Nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ chất kích thích sinh trưởng indole3aceric acid và indole3butanic acid đến khả năng ra rễ của hom cây Phay (Duabanga grandis flora Roxb.ex DC) (Khóa luận tốt nghiệp)

63 8 0
  • Loading ...
1/63 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 23:48

Nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ chất kích thích sinh trưởng indole3aceric acid và indole3butanic acid đến khả năng ra rễ của hom cây Phay (Duabanga grandis flora Roxb.ex DC) (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ chất kích thích sinh trưởng indole3aceric acid và indole3butanic acid đến khả năng ra rễ của hom cây Phay (Duabanga grandis flora Roxb.ex DC) (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ chất kích thích sinh trưởng indole3aceric acid và indole3butanic acid đến khả năng ra rễ của hom cây Phay (Duabanga grandis flora Roxb.ex DC) (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ chất kích thích sinh trưởng indole3aceric acid và indole3butanic acid đến khả năng ra rễ của hom cây Phay (Duabanga grandis flora Roxb.ex DC) (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ chất kích thích sinh trưởng indole3aceric acid và indole3butanic acid đến khả năng ra rễ của hom cây Phay (Duabanga grandis flora Roxb.ex DC) (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ chất kích thích sinh trưởng indole3aceric acid và indole3butanic acid đến khả năng ra rễ của hom cây Phay (Duabanga grandis flora Roxb.ex DC) (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ chất kích thích sinh trưởng indole3aceric acid và indole3butanic acid đến khả năng ra rễ của hom cây Phay (Duabanga grandis flora Roxb.ex DC) (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ chất kích thích sinh trưởng indole3aceric acid và indole3butanic acid đến khả năng ra rễ của hom cây Phay (Duabanga grandis flora Roxb.ex DC) (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ chất kích thích sinh trưởng indole3aceric acid và indole3butanic acid đến khả năng ra rễ của hom cây Phay (Duabanga grandis flora Roxb.ex DC) (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ chất kích thích sinh trưởng indole3aceric acid và indole3butanic acid đến khả năng ra rễ của hom cây Phay (Duabanga grandis flora Roxb.ex DC) (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ chất kích thích sinh trưởng indole3aceric acid và indole3butanic acid đến khả năng ra rễ của hom cây Phay (Duabanga grandis flora Roxb.ex DC) (Khóa luận tốt nghiệp) I H C THÁI NGUYÊN TR NG I H C NÔNG LÂM o0o V HOÀI TH Tên NG tài: NGHIÊN C U NH H SINH TR NG C A N NG CH T KÍCH THÍCH NG INDOLE-3-ACERIC ACID INDOLE-3-BUTANIC ACID N KH N NG RA R C A HOM CÂY PHAY (DUABANGA GRANDIS FLORA ROXB.EX DC) KHÓA LU N T T NGHI P H t o : Chính quy Chuyên ngành : Lâm nghi p Khoa : Lâm nghi p Khóa h c : 2011 – 2015 Thái Nguyên, n m 2015 IH C I H C THÁI NGUYÊN TR NG I H C NÔNG LÂM o0o V HOÀI TH Tên NG tài: NGHIÊN C U NH H SINH TR NG C A N NG CH T KÍCH THÍCH NG INDOLE-3-ACERIC ACID INDOLE-3-BUTANIC ACID N KH N NG RA R C A HOM CÂY PHAY (DUABANGA GRANDIS FLORA ROXB.EX DC) KHÓA LU N T T NGHI P H t o : Chính quy Chuyên ngành : Lâm nghi p L p : K43 – LN – N02 Khoa : Lâm nghi p Khóa h c : 2011 – 2015 Gi ng viên h ng d n: ThS Lê S H ng Thái Nguyên, n m 2015 IH C L I CAM OAN Tôi xin cam oan ây tài nghiên c u c a riêng Các s li u, k t qu nghiên c u khóa lu n trung th c Khóa lu n ã h c giáo viên ng d n xem s a Thái Nguyên, ngày 12 tháng 01 n m 2015 Gi ng viên h ng d n Sinh viên Th.S Lê S H ng V Hoài Th Gi ng viên ph n bi n (ký ghi rõ h tên) ng L IC M M c tiêu c a khoa Lâm nghi p – Tr N ng i h c Nông Lâm t o c nh ng k s không ch n m v ng lý thuy t mà ph i thành th o th c hành B i v y th c t p t t nghi p m t giai o n không th thi u bi t sinh viên có th v n d ng c nh ng mà ã m i c h c làm quen v i th c ti n, nâng cao chuyên môn nghi p v tích l y c nh ng kinh nghi m c n thi t sau th c hi n c i u ó Ban Ch nhi m khoa Lâm nghi p – Tr i H c Nông Lâm Thái Nguyên ã c u nh h ng c a n ng ng ý cho th c hi n ch t kích thích sinh tr acid indole-3-butanic acid n kh ng tài: “Nghiên ng indole-3-aceric n ng r c a hom Phay (Duabanga grandis flora Roxb.ex DC)’’ t i v n m tr ng i H c Nông Lâm Thái Nguyên Trong su t th i gian th c t p, b ng ni m say mê nhi t tình s c g ng b n thân v i s nhi t tình giúp Lâm nghi p, d n c a th y cô giáo khoa c bi t th y giáo Th.S Lê S H ng, ng tài cán b v n i ã tr c ti p h ng m Khoa Lâm Nghi p ã t n tình giúp , ch b o tơi su t th i q trình hồn thi n b n khóa lu n Nhân d p cho phép bày t lòng bi t n chân thành, sâu s c t i t t c s giúp quý báu ó Do th i gian trình có h n, nên b n khóa lu n s nhi u thi u sót R t mong s góp ý c a th y cô b n sinh viên lu n b n khóa c hồn thi n h n Tôi xin chân thành c m n! Thái nguyên, ngày 12 tháng n m 2015 Sinh viên V Hoài Th ng DANH M C CÁC B NG B ng 4.1: T l s ng c a hom Phay cơng th c thí nghi m nh k theo dõi dùng thu c kích thích sinh tr ng IAA 28 B ng 4.2: Các ch tiêu r c a hom Phay cơng th c thí nghi m dùng thu c kích thích sinh tr ng IAA 30 B ng 4.3: B ng t ng h p k t h p k t qu v ch s r c a hom Phay i cu i thí nghi m dùng thu c kích thích sinh tr B ng 4.4: B ng phân tích ph ng sai m t nhân t ng IAA 33 nh h ng v ch s r c a hom Phay dùng thu c kích thích sinh tr ng IAA 34 B ng 4.5: B ng sai d t ng c p | xi - xj | cho ch s r c a hom Phay dùng thu c kích thích sinh tr ng IAA 35 B ng 4.6: T l ch i cua hom Phay thu c kích thích sinh tr cơng th c thí nghi m dùng ng IAA 35 B ng 4.7: T l s ng c a hom Phay công th c thí nghi m nh k theo dõi dùng thu c kích thích sinh tr ng IBA 39 B ng 4.8: Các ch tiêu r c a hom Phay công th c thí nghi m dùng thu c kích thích sinh tr ng IBA 41 B ng 4.9: B ng t ng h p k t h p k t qu v ch s r c a hom Phay i cu i thí nghi m dùng thu c kích thích sinh tr B ng 4.10: B ng phân tích ph ng sai m t nhân t nh h hom Phay dùng thu c kích thích sinh tr ng IBA 43 ng v ch s r c a ng IBA 44 B ng 4.11: B ng sai d t ng c p | xi - xj | cho ch s r c a hom Phay dùng thu c kích thích sinh tr ng IBA 45 B ng 4.12: T l ch i cua hom Phay thu c kích thích sinh tr cơng th c thí nghi m dùng ng IBA 45 DANH M C CÁC HÌNH Hình 3.1: S b trí thí nghi m cho cơng th c giâm hom Phay v i l n nh c l i dùng thu c kích thích sinh tr Hình 3.2: S ng IAA 18 b trí thí nghi m cho cơng th c giâm hom Phay v i l n nh c l i dùng thu c kích thích sinh tr Hình 4.1: T l s ng c a hom Phay ng IBA 19 công th c thí nghi m dùng thu c IAA 29 Hình 4.2 Bi u ch tiêu r c a hom Phay công th c thí nghi m dùng thu c IAA 31 Hình 4.3 Bi u t l ch i c a hom Phay cơng th c thí nghi m dùng thu c IAA 36 Hình 4.4: T l s ng c a hom Phay công th c thí nghi m dùng thu c IBA 39 Hình 4.5 Bi u ch tiêu r c a hom Phay công th c thí nghi m dùng thu c IBA 41 Hình 4.6 Bi u t l ch i c a hom Phay cơng th c thí nghi m dùng thu c IBA 46 DANH SÁCH CÁC CH VI T T T IBA : INDOLE-3-BUTANIC ACID IAA : INDOLE-3-ACERIC ACID NAA : 1-NAPHTHALENE ACETIC ACID LSD : Least significant diference CTTN : Cơng th c thí nghi m CT : Công th c TB : Trung bình c VD : i ch ng : Ví d vi M CL C L I CAM OAN i L IC M N ii DANH M C CÁC B NG iii DANH M C CÁC HÌN iv DANH SÁCH CÁC CH PH N M 1.1 tv n VI T T T v U 1.2 M c ích nghiên c u 1.3 M c tiêu nghiên c u 1.4 Ý ngh a tài Ph n T NG QUAN TÀI LI U 2.1 C s khoa h c c a giâm hom 2.1.1 C s t bào h c 2.1.2 C s di truy n h c 2.1.3 S hình thành r c a hom 2.1.4 Các nhân t nh h ng n kh n ng r c a hom giâm 2.2 Tình hình nghiên c u th gi i 13 2.3 Tình hình nghiên c u t i Vi t Nam 15 2.4 T ng quan v khu v c nghiên c u 16 PH N I T NG, N I DUNG PH NG PHÁP NGHIÊN C U 17 3.1 3.1.1 it it ng ph m vi nghiên c u 17 ng nghiên c u 17 3.1.2.Ph m vi nghiên c u 17 3.2 Th i gian nghiên c u 17 3.3 N i dung nghiên c u ch tiêu theo dõi 17 vii ng pháp nghiên c u 17 3.4 Ph 3.4.1 Ph ng pháp ngo i nghi p 17 3.4.2 Công tác chu n b giâm hom 19 3.4.3 Thu th p x lý s li u 21 PH N K T QU PHÂN TÍCH K T QU 28 4.1 K t qu v nh h ng c a ch t kích thích sinh tr ng IAA m t s n ng n t l hom s ng c a Phay 28 4.2 K t qu v ch tiêu r c a hom Phay cơng th c thí nghi m dùng thu c kích thích sinh tr ng IAA 30 4.3 K t qu v t l ch i c a hom Phay dùng thu c kích thích sinh tr 4.4 K t qu v nh h cơng th c thí nghi m ng IAA 35 ng c a ch t kích thích sinh tr ng IBA m t s n ng n t l hom s ng c a Phay 38 4.5 K t qu v ch tiêu r c a hom Phay công th c thí nghi m dùng thu c kích thích sinh tr ng IBA 40 4.6 K t qu v t l ch i c a hom Phay dùng thu c kích thích sinh tr cơng th c thí nghi m ng IBA 45 PH N K T LU N KI N NGH 49 5.1 K t lu n 49 5.2 T n t i 50 5.3 ngh 50 TÀI LI U THAM KH O PH L C PH N M 1.1 U tv n R ng có vai trò to l n vi c cung c p g , lâm s n g cho n n kinh t qu c dân ch c n ng phòng h , c nh quan, i u hòa khí h u,… Do vi c t ng lên v dân s s phát tri n nhanh chóng v n n công nghi p ã d n t i vi c phá r ng, l m d ng tài nguyên r ng m t cách tr m tr ng i u gây nh ng h u qu nghiêm tr ng nh : Xói mòn, r a trơi, c n ki t ngu n n sinh h c, bi n c, phá h y môi tr ng s ng c a i khí h u, nhi m mơi tr ng v t, làm m t a d ng ng… hàng lo t nh ng h u qu di n di n tích r ng b gi m Tr ng r ng m t bi n pháp góp ph n làm t ng kh n ng phòng h c a r ng, i u hòa khí h u, cân b ng a d ng sinh h c l i nh n kinh t em l i r t l n tr ng r ng thành công, nh h ng quy t t hi u qu cao, m t nh ng y u t nh ó gi ng cây, em tr ng ph i không nh ng v s l ng mà ph i m b o c v ch t l m b o ng, phát tri n nhanh, rút ng n chu kì s n xu t cơng ch m sóc r ng Cùng v i lồi lâm nghi p nh : Keo Lai, M ,… Phay c ng em l i hi u qu kinh t cao Phay có tên khoa h c (Duabanga grandis flora Roxb.ex DC) Phân b ch y u phía B c n khe m, a c ta, th t sâu mát ho c ng m c chân núi, ven khe su i, ven t có l n Là g cao, g c có b nh nh , v nh n màu xám h ng Ngồi ch c n ng phòng h , i u hòa khí h u dùng óng dùng gia ình 10 40 T l hom s ng m i thí nghi m sau giâm hom u ã gi m d n theo th i gian Tính bình quân chung t l s ng 69.8% nh ng giai o n k t giâm hom c 20 ngày n giai o n 40 ngày 44.7% n 60 ngày ch 10.7% K t qu cho t ng công th c c th nh sau: Công th c I (5%) cho t l s ng: 20 ngày 85.6%; 40 ngày 41.1% 60 ngày 10% Công th c II (10%) cho t l s ng: 20 ngày 75.6%; 40 ngày 46.7% 60 ngày 14.4% Công th c III (15%) cho t l s ng: 20 ngày 90%; 40 ngày 86.7% 60 ngày 16.7% Công th c IV (20%) cho t l s ng: 20 ngày 76.7%; 40 ngày 47.8% 60 ngày 11.1% Công th c i ch ng không dùng thu c cho t l th p nh t: 20 ngày 21.1%; 40 ngày 1.1% 60 ngày 1.1% Nh v y t k t qu ta th y r ng vi c s d ng ch t kích thích r giâm hom cho Phay có t l s ng cao h n so v i không dùng ch t kích thích vi c dùng thu c v i n ng khác nhau, b c % khác c ng cho k t qu u có th nh n th y r ng dùng thu c IBA qu v t l s ng cao nh t, công th c IBA 15% cho k t 5% cho t l s ng th p nh t 4.5 K t qu v ch tiêu r c a hom Phay cơng th c thí nghi m dùng thu c kích thích sinh tr ng IBA K t qu v ch tiêu r c a hom Phay nghi m c th hi n b ng 4.8 hình 4.5 cơng th c thí 41 B ng 4.8: Các ch tiêu r c a hom Phay cơng th c thí nghi m dùng thu c kích thích sinh tr Cơng th c thí nghi m S hom S thí hom nghi m s ng S hom T l ra r r (%) ng IBA S r Chi u trung dài r bình/h trung om bình/h (cái) om(cm) Ch s r I (5%) 90 9 10 2.3 0.7 1.8 II (10%) 90 13 13 14.4 1.3 3.9 III (15%) 90 15 15 16.7 4.2 1.8 7.5 IV (20%) 90 10 10 11.1 2.8 0.9 2.5 90 1 1.1 0.1 0.1 /C Hình 4.5 Bi u ch tiêu r c a hom Phay nghi m dùng thu c IBA công th c thí 42 B ng 4.8 hình 4.5 cho th y : Tính bình qn chung cho tồn thí nghi m t l r t 10.7 %, s r trung bình/hom 2.7 cái, chi u dài r trung bình/hom 0.96 cm, ch s r 3.16, c th d i ây k t qu c a ch tiêu r c a hom Phay cơng th c thí nghi m m i công th c n ng % khác cho t l r không nh ng có s khác gi a vi c s d ng khơng s d ng ch t kích thích sinh tr ng Qua ó ta th y cơng th c III cho t l r cao nh t 16.7% ti p ó cơng th c II 14.4% r i 10% công th c n công th c IV 11.1% cái, r i n công th c I i ch ng 1.1% không dùng thu c cho t l th p nh t m i công th c n ng % thu c khác cho s r TB/hom không nh có s khác bi t rõ r t gi a vi c s d ng không s d ng ch t kích thích sinh tr ng Cơng th c III cho s r trung bình/hom cao nh t 4.2 ti p ó cơng th c II r i I 2.3 công th c n công th c công th c IV 2.8 cái, r i n công th c i ch ng không dùng thu c cho t l th p nh t Nh v y dùng thu c IBA n ng có s l % thu c u kích thích hom Phay ng r /hom cao h n không dùng thu c m i công th c n ng % thu c khác cho chi u dài r TB/hom không nh có s khác bi t rõ r t gi a vi c s d ng không s d ng ch t kích thích sinh tr m i cơng th c n ng ng % thu c khác cho ch s r không nh có s khác gi a vi c s d ng khơng s d ng ch t kích thích sinh tr ng 43 Cơng th c III có ch s r cao nh t 7.5 r i n công th c IV 2.5 r i n công th c II 3.9 r i n công th c I 1.8 công th c i ch ng 0.1 không dùng thu c cho t l th p nh t Nh v y, dùng thu c IAA có n ng % 5%, 10%, 15%, 20% kích thích hom Phay tơi ti n hành phân tích ph l nl pl i u ng sai nhân t b ng 4.9 B ng 4.9: B ng t ng h p k t h p k t qu v ch s r c a hom Phay i cu i thí nghi m dùng thu c kích thích sinh tr Phân c p nhân t B ng IBA Trung bình l n l p l i Si X CT1 0.2 0.1 0.2 0.5 0.2 CT2 0.4 1.3 0.8 2.5 0.8 CT3 0.5 1.3 0.8 2.6 0.9 CT4 0.2 0.4 0.3 0.9 0.3 i ch ng 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 6.5 2.2 (CTTN) + ng t gi thuy t H : = ……= Nhân t B tác ng u lên k t qu thí nghi m + ng = i i thuy t H : u …… Nhân t B tác ng khơng n k t qu thí nghi m, ngh a ch c ch n s có nh ng cơng th c thí nghi m có tác ng tr i h n so v i cơng th c l i Qua x lý EXCEL ta có b ng phân thích ph v i ch s r c a Phay theo b ng 4.10: ng sai nhân t i 44 B ng 4.10: B ng phân tích ph ng sai m t nhân t nh h r c a hom Phay dùng thu c kích thích sinh tr Source of SS df 1.789333 0.766667 10 2.556 14 Variation MS F ng v ch s ng IBA P-value F crit Between Groups 0.447333333 5.83478 0.01092613 3.47804969 Within Groups Total 0.076667 So sánh: Th y r ng F B (ch s r ) = 5.8 > F 05 (ch s r ) = 3.48 V y gi thuy t H b bác b , ch p nh n H1 V y nhân t B (CTTN) tác Phay, có nh t cơng th c tác ng ng u n ch s r c a ng tr i h n công th c l i Tìm cơng th c tr i nh t: S l nl p công th c b ng nhau: b = b = = b i =b * SN * Ta tính LSD: LSD= t 2 =2.23* 0.076* =0.5 b LSD: Ch tiêu sai d b o t m nh nh t = 2.23 v i b c t df = a(b-1) = 10, S N : sai tiêu chu n ng u nhiên Tìm cơng th c tr i nh t: = 0,05 45 B ng 4.11: B ng sai d t ng c p | xi - xj | cho ch s r c a hom Phay dùng thu c kích thích sinh tr ng IBA CT1 CT2 CT3 CT4 CT2 0.67 CT3 0.7 0.03 CT4 0.13 0.53* 0.57* CT C 0.1 0.8* 0.8* 0.27 c xem sai rõ gi a công th c Nh ng c p sai d l n h n LSD có d u ‘‘*” Nh ng c p sai d nh h n LSD c xem khơng có s sai khác gi a cơng th c có d u ‘‘_” Qua b ng ta th y công th c III có X Max1 =0.9 l n nh t cơng th c II có X Max = 0.8 l n th có sai khác rõ Do ó cơng th c III tr i nh t T k t qu phép tính cho th y công th c III tác ng t i t l r c a hom Phay t t nh t 4.6 K t qu v t l ch i c a hom Phay cơng th c thí nghi m dùng thu c kích thích sinh tr ng IBA B ng 4.12: T l ch i cua hom Phay cơng th c thí nghi m dùng thu c kích thích sinh tr Cơng th c thí nghi m S S hom hom thí s ng nghi m S hom ch i T l ch i (%) ng IBA Chi u S ch i dài ch i Ch trung trung s bình/hom bình/hom ch i (cái) (cm) I(5%) 90 9 10.0 1.3 0.6 0.8 II(10%) 90 13 13 14.4 1.8 0.9 1.6 III(15%) 90 15 15 16.7 2.7 10 2.6 IV(20%) 90 10 10 11.1 1.8 0.7 1.2 1 1.1 0.1 0.1 i ch ng 90 46 Hình 4.6 Bi u t l ch i c a hom Phay công th c thí nghi m dùng thu c IBA T b ng 4.12 hình 4.6 ta th y r ng: B ng 4.12 cho th y tính bình qn chung cho tồn thí nghi m t l ch i t 10.7%, s ch i trung bình / hom 1.7 cái, chi u dài ch i trung bình bình/hom 0.7 cm, ch s ch i 1.26 Sau ây k t qu v ch tiêu ch i c a hom phay + T l ch i cơng th c thí nghi m m i cơng th c có n ng % thu c khác cho t l ch i khác chênh l ch gi a công th c s d ng thu c không s d ng thu c kích thích sinh tr ng K t qu thí nghi m theo dõi tính tốn cho th y: Cơng th c I(5%) cho t l ch i là: 10% Công th c II(10%) cho t l ch i là: 14.4% Công th c III(15%) cho t l ch i là: 16.7% Công th c IV(20%) cho t l ch i là: 11.1% Công th c i ch ng (không dùng thu c) cho t l ch i là: 1.1% 47 Qua ó ta th y cơng th c III cho t l ch i cao nh t, ti p ó cơng th c II r i n công th c IV, công th c I i ch ng không dùng thu c cho t l ch i th p nh t Nh v y vi c dùng ch t kích thích IBA vào vi c giâm hom Phay cho t l ch i cao h n có s khác gi a công th c thu c + S ch i trung bình/hom c a hom Phay m i công th c n ng % thu c khác cho s ch i TB/hom không nh có s khác gi a vi c s d ng khơng s d ng ch t kích thích sinh tr ng Cu i t thí nghi m k t qu theo dõi tính tốn cho bi t s ch i trung bình/hom cơng th c thí nghi m nh sau: Công th c I(5%) cho s ch i trung bình/hom là: 1.3 Cơng th c II(10%) cho s ch i trung bình/hom là: 1.8 Cơng th c III(15%) cho s ch i trung bình/hom là: 2.7 Công th c IV(20%) cho s ch i trung bình/hom là: 1.8 Cơng th c i ch ng (không dùng thu c) cho s ch i trung bình/hom là: 1cái + Chi u dài ch i trung bình/hom c a hom Phay cơng th c n ng % thu c khác cho chi u dài ch i trung bình/hom khơng nh có s khác gi a vi c s d ng khơng s ch t kích thích sinh tr ng Cu i t thí nghi m k t qu theo dõi tính tốn cho bi t chi u dài ch i trung bình/hom cơng th c thí nghi m là: Công th c I(5%) cho chi u dài ch i trung bình/hom là: 0.6 cm Cơng th c II(10%) cho chi u dài ch i trung bình/hom là: 0.9 cm Công th c III(15%) cho chi u dài ch i trung bình/hom là: 10 cm Cơng th c IV(20%) cho chi u dài ch i trung bình/hom là: 0.7 cm Cơng th c bình/hom là: 0.1 cm i ch ng (không dùng thu c) cho chi u dài ch i trung 48 + Ch s ch i c a hom Phay công th c n ng không nh cu i s ch i trung bình % thu c khác cho ch s ch i t thí nghi m k t qu theo dõi tính tốn cho bi t ch cơng th c thí nghi m là: Cơng th c I(5%) cho ch s ch i là: 0.8 Công th c II(10%) cho ch s ch i là: 1.6 Công th c III(15%) cho ch s ch i là: 2.6 Công th c IV(20%) cho ch s ch i là: 1.2 Công th c i ch ng (không dùng thu c) cho ch s ch i là: 0.1 Qua ó ta th y cơng th c III có ch s ch i cao nh t, ti p ó cơng th c II r i n công th c IV, công th c I công th i ch ng không dùng thu c có ch s ch i th p nh t Nh v y dùng thu c IBA có n ng % u kích thích hom Phay có ch s ch i cao h n không dùng thu c, nhiên s chênh l ch gi a cơng th c thí nghi m không l n Nh n xét chung: T k t nghiên c u v t s s ng, kh n ng r , ch i c a hom Phay th i gian th c hi n thí nghi m v i i u ki n thí nghi m (v nhi t , môi tr Công th c III có nh h ng …) ta th y: ng tích c c nh t n kh n ng hình thành hom Phay Các ch tiêu ( t l hom r , s r trung bình/hom, chi u dài r trung bình/hom, ch s r , t l ch i, s ch i trung bình/hom, chi u dài ch i TB/hom, ch s ch i ) u cho k t qu kh quan Sau công th c III, công th c II, công th c IV, r i nh t công th c i ch ng n công th c I th p 49 PH N K T LU N KI N NGH 5.1 K t lu n Trong q trình ti n hành nghiên c u thí nghi m nhân gi ng Phay b ng ph ng pháp giâm hom t i v n m tr ng i H c Nông Lâm Thái Nguyên, sau m t th i gian có k t qu sau: i v i ch t kích thích IAA: T l s ng c a hom Phay cơng th c thí nghi m sau 60 ngày: + Công th c I ( 150ppm): 43.3% + Công th c II ( 300ppm): 44.4% + Công th c III ( 450ppm): 54.4% + Công th c IV (750ppm): 72.2 % + Công th c V (900ppm): 51.1% Các ch tiêu r c a hom Phay cơng th c thí nghi m: + T l r trung bình: 44.4 % + S r trung bình/hom: 4.3 + Chi u dài r trung bình/hom: cm + Ch s r : Các ch tiêu ch i c a hom Phay cơng th c thí nghi m: + T l ch i trung bình: 44.4 % + S ch i trung bình/hom: 2.4 + Chi u dài ch i trung bình/hom: 0.6 cm + Ch s ch i: 1.7 i v i ch t kích thích IBA: T l s ng c a hom Phay + Công th c I (5%): 10 % + Công th c II (10%):14.4 % công th c thí nghi m sau 60 ngày: 50 + Công th c III (15%): 16.7 % + Công th c IV (20%): 11.1 % Các ch tiêu r c a hom Phay cơng th c thí nghi m: + T l r trung bình: 10.7% + S r trung bình/hom: 2.7 + Chi u dài r trung bình/hom: cm + Ch s r : 3.16 Các ch tiêu ch i c a hom Phay cơng th c thí nghi m: + T l ch i trung bình: 10.7 % + S ch i trung bình/hom : 1.7 + Chi u dài ch i trung bình/hom: 0.66 cm + Ch s ch i: 1.26 5.2 T n t i tài ch a nghiên c u nh h n ng ng c a ch t kích thích IAA IBA cao h n s hình thành r c a hom Phay tài ch a nghiên c u t i s nh h ng c a tu i m khác nhau, nhi u lo i ch t kích thích r khác nhau, lo i giá th khác trình r c a hom giâm Mùa giâm hom khác 5.3 ngh Dùng thu c IAA giâm hom Phay nên s d ng thu c có n ng 450ppm ho c 750ppm Dùng thu c IBA thu c có n ng giâm hom Phay nên s d ng % 10% ho c 15% C n nghiên c u m i quan h qua l i gi a nhi t , m, n ng thu c lo i hom t i t l hom s ng , t l r c a hom Phay C n có tài nghiên c u ti p v s nh h ng c a tu i m khác nhau, lo i giá th khác trình r c a hom giâm Mùa giâm hom khác TÀI LI U THAM KH O Hoàng Thái S n (1997), “Th nghi m giâm hom m t s loài thân g t i Tr ng i h c Lâm Nghi p” Lê ình Kh (2001), “C i thi n gi ng r ng” Nxb Nông Nghi p Lê ình Kh , D ng M ng Hùng (2003), “Gi ng r ng” Nxb Nông Nghi p Hà N i Lê ình Kh , Tr n C , Lê Th Xuân (1996), “ Nhân gi ng Thơng b ng hom” T p chí Lâm Nghi p s trang 3-4 Lê ình Kh , Ph m V n Tu n (1996), “ Nhân gi ng M b ng hom”, t p trí Lâm Nghi p s 10 Lê ình Kh , D r ng” L ng M ng Hùng, (1998), “ Giáo trình c i thi n gi ng i h c Lâm Nghi p ng Th Anh, Mai Quang Tr ng (2007), “Giáo trình tr ng r ng” Nxb Nông Nghi p, Hà N i Ngô Kim Khơi (1998), “Th ng kê tốn h c Lâm Nghi p”, Nxb Nông Nghi p Hà N i Nguy n Hồng Ngh a (2001), “Nhân gi ng vơ tính tr ng r ng dòng vơ tính” Nxb Nông nghi p 10 www.vncreatures.net.chitiet.php?page=1&loai=2&ID=2/21 PH BI U M TS HÌNH NH V K T QU C A THÍ NGHI M Ph bi u Các ch tiêu khí h u th i gian nghiên c u (s li u tr m khí t ng th y v n Thái Nguyên) L ng m a Nhi t TB TB n m (mm) n m ( C) 1500-2000mm 24 - 25 Nhi t TB Nhi t TB tháng cao tháng th p nh t ( C) nh t ( C) 29 16 m TB (%) 80 – 85% ... TH Tên NG tài: NGHIÊN C U NH H SINH TR NG C A N NG CH T KÍCH THÍCH NG INDOLE-3-ACERIC ACID VÀ INDOLE-3-BUTANIC ACID N KH N NG RA R C A HOM CÂY PHAY (DUABANGA GRANDIS FLORA ROXB.EX DC) KHÓA LU N... ng ng ý cho th c hi n ch t kích thích sinh tr acid indole-3-butanic acid n kh ng tài: Nghiên ng indole-3-aceric n ng r c a hom Phay (Duabanga grandis flora Roxb.ex DC) ’ t i v n m tr ng i H c... i ch t kích thích n kh n ng r c a hom Phay (Duabanga grandis flora Roxb.ex DC) ’ t i v n m tr ng i h c Nông Lâm Thái Nguyên 1.2 M c ích nghiên c u Góp ph n vào vi c nghiên c u s n xu t Phay b
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ chất kích thích sinh trưởng indole3aceric acid và indole3butanic acid đến khả năng ra rễ của hom cây Phay (Duabanga grandis flora Roxb.ex DC) (Khóa luận tốt nghiệp), Nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ chất kích thích sinh trưởng indole3aceric acid và indole3butanic acid đến khả năng ra rễ của hom cây Phay (Duabanga grandis flora Roxb.ex DC) (Khóa luận tốt nghiệp)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay