Đánh giá hiệu quả và định hướng sử dụng đất nông nghiệp tại xã Tràng Phái huyện Văn Quan tỉnh Lạng Sơn (Khóa luận tốt nghiệp)

86 19 0
  • Loading ...
1/86 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 23:46

Đánh giá hiệu quả và định hướng sử dụng đất nông nghiệp tại xã Tràng Phái huyện Văn Quan tỉnh Lạng Sơn (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá hiệu quả và định hướng sử dụng đất nông nghiệp tại xã Tràng Phái huyện Văn Quan tỉnh Lạng Sơn (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá hiệu quả và định hướng sử dụng đất nông nghiệp tại xã Tràng Phái huyện Văn Quan tỉnh Lạng Sơn (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá hiệu quả và định hướng sử dụng đất nông nghiệp tại xã Tràng Phái huyện Văn Quan tỉnh Lạng Sơn (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá hiệu quả và định hướng sử dụng đất nông nghiệp tại xã Tràng Phái huyện Văn Quan tỉnh Lạng Sơn (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá hiệu quả và định hướng sử dụng đất nông nghiệp tại xã Tràng Phái huyện Văn Quan tỉnh Lạng Sơn (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá hiệu quả và định hướng sử dụng đất nông nghiệp tại xã Tràng Phái huyện Văn Quan tỉnh Lạng Sơn (Khóa luận tốt nghiệp) ...PHI U PH NG V U TRA NÔNG H I Thông tin chung H tên ch h a ch Huy n: Ngh nghi ph Thu nh Tình hình nhân kh ng T ng s nhân kh i S S n tu i tu i ng nông nghi i ng phi nơng nghi i Tình... ti n III.Hi u qu xã h i Thu nh i/tháng Th S ng c n cho s n xu t (c thuê, nh Kh s n ph m: Nhanh H T.B Ch m nh m r ng s n xu t hay khơng: Có Khơng N u m r ng s n xu nh tr ng gì? Và m r ng v i di... 1,70 47,09 1,40 38,78 6,00 6,00 7,00 7,00 Giá bán T ng thu nh p 1.020,00 28.254,00 980,00 27.146,00 Thu nh p thu n 471,00 13.046,70 293,50 8.129,95 Giá tr ngày ng ng v n L n 58,86 36,69 1,86
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá hiệu quả và định hướng sử dụng đất nông nghiệp tại xã Tràng Phái huyện Văn Quan tỉnh Lạng Sơn (Khóa luận tốt nghiệp), Đánh giá hiệu quả và định hướng sử dụng đất nông nghiệp tại xã Tràng Phái huyện Văn Quan tỉnh Lạng Sơn (Khóa luận tốt nghiệp)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay