tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2011 đến 2013 (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất xã Yên Khoái huyện Lộc Bình tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2011 đến 2013 (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất xã Yên Khoái huyện Lộc Bình tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2011 đến 2013 (Khóa luận tốt nghiệp) TÀI: KHÓA LU N T T NGHI Chuyên ngành Khoa IH C : Chính quy : : 2010 - 2014 TÀI: KHÓA LU N T T NGHI Chuyên ngành : Chính quy : : K42 Khoa : 2010 - 2014 : 2014 IH C - N02 - Nông Lâm Thái o T Sinh viên DANH M C CÁC B NG Trang 29 30 37 39 40 40 - 2013 41 42 43 44 - 2013 45 - 2013 45 : Câu GCNQSD NTTS UBND -CP BTNMT TTLT BNV CT - TTg - UB CV - CP GPMB M CL C Trang : 1.2 1.3 1.4 : .3 QSD 13 16 : 18 18 18 18 -xã 18 Yên Khoái 19 2011 - 2013 19 ã Yên khoái 19 19 19 20 : 21 21 21 4.1.1.2 a hình 21 4.1.1.3 Khí h u 22 4.1.1.4 a ch t th y v n 22 4.1.1.5 t 23 23 4.1.2.1 Tình hình phát tri n kinh t 23 4.1.2.2 Th c tr ng phát tri n ngành kinh t 24 4.1.2.3 Tình hình xây d ng c s h t ng 26 29 4.1.3.1 Dân s 29 4.1.3.2 Lao ng, vi c làm thu nh p 29 4.2 4.2.2 31 31 2013 35 -2013 38 Yên Khoái 38 38 4.3.2.1 ánh giá công tác c p GCNQSD i v i t nông nghi p 38 4.3.2.2 ánh giá công tác c p GCNQSD iv i t phi nông nghi p 42 Yên Khoái 45 46 46 46 47 : 48 48 48 50 P 1.1 TÍNH C hà i Yên Khoái - - 2011 - 2013 1.2 , cơng tác n Khối n 2011 - 2013 Yên Khoái Yên Khoái 1.3 , , - , công tác , 1.4 Ý - :C , - T ông t, 36 - ha, 0,48 , ha, - ha, - 7,49 m 1,41% ha, , toàn 4,92 , hiên ha, 15,10 ha, 0,60% 7,07 ha, 0,28 - , 1,54 ha, ,06% - 70,81 ha, 2,80 - ha, hiên 27,42 1,08 - trang, 0,48 ha, 39,72 0,02 ,57 nhiên - 7,42 ha, 1,28 32,30 ha, 0,29% 37 3: Yên Khoái (UBND Yên Khoái) 38 4.3 CƠNG TÁC N KHỐI 11-2013 4.3.1 n Khối Yên Khoái 2011 - 2013 2531,36 ha, Yên Khoái g xuyên Yên Khoái , Yên Khối , : n Khối ng s , Yên Khoái 4.3.2 4.3.2.1 theo Yên Khoái, 90,94 2302,01 ha, 39 4: n Khối 11 STT Tên thơn (ha) (ha) 171 75,30 89 56,00 42 14,30 64 14,90 211 39,80 25 6,95 53 16,10 68 17,10 141 34,50 864 274,95 (UBND Yên Khoái) 11, Yên Khoái 99,46 , Qn n Khối (%) 864 36,17% , Thơn Nà 40 n Khối STT Tên thơn (ha) (%) 175 79,30 92 59,00 50 16,50 68 15,50 214 41,00 29 7,13 58 16,60 74 17,80 147 34,90 907 287,73 (UBND Yên Khoái) V qua sau .6 n Khối STT Tên thơn 177 95 58 73 217 33 62 81 154 950 (ha) 83,38 62,00 18,70 16,52 44,87 7,47 17,17 18,55 36,42 305,08 (UBND Yên Khoái) (ha) (%) 41 , , , 40,09% thơn 3, n Khối , 217 GCN 28,08 .7: Yên Khoái STT 950 122,32 2011 - 2013 Tên thôn (ha) 523 276 150 205 642 87 173 223 442 (ha) 2721 (UBND Yên Khoái) 2721 GCN 22,30 , , 38,44% 11 - 2013, Yên Khoái , 333,57 cho 642 GCN C , 11 - 2013 Còn thơn Nà Qn 42 thơn , 87 4.3.2.2 GCN phi Yên Khoái, ha, 25, - 4.3.2.3 3, n Khối có 35,71 , 1,41% 4.8: K n Khối STT Tên thơn (ha) 11 (%) (ha) 21 1,85 0,92 49,73 11 1,48 0,68 45,95 0,90 0,48 53,00 16 0,98 0,42 42,86 16 1,48 0,89 60,14 0,20 0,09 45,00 0,45 0,21 47,00 24 0,51 0,24 47,06 0,19 0,09 47,37 106 8,04 4,02 50,00 , (UBND Yên Khoái) 11, Yên Khoái 4,02 ha, 50,00% 106 43 2011 2011 , Chi Ma thôn 24 GCN D , 22,89 thơn Còn 4.9: K n Khối ch STT Tên thôn (ha) (ha) (%) 25 1,90 1,07 56,32 14 1,52 0,72 47,37 1,15 0,52 45,22 18 1,20 0,48 40,00 19 1,69 0,94 55,62 0,24 0,11 45,83 0,47 0,24 51,06 26 0,50 0.26 52,00 0,22 0,11 50,00 125 8,89 4,45 50,05 (UBND Yên Khoái) 2, Yên Khoái , 26 GCN , 4,45 , , Chi Ma thôn 24,04 50,05% 125 44 4.10: K n Khối STT Tên thơn (ha) (ha) (%) 31 1,94 1,17 60,31 15 1,54 0,76 49,35 11 1,40 0,57 40,71 23 1,40 0,53 37,86 20 1,89 0,98 51,85 0,27 0.11 40,74 7 0,50 0,26 52,00 29 0,65 0,29 44,62 0,24 0,11 45,83 146 9,83 4,78 48,63 10 , 1,17 ha, 24,48 (UBND Yên Khoái) 3, Khoái 4,78 , 48,63% , 31 GCN 146 2013 - 2013 45 4.11: n Khối STT 2011 - 2013 Tên thơn (ha) 5,69 4,54 3,45 3,58 5,06 0,71 1,42 1,66 0,65 26,76 77 40 27 57 55 18 79 16 377 (ha) 3,16 2,16 1,57 1,43 2,81 0,31 0,71 0,79 0,31 13,25 (%) 55,54 47,58 45,51 39,94 55,53 43,66 50,00 47,59 47,69 49,51 (UBND Yên Khoái) 4.3.3 Khoái , nhân Yên 2011 - 2013, 4.12: K , cá nhân Yên Khoái 11 - 2013 11 TT Tên thôn ký 38 29 29 31 32 18 25 42 206 (%) (%) 30 ký 78,94 48 37 23 20 24 28 14 18 32 189 79,31 68,97 77,42 87,50 78,00 72,00 76,19 91,75 27 23 28 33 16 21 39 224 36 29 37 45 26 32 51 304 (UBND Yên Khoái) (%) 77,08 61 45 73,77 79,31 75,68 73,33 61,54 65,63 76,47 73,68 52 39 45 56 26 38 63 380 33 28 34 41 19 26 48 274 63,46 71,79 75,56 73,21 73,08 68,42 76,19 72,11 46 , , 4.4 , YÊN KHOÁI 4.4.1 T - , , - , , phù , Chính v , , cho thuê, , lâu dài , , Yên Khoái cao Ngoài ra, , 4.4.2 K - , GCNQSD , , , 47 , , 4.4.3 -C , - , ông tin nói , , , n , , , , - , , , , - , , , - Cơng khai hóa n , , 48 P 5.1 Yên Khoái, giai 11 - 2013 + Yên Khoái huy , , an ninh + , , + Yên Khối c 2721 tích , , , d + , , so 5.2 Yên Khoái pháp sau: 11 - 2013, 49 1- , , 2công tác chuyên môn, môn, 3- , 4, pháp, sách pháp 5- , , , 50 - BTNMT ngày -BTNMT, ngày 21 tháng 10 - 11 (2011), - nh 2013 3 Yên Khoái 2020 ... Khối 3.3.2.1 Cơng tác 3.3.2.2 3.3.3 2013 3.3.3.1 Yên Khoái 3.3.3.2 3.3.3.2.1 3.3.3.2.2 3.3.3.2.3 3.3.3.3 3.3.4 xã Yên Khoái xã Yên Khoái 2013 Yên Khoái 2011 - 2011 - 2013 ,k Yên khoái 3.3.4.1 3.3.4.2... 48 50 P 1.1 TÍNH C hà i Yên Khoái - - 2011 - 2013 1.2 , cơng tác xã n Khối n 2011 - 2013 n Khoái Yên Khoái 1.3 , , - , công tác , 1.4 Ý - :C , - T ông t, P Thông... 31 2013 35 -2013 38 Yên Khoái 38 38 4.3.2.1 ánh giá công tác c p GCNQSD i v i t nông nghi p 38 4.3.2.2 ánh giá công tác c p GCNQSD iv i t phi nông nghi p 42 Yên Khoái
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất xã Yên Khoái huyện Lộc Bình tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2011 đến 2013 (Khóa luận tốt nghiệp), Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất xã Yên Khoái huyện Lộc Bình tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2011 đến 2013 (Khóa luận tốt nghiệp)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay