Nghiên cứu và lựa chọn loài cây có khả năng chịu lửa trên địa bàn xã Đông Quan, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn (Khóa luận tốt nghiệp)

55 7 0
  • Loading ...
1/55 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 23:45

Nghiên cứu và lựa chọn loài cây có khả năng chịu lửa trên địa bàn xã Đông Quan, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu và lựa chọn loài cây có khả năng chịu lửa trên địa bàn xã Đông Quan, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu và lựa chọn loài cây có khả năng chịu lửa trên địa bàn xã Đông Quan, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu và lựa chọn loài cây có khả năng chịu lửa trên địa bàn xã Đông Quan, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu và lựa chọn loài cây có khả năng chịu lửa trên địa bàn xã Đông Quan, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu và lựa chọn loài cây có khả năng chịu lửa trên địa bàn xã Đông Quan, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu và lựa chọn loài cây có khả năng chịu lửa trên địa bàn xã Đông Quan, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu và lựa chọn loài cây có khả năng chịu lửa trên địa bàn xã Đông Quan, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu và lựa chọn loài cây có khả năng chịu lửa trên địa bàn xã Đông Quan, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu và lựa chọn loài cây có khả năng chịu lửa trên địa bàn xã Đông Quan, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn (Khóa luận tốt nghiệp) I H C THÁI NGUYÊN TR NG I H C NÔNG LÂM o0o VI TH NGÂN NGHIÊN C U VÀ L A CH N LOÀI CÂY CÓ KH N NG CH U L A TRÊN A BÀN XÃ ƠNG QUAN, HUY N L C BÌNH, T NH L NG S N KHÓA LU N T T NGHI P H t o Chuyên ngành Khoa Khóa h c : Chính quy : Lâm nghi p : Lâm nghi p : 2011 - 2015 Thái Nguyên, n m 2015 IH C I H C THÁI NGUYÊN TR NG I H C NÔNG LÂM o0o VI TH NGÂN NGHIÊN C U VÀ L A CH N LỒI CÂY CĨ KH N NG CH U L A TRÊN A BÀN XÃ ÔNG QUAN, HUY N L C BÌNH, T NH L NG S N KHĨA LU N T T NGHI P H t o Chuyên ngành L p Khoa Khóa h c Gi ng viên h IH C : Chính quy : Lâm nghi p : K43 - LN- N02 : Lâm nghi p : 2011 - 2015 ng d n : ThS Nguy n Th Thu Hoàn Thái Nguyên, n m 2015 L I CAM OAN Tôi xin cam oan ây công trình nghiên c u khoa h c c a b n thân Các s li u k t qu nghiên c u c trình bày khóa lu n trình nghiên c u, i u tra thu th p th c a hoàn toàn trung th c, khách quan Thái Nguyên, ngày tháng n m 2015 Xác nh n c a giáo viên h ng d n Th.S Nguy n Th Thu Hoàn Ng i vi t cam oan Vi Th Ngân Xác nh n c a giáo viên ch m ph n bi n (Ký ghi rõ h tên) i L IC M hồn thành ch N ng trình t o k s lâm nghi p c a tr ng Nông lâm Thái Nguyên, vi c th c t p t t nghi p h t s c c n thi t sinh viên Vi c th c t p t t nghi p môi tr kh ng nh ki n th c c a sinh viên có m t ph T th c t tr ng y ban nhân dân xã nghiên c u a bàn xã qu c a c tr ng ng ý c a Ban ch nhi m khoa Lâm nghi p ng, em cv ông Quan, Huy n L c Bình, T nh L ng S n tài: “Nghiên c u l a ch n lồi có kh n ng ch u l a ông Quan, huy n L c Bình, t nh L ng S n” t ck t tài này, em xin bày t lòng bi t n chân thành, sâu s c t i th y cô ã t n t y truy n giáo h ng th i liên h v i th c ti n s n xu t giúp i h c Nông Lâm Thái Nguyên, Ban giám hi u nhà tr th c t p t i c s iv im i ng giúp cho m i sinh viên t ng pháp nghiên c u khoa h c tr ó, ih c t nh ng ki n th c su t trình h c t p ng d n Th.S Nguy n Th Thu Hoàn ã t n tình h c bi t ng d n giúp em hồn thành b n khóa lu n t t nghi p Qua ây em c ng xin g i l i chân thành c m n t i b n bè t p th cán b ang công tác t i y ban nhân dân xã L ng S n ã t o i u ki n giúp Do trình ơng Quan, huy n L c Bình, t nh em hồn thành tài t t nghi p kinh nghi m làm vi c th c t c a b n thân h n ch , ngu n thông tin t li u thi u th n, khóa lu n khơng tránh kh i nh ng m khuy t v c n i dung hình th c, r t mong nh n c a th y cô b n khóa lu n c ý ki n óng góp c hoàn ch nh h n Em xin chân thành c m n ! Thái Nguyên, ngày tháng n m 2015 Sinh viên Vi Th Ngân ii DANH M C CÁC B NG M u b ng 3.1 Nh ng lồi c cho có kh n ng ch u l a 19 M u b ng 3.2 Ch tiêu v c tính cháy c a nh ng loài nghiên c u 20 B ng 4.1 Nh ng lo i c cho r ng có kh n ng ch u l a t i xã ơng Quan, huy n L c Bình, t nh L ng S n 23 B ng 4.2 Các ch tiêu v c tính cháy c a nh ng lồi nghiên c u 24 B ng 4.3 Các ch tiêu v c tính sinh v t h c c a nh ng loài nghiên c u 26 B ng 4.4 T ng h p c tính giá tr c a loài l a ch n 28 B ng 4.5 Các tiêu chu n c l a ch n 30 B ng 4.6 B ng ánh giá cho i m lo i l a ch n 32 B ng 4.7 T ng h p tiêu chu n (Tc) nh ng loài nghiên c u 33 B ng 4.8 X p h ng tiêu chu n theo ph B ng 4.9 L B ng 4.10 L ng hóa tiêu chu n theo ph ng pháp th h ng 34 ng pháp th h ng 35 ng hóa tiêu chu n theo ph ng pháp ch s canh tác c i ti n t ng có l i 36 B ng 4.11 L ng hóa tiêu chu n theo ph ng pháp ch s canh tác c i ti n gi m có l i 37 B ng 4.12 T ng h p k t qu so sánh 38 iii DANH M C VI T T T HSPs : Heat shock proteins PRA : Cùng tham gia ánh giá nông thôn TC : Tiêu chu n UBND : U ban nhân dân iv M CL C L I CAM OAN L I C M N i DANH M C CÁC B NG ii DANH M C VI T T T iii M C L C iv Ph n 1: M 1.1 tv n U 1.2 M c tiêu nghiên c u 1.3 Ý ngh a nghiên c u tài 1.3.1 Ý ngh a h c t p nghiên c u 1.3.2 Ý ngh a th c ti n s n xu t Ph n 2: T NG QUAN TÀI LI U 2.1 C s khoa h c 2.2 Nghiên c u th gi i 2.3 Nghiên c u Vi t Nam 2.3.1 Nghiên c u v d báo nguy c cháy r ng, l a r ng 2.3.2 Nghiên c u liên quan n kh n ng ch u l a 11 2.4 i u ki n t nhiên khu v c nghiên c u 12 2.4.1 V trí a lý 12 2.4.2 a hình 12 2.4.3 c i m kinh t - xã h i 13 2.4.3.1 S n xu t nông nghi p 13 2.4.3.2 S n xu t lâm nghi p 13 2.4.3.3 Tài nguyên 13 2.4.3.4 Ti m n ng th ng m i d ch v 14 2.4.3.5 ánh giá chung v a bàn nghiên c u 16 v Ph n 3: IT NG, TH I GIAN, N I DUNG VÀ PH NG PHÁP NGHIÊN C U 18 3.1 it ng ph m vi nghiên c u 18 3.2 N i dung nghiên c u 18 3.3 Ph ng pháp nghiên c u 18 3.3.1 Ph ng pháp k th a tài li u th c p 18 3.3.2 Ph ng pháp ánh giá nơng thơn có s tham gia (PRA) 19 3.3.3 Ph ng pháp th c nghi m 19 3.3.4 Ph ng pháp x lý s li u 20 Ph n 4: K T QU NGHIÊN C U 22 4.1 Th c tr ng cơng tác phòng cháy, ch a cháy r ng t i xã ông Quan 22 4.2 K t qu i u tra, xác nh m t s lồi có kh n ng phòng cháy khu v c nghiên c u 22 4.3 K t qu xác t i nh m t s ch tiêu v c tính cháy m t s loài a ph ng 24 4.4 M t s c tính sinh h c, sinh thái giá tr c a loài l a ch n 25 4.4.1 c tính sinh v t h c 25 4.4.2 c tính giá tr c a m t s loài l a ch n 27 4.5 xu t m t s gi i pháp phòng cháy r ng t i 4.5.1 M t s lồi có kh n ng ch u l a cao c nl at i a ph a ph ng 38 a vào tr ng làm b ng xanh ng 38 4.5.2 Cơng tác phòng cháy, ch ng cháy r ng 39 4.5.3 K thu t xây d ng b ng c n l a phòng ch ng cháy r ng 40 4.5.4 M t s gi i pháp khác 40 Ph n 5: K T LU N VÀ KI N NGH 42 5.1 K t lu n 42 5.2 Ki n ngh 42 TÀI LI U THAM KH O I Tài li u n II Tài li u n c c Ph n M 1.1 U tv n Cháy r ng th m h a thiên tai th ng x y gi i, gây nên nh ng t n th t to l n v tài nguyên, môi tr tính m ng ng i ph c t p, gây nh h nhi u n c th ng sinh thái c Vi t Nam, hàng n m cháy r ng v n di n h t s c ng nhi u m t t i kinh t - xã h i c a c n i s ng nhân dân s phát tri n c Chính v y, phòng cháy ch a cháy r ng m t nh ng công tác h t s c quan tr ng qu n lý, b o v tài nguyên r ng a ph ng n c ta L ng S n m t t nh mi n núi phía B c c ng m t vùng tr ng i m cháy r ng c a c n c M c dù ã c c p, ngành quan tâm th c hi n nhi u bi n pháp phòng cháy ch a cháy r ng, nh ng cháy r ng v n x y ph bi n Tháng 11 n m 2014 t nh L ng S n ã x y 19 v cháy r ng làm thi t h i 74,3 ha, t ng 48% so v i k n m 2013 Trong bi n pháp phòng cháy r ng hi n ang vi c xây d ng h th ng c áp d ng a ph ng, c n ý ng b ng xanh ho c xây d ng lâm ph n khó cháy v i nh ng lồi có kh n ng ch ng, ch u l a t t có th áp ng c tác d ng nhi u m t v phòng cháy nh hi u qu sinh thái kinh t Tuy nhiên, th c t cho th y, lo i có kh n ng ch u l a hi u qu hi n c bi t s d ng L ng S n r t h n ch ch a phát huy c hi u qu m t cách t ng h p Do ó, nghiên c u, l a ch n lo i có kh n ng ch u l a t t cho a ph ng có ý ngh a c v m t khoa h c th c ti n Xu t phát t nh ng v n trên, c s nh t trí c a tr ng ih c Nông lâm Thái Nguyên, Ban ch nhi m khoa Lâm Nghi p giáo viên h ng d n th c hi n ch u l a tài “Nghiên c u l a ch n loài có kh n ng a bàn xã ơng Quan- huy n L c Bình - t nh L ng S n” 1.2 M c tiêu nghiên c u L ng n c c tích l y b ph n nh : v , thân, c a r ng t nhiên r ng tr ng t i xã ông Quan - huy n L c Bình - t nh L ng S n Nghiên c u m i quan h gi a l m t s nhân t c a lá, hàm l i u tra nh : ng n dày c a lá, c c tích l y v i dày c a v , hàm l ng tro thô ng tro thô c a v , th i gian cháy c a lá, th i gian cháy c a v Kh n ng ch u nhi t c a lá, th i gian ch u nhi t v kh n ng tái sinh c a kh n ng thích ng v i i u ki n l p 1.3 Ý ngh a nghiên c u a c a loài l a ch n tài 1.3.1 Ý ngh a h c t p nghiên c u Qua vi c nghiên c u th c hi n tài s giúp làm quen công vi c nghiên c u khoa h c, bên c nh ó c ng c cv i c l ng ki n th c chun mơn ã h c, có thêm c h i ki m ch ng nh ng lý thuy t ã h c nhà tr ng úng theo ph ng châm h c i ôi v i hành Hi u nghiên c u, b c u ti p c n áp d ng ki n th c ã c ph c h c tr công tác nghiên c u khoa h c Qua trình h c t p nghiên c u ng pháp ng vào tài t i nghiên c u l a ch n lo i có kh n ng ch u l a t i xã ông Quan - huy n L c Bình t nh L ng S n, tơi ã tích l y thêm c nhi u ki n th c kinh nghi m th c t vi c b o v lồi có kh n ng ch u l a ây s nh ng ki n th c r t c n thi t cho trình nghiên c u, h c t p làm vi c sau 1.2.2 Ý ngh a th c ti n s n xu t Hi n nay, v i s phát tri n c a xã h i lồi ng q trình cơng nghi p hóa - hi n l ng khí th i r t l n làm nh h i hóa tn i n c, ng ng t i môi tr c ta ang i ã ang th i ng s ng th ng t ng ô 34 Ví d tính Xoan D i ây k t qu nh ng ph ng pháp chu n hóa s li u quan sát c a vào nghiên c u v n d ng vi c so sánh, l a ch n nh ng lồi có kh n ng phòng cháy t i khu v c nghiên c u A Ph ng pháp th h ng Các tiêu chu n x p h ng theo th t t t t em so sánh u t ng có l i, v y, x p h ng tiêu chu n n x u d a vào b ng 4.7: k t qu x p h ng tiêu chu n c th hi n b ng 4.8 B ng 4.8 X p h ng tiêu chu n theo ph Tên loài ng pháp th h ng TC1 TC2 TC3 TC4 TC5 TC6 TC7 TC8 TC9 TC10 TC11 Xoan 9 10 1 Keo tràm 6 5 Xà c 4 10 S a 1 7 Keo lai 9 7 B 10 10 1 10 B il i 8 1 Chò ch 10 10 V i thu c 10 10 1 Chân chim 2 8 10 10 35 Cách làm: x p h ng theo tiêu chu n, x p h ng t cao n th p, x p h ng tiêu chu n - tiêu chu n 11 nh sau: TC1 xoan TC2 xoan 54,33 55,99 x p h ng th TC3 xoan x p h ng th TC4 xoan 30,19 x p h ng th 18,6 x p h ng th Sau x p h ng thơ tiêu chu n em so sánh, tính giá tr c a tiêu chu n theo công th c: Y j = m +1- Xij, t sau, th hi n ó có b ng s li u c chu n hóa nh b ng B ng 4.9 L ng hóa tiêu chu n theo ph ng pháp th h ng Xoan 3 11 10 11 TC 10 11 Keo tràm 6 7 11 10 Xà c 8 10 11 10 S a 11 11 11 10 11 10 Keo lai 3 10 11 10 B 11 11 11 10 B il i 4 11 11 10 Chò ch 10 8 11 V i thu c 9 10 11 11 10 Chân chim 10 10 11 Tên loài TC1 TC2 TC3 TC4 TC5 TC6 TC7 TC8 TC9 TC 11 10 Cách tính: ví d Xoan TC1: Yij = m + - Xij = 11 + - = TC2: Yij = m + - Xij = 11 + - = TC3: Yij = m + - Xij = 11 + - =11 TC4: Yij = m + - Xij = 11 + - = u i m c a ph Nh ng pháp chu n hóa n gi n d th c hi n c i m ch a khai thác h t thông tin c a s li u, hai s ch c n khác m t s l c ng ã nh n th h ng khác 36 B Ph ng pháp ch s canh tác c i ti n Trong ph ng pháp cơng th c chu n hóa s li u quan sát áp d ng cho tiêu chu n t ng có l i Yij = Xij/MaxXij gi m có l i Yij = MinXij/Xij c th hi n qua b ng 4.10 B ng 4.10 L ng hóa tiêu chu n theo ph ng pháp ch s canh tác c i ti n t ng có l i Tên loài TC1 Xoan 0,744 0,737 0,37 0,48 0,158 0,727 0,104 1 0,67 Keo tràm 0,848 0,845 0,301 0,56 0,35 0,251 0,591 0,311 0,7 0,67 Xà c 0,856 0,905 0,414 0,61 0,21 0,728 0,409 0,8 0,33 0,67 0,83 0,67 0,67 S a TC2 TC4 TC5 TC6 TC9 TC10 TC11 Keo lai 0,914 0,845 0,215 0,33 0,8 0,236 0,545 0,237 0,7 0,67 B 0,725 0,748 0,057 0,124 0,477 0,146 0,8 0,67 B il i 0,79 1 0,67 Chò ch 0,819 0,867 0,629 0,61 0,18 0,8 0,67 V i thu c 0,793 0,733 0,596 0,23 0,53 0,796 0,568 0,546 1 0,67 Chân chim 0,923 0,927 0,344 0,38 0,52 0,186 0,3 0,67 0,33 0,913 0,414 0,36 0,568 TC8 0,24 1 TC7 0,533 0,42 T b ng l TC3 0,23 0,341 0,386 0,289 0,39 ng hóa tiêu chu n theo ph 0,25 0,408 0,221 ng pháp ch s canh tác c i ti n t ng có l i c ng có th áp d ng cho công th c cho tiêu chu n gi m có l i: Yij = Xij/ MinXij th c hi n tính tốn ta c b ng 4.11 38 Sau ó so sánh l a ch n lo i t i u M c tiêu cu i c a ph l a ch n ph ng pháp a tiêu chu n ti n n so sánh ng pháp t i u B ng 4.12 T ng h p k t qu so sánh Các ph STT Loài Th h ng ng pháp Ch s canh tác c i ti n i m x p h ng i m x p h ng Xoan 76 6,99 Keo tràm 81 6,39 Xà c 79 6,96 4 S a 97 7,93 Keo lai 71 6,46 6 B 68 6,78 B il i 76 6,39 Chò ch 75 6,65 V i thu c 86 7,46 10 Chân chim 67 10 5,83 10 Qua b ng 4.12 cho th y, k t qu l a ch n loài gi a ph ng pháp có s khác khơng k , nh v y ta có th l a ch n cách ánh giá l a ch n - Ph ng pháp th h ng: S a, V i thu c, Keo tràm, Xà c , Xoan ào, B i l i - Ph ng pháp ch s canh tác c i ti n: Xoan ào, Xà c , S a, B , V i thu c 4.5 xu t m t s gi i pháp phòng cháy r ng t i 4.5.1 M t s lồi có kh n ng ch u l a cao xanh c n l a t i a ph a ph ng a vào tr ng làm b ng ng T nh ng k t qu nghiên c u xin a xu t tr ng m t s lồi v a có kh n ng ch u l a v a mang l i kinh t cho ng i dân tr ng 39 r ng a bàn xã nh : B (50,35mm), Keo tràm (28,3mm), Xoan (30,19 mm), Chò ch (19 mm), V i thu c (17,99mm), nh ng lồi v a có v d y, l i sinh tr sáng loài u thích nghi Xoan ào, theo ph ng nhanh m nh, t t c loài c v i vùng u a t nghèo ki t nh Keo tràm ng pháp c i ti n 4.5.2 Công tác phòng cháy, ch ng cháy r ng Cơng tác phòng, ch ng cháy r ng nhi m v c p bách, th b o v t t môi tr nh ng ch ng sinh thái, b o v tài s n c a nhân dân Xã ã có o quy t li t, t p trung tuyên truy n, t ng c ng xuyên i v i ngành, thơn, xóm tích c c ng ki m tra, th c hi n ph ng án phòng, ch ng cháy r ng, h n ch th p nh t nh ng v cháy r ng thi t h i cháy r ng gây T ng c ng nhi u bi n pháp ch ng phòng ch ng cháy b o v r ng cao i m mùa khơ Tuy nhiên v n tình tr ng ng i dân thi u t s n xu t, khai thác ch t phá r ng trái phép Bên c nh ó, i u ki n th i ti t kh c nghi t, t p quán l n tn ng làm r y c a ng n lâm ph n c a gia ình Trong nh ng n m qua, công tác b o v phòng ch ng cháy r ng ã Ng i dân c ng làm thi t h i i dân c ng ã th y a bàn xã c s quan tâm c a thơn, xóm c trách nhi m c a cơng tác b o v phát tri n r ng Trong nh ng n m g n ây, a bàn xã không x y cháy r ng song công tác b o v phòng ch ng cháy r ng v n nhi u khó kh n, thách th c: vi c ng lâm nghi p, ch a cháy… Ch a u t cơng trình phòng cháy, ch ng cháy r ng nh : ng ranh c n l a, i m ti p n ng b L c l ng Ki m lâm viên l c l r ng c a ch r ng thi u, quy n t t ch c n ng qu n lý nhà n c al cl c, ph a ph ng ng ti n ng b o v xã ch a th c hi n c v r ng … Vì v y, òi h i s n l c ph n ng chuyên trách, s u ng tình ng h c a qu n chúng nhân dân, tinh th n trách nhi m cao c a ch r ng, quy n a ph ng s 40 quan tâm ch lâm t nh o c a c p y ng, s ch o tr c ti p c a Chi c c Ki m công cu c b o v r ng, phòng cháy, ch a cháy r ng ngày hi u qu , góp ph n b o v tài nguyên r ng, c i thi n môi tr thúc ng sinh thái, y s phát tri n kinh t xã h i c a xã 4.5.3 K thu t xây d ng b ng c n l a phòng ch ng cháy r ng Xây d ng ng b ng c n l a b ng bi n pháp k thu t lâm sinh phòng ch ng cháy r ng, nh t i v i r ng tr ng, ph i t khâu quy ho ch, thi t k tr ng r ng cơng trình h , b ch a n c cân nh c ó vi c thi t k b ng c n l a c d tr ho c b trung chuy n n ph c v công tác ch a cháy r ng, kênh m c t chân núi lên ng gi n c, cung c p m ph c v ch a cháy B ng c n l a g m lo i: b ng tr ng b ng xanh - B ng tr ng nh ng dãy tr ng th m m c c cu c l t c ch t tr ng, thu d n h t c , t nh m ng n c n l a cháy lan m t Khi thi t k b ng tr ng, c n l i d ng t i a sông su i, h n c, t c i m t nhiên nh : ng dòng … - B ng xanh nh ng b ng m c ích ng n ch n cháy lan m t c tr ng h n giao, nhi u t ng nh m t Nh c i m c a b ng xanh tr ng xanh ch a phát huy tác d ng cháy r ng có th lan tràn Vì v y có th tr ng m t s loài nh : Xoan ào, B , Keo tràm xây d ng b ng c n l a, nh ng lồi có v d y cháy ch m, d tr ng, sinh tr ng nhanh Sau cháy có kh n ng tái sinh b ng ch i t t 4.5.4 M t s gi i pháp khác - H th ng h l a p: v i vi c thi t k thi công các vùng núi nh xã ông Quan có mùa khô h u h t khe su i, h , cháy r ng, vi c v n chuy n n m ng b ng c n a hình d c, i l i khó kh n, ub c nn n c Do ó, x y c h t s c ph c t p Vì v y, ph i quy ho ch 41 xây d ng cơng trình s d ng thung l ng, khe su i, tr n c gi m, h có d m ph c v cho ch a cháy r ng - Gi m v t li u cháy b ng th công: phát d n v t li u cháy b ng th công công lao c áp d ng ng nhi u nh ng xáo c nh ng n i ng i v i mơi tr ng có th t d c, núi ho c n i g n ngu n n c V sinh r ng sau khai thác c ng m t bi n pháp làm gi m v t li u cháy b ng th cơng Thơng qua ó k t h p ch t b thu d n cành nhánh, lo i b già c i, cong queo, sâu b nh ch t - Báo sát ph i x lý tr c mùa khô ng x y cháy r ng: phát hi n ám cháy, ng nh rõ t a xác có th hi n tr ng, gió (tr c m t c xác i quan nh rõ lô, kho nh, ti u khu r ng) t a nh l i b ng máy nh v GPS l p h s ng c a v cháy r i báo v trung tâm ch huy Sau nh n ki m tra ngu n tin, trung tâm ch huy xác chóng i u ng l c l ng, ph nh t a cháy b n nhanh ng ti n i ch a cháy tùy vào m c cháy 42 Ph n K T LU N VÀ KI N NGH 5.1 K t lu n Qua th i gian th c t p t t nghi p v i loài có kh n ng ch u l a t i xã tài rút L ng S n”, ông Quan, huy n L c Bình, t nh c m t s k t lu n sau: Các lo i có kh n ng ch u l a nhi u, m t ph n ng tài “Nghiên c u l a ch n a bàn xã ch a c bi t n i dân ch a n m rõ v kh n ng c ng nh giá tr c a loài mang l i Ki n th c c a ng i dân v r ng th c v t r ng có th t t ph c v cho vi c xác l a a ph c s d ng nh nhanh nh ng lồi có kh n ng ch ng, ch u ng Qua vi c ng d ng ph ng pháp phân tích a tiêu chu n ã l a ch n c 10 lo i có kh n ng phát tri n ph c v cho công tác phòng cháy ch ng cháy t i a ph ng bao g m: S a, V i thu c, Keo lai, B T nh ng loài chân chim, Keo tràm, Xà c , , B i l i, Chò ch , Xoan làm c s ánh giá kh n ng gây tr ng phát tri n nh ng loài tr ng b ng c n l a ho c nâng cao s c ch ng, ch u l a c a r ng c n s d ng t ng h p nh ng ph n ánh kh n ng cháy, c i m sinh thái giá tr s d ng c a 5.2 Ki n ngh xác nh xác h n lồi có kh n ng ch u l a c n ti p t c phân tích thêm m t s ch tiêu liên quan nh m xác h p c a chúng nh s tác ng t ng n kh n ng cháy c a Nghiên c u, tr ng th nghi m ho c xúc ti n tái sinh nh ng loài ã l a ch n ng b ng c n l a, r ng tr ng h n giao ho c r ng khoanh nuôi tái sinh ki m nghi m kh n ng ch u l a c a chúng th c a TÀI LI U THAM KH O I Tài li u n c ng Tu n Anh, (2006), Nghiên c u phân lo i r ng theo nguy c cháy cho huy n Hoành B huy n Tiên Yên, t nh Qu ng Ninh, Khóa lu n t t nghi p i h c B Minh Châu (2009), “Nghiên c u, l a ch n loài có kh n ng phòng cháy r ng t nh Yên Bái”, Khoa h c công ngh s 1, tháng 1/ 2009, trang 79 - 81 B Minh Châu, Phùng V n Khoa (2002), L a r ng, Nxb Nông Nghi p, Hà N i Ph m Ng c H ng (2001), Thiên tai khô h n cháy r ng gi i pháp phòng cháy ch a cháy r ng Vi t Nam, Nxb Nông nghi p, Hà N i Hoàng Kim Ng , Phùng Ng c Lan (2005), Sinh thái r ng, Nxb Nông nghi p, Hà N i V ng V n Qu nh (2001), Nghiên c u gi i pháp phòng ch ng kh c ph c h u qu c a cháy r ng cho vùng U Minh Tây Nguyên, Báo cáo khoa h c Nguy n ình Thành (2008), K t qu nghiên c u kh n ng phòng cháy c a m t s lồi có th s d ng t o b ng ng n c n l a t i Bình nh, Báo cáo nghiên c u khoa h c Nguy n H i Tu t (2006), ng d ng ph (Multi - Createria Analysis) Lâm Nghi p, tr ng y ban nhân dân xã ng pháp phân tích a tiêu chu n nghiên c u l a ch n mơ hình trơng i H c Lâm Nghi p Vi t Nam ông Quan (2014), Báo cáo quy ho ch Nông Thôn M i c a xã ông Quan, huy n L c Bình, t nh L ng S n II Tài li u n c 10 Belop C V (1982), Forest fire, Leningrat printed Ph l c 01 PHI U PH NG V N NG I DÂN I Thông tin chung Ng i i u tra: Vi Th Ngân Ngày i u tra: H tên ch h …………………… tu i … Gi i tính ……Dân t c……… Trình h c v n:………………………… a ch : Thôn… xã ông Quan, huy n L c Bình, t nh L ng S n Ngh nghi p chính:………………………………………… II N i dung ph ng v n Sau b cháy r ng, lồi có kh n ng m c s m nh t ? - Lồi có kh n ng tái sinh h t ch i ? Sau cháy loài khó cháy, cháy ch m ? Nh ng loài d cháy cháy nhanh ? Loài ch u c l a th i gian lâu nh t i u ki n cháy ? Theo (anh) ch nh ng loài hi n a ph ng tr ng phòng ch ng cháy r ng ? T i ? Loài d cháy có Lồi khó cháy có c i m ? c i m ? Các loài m c l i sau ám cháy có c i m ? Nh ng lồi ch u nóng th ng phân b âu ? 10 Nh ng loài ch u l a th ng phân b âu ? 11 Tiêu chu n l a ch n loài ch u l a ch u nóng ? Ng i c ph ng v n (Ký ghi rõ h tên) Ng i ph ng v n (Ký ghi rõ h tên) M TS HÌNH NH MINH H A Hình nh o Hình nh o dày c a s a dày c a keo lai Hình nh tro v keo lai Hình nh tro c a xà c Hình nh o th i gian cháy c a s a Hình nh o d y v xà c ... NGUYÊN TR NG I H C NÔNG LÂM o0o VI TH NGÂN NGHIÊN C U VÀ L A CH N LOÀI CÂY CÓ KH N NG CH U L A TRÊN A BÀN XÃ ƠNG QUAN, HUY N L C BÌNH, T NH L NG S N KHÓA LU N T T NGHI P H t o Chuyên... c Bình, có di n tích t a gi i hành c a xã g m - Phía b c giáp v i xã Quan B n vá xã Tú o n - Phía nam giáp v i xã Ái Qu c - Phía ơng giáp xã L i Bác, Sàn Viên,TT Na D - Phía Tây giáp xã Nam Quan,. .. GIAN, N I DUNG VÀ PH NG PHÁP NGHIÊN C U ng ph m vi nghiên c u Các lo i có kh n ng ch u l a r ng t nhiên r ng tr ng a bàn xã ông Quan, huy n L c Bình, t nh L ng S n a i m: t i xã ơng Quan huy
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu và lựa chọn loài cây có khả năng chịu lửa trên địa bàn xã Đông Quan, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn (Khóa luận tốt nghiệp), Nghiên cứu và lựa chọn loài cây có khả năng chịu lửa trên địa bàn xã Đông Quan, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn (Khóa luận tốt nghiệp)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay