Đánh giá công tác giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai trên địa bàn xã Lãng Ngâm huyện Ngân Sơn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2012 2014 (Khóa luận tốt nghiệp)

72 8 0
  • Loading ...
1/72 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 23:49

Đánh giá công tác giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai trên địa bàn xã Lãng Ngâm huyện Ngân Sơn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2012 2014 (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá công tác giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai trên địa bàn xã Lãng Ngâm huyện Ngân Sơn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2012 2014 (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá công tác giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai trên địa bàn xã Lãng Ngâm huyện Ngân Sơn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2012 2014 (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá công tác giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai trên địa bàn xã Lãng Ngâm huyện Ngân Sơn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2012 2014 (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá công tác giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai trên địa bàn xã Lãng Ngâm huyện Ngân Sơn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2012 2014 (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá công tác giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai trên địa bàn xã Lãng Ngâm huyện Ngân Sơn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2012 2014 (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá công tác giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai trên địa bàn xã Lãng Ngâm huyện Ngân Sơn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2012 2014 (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá công tác giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai trên địa bàn xã Lãng Ngâm huyện Ngân Sơn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2012 2014 (Khóa luận tốt nghiệp) I H C THÁI NGUYÊN I H C NÔNG LÂM TRUNG TH LI U tài: LÃNG NGÂM HUY - T NH B C K KHÓA LU N T T NGHI P H o : Chính Quy Chuyên ngành : Qu Khoa : Qu n lý tài nguyên Khóa h c : 2011-2015 N 2012 - IH C I H C THÁI NGUYÊN I H C NÔNG LÂM TRUNG TH LI U tài: LÃNG NGÂM HUY - T NH B C K N 2012 - KHÓA LU N T T NGHI H o IH C : Chính Quy Chuyên ngành : Qu L p : K43 - Khoa : Qu n lý tài nguyên Khóa h c : 2011-2015 Gi - N02 ng d n : ThS Hoàng H u Chi n i Th c t p t t nghi p m t khâu r t quan tr ng công tác giáo d c o Th i gian th c t p t t nghi n vô c n thi m i sinh viên, nh m h th ng l i toàn b iv i c h c v n d ng lý thuy t vào th c ti ng s hoàn thi n v ki n th c công tác, nh m c yêu c u c a th c ti n công vi c Lãng Ngâm - huy B cK - t nh n 2012 - 2014 Th.s Hoàng H u Chi n Sinh viên u ii DANH M C CÁC B NG B ng 4.1 Hi n tr ng s d 14 30 B ng 4.2 T ng h p v tranh ch p, u n i, t cáo v a n 2012 2014 36 B ng 4.3 Tình hình tranh ch p v a bàn Lãng Ngâm giai n 2012 2014 38 B ng 4.4 Tình hình u n i v a bàn Lãng Ngâm giai n 2012 - 2014 39 B ng 4.5 K t qu gi i quy t tranh ch p v a bàn Lãng Ngâm n 2012 - 2014 41 B ng 4.6 K t qu gi i quy t tranh ch p v a bàn Lãng Ngâm hành 42 B ng 4.7 K t qu gi i quy t u n i v a bàn Lãng Ngâm n 2012 - 2014 43 B ng 4.8 K t qu gi i quy t u n i v a bàn Lãng Ngâm hành 44 B ng 4.9 T ng h p tình hình k t qu gi i quy t tranh ch p, u n i, t cáo v n 2012 - 2014 46 B ng 4.10 K t qu ph ng v i dân v nguyên nhân tranh ch p 47 B ng 4.11 K t qu ph ng v i dân v nguyên nhân u n i 49 B ng 4.12 K qu ph ng v i dân v nguyên nhân t cáo 50 iii DANH M C CÁC HÌNH Hình 4.1 T ng h p, u n i, t cáo v a n 2012 - 2014 37 Hình 4.2 Tình hình tranh ch p v i dung tranh ch a n 2012 - 2014 38 Hình 4.3 Tình hình u n i v i dung u n a bàn n 2012 - 2014 40 Hình 4.4 T ng h p ý ki n c v n tranh ch p a bàn Lãng Ngâm 48 Hình 4.5 T ng h p ý ki n c v i dân v nguyên nhân d i dân v nguyên nhân d n u n i a bàn lãng Ngâm 49 Hình 4.6 T ng h p ý ki n c i dân v nguyên nhân d n t cáo v a bàn Lãng Ngâm 51 iv DANH M C T BTNMT BTP CP CT CNH GCNQSD GPMB GTVT QH TTLT - BTP - TTCP TTCP TB TW THCS THPT UBND VI T T T :B ng :B : Chính ph : Ch th : Cơng nghi p hóa - Hi i hóa : Gi y ch ng nh n quy n s d ng : Gi i phóng m t b ng : Giao thơng v n t i : Ngh nh : Qu c h i : Quy nh ch - B - Thanh tra Chính ph : Thanh tra Chính ph : Thơng báo : Trung h : Trung h c ph thông : y ban nhân dân v M CL C tv 1.2 M tài 1.3 Yêu c u c tài tài khoa h c c tài lí lu n c tài pháp lí c a cơng tác gi i quy t tranh ch p, u n i, t cáo v 2.1.3 M t s n quy ph m pháp lu t v công tác gi i quy t tranh ch p, u n i, t cáo v 2.2 Tình hình gi i quy t tranh ch p, u n i, t cáo v bàn t nh B c K n huy a 17 2.2.1 t nh B c K n 17 2.2.2 huy n N 18 20 ng ph m vi nghiên c u 20 m th i gian nghiên c u 20 3.3 N i dung nghiên c u 20 3.3.1 Khái quát v Ngâm, huy u ki n t nhiên, kinh t , h i c a Lãng nh B c K n 20 3.3.2 Tình hình qu n lý s d i Lãng Ngâm, huy n nh B c K n 20 vi i quy t tranh ch p, u n i, t cáo v a bàn Lãng Ngân, huy nh B c K n 2012 - 2014 20 3.3.4 Nh ng thu n l n i, t cáo v c gi i quy t tranh ch p, u a bàn Lãng Ngâm 20 3.3.6 M t s h c kinh nghi m gi i pháp nông cao hi u qu công tác gi i quy t u n i, t cáo tranh ch p v 20 u 20 p s li u 20 lý s li u 21 PH N K T QU NGHIÊN C U VÀ TH O LU N 22 u ki n t nhiên kinh t -xã h i Lãng Ngâm - Huy n Ngân S - T nh B c K n 22 u ki n t nhiên 22 u ki n kinh t - h i 25 4.2 Tình hình qu n lý s d i xãLãng Ngâm, huy n Ngân nh B c K n 30 4.2.1 Hi n tr ng s d tc 30 4.2.2 Tình hình qu cv 32 i quy t tranh ch p, u n i, t cáo v a bàn Lãng Ngâm, huy nh B c K n 2012 - 2014 34 4.3.1 Công tác ti p nh n phân lo 34 4.3.2 Tình hình tranh ch p, u n i, t cáo v n 2012 - 2014 35 t qu gi i quy t tranh ch p, u n i, t cáo v n 2012 - 2014 41 vii 4.3.4 B ng t ng h p chung tình hình k t qu gi i quy t tranh ch p, u n i, t cáo v 4.4 Nh ng thu n l n i, t cáo v n 2012 - 2014 45 c gi i quy t tranh ch p, u a bàn Lãng Ngâm 53 4.4.1 Thu n l i 53 53 4.5 M t s h c kinh nghi m gi i pháp nâng cao hi u qu t công tác gi i quy t u n i, t cáo tranh ch p v 54 4.5.1 Bài h c kinh nghi m: 54 PH N K T LU N VÀ KI N NGH 58 5.1 K t lu n 58 5.2 Ki n ngh 59 TÀI LI U THAM KH O 54 PH N M U tv T ho n gi ng s ng s n xu t c c bi t quan tr ng i S t n t i phát tri n c a lồi i ln g n li n v i m r ng ho c b o v lãnh th mà gây nhi u cu c chi l i l i ích t i n nhau, th m chí khơng ti c tr m t v i c anh em nhà i tài nguyên không tái t o, h n ch v s ng gi i h n v di n tích Vì v y ph i qu n lý s d p lý có hi u qu cao nh t Hi n nay, v i n n kinh t ngày phát tri n, t m nh m , dân s g Chính v y, v hóa di n us d tiêu c u Xu t phát t v trí t m quan tr ng c u sách pháp lu qu qu n lí ch t ch , khai thác có hi u qu t Tuy nhiên, áp d ng vào th c ti n l i g p ph i r t nhi n có giá tr l n, mà cơng tác qu n lí v nt i nhi u h n ch b t c p nên vi c phát sinh tình tr ng tranh ch p, u n i, t cáo v u khơng th c Tình tr ng di n t t c c Vi c gi i quy t v n u làm t t s c ng c thêm ni ng th r t tr ng y u, i dân vào s qu n lí c a Nhà n vi c phát sinh thêm nhi u v vi c m i, gi m thi u tình tr ng u n i, t t c p công tác gi i quy t c hi u qu Lãng Ngâm m t mi n núi thu c huy K n Trong nh n lý nh B c cv t 49 Nh ng v tranh ch c gi i quy ng ý v i cách gi i quy có m t s th i dân v ho STT N i dung u n i ng ý h c m ih 4.3.5.2 K t qu n h ng u n i v S phi u tr l Nguyên nhân u n i T l (%) M c giá b h p lý Sai sót thơng tin v tên C t ch s d t, di n tích th t N i dung khác Nguyên nhân khác T ng s phi u 17 (Ngu n: T ng h p t phi B ng GPMB 11,77 41,18 47,06 11,77 100,00 u tra) M h 41,18 47,06 Sai sót thơng tin v s ên ch Nguyên nhân khác Hình 4.5 T ng h p ý ki n c i dân v nguyên nhân d n iv a bàn lãng Ngâm Qua t ng h p s phi u ho tranh ch p v i 17/50 phi ng u n i v u tra Nguyên nhân v n n nhi u lúc s vi c x y c n ph cho h l i khơng bi t ph i làm th u n i th cách d i dân u n l n th p (nh t nh nh n u có cán b i dân m i th c hi t s nguyên nhân d uh nl i u không bi t vi t a nhi nên g trình t pháp lu t m t n u n i v m: 50 - Công tác c i dân u n i vi c sai sót thơng tin v tên, di n tích th t c a ch tl s d ns d th c hi n, s t Vi c c p t huy ng công vi c nhi u mà nhân l c l i (5 cán b chun mơn) nên v n x y m c gi i quy i dân u khơng có ki n ngh thêm n a - M t nguyên nhân n a công tác b ng gi i phóng m t b ng: khai thác qu ng lên m chi nhánh a bàn xã, m i dân Trong ti n hành gi i phóng m t b xây d ng, m t s h ng cho r ng giá b cb i ng th ng lúc b y gi , nên h ti n hành u n i Sau th lý, quy n huy m t th i gian m i gi i quy cán b k t h p v c v vi c Có k t qu nà ng thơn tích c ng, tuyên truy n quy im t t c nh ch , u n i v nh thu h huy t T t c v u n c quy n h lý gi i quy t 4.3.5.3 K t qu i dân v ho STT N i dung t cáo L n chi S d m t t sai ng t cáo v Nguyên nhân t cáo L n chi i s d ng li n k Do t ý chuy n m d t T ng s phi u tc a S phi u tr l T l (%) 33,33 66,67 100,00 (Ngu n: T ng h p t phi u tra) 51 33,33 L 66,67 Do t d Hình 4.6 T ng h p ý ki n c v ng t cáo v ngâm cán b u c p huy n gi i quy t l - L n chi d u, UBND lãng n v t cáo v t dai x t: h gia n chi t chung c a thôn, h gia t l n sang ph tc ah nh Sau có nh gi i quy t h -S d tc a ch ph i h p cung c p thông tin c n thi t cho vi c gi i quy t Nguyên nhân d d y nh t Thơng u tra, ch có 03/50 phi u v t cáo v v t cáo v quy n t cáo a bàn Lãng Ngâm Trong th i gian qua ho qua phi i dân v nguyên nhân d u nghiêm ch nh ch p hành t sai m t nông nghi ý chuy n m t Phát sinh nh ng v vi c ch y u s thi u hi u bi t c ts cho r l i ng b o th t c a h h có quy n mu n làm làm Chính v y, công tác gi i quy t nh ng v vi pr t nhi 4.3.5.4 Ý ki n c có n cơng tác gi i quy t tranh ch p, u n i, t cáo v Tr n 2012 - 2014 tình hình tranh ch p, u n i, t cáo v a bàn di n không ph c t p, riêng tranh ch p v 52 ng gi ng v không nhi u khơng có bi n pháp x lý k p th i, bi n pháp tuyên truy n ph bi n pháp lu i dân hi u v s tr nên khó gi i quy Theo ý ki n c s nguyên nhân d v n vi c phát sinh v tranh ch p, u n i, t cáo do: - ch có m t cán b a kiêm xây d ng, nên r t t c t t c công vi c thu Do kh cc a ng cơng vi c l n mà nhân l c l i thi u h q trình gi i quy t nhi u thi c yêu c u c i dân - c v n có sai sót, gây th c m c nhân dân t ph n l ranh gi i thi u xác d b a b hi n tr ng s d n sai l ch v s li u Thêm n a, gi a t có s sai l ch b tr ng liên t c c p nh t b hi n c hoàn thi n t lâu nên i dân không hi u x y nh ng v tranh ch p, u n vi c phát sinh tranh ch p i dân t ch t c c mua bán ch qua gi y vi t tay, ranh gi i th không rõ r t mu cc tm ts t l i d n n tranh ch p - Ngồi r t nhi u nguyên nhân khác d n tình tr ng tranh ch p, u n i, t cáo v - Mu n làm t t công tác gi i quy t tranh ch p, u n i, t cáo v n ph c ng cán b i dân, th c hi n công tác qu t c chuyên môn, nâng cao ý th c t cách ch t ch , khoa h c 53 4.4 Nh ng thu n l c gi i quy t tranh ch p, u n i, t cáo v a bàn Lãng Ngâm 4.4.1 Thu n l i is u hành c a UBND xã, s quan tâm ch phòng TN&MT, cán b ph oc a ng xuyên bám sát nhi m v , kh c i ti c hi n t t nhi m v giao T ng v t ch c u ki n làm vi c i s ng tinh th n ph i h p ch t ch v n ng thơn, b c tình hình k p th i gi i quy t v tranh ch p, u n i, t cáo v Công tác ti p dân vi c tuyên truy nh c a pháp lu t, ng d n c a UBND t nh, UBND huy n v c tr ng t ch c th c hi n t t c tính dân ch Tuy nhiên, bên c nh nh ng thu n l i cơng tác gi i quy t tranh ch p, u n i, t cáo v a bàn Lãng Ngâm g p ph i m ts - H th ng pháp lu nh v gi i quy t u n i, t cáo thi u ng b Lu t Khi u n i, t cáo Lu nh không th ng nh t vi c gi i quy t u n i, t cáo c ng d n gi i quy t tranh ch p, u n i, t cáo v có Lu t Khi u n i, t v quy n u n i, t cáo th m quy n gi i quy t u n i, t d n thi hành lu t v nh, thi ng b th ng nh t gây khó a Do sách pháp lu t ch d ng n n vi c hi u v n d i quy t tranh ch p, u n i, t cáo v t 54 - nh c a pháp lu t v tranh ch p, u n i, t cáo v c t ch c tuyên truy n th c hi ch i dân v n nhi u h n c m t cách có hi u qu i dân nơng thơn th p Do v y x y ho n i, t cáo v i dân v n b t c a ng tranh ch p, u ng t i quy n l i theo c m tính gây r c r i cho cơng tác gi i quy t - Tình tr y trách nhi m công tác gi i quy t tranh ch p, u n i, t cáo v n t n t i - Thi u cán b quy Cán b o a c a ch trung c p, thi u s ng, sáng t o công vi c - Ý th c ch p hành pháp lu t c i dân m t s y ng h p p 4.5 M t s h c kinh nghi m gi i pháp nâng cao hi u qu t công tác gi i quy t u n i, t cáo tranh ch p v 4.5.1 Bài h c kinh nghi m: - - 55 - - - - nhân dân 4.5.2 M t s gi i pháp: Quan h t nh y c nh ng mâu thu n x y m i quan h v c gi i quy t t cách h p tình h p lý r t c n thi t Tuy nhiên, công tác gi i quy t nh ng mâu thu n c th tranh ch p, u n i, t cáo v i g p r t nhi 56 n quy n, l i ích h p pháp c i u ki n trách nhi m c c có th m quy n nâng cao hi u qu c a công tác gi i quy t tranh ch p, u n i, t cáo v a bàn Lãng Ngâm th i gian t i c n: + T p trung ch n ch nh nh ng t n t i, y u công tác qu n lý c bi sách h i, ph i t cv ng th c hi n cs ng thu n c a nhân dân tham gia th c hi n, nh m h n ch phát sinh u n i, t cáo; vi c tri sách c i dân t i xác, ch t ch , th t s cơng khai, dân ch th i tho , nh c a pháp lu t; gi i quy t k p t nh ng ki n ngh , th c m c c a cơng dân + Cán b a c a th c hi n ch c c th c hi n quy c th i n m b t nh ng v vi c m i ph is d t, k p s m x lý Coi tr ng cơng tác hòa gi i, ph i h p ch t ch v hi n ti Ch nh k c nh c a pháp lu t v u n i, t cáo ng n m tình hình, k p th i phát hi n có gi ng h p u ki t c p + Khi gi i quy t v vi c c thu c vùng nông thôn nên c n ph Ph i th n ch n nh c a pháp lu t, nhiên t ch cr im ng m m d o lúc hòa gi i tránh tình tr n lý i dân m t i gây r i Nên gi i thích rõ cho dân hi u cách gi i quy t c a + Áp d ng nghiêm pháp lu t v n ch n m c th p nh t vi c phát sinh m i v tranh ch p, u n i, t cáo v g ng phát huy tinh th n gi i quy t v vi c m t cách nhanh g n, tri ng tuyên truy n, ph bi n ki n th c v lu i dân thơng qua hình th ng ghép bu i gi i 57 thi u v nh c a Lu c h p c a thôn, b ki i dân ti p c n t sách pháp lu thi tìm hi u pháp lu u c d dàng, t ch c cu c nh v tranh ch p, u n i, t cáo v c c a cán b Có k ho ch n ch n cán b tr k c o quy c qu n l t 58 PH N K T LU N VÀ KI N NGH 5.1 K t lu n Sau kho ng th i gian th c t p t i UBND Lãng Ngâm, huy n Ngân nh B c K c nh ng k t qu - T ng di n tích t nhiên c di t nông nghi p 2.499,25 chi m 88,42%; di nghi p 89.11 chi m 3,15 %; di t phi nông d ng 238.06 chi m 8,42 % so v i t ng di n tích t nhiên c a - Cán b chuyên môn qu c i kiêm c xây d ng, s thi u v nhân l vi c qu n lý, s d - n cho t c a g p nhi n 2012 - 2014, Lãng Ngâm nh ch p, u n i, t cáo v tranh ng s tranh ch t i thành công 18/18 v T ng s u n m 20,83%, s chi m 4,17% Nh t u n i, t cáo v c chuy n lên c p huy n gi i quy t theo th m quy n Khơng có v vi c b t ki n 2012 tc ng a bàn khơng x y tình tr ng u i - K t qu thu th p t phi u tra ph ng v i dân v ho ng n chi t tranh ch p, u n i, t cáo v + Nguyên nhân d n tranh ch p v 33,33%, ranh gi i không rõ ràng ho c m t ranh gi i th l i ích t lâm s n 30%, nguyên nhân khác 16,67% t 20%, 59 + Nguyên nhân d n u n i v n công tác c p t 47,06%, công tác b ng gi i phóng m t b ng 41,18%, nguyên nhân khác 11,77% + Nguyên nhân d s d n t cáo v n chi t 33,33%, t sai m 5.2 Ki n ngh Sau ti n hành th c hi góp ph n nâng cao hi u qu c a công tác gi i quy t tranh ch p, u n i, t cáo v c Vân, huy nh B c K n, xin ki n ngh m t s v -C ng s chuyên sâu v ki n th c, k công tác rèn luy n ph m ch qu a bàn o, ch o; t nghi o, b ng th i tr sau: ng n c cho cán b , công ch c làm công tác i - i m i công tác tuyên truy n, ph bi n giáo d c pháp lu t cho thi t th c, hi u qu , có tr ng tâm, tr m - Vi c t ng h p v vi c tranh ch p, u n i, t cáo v a bàn c c th ng kê m - UBND t nh c n s m b có lu t, pháp l nh m i ban hành ng d n th c hi n 60 TÀI LI U THAM KH O Chính ph (2004), Ngh -CP ngày 29/10/2004 v d n thi hành Lu ng , Nxb Chính tr Hà N i Http://noichinh.vn/cong-tac-noi-chinh/201312/bac-kan-ket-qua-sau-5nam-thuc-hien-thong-bao-so-130-tbtw-cua-bo-chinh-tri-293362/ Lu t Khi u n i s 02/2011/QH13 ngày 11/11/2011 Lu t T cáo s 03/2011/QH13 ngày 11/11/2011 Ngh -CP ngày 29/10/2004 v nh x ph t hành Nguy n Th L i (2007), Bài gi i h c Nông Lâm Thái Nguyên Giáo trình qu Nguy n Kh cv , Nxb Nông nghi p Hà N i Qu c h i (2003), Lu , Nxb Chính tr Qu c gia Qu c h i (1998), Lu t Khi u n i - T cáo 1998, Nxb Chính tr Qu c gia 10 Qu c h i (2004), Lu t s a i b sung m t s u c a Lu t Khi u n i - T cáo, Nxb Chính tr Qu c gia 11 07/2011/TT-TTCP ngày 28/07/2011 c a Thanh tra Chính ph v ng d n quy trình ti p cơng dân 12 UBND Lãng Ngâm (2015), Bi u th 13 UBND Lãng Ngâm (2014), Báo cáo tình hình kinh t - h ng, nhi m v UBND Lãng Ngâm (2015), Báo cáo k t qu th ng kê, ki 2014 Lãng Ngâm- huy - t nh B c K n PH L C C NG HOÀ H I CH VI T NAM c l p - T - H nh phúc PHI U TRA H Ngh n ghi a ch Xin Ông (Bà) vui lòng cho bi t nh ng ý ki n c a v v gi i quy t tranh ch p, u n i, t cáo v ng cách l a ch n m t l i cho m i câu h M n mb T - Cách th c ti p c n quy nh c a pháp lu t v tranh ch p Khi u n i, nh c a pháp lu t v tranh ch p, u n i, t T nghiên c u Thông qua tuyên truy n ph bi n c c Khác -M n mb nh c a pháp lu t v n i, t cáo c i dân N m ch c: N m không ch c: Không bi t: Ơng/bà có bi t cáo khơng Bi t Không bi t Lý tái ki Do khơng n Do c p u i có th m quy n gi i quy t tranh ch p, u n i, at nh ng, thành ph gi i quy nh Hy v ng c p t i quy m b o quy n l ng vào vi c gi i quy t c a c ng ng vào vi c gi i quy t c a c p Huy n, Thành ph N i dung tranh ch p ,khi u n i, t cáo ch y u v a bàn do? i t C p t B ng GPMB Cán b vi ph m Quy n th a k S d t sai m Tranh ch t Tranh ch t r ng ranh gi i th t i Hu ho t Nguyên nhân ch y u d n tranh ch p u n i v a bàn thành ph th i gian qua do? M c giá b p lý Do vi t Sai sót thơng tin v tên s d t, di n tích s d t L n chi tc i s d ng li n k Làm bi n d ng th t Do t ý chuy n m d t L n, chi t Quy n th a k l i M t ranh gi i ho c ranh gi i không rõ ràng m quy l i ích t lâm s n ng K t qu t ch c th c hi n quy nh gi i quy t tranh ch p u n i v i gian qua? - K t qu th c hi n Th c hi c: 90%; t 70-90%; t 50-60%; i 50% Không th c hi c: - Nguyên nhân ch y u gây nên h n ch trình t ch c th c hi n quy nh gi i quy t tranh ch p u n i, t cáo v ng th c thi không ch p hành quy nh nh x lý, ch tài ng không th c thi th - Gi t ch c th c hi n t t quy nh gi i quy tranh ch p u n i ,t cáo v Tuyên truy n, v ng Nh c nh c ng ch th c hi n C K t qu gi i quy t tranh ch p u n i, t c ng, xã, Thành ph R tt t T t H n ch nâng cao hi u qu gi i quy t tranh ch p, u n i, t cáo c n nh ng gi - Hoàn thi n pháp lu t v tranh ch p u n i t cáo - Tuyên truy n ph biên giáo d c pháp lu t - Công tác t ch i v t ch t, trang thi t b - T t c gi i pháp CH H (ký ghi rõ h tên) U TRA (ký ghi rõ h tên) ... i, t cáo v a xã n 2012 2014 36 B ng 4.3 Tình hình tranh ch p v a bàn xã Lãng Ngâm giai n 2012 2014 38 B ng 4.4 Tình hình u n i v a bàn xã Lãng Ngâm giai n 2012 - 2014 ... t tranh ch p v a bàn xã Lãng Ngâm n 2012 - 2014 41 B ng 4.6 K t qu gi i quy t tranh ch p v a bàn xã Lãng Ngâm hành 42 B ng 4.7 K t qu gi i quy t u n i v a bàn xã Lãng Ngâm n 2012. .. t cáo v t, v tranh n 2012 - 2014 - Ph m vi nghiên c u: Công tác gi i quy t tranh ch p, u n i, t cáo v n 2012 - a bàn xã Lãng Ngâm, huy t nh B c K n m th i gian nghiên c u - m: UBND xã Lãng Ngâm,
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá công tác giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai trên địa bàn xã Lãng Ngâm huyện Ngân Sơn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2012 2014 (Khóa luận tốt nghiệp), Đánh giá công tác giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai trên địa bàn xã Lãng Ngâm huyện Ngân Sơn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2012 2014 (Khóa luận tốt nghiệp)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay