Ứng dụng GIS trong xây dựng cơ sở dữ liệu giá đất tại xã Tân Hương huyện Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)

63 10 0
  • Loading ...
1/63 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 23:39

Ứng dụng GIS trong xây dựng cơ sở dữ liệu giá đất tại xã Tân Hương huyện Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Ứng dụng GIS trong xây dựng cơ sở dữ liệu giá đất tại xã Tân Hương huyện Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Ứng dụng GIS trong xây dựng cơ sở dữ liệu giá đất tại xã Tân Hương huyện Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Ứng dụng GIS trong xây dựng cơ sở dữ liệu giá đất tại xã Tân Hương huyện Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Ứng dụng GIS trong xây dựng cơ sở dữ liệu giá đất tại xã Tân Hương huyện Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Ứng dụng GIS trong xây dựng cơ sở dữ liệu giá đất tại xã Tân Hương huyện Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Ứng dụng GIS trong xây dựng cơ sở dữ liệu giá đất tại xã Tân Hương huyện Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Ứng dụng GIS trong xây dựng cơ sở dữ liệu giá đất tại xã Tân Hương huyện Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Ứng dụng GIS trong xây dựng cơ sở dữ liệu giá đất tại xã Tân Hương huyện Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp) NGUYÊN : - - : Chính quy Chuyên ngành Khoa : 2011 - 2015 - - : Chính quy Chuyên ngành : K43 Khoa : 2011 - 2015 Thái Nguyên i cho em qua - - - ác - Thái Nguyên,ngày tháng Sinh viên ii - .35 35 40 iii 32 36 Hình 4.3 38 Hình 4.4 39 Hình 4.5: .40 Hình 4.6: 41 .42 43 Hình 4.9 .43 - 2019 44 Hình 4.11: 45 46 Hình 4.13: .46 46 Hình 4.15 .47 Hình 4.16: 48 49 Hình 4.18: .49 iv BTNMT CNTT CP CS CSDL GIS NXB UBND TP TT v .i ii iii iv v : .1 ài : .3 15 20 aphics 20 21 .23 23 24 : 26 .26 .26 vi 26 .26 26 26 26 .26 3.3.2 Quy trình xây - .26 26 26 26 26 26 .26 27 : .28 - 28 28 - 29 30 31 - .32 33 .33 .34 .34 35 vii .36 37 37 .37 37 37 38 39 4.4 41 43 45 45 46 4.6.3 46 4.6.4 47 48 50 50 50 50 : .51 .51 52 T 1 Tuy nhiên, Information System) giúp bìn Khoa - 40 Hình 4.5: Modify table structure - Name Type SO_THUA LOAI_DAT DIEN_TICH VI_TRI DUONG GIADAT_2010 GIADAT_2011 GIADAT_2012 GIADAT_2013 GIADAT_2014 Integer Character Decimal Integer Character Float Float Float Float Float GIADAT_2015_DEN_2019 Float Width 10,2 100 2 2 2 41 Hình 4.6: 4.4 hình minh Mapinfo o máy tính mà 42 Map > Layer Control Hình 4.7: - - - - 43 Hình 4.8 - K t qu xây d ng d li u hình h a v c th hi n Hình 4.9 sau: Hình 4.9 4.5 Bi di n bi bi c xây d ng b th hi n chênh l ch gi - t o bi di n bi t t ngu ng ta th c hi n thao tác sau: \ Create Thematic Map - 44 - (GIADAT_2010; GIADAT_2011; GIADAT_2012; GIADAT_2013; GIADAT_2014; GIADAT_2015_DEN_2019) - - Hình 4.10 b - 2019 45 4.6 4.6.1 rên , , : Hình 4.11: Ví 69 ta gõ SO_THUA 269 -> OK 46 Hình 4.12 4.6.2 Hình 4.13: 4.6.3 Hình 4.14 47 , tê , , , Hình 4.15 4.6.4 , Word, Adobe Reader, Microsoft Off \ Export \ \ \ 48 Hình 4.16: 4.6.5 X : + Map\ Create thematic Map + Trong eate thematic Map - Step of 3\ \ \ Next + Trong thematic Map - Step of 3\ \ Next + Trong - Step of ( )\ OK K t qu xây d ng b -B theo v b ng c p màu s c khác : t: Các v c th hi n 49 Hình 4.17 -B n p chuyên pháp phân kho b ng c p màu s th t Hình 4.18 giá t cho t ng :B c xây d ng b ng t Các c th hi n m c th hi n chênh l t 50 4.7 4.7.1 - Do ph n m m kh t thơng tin b tính t ngu v i thơng tin thu c ng, vùng th t chung m t b ng d li u; - Thành l p d dàng lo i b v trí th di n bi t, b t, b i s d ng tham kh o giá m t cách thu n ti n; - th ch ng x p l p b c xây d ng m i quan h v i m t h quy chi u, giúp vi c t ng h p thông tin d 4.7.2 Kh - Vi c chuy n d li u t ph n m x y hi ng ng v c u trúc d li u; - Các d li u nh h ng nh t cao v toán u trúc d li u; - Do l p t c l p v i nên hay b thi u d li u m 4.7.3 i pháp - Biên t p l i b trán , k t n i các c u trúc d li u, chu n b k d li u c hi ng b v k t c u chuy n d li u t ph n m m Microstation sang Mapinfo, - m b o d li u nh ng nh t v toán h c c u trúc d li u; - Do l copy workspace c n ph tránh tình tr ng thi u d li u m c l p v i v y table liên 51 ng không , , Microstation : - - tài: - - thu - d li t Tân - huy n Ph Yên: bao g m CSDL thu c tính th hi n thơng tin v giá cho th th a, di n tích, m Và CSDL khơng gian d ng, tên c hìn d li - um ts t, c p nh t thông tin giá qu to l t t qua ng d li u t, th y h , giao thông ng d ng c m thông tin th a t, xem thông tin, xu t nh p d li công không th ik t c 52 - cm ts thu n l i pháp kh c ph c - mb d li c xây d t ch b ph trách ph i ngu n thu d li - ct mb xác cao c tiên ph i nhìn th h u ích c a ph n m m này, vi song song v ng cao cán c tính n nhân l c y u t n v t l c góp ph n vào vi u tiên, y nhanh ti tin h c hoá cho cán b b ng xuyên c p nh t, ch nh lý thông tin v m mang tính nóng h i - Cán b chun môn c n n m b t k p th ng xuyên t ch c l p b nh m i, ng nghi p v cho cán b ngành I Ti ng Vi t B 04/TT-BTNMT, ngày 24 ng (2013), nh v xây d Ngô Th H ng G m (2009), Bài gi ng H th t i t B ng s n, h c Nông Lâm Thái Nguyên Nguy n Th Hu n cs (2008), i h c Nông Lâm Thái Nguyên, Nxb Nông nghi p, Hà N i Võ Quang Minh (2005), Giáo trình Bài gi ng h th Nxb a lý, ih cC Qu c h i (2013), Lu t Chu Anh Tu n (2007), , Nhà xu t b n tr qu c gia, Hà N i ng d n th c hành Mapinfo i h c Dân l p i UBND Báo cáo quy ho ch s d t n Ph Yên, t nh Thái Nguyên (2011 - 2020) UBND t nh Thái Nguyên, Quy nh s -UBND t nh Thái Nguyên vi lo nh m c giá a bàn T nh Thái Nguyên II Ti ng Anh 10 Dueker, 1979, Land Resource Information Systems III Tài li u trích d n t Internet 11 Giá lo a bàn huy n Ph Yên - t Link: http://baothainguyen.org.vn/van-ban/gia-cac-loai-dat-tren-dia-ban-huyenpho-yen-tinh-thai-nguyen-nam-2010_575.html http://baothainguyen.org.vn/van-ban/gia-cac-loai-dat-tren-dia-ban-huyenpho-yen-tinh-thai-nguyen-nam-2011_733.html http://baothainguyen.org.vn/van-ban/gia-cac-loai-dat-tren-dia-ban-huyenpho-yen-tinh-thai-nguyen-nam-2012_46820.html http://baothainguyen.org.vn/van-ban/gia-cac-loai-dat-tren-dia-ban-huyenpho-yen-tinh-thai-nguyen-nam-2013_46958.html http://baothainguyen.org.vn/van-ban/gia-cac-loai-dat-tren-dia-ban-huyenpho-yen-tinh-thai-nguyen-nam-2014_47120.html http://baothainguyen.org.vn/van-ban/gia-cac-loai-dat-tren-dia-ban-huyenpho-yen-tinh-thai-nguyen-nam-2015_47309.html 12 Link: http://yeumoitruong.vn/threads/tai-lieu-huong-dan-chi-tiet-mapinfo.8623/ ... - - : Chính quy Chuyên ngành : K43 Khoa : 2011 - 2015 Thái Nguyên i cho em qua - - - ác - Thái Nguyên, ngày tháng Sinh viên ii - .35 35 40 iii 32 ... không ph t t o giá tr s d ng Trong lý thuy t kinh t nhà kinh t v ng g i chúng giá tr ti d) Trên th tr th ng m c nh tranh giá tr ic am tm ng c a m ng giá tr vào giá cho thuê c a m t th giá cho thuê... , tính xác - - 2.1 - ( - ( - - nguyên M - - - Tài nguyên - - - - 2.2.1.1 cho [5] [5] ích 2.2.1.2 a) - - - b) Giá tr th th nh ng c a m t th ng m c nh tranh, m c giá ph bi n u ki n th ph nh Trên
- Xem thêm -

Xem thêm: Ứng dụng GIS trong xây dựng cơ sở dữ liệu giá đất tại xã Tân Hương huyện Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp), Ứng dụng GIS trong xây dựng cơ sở dữ liệu giá đất tại xã Tân Hương huyện Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay