Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa xã Lùng Thàng huyện Sìn Hồ tỉnh Lai Châu giai đoạn 2011 6 2014 (Khóa luận tốt nghiệp)

69 15 0
  • Loading ...
1/69 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 23:58

Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa xã Lùng Thàng huyện Sìn Hồ tỉnh Lai Châu giai đoạn 2011 6 2014 (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa xã Lùng Thàng huyện Sìn Hồ tỉnh Lai Châu giai đoạn 2011 6 2014 (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa xã Lùng Thàng huyện Sìn Hồ tỉnh Lai Châu giai đoạn 2011 6 2014 (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa xã Lùng Thàng huyện Sìn Hồ tỉnh Lai Châu giai đoạn 2011 6 2014 (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa xã Lùng Thàng huyện Sìn Hồ tỉnh Lai Châu giai đoạn 2011 6 2014 (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa xã Lùng Thàng huyện Sìn Hồ tỉnh Lai Châu giai đoạn 2011 6 2014 (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa xã Lùng Thàng huyện Sìn Hồ tỉnh Lai Châu giai đoạn 2011 6 2014 (Khóa luận tốt nghiệp) I H C THÁI NGUYÊN I H C NÔNG LÂM tài: P GI Y CH NG NH N QUY N S D A LÙNG THÀNG - HUY N SÌN H T N 2011- 6/2014 KHÓA LU N T T NGHI H o IH C : Chính quy Chuyên ngành : Qu Khoa : Qu n lý tài nguyên L p : K43 - Khóa h c : 2011 - 2015 Gi - N01 ng d n : PGS.TS Nguy n Ng c Nông THÁI NGUYÊN 2015 i L IC hoàn thành t ng v H i hành ng c n ph i chu n b cho v n ki n th c c n thi t, chuyên môn v ng vàng Th i gian th c t p n c n thi iv im ng chuyên nghi p nh m h th ng l i toàn b c, v n d ng lý thuy t vào th c ti n cs ng ý c a Ban Giám Hi ng k c phân công v th c t p t i Lùng Thàng - huy n Sìn H t nh Lai Châu v tài p gi y ch ng nh n quy n s d a Lùng Thàng - huy n Sìn H - t n 2011- 6/2014 V i t m lòng bi n, em xin chân thành c y cô t cho em nh ng ki n th c quý báu th i gian h c t p rèn luy n t c bi t em xin bày t lòng bi c t i th y giáo PGS.TS Nguy n Ng c Nông c ti p ng d n t n tình, ch b o em trình nghiên c tài c a Em xin chân thành c u ki em th i gian th c t p t i Em xin g i l i c m n n gia nh, b n bè, ng viên, giúp em su t trình th c t p nghiên c u M c dù c g ng nghiên c u, tìm hi u nh ng th i gian trình có h n nên khơng th tránh kh i nh ng thi u sót Em r t mong nh n c nh ng ý ki n ng góp c a th y giáo b n lu n v n c a em c hoàn thi n h n Em xin chân thành c m n! Thái Nguyên, ngày 20 tháng 05 Sinh viên ii DANH M C CÁC B NG B ng 4.1: Tình hình dân s a bàn Lùng Thàng 35 n 2011-2013 35 B ng 4.2: Hi n tr ng s d tc 40 B ng 4.3: K t qu c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t cho h gia n 2011- 6/2014 45 B ng 4.4 k t qu c p gi y ch ng nh n quy n s d ng h t qua t t cho a bàn Lùng Thàng n 2011 6/2014 46 B ng 4.5: K t qu c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t c a t ch c a bàn Lùng Thàng - huy n Sìn H - t n 2011 6/2014 47 B ng 4.7: K t qu c p gi y ch ng nh n quy n s d ng n 2011 t phi nông nghi p 49 6/2014 49 B ng 4.8: K t qu c p gi y ch ng nh n quy n s d ng Lùng Thàng huy n Sìn H - t 50 B ng 4.9: K t qu c p gi y ch ng nh n quy n s d ng Lùng Thàng - huy n Sìn H - t a bàn 51 B ng 4.10: K t qu c p gi y ch ng nh n quy n s d ng Lùng Thàng - huy n Sìn H - t a bàn a bàn n tháng 6/2014 52 Lùng Thàng - huy n Sìn H - t nh Lai Châu theo th i gian 52 B ng 4.11: T ng h p k t qu c p gi y ch ng nh n quy n s d ng a bàn 52 iii DANH M C CH B VI T T T a CP Chính ph CT TTg Ch th th ng CV DT Di n tích DVT tính GCN Gi y ch ng nh n GCNQSD Gi y ch ng nh n quy n s d ng GDTX Giáo d KH-PTNMT K ho ch Ngh NQ ng xuyên ng nh Ngh quy t PGS.TS Ti n S THCS Trung h TN&MT Tài nguyên Môi t TP Thành Ph ng TT TW UBND U ban nhân dân STT S th t n s d ng iv M CL C U PH N M tv 1.2 M tài 1.3 Yêu c u c tài tài c t p nghiên c u khoa h c c ti n PH N T NG QUAN TÀI LI U khoa h c pháp lý c a công tác c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t khoa h c pháp lý 2.2 Tình hình c p gi y ch ng nh n quy n s d ng huy n Sìn H - t t c c c a n 2011 6/2014 21 2.2.1 Tình hình c p gi y ch ng nh n quy n s d ng 2.2.2 Tình hình c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t c c 21 t c a huy n Sìn H - t nh Lai Châu 24 PH N NG, N ÊN C U 26 ng, ph m vi nghiên c u 26 m, th i gian nghiên c u 26 3.3 N i dung nghiên c u 26 u ki n t nhiên- kinh t - h i c a Lùng Thàng - huy n Sìn H - t nh Lai Châu 26 v 3.3.2 Tình hình qu n lí s d a bàn Lùng Thàng - huy n Sìn H - t nh Lai Châu 26 p gi y ch ng nh n quy n s d ng Lùng Thàng - huy n Sìn H - t t trê a n 2011- 6/2014 26 p gi y ch ng nh n quy n s d ng tc a Lùng Thàng -huy n Sìn H - t nh Lai Châu 27 u 27 u tra thu th p s li u 27 ng h p s li u, tài li u thu th c 27 PH N K T QU NGHIÊN C U VÀ TH O LU N 29 u ki n t nhiên, kinh t - h i c a Lùng Thàng - huy n Sìn H t nh Lai Châu 29 u ki n t nhiên 29 u ki n kinh t - h i 32 4.2 Tình hình qu n lý s d a bàn Lùng Thàng 40 4.2.1 Hi n tr ng s d 40 4.2.2 Tình hình qu n lý s d 4.3 t c a Lùng Thàng 42 p gi y ch ng nh n quy n s d ng Lùng Thàng - huy n Sìn H - t a bàn n 2011- 6/2014 44 p gi y ch ng nh n quy n s d ng t cho h a bàn Lùng Thàng - huy n Sìn H - t nh Lai Châu n 2011 6/2014 44 p gi y ch ng nh n quy n s d ng ch t cho t a bàn Lùng Thàng - huy n Sìn H - t nh Lai Châu n 2011 6/2014 47 p gi y ch n c a Lùng Thàng - huy n Sìn H - t t nh n quy n s d ng theo lo t n 2011 6/2014 48 vi p gi y ch ng nh n quy n s d ng Thàng - huy n Sìn H - t t c a Lùng n 2011 6/2014 50 4.3.4.1 K t qu c p gi y ch ng nh n quy n s d 50 4.3.4.2 K t qu c p gi y ch ng nh n quy n s d 50 ng thu n l ch ng nh n quy n s d ng i pháp cho công tác c p gi y t c a Lùng Thàng 53 4.4.1 Thu n l i 53 54 4.4.3 Gi i pháp kh c ph c 55 PH N K T LU NGH 57 5.1 K t lu n 57 ngh 58 TÀI LI U THAM KH O 59 N1 a qu u s n xu t c bi t, ngu n g c c a m i trình s ng cc a m i s n ph m hàng hoá h i.Trong b i c nh n n kinh t th c ng, giá tr c th hi n rõ nét Vi cs h i di n qu n lý M t nh ng công c qu n lý h t s c quan tr ng c p gi y ch ng nh n quy n s d cv t n hi n nay, tình hình s d c us d t t ph c t p, nhu nên khan hi m có giá tr t v tranh ch p v n ra, n s phát tri n kinh t , h i c tác qu t s c c n thi nh n quy n s d c nâng cao công c bi t công tác c p gi y ch ng t Công tác c p gi y ch ng nh n quy n s d q trình qu t có v c bi t c, xác l p m i quan h pháp lý v quy n s d i s d nh m b o quy n l m b o s th ng nh t v qu v c ng is d is d t, khơng n xu t, kinh pháp lý vi c thu ti n s d n c Lùng Thàng m t vùng th p c a huy n Sìn H , n m cách trung tâm huy n Sìn H kho ng 40km v phía Nam, c thành l p t t Ma Quai theo Ngh Quy t s 97/NQ-CP ngày 14/10/2011 c a Chính Ph v vi huy u ch a gi thành l p xã, th tr n thu c ng Tè, Sìn H , Than Uyên t nh Lai Châu Là m t m i thành l p nên công tác c p gi y ch ng nh n quy n s d t c a g p nhi u t Xu t phát t th c t hi n c a công tác qu th c i ki n c s nh t trí c a Ban ch nhi m khoa Qu n lý tài nguyên em ti n hành nghiên c p Gi y ch ng nh n quy n s d a bàn Lùng Thàng - huy n Sìn H - t n 2011- 6/2014 - t qu công tác c a bàn Lùng Thàng - huy n Sìn H - t nh Lai Châu - nh nh ng thu n l xu t gi i công tác c a bàn Lùng Thàng - huy n Sìn H - t nh Lai Châu 1.3 Y -N nh c a công tác c - Tìm hi u nh ng thu n l Thàng công tác c - i pháp c a Lùng t ih ch công tác c t c nhi u ki n th c th c t , nh t t, t riêng v c nh nh n hi n - N m v ng nh b i lu t v nh c a Lu aT p t - n ngh nh ng gi i pháp phù h qu n lý N cv xu t v i c p có th m quy cơng tác c t nói riêng cơng tác ct N2 Theo kho u Lu [2] thì: t gi y ch ng nh is d b o h quy n l i ích h p pháp c y t ch p pháp c tr c có th m quy n c p nh quy n s d ng is d is d is d t nh ng quy n quan c bi t quan tâm Thông qua công tác c p c xác l p m i quan h pháp lý gi a Nh cách ch s h cv i t ch c, h c Nhà t s d ng Công tác c c n m ch c c bi t rõ thơng tin xác v s ch m v tình hình hi n tr ng c a vi c qu n lý s d T vi c n m ch c th c hi n quy n chuy n giao quy n s d ng t ch th khác C th c th c hi n vi t, chuy n quy n s d t Vì v y c công tác qu t c s th c hi n phân ph i l i t theo quy ho ch, k ho ch chung th ng nh h ng a Nhà t thu t m t nh ng n i dung quan tr ng cv 48 Qua b ng 4.5 cho th nt t ch -6/2014 có t v i t ng di cc c c p 1,292 t cho t t c di n tích tháng 6/2014 toàn b di t t ch c c n c s Tài nguyên Môi ng t nh Lai Châu c p cho t t c di c tích K t qu c cao t t cho t ch u ki c cho c ti n hành t k t qu thu hút doanh nghi vào xã, t t nc c ta mang l i quy n l t ch c yên tâm s n xu t 4.3.3 a Lùng Thàng - - n 2011 6/2014 4.3.3.1 K t qu c p gi y ch ng nh n quy n s d t nông nghi p B ng 4.6 K t qu c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t nông nghi p n 2011 6/2014 Di n tích c n Di T l Di T l c p (ha) c p (ha) (%) c p (ha) (%) 2011 0 0 2012 4124,88 4124,88 100 0 2013 2434,44 2406,52 98,85 27,92 1,15 6/2014 0 0 (Ngu n: Phòng TN& MT huy n Sìn H ) 6/2014 49 - n t nông nghi p n n tháng 6/2014 di t v c c p 4.3.3.2 K t qu c p gi y ch ng nh n quy n s d ng 4.7 t phi nông nghi p p phi nơng p Di n tích c n c p (ha) n 2011 6/2014 Di n tích T l p (ha) Di T l (%) c p (ha) (%) 2011 0 0 2012 0 0 2013 21,87 18,48 84,5 3,39 15,5 6/2014 1,19 1,19 100 0 (Ngu n: Phòng TN& MT huy n Sìn H ) Qua b ng 4.7.cho th y: n 6/2014 k t qu c p gi y ch ng nh n quy n s d n m t ph n di - t phi nơng nghi p c t phi nông nghi - t cao c c p 50 di t phi nông nghi 18,48ha, di c c p gi y ch ng nh n c c p 3,39ha n tháng 6/2014 c c 1,19ha - Ph n l n di x y nhi h t phi nông nghi c c p gi y ng h p tranh ch ng p c p gi y thi u th t n hành c c a Lùng Thàng - - n 2011 6/2014 4.3.4.1 K t qu c p gi y ch ng nh n quy n s d 11 c hi n -UBND 4.3.4.2 K t qu c p gi y ch ng nh n quy n s d 12 ng 4.8 a bàn Lùng Thàng Di n tích Lo t t nông nghi p t phi nông nghi p T ng Di n tích c nc p p 2012 T l Di n tích (%) p (%) (ha) (ha) 4124,88 4124,88 100 0 0 0 4124,88 4124,88 100 0 (Ngu n: Phòng TN& MT huy n Sìn H ) (ha) T l 51 Qua b ng 4.8 ta th t nông nghi GCN 4124,88ha chi m 100%, di cc p t phi nông nghi p th i gian c c p GCN Trong th thi n h d li u hoàn c p gi y nên m i ti n hành c c di t phi nông nghi t nông nghi p nh c p gi y p 4.3.4.3 K t qu c p gi y ch ng nh n quy n s d a bàn Lùng Thàng - Lo Di n tích c nc p (ha) t t nơng nghi p t phi nông nghi p T ng - Di n tích p (ha) T l (%) Di n tích p (ha) T l (%) 2406,52 98,85 27,92 1,15 21,87 18,48 84,5 3,39 15,5 2456,31 2425 98,73 31,31 1,27 2434,44 (Ngu n: Phòng TN& MT huy n Sìn H ) Qua b ng 4.9 ta th t nông nghi GCN 2406,52ha chi m 98,85%, di cc p t phi nông nghi cc p GCN 18,48ha chi m 84,5% T ng di t nông nghi p phi nông nghi p mà Lùng Thàng c p 2425ha chi m 98,73% Di nhi u chi m 1,27% S di c GCN v n c c p gi y c n ph i có 52 gi i pháp, k ho ch gi i quy t h p lý, k p th công tác c c ti n theo k ho ch 4.3.4.4 K t qu c p gi y ch ng nh n quy n s d t n tháng 6/2014 a bàn Lùng Thàng - - Di n tích c nc p (ha) Di n tích p (ha) T l (%) Di n tích p (ha) T l (%) t nông nghi p 0 0 t phi nông nghi p 1,19 1,19 100 0 1,19 1,19 100 0 Lo t T ng (Ngu n: Phòng TN& MT huy n Sìn H ) Qua b ng 4.10 ta th y: Tháng 6/2014 di t nông nghi p th i gian không c c p GCN, di t phi nông nghi p th i gian yêu c u c n c p 1,19ha c K t qu c 100% c c p th i gian r t t t ng 4.11: T bàn Lùng Thàng Di n tích c n c p (ha) 2011 2012 2013 6/2014 Di c p (ha) 0 4124,88 2456,31 1,19 4124,88 2425 1,19 T l (%) 100 98,73 100 Di n tích p (ha) 0 31,31 (Ngu n: Phòng TN& MT huy n Sìn H ) T l (%) 0 1,27 53 n 2011 Lùng Thàng 6/2014, công tác c c m t s k t qu nh 4124,88ha t c a nh, c th c 4124,88ha chi m 100% n tích yêu c u c n c p GCN 2456,31ha di n tích c c 2425ha chi m 98,73% t l c c cao Tháng 6/2014 cơng tác c p GCNQSD c a có di n tích c n c p c c p cho tồn b di n tích Nh ng di g c c p có tranh ch p, hay ngu n c kê khai rõ ràng, h cc hoàn thi y t, th i gian t i sau hoàn h GCNQSD c hoàn thi ng di t l i s c c p t - p gi y ch ng nh n quy n s d c UBND huy n c a ch s d ng d n ch soát c o hi n v i tinh th n trách nhi m t giúp cho công tác c p gi - th ng b c thu n l i a thu n ti n cho cơng vi i, c p m i gi y ch ng nh n quy n s d cá nhân B t i t cho h c thành l p m xác i dân kê khai nh xác v thơng tin th t - Cùng v i vi c t p trung hoàn thành vi c c p gi y ch ng nh n l vi c xây d n hi tác qu d li i hóa h th ng qu c th c hi n nh u, ng yêu c u u qu tích c c ph c v công 54 - Nh n th c c i dân v th c hi n quy v i công tác c p gi y ch ng nh - c ah i c nâng cao c thành l p b t a ph c v cơng tác c p a bàn tồn v xác cao ng thu n l i mà Lùng Thàng c trình th c hi n công tác c p gi y ch ng nh n quy n s d t Bên c g c - QSD - Công tác c m il t toàn m ng h c ti n hành c p n gi i quy t r t nhi u cán b chuyên mơn t i thi u, v y ti công vi ts y nhanh - Ru c p GCN t manh mún, nh l a h t ph n l n khơng có gi y t , ngu n g c s d ng h 55 t khai phá Do v y trình l p h n ti p r t nhi c a công tác c t cho h a bàn - i dâ ch d i qua nhi u th h khơng có tranh n hành c p gi y ph i n p m t kho n ti c a nhi u h i dân m n mà - Vi c ghi th i h n s d t t gi y ch ng nh n quy n s d ng nh c a Lu s d t m c thu iv i t c công tác c p gi y ch ng nh n quy n s d ho ch nh t công tác c p gi t t s m hoàn thành k t nông nghiêp cho h , gi t cho t ch c th i gian t i c pháp thích h p nh y nhanh ti ng gi i c p gi y T nh ng thu n l i, khó t s gi i pháp sau: - Ti p t c th c hi n t t công tác tuyên truy n ch cv iv a i dân b ng bi ng mù ch h c c n m thêm l p giáo d c ph c nâng cao nh n th c cho ng iv o, trình tuyên truy n pháp lu ng c a t ng dân t c, t n có phiên d ch theo ngôn i dân hi u v a công tác c p gi y + Công tác tuyên truy n pháp lu b n, làng theo t gi n phù h p v i n i dân hi u th c hi n c th c hi n t ng nc p 56 - quy trình, th t c hành chính, thu , l phí ph i n pt nh c góp ph u qu c a trình gi i quy t yêu c u c a nhân dân - C n m thêm l p t p hu chuyên môn c pb nâng a - C n b sung kinh phí, cán b chuyên môn cao ph c v cho công tác c p gi y -C thu t c v ch ph c v công tác c p gi y - Ki n ngh c thu l phí h p lý vi c c p gi y ch ng nh n quy n s d - i v i di tc t t lâm nghi c ti n hành nh c ti n hành c p p theo 57 N5 Trong th i gian th c t p t t nghi p t i UBND Lùng Thàng huy n Sìn H - t nh Lai Châu v ch ng nh n quy n s d t tài : p Gi y a bàn Lùng Thàng - huy n Sìn H c k t lu n: n 2011- 6/3014 Công tác c t t a bàn Lùng Thàng - huy n Sìn H - n 2011 -6/2014 *C t nh ng k t qu sau: t cho h T : n 6/2014 toàn Lùng Thàng ch ng nh n quy n s d t cho h t k t qu sau: T ng s h c n c p 521 h k t qu c 99,42% s h c n c p v i s gi *C c cho 518 h tt l c c p 1039 t cho t ch c: a bàn Lùng Thàng có ch c c c p toàn b gi y ch ng nh n quy n s *C - p gi y t theo lo d n t t: t nơng nghi p: + n ngày 30/6/2014 di t nông nghi ch ng nh n 6531,4ha chi m 99,57%, t ng di n tích chi m 0,43% Di t nông nghi cc p gi y p 27,92ha tt l r t cao - t phi nông nghi p: + n ngày 30/6/2014, di t phi nông nghi ch ng nh n 19,67ha, chi m 85,24% Di n tí c c p gi y c c p 3,39ha 58 chi m 14,76% Di n t phi nông nghi p tt l cc n n 14,76% t ng di c c p m b o cho cơng tác c p gi y có tính dân ch công khai, công b iv ng h u ki u ki n c p gi y u niêm y t danh sách công khai t i UBND xã, riêng v ng h p h u ki n c p gi y ngồi vi c cơng khai danh sách t i UBND ph i g i thơng báo nói rõ lý cho ch s d ng t bi t p gi y ch ng nh n quy n s d t c UBND tri n khai áp d ng cho t t c b n Vi c ki c ti - Trong công tác qu quy t d m t n t tác hòa gi i tranh ch b iv - - c v n kh c ph c, gi i ng m c trình s d t Công c gi i quy t nhanh g n công ng h p vi ph m c n ph i x lý nghiêm kh c k p th i t o ni m tin cho nhân dân - nh pháp lu t 59 Ch th 05/2004/CT- a Th ng Chính ph v vi c tri n khai thi hành Lu Lu Qu c gia Hà N i Ngh -CP ngày 29/10/2004 v Ngh -CP ngày 29/10/2004 v vi c x ph t hành Ngh nh s -CP ngày 29/10/2009 c a Chính ph V c p Gi y ch ng nh n quy n s d li n v t (g i t t Ngh Ngh t, quy n s h u nhà nh s tài s n khác g n -CP) - v c a Chính ph t, quy n s h u nhà Quy tài s n khác g n li n v -BTN ng B Quy ng d n th c hi n Lu t a B nh v nh s t t - nh v gi y ch ng nh n quy n s d t -BTNMT ngày 01/11/2004 v ng d n l p, ch nh lý, qu n lý h 10 - a B Tài ng d n th c hi n m t s Lu u c a Ngh nh s a Chính ph v thi hành 11 T s 09/2006/TTng d n vi c chuy n h s d t chuy vi c t c p gi y ch ng nh n quy n c thành công ty c ph n 60 12 17/2009/TT-BTNMT ngày 21/10/2009 c a B Tài nguyên nh v Gi y ch ng nh n quy n s d h u nhà tài s n khác g n li n v t, quy n s t (g i t 17/2009/TT-BTNMT) 13 UBND huy n Sìn H (2014), Báo cáo k t qu c p gi y ch ng nh n quy n s d 17/1/2014 a bàn huy n Sìn H n 31/12/2013 ngày PH L C PHI U TRA V CÔNG TÁC C P GI Y CH NG NH N QUY N S D NG T H tên: a ch : Ngh nghi p: Xin ơng( bà) vui lòng cho bi t nh ng ý ki n c a v cac v c p gi y ch ng nh n quy n s d ng (GCNQSD) t theo Lu b ng cách l a ch n m l i cho m i câu h 1.Bìa h t có ph i m t khơng? a Có b Khơng c Khơng bi t khơng? a Có nh is d cc t b Khơng c Khơng bi t Khi nh a Có is d b Không t c n ph i s d c c Không bi t 4.Khi vi c c c th c hi t c th s d ng m c nh n tc m mu n? a Có b Khơng K c a Có c Khơng bi t is d b Không K c chuy c Không bi t kí c a t ng, bác n p a UBND huy n c Phòng TNMT b.UBND xã, th tr n d Không bi t ng( bán) C p t ch t? p GCNQSD a C p b C p huy n c C p t nh d Không bi t Th m quy n xét t? úng n s d ng b Sai c Không bi t t cho h a C p p có th m quy n c p? b C p huy n c C p t nh 10 Theo bác trình t th t c c a Có 11 C m i, c khơng? t có ph c t p không? b Không c Không bi t gi y t yêu c u th c hiên giao d ch v p i, chuy ng, th a k , t ng cho, th ch p có nh t thi t ph i có a Có b Khơng c Không bi t 12 N chi ti t khơng? a Có b Khơng 13 Th i gian t n a Nhanh 14 Cán b n nh b Ch m c B t có lâu khơng? ng a có gây khó d q trình làm th t c xin c p t không? a Có 15 T d Khơng bi t b Khơng c a cán b a T t b B CH H (ký ghi rõ h tên) nào? ng c Không t t U TRA (ký ghi rõ h tên) ... bàn xã Lùng Thàng - huy n Sìn H - t n 2011- 6/ 2014 - t qu công tác c a bàn xã Lùng Thàng - huy n Sìn H - t nh Lai Châu - nh nh ng thu n l xu t gi i công tác c a bàn xã Lùng Thàng - huy n Sìn. .. Lai Châu n 2011 6/ 2014 44 p gi y ch ng nh n quy n s d ng ch t cho t a bàn xã Lùng Thàng - huy n Sìn H - t nh Lai Châu n 2011 6/ 2014 47 p gi y ch n c a xã Lùng Thàng - huy n Sìn. .. nhiên- kinh t - xã h i c a xã xã Lùng Thàng - huy n Sìn H - t nh Lai Châu 26 v 3.3.2 Tình hình qu n lí s d a bàn xã Lùng Thàng - huy n Sìn H - t nh Lai Châu 26 p gi y ch ng
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa xã Lùng Thàng huyện Sìn Hồ tỉnh Lai Châu giai đoạn 2011 6 2014 (Khóa luận tốt nghiệp), Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa xã Lùng Thàng huyện Sìn Hồ tỉnh Lai Châu giai đoạn 2011 6 2014 (Khóa luận tốt nghiệp)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay