Đánh giá hiệu quả và định hướng sử dụng đất nông nghiệp tại xã Tràng Phái huyện Văn Quan tỉnh Lạng Sơn (Khóa luận tốt nghiệp)

86 8 0
  • Loading ...
1/86 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 23:46

Đánh giá hiệu quả và định hướng sử dụng đất nông nghiệp tại xã Tràng Phái huyện Văn Quan tỉnh Lạng Sơn (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá hiệu quả và định hướng sử dụng đất nông nghiệp tại xã Tràng Phái huyện Văn Quan tỉnh Lạng Sơn (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá hiệu quả và định hướng sử dụng đất nông nghiệp tại xã Tràng Phái huyện Văn Quan tỉnh Lạng Sơn (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá hiệu quả và định hướng sử dụng đất nông nghiệp tại xã Tràng Phái huyện Văn Quan tỉnh Lạng Sơn (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá hiệu quả và định hướng sử dụng đất nông nghiệp tại xã Tràng Phái huyện Văn Quan tỉnh Lạng Sơn (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá hiệu quả và định hướng sử dụng đất nông nghiệp tại xã Tràng Phái huyện Văn Quan tỉnh Lạng Sơn (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá hiệu quả và định hướng sử dụng đất nông nghiệp tại xã Tràng Phái huyện Văn Quan tỉnh Lạng Sơn (Khóa luận tốt nghiệp) kentin Soil function and future of Natural Resources Towrds Sustainable lan use, ISCO, VOL 16 Smyth & Julian Dumaski (1993), FESLM An International Frame for Evaluating Sustainable Lan Management, World Soil Work PHI U PH NG V U TRA NÔNG H I Thông tin chung H tên ch h a ch Huy n: Ngh nghi ph Thu nh Tình hình nhân kh ng T ng s nhân kh i S S n tu i tu i ng nông nghi i ng phi nơng nghi i Tình hình làm vi c hi n c a h : Th a u tra hi n tr ng s d S th a hi T ng di Thi u t II Hi u qu kinh t 2.1 Lo i hình s d S v /di n tích 1v 2v t Lo i tr ng luân canh a hình v lúa v lúa, v màu 3v v lúa v lúa, v màu v màu, v lúa t chuyên màu 2.2 Lo i tr ng Lo i Di n tích tr ng (sào) t S (t /sào) ng (t ) Bán TT (%) giá Ghi 2.3 Ngu n v n Ngu n v n S Th i gian vay ng Th i gian tr (tháng) Lãi su t (% tháng) M c Còn n vay 1.Ngân hàng 1.1 Ngânhàng NN & PTNT 1.2Ngân hàng CSXH d ng 3.Bà 2.4 Chi phí s n xu t S A Chi phí v Gi ng Phân chu ng m Lân Kali NPK Vôi Thu c BVTV Khác B Chi phí d ch v Cày b a Th y l i Thu ho ch Kg T Kg Kg Kg Kg Công Khác Công ng Thành ti n III.Hi u qu h i Thu nh i/tháng Th S ng c n cho s n xu t (c thuê, nh Kh s n ph m: Nhanh H T.B Ch m nh m r ng s n xu t hay khơng: Có Khơng N u m r ng s n xu nh tr ng gì? m r ng v i di n tích bao nhiêu? Lo i gi d ng? Gi u i l i có s chênh Các s n ph m thu nh p t s n xu c nhu c u c a gia l ch này? Có Khơng ng thu n l i khó Thu n l i: n xu t? IV Hi u qu ng d ng thu c b o v th c v t khơng? Có Khơng S ti n chi cho mua thu c v ) bao nhiêu? Tên thu c b o v th c v 11 ng dùng? ng d n cách dùng thu c BVTV không? Có Khơng 12 Khi dùng xong v c a thu c tr sâu, thu c di t c 13 M t b xói mòn, r a trơi di n tích SX c N ng Nh c it Có Các bi t không? Không nào? Có hi u qu sao? 15 H sinh thái khu v c s n xu t? ( Giun, ch, nhái, tôm, cua, lo Nhi u ch) ng Ít Khơng i làm thêm cơng vi ki m s ng khơng? Có Khơng 17 Gia t tr ng hi h c h i kinh nghi m c ng b su t m t m t khơng b thối hóa? nh s d 20 Nh ng ki n ngh c a th i gian t i? i quy 34 Ý ki n khác i ph ng v n Ph c l c 2: Hi u qu kinh t c a Lúa Chi phí Lúa xuân STT Chi phí /1 sào B c Chi phí /1 sào B c b b Chi phí Thành Chi ti n phí/1ha 549,00 15.117,30 2kg 36,00 997,20 S ng V t ch t Gi ng Phân chu ng 200kg 160,00 NPK 20kg 8kg m Urê Thu c BVTV t Vơi 8kg B ng Chi Thành S phí/1ha ti n ng A Lúa mùa 686,5 19.016,05 3kg 66,00 1.828,20 4.432,00 250kg 200,00 5.540,00 106,00 2.936,20 25kg 132,50 3.670,25 96,00 2.569,20 10 120,00 3.324,00 15,00 415,50 18,00 498,60 120,00 3.324,00 120,00 3.324,00 16,00 443,20 30,00 831,00 i 15kg 221,60 i 249,30 Hi u qu kinh t Lúa xuân STT H ng m c t T Lúa mùa Tính/1sào Tính/1ha Tính/1 sào Tính/1ha 1,70 47,09 1,40 38,78 6,00 6,00 7,00 7,00 Giá bán T ng thu nh p 1.020,00 28.254,00 980,00 27.146,00 Thu nh p thu n 471,00 13.046,70 293,50 8.129,95 Giá tr ngày ng ng v n L n 58,86 36,69 1,86 1,42 Ph c l c 3: hi u qu kinh t c a Ngơ Xn Chi phí Chi phi/1 sào B c B STT S Chi phí ng Chi phí/1 Thành ti n Thành ti n 582,50 16.135,25 70,00 1.939,00 120,00 3.324,00 S v A V t ch t Gi ng Kg ng 0,5 t Phân chu ng Kg 100 80,00 2.216,00 NPK Kg 25 132,50 3.670,25 Kg 15 180,00 4.986,00 Công m Urê B ng (công) 193,25 Hi u qu kinh t Ngô Xuân STT H ng m c t T Tính/1 sào Tính/1 1,50 41,55 6,00 6,00 Giá bán T ng thu nh p 900,00 24.930,00 Thu nh p thu n 317,50 8.794,75 Giá tr ngày công 44,64 ng Hi u su ng v n L n 1,60 Ph c l c 4: Hi u qu kinh t c a Dong Ri ng Bí xanh Chi phí Dong Ri ng STT Chi phí Bí xanh Chi phí/1 sào B c Chi phí/1 sào B c B B S ng Thành Chi phí ti n /1ha 1.795,5 49.735,35 S ng Thành Chi phí/ ti n 1ha 1.003,5 27.846,95 A V t ch t Gi ng 90kg 720,00 19.944,00 0,25kg 375,00 10.387,50 Phân chu ng 800kg 640,00 17.728,00 300kg 240,00 6.648,00 m Urê 9kg 108,00 2.991,60 11kg 132,00 3.656,40 Lân NPK 7kg 38,50 1.066,45 13kg 71,50 1.980,55 120,00 3.324,00 120,00 3.324,00 169,00 4.681,30 65,00 1.800,50 t Kali 13kg Thu c BVTV B ng (công) 5kg 50,00 15 công 415,5 30 831,00 Hi u qu kinh t STT H ng m c t Dong Ri ng T Bí Xanh Tính/1sào Tính/1ha Tính/1sào Tính/1ha 36,00 997,20 20,00 554,00 1,50 1,50 4,00 4,00 Giá bán T ng thu nh p 5.400,00 149.580,00 8.000,00 221.600,00 Thu nh p thu n 3.604,50 99.844,65 6.996,50 193.753,05 Giá tr ngày công ng Hi u su ng v n L n 240,30 233,15 3,00 7,90 ...PHI U PH NG V U TRA NÔNG H I Thông tin chung H tên ch h a ch Huy n: Ngh nghi ph Thu nh Tình hình nhân kh ng T ng s nhân kh i S S n tu i tu i ng nông nghi i ng phi nơng nghi i Tình... ti n III.Hi u qu xã h i Thu nh i/tháng Th S ng c n cho s n xu t (c thuê, nh Kh s n ph m: Nhanh H T.B Ch m nh m r ng s n xu t hay khơng: Có Khơng N u m r ng s n xu nh tr ng gì? Và m r ng v i di... 1,70 47,09 1,40 38,78 6,00 6,00 7,00 7,00 Giá bán T ng thu nh p 1.020,00 28.254,00 980,00 27.146,00 Thu nh p thu n 471,00 13.046,70 293,50 8.129,95 Giá tr ngày ng ng v n L n 58,86 36,69 1,86
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá hiệu quả và định hướng sử dụng đất nông nghiệp tại xã Tràng Phái huyện Văn Quan tỉnh Lạng Sơn (Khóa luận tốt nghiệp), Đánh giá hiệu quả và định hướng sử dụng đất nông nghiệp tại xã Tràng Phái huyện Văn Quan tỉnh Lạng Sơn (Khóa luận tốt nghiệp)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay