Đánh giá hiệu quả và định hướng sử dụng đất nông nghiệp của xã Phúc Trìu Thành Phố Thái Nguyên Tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)

68 14 0
  • Loading ...
1/68 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 23:56

Đánh giá hiệu quả và định hướng sử dụng đất nông nghiệp của xã Phúc Trìu Thành Phố Thái Nguyên Tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá hiệu quả và định hướng sử dụng đất nông nghiệp của xã Phúc Trìu Thành Phố Thái Nguyên Tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá hiệu quả và định hướng sử dụng đất nông nghiệp của xã Phúc Trìu Thành Phố Thái Nguyên Tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá hiệu quả và định hướng sử dụng đất nông nghiệp của xã Phúc Trìu Thành Phố Thái Nguyên Tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá hiệu quả và định hướng sử dụng đất nông nghiệp của xã Phúc Trìu Thành Phố Thái Nguyên Tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá hiệu quả và định hướng sử dụng đất nông nghiệp của xã Phúc Trìu Thành Phố Thái Nguyên Tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá hiệu quả và định hướng sử dụng đất nông nghiệp của xã Phúc Trìu Thành Phố Thái Nguyên Tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá hiệu quả và định hướng sử dụng đất nông nghiệp của xã Phúc Trìu Thành Phố Thái Nguyên Tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp) : : Chính quy Chuyên ngành : Khoa : 2011 2015 : Chuyên ngành L p : Chính quy : : K43 - Khoa : 2011 2015 : Th.S - N02 i viên cô giáo Th.S , Phúc Trìu Thái Nguyên, ngày tháng Sinh viên ii 11 B ng 1: M t s ch tiêu phát tri a Phúc Trìu 31 Phúc Trìu 31 B ng 4.3: Hi n tr ng s d t c a c B ng 4.4 B ng hi n tr ng s d 35 t nông nghi p c 2014 35 B ng 4.5 Các lo i hình s d t Phúc Trìu 38 B ng 4.6: Hi u qu kinh t c a m t s tr ng c a Phúc Trìu 42 43 43 45 B ng 4.10: Hi u qu kinh t c a L công nghi p 46 47 48 49 iii CPSX FAO Food and Agricuture Ogannization GTSX H High (cao) HQSDV L LUT M TNT UBND VH VL Medium ( trung bình) iv 10 12 12 12 14 15 15 15 16 16 18 18 18 v 18 18 18 - 18 18 - 18 18 18 18 18 19 19 3.3.4 19 19 21 21 22 22 Phúc Trìu 22 - Phúc Trìu 26 Phúc Trìu 32 Phúc Trìu 34 vi 4.2.1 Phúc Trìu 34 4.2.2 Phúc Trìu 34 4.2.3 Phúc Trìu 35 Phúc 37 37 39 4.3.3 H Phúc Trìu 41 50 53 53 56 PH N K T LU N NGH 58 58 ngh 58 1.1 - - - 30) 2003 Qu n lý quy u 6, kho n Lu ho ch, k ho ch s d t" m t 13 n i dung qu cv , n i dung l p quy ho ch, k ho ch s d m l p th m quy n quy ho ch s d t nh xét t quy ho ch, k nh Lu n ng d n th c hi n Quy ho ch s d c xây d ng nh m phân b h p lý, ti t ki ng s d c u phát tri n kinh t - h cv ng yêu pháp lý cho công tác qu n lý Nhà a bàn, nhiên ] nguyên, cô giáo , em nông Phúc Trìu, , 1.2 - u qu lo i hình s d - L a ch n lo i hình s d - - - - Các 1.4 - t nông nghi p t s n xu t nông nghi p t i Phúc Trìu thành ph Thái Nguyên t nh Thái Nguyên 1.3 t có hi u qu cao nâng cao hi u qu s d ng s d 1.4 tc 46 Trong lo i hình canh tác luân canh canh tác ba v cao nh Lúa xuân - Lúa Mùa có hi u qu - Lúa Mùa Rau, Lúa xuân - Lúa mùa - - 4.3.3.1.2 Hi u qu kinh t c a LUT Qua th c t u tra nông h ta th y: v i, xồi tr khơng ph i chuyên canh, ch y u tr cho hi u qu kinh t trung bình k t qu nghiên c n t p xen l n v i chè c th hi n qua b ng sau: B ng 4.10: Hi u qu kinh t c công nghi p V i 27.146 16.032,65 11.113,34 96.8 Hi u qu s d ng v n ( ) 0,69 Chè 135.730 63.557,65 72.172,35 232.5 3,13 357,25 Xoài 70.50 60 0,46 30.85 STT Cây tr ng Giá tr s n xu t Thu nh p thu n Chi phí s n xu t Cơng lao ng ( 39.65 30.85 (Ngu n: T ng h p t phi Cây v i hi u qu s d ng v n 0,69 l n,giá tr Giá tr ngày công lao ng 77,71 u tra nông h ) ng ng, hi u qu v n c a xoài 0,46 l n giá tr ngày công lao ng Cây chè hi u qu s d ng v n 3,13 l n, ngày v ng giá tr ng cao nh t so v i xồi Cây cơng nghi ng 47 c c tr ng phát tri r ng v di n tích hình thành vùng chuyên canh v i quy mô l n D a vào ng 4.11 Gia STT Chi Thu phí giá (LUT t L L VL Xồi VL VH M Chè H VH H Cao Cây công 4.3.3 48 th 12 công lao < 211 1,6 211 - 225 272 - 338 1,6 - 4,5 TB 225- 226 338 - 398 4,5 - 4,6 Cao 226 - 228 398 - 434 4,6 - 5,0 >228 >434 >5,0 (N 49 STT 10 công lao Lúa xuân - Lúa mùa Lúa xuân - Lúa Mùa Lúa xuân - Lúa Mùa - Rau Lúa xuân Lúa xuân khoai lang Ngơ Rau màu xồi Chè 4.3.3 266,00 384,00 358,00 232,00 229,00 236,00 208,00 303,00 60,00 232,00 ngày công 348,80 601,50 563,50 385,40 301,50 505,40 397,30 511,10 30,85 6,10 9,40 7,90 7,30 8,30 6,20 5,70 5,40 0,460 357,25 3,13 T 50 V che ph t:Nhìn chung tr ng c n ng n ngày v i ki u s d ng - v có th m, r ng sau th i k ki n thi che ph t >75% Vi c b trí tr ng m i v i lo i hình s d t t, h n ch lo i hình s d i xanh ov hi u qu làm gi m xói mòn, r o t t lúa - c sâu b nh s d ng c i t liên t t cho hi u qu kinh t cao Tuy nhiên c n h n ch s d ng thu c tr sâu, phân bón hóa h c bi t c n ph i s d ng phân h t - u 51 - - - ng lai 4.3.4.2.Nguyên t c nh nghiên c u lo i hình s d a bàn m t nh ng m c tiêu ch y u l a ch s d t hi n t i c lo i hình t h p lý có hi u qua cao M t s nguyên t n l a ch n LUT có tri n v ng: - Ph c nhu c u s d ph i phù h p v t c a lo i hình s d u ki n v a hình c tính thích nghi cao c a lo i hình s d - Ph t c l a ch n m b o tính n nh cho m t lo i s n ph d t nh t i ta l i l a ch n m i mà l i c l i th hình s d mb o m b o tính hi u qu v kinh t c a lo i hình s d c l a ch n th c t r t hi nhu t T c i ta bu c ph i gi l i m t s lo i nh bi t r ng hi u qu kinh t c a lo i hình s i t - Ph i phù h p v u ki n t nhiên v h t ng c h th ng giao thông, th y l - Ph i mang tính k th a, tính truy n th phát huy kinh nghi m s n xu t c o s n xu t c a nhà qu t p quán c a i dân, kinh nghi m ch m b o tính k th c 52 - Ph i b o v nguyên t c r ng sinh thái, b o v c tr ho ch, quy ho ch s d nguyên t c d d t, h y ho cl pk t c a m n vi c ch u không tr ng n l i nhu is d gánh ch u h u qu Phúc Trìu m lúa là: Lúa xuân - Lúa mùa - t Hi c m t mà s làm i 53 , rìu + Hồn thi n c p gi y ch ng nh n quy n s d n xu t m i dân yên t c a + Tìm hi u th c hi n t t Lu th c hi n, quy ho ch, k ho ch s d 2013 m i s tc i ng th i c n có nh ng u ch nh quy ho ch cho phù h p Nâng cao trình a ti n b khoa h c k thu t vào s n xu dân trí nhanh chóng ng công tác tuyên truy n ph bi n pháp lu t v + C n có nh ng sách khuy n khích, t dân vay v u ki phát tri n s n xu t nông nghi p, xây d ng mơ hình kinh t trang tr i Ph n l i dân thi u v n s n xu t, v y gi i quy ngu n v n ph c v cho s n xu t c a nơng h m i có th phát tri n kinh t b n v ng Mu d i nhân dân.C i cách th t i s n xu ng t i vi c ng v n nhàn i v i h nông dân, t o thu n c bi t h nghèo b ng cách cho vay v i lãi su i M r ng kh tr ng thu hút ngu n v n t ngu n l c c n th c hi n t t v n ng hóa hình th c tín d ng l i nơng i v i tín d ng khơng c n th ch p, ng r ng rãi ngu n v n, i h p phát tri n kinh t h i 54 gi oanh nghi p Ngoài v n ng m c ch có hi u qu cao c n ph i h s d ng ng d n cho ng ng i nông dân qu n lý s d ng v n phát tri n kinh t m t cách t i u + Th c hi n t t sách khuy n nông: kh c a ng i dân r t th p c n k thu t i nông dân không bi c k thu t m i s n có ho c h n ch v kinh t , thi u v không nh ti p c t b ph n c k thu t m canh tác Do v y, c n t u ki i t p quán i nông dân ti p c n k thu t m i v bón phân, gi ng,các mơ hình canh tác hi u qu b n v ng, k thu sóc tr p hu n k thu t, xây d ng mơ hình trình di n cho nơng dân h c t p Coi tr ng d n nông dân nh m nâng cao hi u qu s d + H n ch t u qu s d c chuy m ng v n t nông nghi p sang s d ng vào p c c n có nh qu th ng nông thôn phát tri n, nh m giúp h nông dân tiêu th s n ph m c thu n ti n c hi u qu kinh t cao chuy n d nghi ng s n xu t hàng hóa c u kinh t nông ng áp d ng bi n pháp khoa h c k thu t ti n b , trang thi t b phù h p v vào s n xu t Khuy su t cao, ch i dân s d ng gi ng tr ng t c nhu c u th hi u c + Phát tri n s n xu t g n v i vi c c i t tránh tình tr ng nhi t b ng vi phân, s d ng thu c b o v i tiêu dùng t, b o v ng d id ng, i dân bón ng s d ng lo i phân chu ng hoai m c, phân xanh, h n ch s d V u ki a hình d c c n áp d ng bi n pháp canh tác b n v hu c b o v th c v t t d c 55 - Nhóm gi i pháp v th V tr th ng ng tiêu th s n ph m cho h nông dân v chuy ng s n xu v m c th r t quan ng t i s phát tri n b n ng n có gi i pháp sau: + M r ng s n xu t s n ph m nông nghi p s ch, tr ng khâu ki m tra ch ng s n ph m nh m t i tiêu dùng ni m tin vào m c v sinh an tồn th c ph m + Hình thành t ch c tiêu th s n ph liên k ng c - nhà khoa h c - nhà doanh nghi p - nhà nông dân), t o m t th ng tiêu th i dân yên tâm s n xu t c Nhóm gi i pháp v t ng p m m i h th ng giao thông liên thôn, liên giao thông n thu n ti n cho vi nông s i, v n chuy n s n ph m i hàng hóa + Nâng c ng h th u ki i, h th t o c ti p c n v i ti n b khoa h c k thu t m i, ph c v phát tri n s n xu t d Nhóm gi i pháp v th V tr th t chuy v ng ng tiêu th s n ph m cho h nông dân v ng s n xu m c th r t quan ng t i s phát tri n b n ng n có gi i pháp sau: + M r ng s n xu t s n ph m nông nghi p s ch, tr ng khâu ki m tra ch ng s n ph m nh m t v sinh an toàn th c ph m i tiêu dùng ni m tin vào m c 56 + Hình thành t ch c tiêu th s n ph liên k ng c - nhà khoa h c - nhà doanh nghi p - nhà nông dân), t o m t th ng tiêu th i dân yên tâm s n xu t + T ch c t t thông tin th ng, d báo v th ng s n xu t tiêu th s n ph m Phúc Trìu - LUT chuyên lúa (2 lú Có th - lúa mùa - - lúa mùa - giúp 57 - LUT lúa - màu (2 lúa - 4.6.2.2 LUT Phúc Trìu có 300 chè , chè Phúc Trìu C 58 Ph n K T LU N NGH - Phúc Trìu m t c a thành ph Thái Nguyên, t nh Thái Nguyên, cách thành ph kho ng 13km,có t ng di t t nhiên 2,075.68 t nông nghi p 1,433.04 chi m 69.04% di c a toàn xã, dân s toàn 7.123 ti c bi i có v t t nhiên a lý thu n l i có t s n xu t nơng nghi p, th i ti t khí h u thu n l i cho phát tri n kinh t hàng hóa nơng nghi ng hóa m t hàng nơng s n - Là m t nông nghi ngành nông nghi p chi m t tr ng l n nh t t ng giá tr GDP c a th c bi t Chè tr ng truy n i hi u qu v m t kinh t h i c a - Hi u qu s d t c a LUT: + Hi u qu kinh t : lo i hình s d LUT lúa màu - Lúa Mùa Lúa xuân - Lúa Mùa Xuân Rau, Lúa xuân - Lúa Mùa L c, th p nh t LUT chuyên rau L c, Lúa Xuân ti t cho giá tr s n xu t cao nh t Khoai Lang Cây chè có giá tr kinh t n c a khu v c + Hi u qu h i: lo i hình s d m t h i, v a phù h p v c, g + Hi u qu ng: lúa màu, chuyên màu cho hi u qu tl nv c s n xu t c i ích góp ph , nh i dân, v mb o m nghèo i chè, ki u s d t2 ng cao ngh nâng cao hi u qu s d gi i pháp ch y v u ki n t nhiên c t s n xu t nông nghi p c n th c hi n ng tr t cao, phù h p h p lý C n 59 tr l c c a h th ng th y l i n c bi t ph i nâng c p c ng c ng, s d ng phân bón h p lý Trong trình s d ng t c n k t h p v i bi n pháp c i t o, b o v ng nh m phát tri n nông nghi p b n v ng h tr n xu u h t ng ph c v cho s n xu t nông nghi p, ch bi n nông s n, ngành ngh ch nông thôn m i c a Chính ph Khai thác t t ti ng ph c v cho s n xu t nông nghi p, áp d ng ti n b khoa h c công ngh s n xu ch c bi t t n nông l p t p hu dân t o ti cho s phát tri n nông nghi p b n v t c tuyên truy n v i dân d tr ng h p lý, ý t i bi n pháp c i t iv p i th a, luân canh t, b o v ng ng b quy n at sách phù h Vi i y kinh t nơng h phát tri n Có i th c tr ng phát tri n kinh t c a h nh hi u qu v m ng c a q trình s d nơng nghi p rà r t ph c t p, r t i ph c nghiên c u, phân tích th i gian dài Vì th i gian th c t p có h tài c c ti p t c nghiên c u b sung thêm ch tiêu v v m t kinh t , h nông nghi p c a Phúc Trìu có k t lu n tồn di u qu n xu t 60 (1999), Nhà t i h c Nông Nông Thu Huy n (2008), Lâm Thái Nguyên Qu c h i (2003), Lu , NXB Chính tr qu c gia Hà N i c Tuyên (1994), B o v i, NXB Nông nghi p http://www.gso.gov.vn 10 UBND Phúc Trìu, 2014 Phúc Trìu 11 UBND Phúc Trìu, 2020, Phúc Trìu, -2015) Phúc Trìu ... 26 Phúc Trìu 32 xã Phúc Trìu 34 vi 4.2.1 Phúc Trìu 34 4.2.2 xã Phúc Trìu 34 4.2.3 xã Phúc Trìu 35 xã Phúc 37 37 39 4.3.3 H xã Phúc Trìu 41 50 ... viên cô giáo Th.S , xã Phúc Trìu Thái Nguyên, ngày tháng Sinh viên ii 11 B ng 1: M t s ch tiêu phát tri a xã Phúc Trìu 31 xã Phúc Trìu 31 B ng 4.3: Hi n tr ng s d t c a xã c... 22 - Phúc Trìu, Thái Nguyên, t xã Phúc Trìu 2.075,67 - Phía Tây giáp xã Phúc Tân - - 25m, 23 4.1.1.3 K - Thu - 230 - 50 27,700 C 170 (40 - ) - tháng 6, 7, 8, ( ) (70%) - Gió, bão: sau thành
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá hiệu quả và định hướng sử dụng đất nông nghiệp của xã Phúc Trìu Thành Phố Thái Nguyên Tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp), Đánh giá hiệu quả và định hướng sử dụng đất nông nghiệp của xã Phúc Trìu Thành Phố Thái Nguyên Tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay