Thử nghiệm gieo ươm và đánh giá ảnh hưởng của thành phần ruột bầu đến sinh trưởng của cây Lát hoa (chukrasia tabularis A.Juss) giai đoạn vườn ươm (Khóa luận tốt nghiệp)

57 9 0
  • Loading ...
1/57 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 23:52

Thử nghiệm gieo ươm và đánh giá ảnh hưởng của thành phần ruột bầu đến sinh trưởng của cây Lát hoa (chukrasia tabularis A.Juss) giai đoạn vườn ươm (Khóa luận tốt nghiệp)Thử nghiệm gieo ươm và đánh giá ảnh hưởng của thành phần ruột bầu đến sinh trưởng của cây Lát hoa (chukrasia tabularis A.Juss) giai đoạn vườn ươm (Khóa luận tốt nghiệp)Thử nghiệm gieo ươm và đánh giá ảnh hưởng của thành phần ruột bầu đến sinh trưởng của cây Lát hoa (chukrasia tabularis A.Juss) giai đoạn vườn ươm (Khóa luận tốt nghiệp)Thử nghiệm gieo ươm và đánh giá ảnh hưởng của thành phần ruột bầu đến sinh trưởng của cây Lát hoa (chukrasia tabularis A.Juss) giai đoạn vườn ươm (Khóa luận tốt nghiệp)Thử nghiệm gieo ươm và đánh giá ảnh hưởng của thành phần ruột bầu đến sinh trưởng của cây Lát hoa (chukrasia tabularis A.Juss) giai đoạn vườn ươm (Khóa luận tốt nghiệp)Thử nghiệm gieo ươm và đánh giá ảnh hưởng của thành phần ruột bầu đến sinh trưởng của cây Lát hoa (chukrasia tabularis A.Juss) giai đoạn vườn ươm (Khóa luận tốt nghiệp) I H C THÁI NGUYÊN TR NG I H C NÔNG LÂM V TH MINH TH NGHI M GIEO M ÁNH GIÁ NH H THÀNH PH N RU T B U N SINH TR NG C A NG C A CÂY LÁT HOA (CHUKARASIA TABULARIS A.JUSS) GIAI O N V N M KHÓA LU N T T NGHI P H t o Chuyên ngành Khoa Khóa h c : Chính quy : Lâm nghi p : Lâm nghi p : 2011 - 2015 Thái Nguyên, n m 2015 IH C I H C THÁI NGUYÊN TR NG I H C NÔNG LÂM V TH MINH TH NGHI M GIEO M ÁNH GIÁ NH H THÀNH PH N RU T B U N SINH TR NG C A NG C A CÂY LÁT HOA (CHUKARASIA TABULARIS A.JUSS) GIAI O N V N M KHÓA LU N T T NGHI P H t o Chuyên ngành L p Khoa Khóa h c Gi ng viên h ng d n IH C : Chính quy : Lâm nghi p : Lâm nghi p k43 N02 : Lâm nghi p : 2011 - 2015 : GS.TS ng Kim Vui Thái Nguyên, n m 2015 i L I CAM OAN Tôi xin cam oan ây k t qu nghiên c u c a riêng Các s li u c thu th p trình th c hi n tài, không chép c a N i dung khóa lu n có tham kh o m t s tài li u c li t kê danh m c tài li u c a khóa lu n N u có sai sót tơi xin ch u hồn toàn trách nhi m Thái Nguyên, ngày…… tháng……… n m Xác nh n c a GVHD Ng i vi t cam oan ng ý cho b o v k t qu tr ch i GS.TS ng khoa h c ng Kim Vui V th Minh Xác nh n c a giáo viên ch m ph n bi n (Kí ghi rõ h tên) ii L IC M N Th c t p t t nghi p có ý ngh a vơ quan tr ng ó d p i v i m i sinh viên, giúp m i sinh viên c ng c l i nh ng ki n th c ã h c b c u áp d ng vào th c ti n s n xu t Nh m hoàn thành m c tiêu t o k s lâm nghi p có y cs ki n th c, k n ng ng ý c a Ban giám hi u nhà t Lâm nghi p, ti n hành th c t p v i ánh giá nh h tài: “Th nghi m gieo ng c a thành ph n ru t b u hoa (chukrasia tabularis A.Juss) giai o n v hoàn thành c ng, Ban ch nhi m khoa n sinh tr n m ng c a Lát m” tài m t cách thu n l i b ng ni m say mê, nhi t tình s c g ng c a b n thân v i s giúp c a th y giáo GS.TS ng Kim Vui, th y khoa Tơi xin bày t lòng bi t n chân thành t i Ban giám hi u nhà tr ng, Ban ch nhi m khoa Lâm nghi p ã quan tâm t o m i i u ki n cho tơi q trình th c hi n chuyên Do th i gian v n ki n th c có h n, nên ch c ch n kh i nh ng sai sót Tơi r t mong nh n th y cô b n b n tài c a tài không tránh c nh ng nh n xét, s góp ý c a c hồn hi n h n Tơi xin chân thành c m n! Sinh viên V Th Minh iii DANH M C CÁC B NG B ng 2.1: K t qu phân tích m u t B ng 3.1 Theo dõi s h t n y m m 13 B ng 3.2: Theo dõi sinh tr ng c a Lát hoa 14 B ng 3.3: S b trí thí nghi m 15 B ng 3.4: S p x p tr s quan sát phân tích ph ng sai m t nhân t 16 B ng 3.5: Phân tích ph ng sai m t nhân t 19 B ng 4.1: K t qu nghiên c u v trình n y m m c a h t Lát hoa cơng th c thí nghi m 21 B ng 4.2 T ng h p k t qu s h t n y m m c a công th c thí nghi m 22 B ng 4.3: T ng h p k t qu s h t n y m m c a cơng th c thí nghi m 24 B ng 4.4: Phân tích ph ng sai m t nhân t iv is h tn ym mc ah t Lát hoa 25 B ng 4.5: B ng sai d t ng c p xi xj i v i h t n y m m công th c 26 B ng 4.6: K t qu theo dõi trình sinh tr ng chi u cao c a Lát hoa công th c thí nghi m 27 B ng 4.7: T ng h p k t qu sinh tr ng chi u cao c a cơng th c cu i t thí nghi m 29 B ng 4.8 Phân tích ph ng sai m t nhân t i h n h p ru t b u tác ng n sinh tr ng chi u cao c a Lát hoa 30 B ng 4.9: B ng sai d t ng c p xi xj cho sinh tr ng v chi u cao vút ng n c a Lát hoa 31 B ng 4.10 ng thái c a Lát hoa cơng th c thí nghi m 32 B ng 4.11: T ng h p k t qu ng thái c a Lát hoa l n o cu i 34 B ng 4.12 Phân tích ph ng sai nhân t nh h ng c a h n h p ru t b u t i ng thái c a Lát hoa 35 B ng 4.13: B ng sai d t ng c p xi xj B ng 4.14: K t qu ánh giá ch t l ng thái c a Lát hoa 36 ng l n o cu i 37 iv DANH M C CÁC HÌNH Hình 4.1 th bi u di n t l n y m m c a h t Lát hoa cơng th c thí nghi m 22 Hình 4.2 Bi u bi u di n sinh tr ng v chi u cao c a Lát hoa (cm) 28 Hình 4.3 Bi u bi u di n ng thái c a Lát hoa 33 Hình 4.4: Bi u t l % xu t v n c a Lát hoa CTTN 38 v DANH M C CÁC T HNL : VI T T T i h c nông lâm CTNN : Công th c thí nghi m LSD : Ch tiêu sai d CT : Công th c H : Chi u cao TB : Trung bình m b o nh nh t vi M CL C L I C M N ii DANH M C CÁC B NG iii DANH M C CÁC HÌNH iv DANH M C CÁC T VI T T T v M C L C vi Ph n 1: M 1.1 U tv n 1.2 M c ích nghiên c u 1.3 M c tiêu nghiên c u 1.4 Ý ngh a c a tài Ph n 2: T NG QUAN V N NGHIÊN C U 2.1 C s khoa h c 2.2 Nh ng nghiên c u Th gi i 2.3 Nh ng nghiên c u n c 2.4 T ng quan khu v c nghiên c u 2.4.1 V trí a lý, a hình 2.4.2 c i m 2.4.3 c i m khí h u, th i ti t Ph n 3: IT t NG, N I DUNG PH NG PHÁP NGHIÊN C U 11 3.1 it ng ph m vi nghiên c u 11 3.2 a i m th i gian nghiên c u 11 3.3 N i dung nghiên c u 11 3.4 Ph 3.4.1 Ph ng pháp nghiên c u 11 ng pháp ngo i nghi p 12 vii 3.4.1.1 V t t 12 3.4.1.2 B trí thí nghi m 12 3.4.2 Ph ng pháp n i nghi p 15 Ph n 4: K T QU PHÂN TÍCH K T QU 21 4.1 X lý kích thích h t gi ng Lát hoa 21 4.2 K t qu nghiên c u nh h ng c a h n h p ru t b u n chi u cao s c a Lát hoa 26 4.2.1 Thành ph n ru t b u nh h ng n s sinh tr ng chi u cao c a Lát hoa 26 4.2.2 Thành ph n ru t b u nh h 4.3 ánh giá ch t l ng n ng thái c a Lát hoa 31 ng con, d tính t l xu t v n c a Lát hoa 36 Ph n 5: K T LU N KI N NGH 39 5.1 K t lu n 39 5.1.1 K t qu x lý kích thích h t Lát hoa 39 5.1.2 K t qu v sinh tr ng chi u cao, s c a Lát hoa 39 5.1.3 D tính t l t tiêu chu n xu t v n công th c 39 5.2 Nh ng t n t i trình nghiên c u 40 5.3 Ki n ngh 40 TÀI LI U THAM KH O I Tài li u ti ng Vi t II Tài li u ti ng Anh PH L C Ph n M 1.1 U tv n Trong giai o n hi n nay, ng i ta quan tâm nhi u h n t i v n t , quan tâm t i ch c n ng khác c a r ng Di n tích r ng kinh c tr ng hi n ch y u r ng s n xu t v i m c ích kinh t , nh ng tr ng có th i gian sinh tr r ng ch a k p n th i gian sinh tr ng ng n nh : keo, m , qu Trong c u trúc nh, ch a phát huy c h t ch c n ng r ng.Nh ng có ng dài nh : inh, Lim, Nghi n, Lát… ch a c tr ng nh ng lồi có kh n ng phòng h cao, t o c u trúc r ng b n v ng V i nh ng h u qu x u suy gi m tài nguyên r ng gây áp ng nhu c u c a ng kích th c l n, i nên tr ng tr ng nh ng lâm nghi p có i s ng dài m b o ch c n ng c a r ng t t Lát hoa thu c h Xoan (S u ông) - Meliaceae, v i tên khoa h c Chukrasia tabularis Lát hoa có kh n ng thích nghi cao sinh tr t t v i i u ki n khí h u c a n cho g p, t màu s c c dùng óng ng c ta, có giá tr kinh t cao Lát hoa n th vân g nên r t trang trí n i th t, c a chu ng G Lát hoa gia d ng m c m ngh Nh a màu vàng su t có th dùng pha tr n v i nhi u lo i khác d ng Hoa ch a ch t nhu m màu vàng màu s có th nghiên c u làm ch t nhu m màu th c ph m Lá non ch a kho ng 15-22% ta-nanh có th t n d ng cho y h c ho c nhu m s i v i Trong y h c ng ch t gây se m nh th ng dùng i ta dùng v nh m t h s t Lát hoa l n nhanh, thân th ng, g t t, t tr ng 0,6, th m n màu h ng nh t, vân m n, b n t, cong vênh, m i m t.Cây 7-8 tu i có th x ván làm ván ghép thanh, bóc làm g dán Cây 15 tu i có ng kính kho ng 70-80 cm, chi u dài h u ích t i 11-12 m, g l n có th dùng trang trí n i 34 B ng 4.11: T ng h p k t qu ng thái c a Lát hoa l n o cu i Trung bình l n l p l i Phân c p nhân t A (CTTN) Si X 6,4 19,33 6,443 8,87 8,93 26,8 8,933 7,47 7,87 7,7 23,04 7,68 6,37 6,23 6,37 18,97 6,323 CT1 6,4 6,53 CT2 CT3 CT4( c) i 88,14 T b ng 4.11 ta: + t gi thuy t H0: u1=u2=u3 =u Nhân t A tác ng ng u lên k t qu thí nghi m + i thuy t H1: u1#u2#u3…#u Nhân t A tác ng khơng ng u lên k t qu thí nghi m, ngh a có nh t m t s trung bình t ng th ui kasc v i trung bình t ng th l i Tính: - S hi u ch nh: a b x ij i C a b , 23 , 37 S n j , 37 ) - Tính bi n a ( ,4 12 647 , 388 , 53 ,4 , 87 , 93 , 47 , 87 ng t ng s : b VT x C (6,42 6,532 6,4 8,872 8,932 7,472 7,872 7,7 i j 6,372 6,232 6,372 ) 647,388 13,589 - Tính bi n VA b a Si A i C ng nhân t A (do CTTN) (19,332 26,8 23,04 18,97 ) 647,388 13,476 ,7 35 - Tính bi n ng ng u nhiên VN = VT - VA = 13,589 - 13,476 = 0,113 SA SN FA VA a 13,476 VN ab S A2 S N2 4,492 0,113 4(3 1) 4,492 0,014 0,014 316 ,884 F05 = 4,07 df1 = a - = - = df2 = a(b-1) = 12 - = So sánh Th y r ng FA(Hvn) = 316,88> F05(Hvn) = 4,07 Gi thuy t H0 b bác b ch p nh n H1 V y nhân t A (CTTN) tác ng không thái c a Lát hoa, có nh t cơng th c tác ng u n ng ng tr i h n cơng th c l i Qua x lý Excel, ta có b ng phân tích ph tr ng sai nhân t i v i sinh ng chi u cao c a Lát hoa (b ng 4.12) B ng 4.12 Phân tích ph b ut i ng sai nhân t nh h ng c a h n h p ru t ng thái c a Lát hoa ANOVA Source Variation of SS df MS F P-value F crit Between Groups 13,4755 Within Groups 0,1134 Total 13,5889 11 4,49183 316,884 1,2E-08 0,01418 4,06618 36 Tìm cơng th c tr i nh t S l nl p công th c b ng nhau: b1 = b2 = = bi = b Ta tính LSD: LSD t * SN * LSD: Ch tiêu sai d b o b 2,31 * 0,014 * 0,223 m nh nh t t = 2,31 v i b c t df = a(b-1) = 4*(3-1) = = 0,05 B ng 4.13: B ng sai d t ng c p xi xj CT1 ng thái c a Lát hoa CT2 CT3 CT4 2,49* 1,237* 0,12 1,253* 2,61* CT2 CT3 1,357* Nh ng c p sai d l n h n LSD c xem sai rõ gi a cơng th c có d u * Nh ng c p sai di nh h n LSD c xem khơng có s sai khác gi a cơng th c có d u Qua b ng ta th y cơng th c có X Max1 = 2,61 cm l n nh t cơng th c l n th có X Max2 = 1,357 cm l n th có sai khác rõ Do ó cơng th c công th c tr i nh t Ch ng t h n h p ru t b u có nh h ng t i ng thái c a Lát hoa 4.3 ánh giá ch t l ng con, d tính t l xu t v K t qu nghiên c u v ch t l Lát hoa giai o n v CTTN ng con, d n m n c a Lát hoa oán t l xu t v c th hi n b ng 4.14 sau: nc a 37 B ng 4.14: K t qu ánh giá ch t l Ch t l CTTN ng ng (%) l n o cu i T l xu t v n (%) T t TB X u I 37,1 40 22,9 77,1 II 72,5 21,8 6,67 94,3 III 45,7 37,1 18,2 82,8 IV 30,2 45,2 24,6 75,4 Qua b ng 4.14 cho th y: cơng th c khác t l t tiêu chu n xu t v n khác Các công th c h n h p ru t b u có phân % t t trung bình cao h n i ch ng Cơng th c có t l t tiêu chu n xu t v n cao nh t 94,3 %, ti p ó công th c v i 82,8% công th c v i 77,1 % Th p nh t công th c i ch ng công th c v i 75,4 % quan sát rõ h n v t l xu t v m c th hi n qua bi u sau: n c a Lát hoa giai o n v n 38 Hình 4.4: Bi u t l % xu t v n c a Lát hoa CTTN 39 Ph n K T LU N KI N NGH 5.1 K t lu n 5.1.1 K t qu x lý kích thích h t Lát hoa V nh h ng c a cơng th c có nhi t khác t i t l /s h t n y m m trung bình CT1 có 17 h t CT2 có = 26 h t CT3 có = 21 h t Ki m tra b ng phân tích ph khác nh h ng m i l n l p c a công th c ng sai nhân t cho th y: FA (h t n y m m) =49,3> F05 (h t n y m m) =5,14 Gi thuy t H0 b bác b , ch p nh n H1 V y nhân t A (CTTN) tác ng khơng Lát hoa, ó cơng th c (có nhi t 5.1.2 K t qu v sinh tr n ng c 40 u nn ym mc ah t ) công th c tr i nh t ng chi u cao, s c a Lát hoa Trên c s k t qu thu ho ch c rút k t lu n nh sau: Sau th nghi m công th c t l h n h p ru t b u khác nhau, t c sinh tr ng chi u cao ng thái công th c thí nghi m khác Nhân t A (CTTN) tác ng không ng u n chi u cao c a Lát hoa, k t qu cho th y công th c h n h p ru t b u có nh h tr ng n sinh ng chi u cao, s t t nh t 5.1.3 D tính t l t tiêu chu n xu t v n công th c K t qu cho th y công th c cho t l at tiêu chu n xu t v n cao nh t, v i t l ru t b u (97% h u c ) t t ng A + 3% phân vi sinh 40 5.2 Nh ng t n t i trình nghiên c u Do th i gian có h n c ng l n u tiên làm quen v i công tác nghiên c u khoa h c, nên khơng th tránh kh i nh ng thi u sót trình th c hi n tài ch d ng l i tài ch a nghiên c u n y m m khác, hàm l ng n m c gieo m c sâu v ph ng pháp kích thích h t c tiêu chu n h t Lát, ph ng pháp b o qu n gi ng 5.3 Ki n ngh C n nghiên c u thêm: Các ph m m khác, ph ng pháp x lý,kích thích h t gi ng n y ng pháp b o qu n h t gi ng liên quan t i hàm l tiêu chu n h t gi ng C ng nh nghiên c u nh h th c h n h p ru t b u khác nh h ng t i sinh tr ng n c ng c a công ng phát tri n c a TÀI LI U THAM KH O I Tài li u ti ng Vi t L ng th Anh Mai Quan Tr ng, (2007), Giáo trình tr ng r ng, i h c Nơng lâm Thái nguyên ng, (2010), Bài gi ng th ng kê ng d ng lâm Nguy n D ng C nghi p, i h c Nông lâm Thái nguyên Nguy n Xuân Quát, (1985), Thông nh a c a h n h p ru t b u Vi t Nam - yêu c u ch t l m ng tr ng r ng Tóm t t lu n án phó ti n s khoa h c nông nghi p, Vi n khoa h c Lâm nghi p Vi t Nam Nguy n V n S , (2004), K thu t gieo tr m t i v n m T sách t, n c, phân bón ng HNL Tp.H Chí Minh ng Nơng hóa, (1998), S tay phân tích Vi n th nh tr ng, Nhà xu t b n nông nghi p Hà N i Nguy n Tu n Bình, (2002), Kích th c b u thích h p cho gieo mD u song nàng Hồng Cơng ãng, (2000), ã bón lót Super lân, kaliclorua, sunphat amơn v i t l t - 6% so v i tr ng l ng ru t b u Nguy n Th M ng, (1997), Ngiên c u nh h h p ru t b u n sinh tr giai o n v nghi p, tr ng n ng c a t l che bóng, h n ng c m lai (Dalbergia bariaensis pierre) m Kon Tum, lu n án th c s khoa h c Lâm i h c Lâm nghi p Trung tâm phát tri n gi ng tr ng m i - Trang trai gi ng Xuân Kh i h c Nông nghi p 1, (2015), ng - Tiêu chu n xu t v n II Tài li u ti ng Anh 10.Thomas D.Landis, (1985), mineral nutrition as an index of seedling quality Evaluating seedling quality: principles, procedures, and predictive abilities, workshop held October 16 - 18, (1984), forest reseach laboratory, Oregon state university 11.Ekta khurana and J.S.Singh, (2000), ecology or seed and seedling Growth for conservation and retraction or tropical dry forest: a review, Department or botany, banaras hindu university, varanasi india PH L C Bi u 01 B NG THEO DÕI S Ng H TN YM M CÁC CÔNG TH C i theo dõi:… Ngày theo dõi:… L nl p Công th c 2 3 S h tn y m m S h t s ng ch a n ym m S h t th i Ghi Bi u B NG THEO DÕI SINH TR NG CÂY LÁT HOA Ngày theo dõi:… Ng i o:… L n o:… CT1 STT Hvn (cm) … 27 28 29 30 S CT2 Hvn (cm) S CT3 Hvn (cm) S CT4 Hvn (cm) S Bi u ÁNH GIÁ CH T L NG CÂY CON O L N CU I Ngày theo dõi:… Ng i theo dõi:… CTTN I L nl p II III IV Ch t l T t ng TB X u M TS HÌNH NH TRONG QUÁ TRÌNH LÀM Hình nh o Hvn c a Hình nh o Hvn CTTN CTTN i ch ng TÀI Hình nh o Hvn CTTN Hình nh o Hvn CTTN Công th c 40oC Công th c 20oC Công th c 600C ... MINH TH NGHI M GIEO M VÀ ÁNH GIÁ NH H THÀNH PH N RU T B U N SINH TR NG C A NG C A CÂY LÁT HOA (CHUKARASIA TABULARIS A.JUSS) GIAI O N V N M KHÓA LU N T T NGHI P H t o Chuyên ngành L p Khoa Khóa h... tr ng Lát hoa Xu t phát t nh ng v n nói ti n hành th c hi n nh h tài: “Th nghi m gieo ng c a thành ph n ru t b u (chukrasia tabularis A.Juss) giai o n v n sinh tr n m ánh giá ng c a Lát hoa m”... s sinh tr ng chi u cao c a Lát hoa 26 4.2.2 Thành ph n ru t b u nh h 4.3 ánh giá ch t l ng n ng thái c a Lát hoa 31 ng con, d tính t l xu t v n c a Lát hoa 36 Ph n 5: K T LU N VÀ
- Xem thêm -

Xem thêm: Thử nghiệm gieo ươm và đánh giá ảnh hưởng của thành phần ruột bầu đến sinh trưởng của cây Lát hoa (chukrasia tabularis A.Juss) giai đoạn vườn ươm (Khóa luận tốt nghiệp), Thử nghiệm gieo ươm và đánh giá ảnh hưởng của thành phần ruột bầu đến sinh trưởng của cây Lát hoa (chukrasia tabularis A.Juss) giai đoạn vườn ươm (Khóa luận tốt nghiệp)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay