Ứng dụng GIS thành lập bản đồ hiện trạng lưu vực thủy điện Sơn La từ ảnh viễn thám (Khóa luận tốt nghiệp)

72 11 0
  • Loading ...
1/72 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 23:37

Ứng dụng GIS thành lập bản đồ hiện trạng lưu vực thủy điện Sơn La từ ảnh viễn thám (Khóa luận tốt nghiệp)Ứng dụng GIS thành lập bản đồ hiện trạng lưu vực thủy điện Sơn La từ ảnh viễn thám (Khóa luận tốt nghiệp)Ứng dụng GIS thành lập bản đồ hiện trạng lưu vực thủy điện Sơn La từ ảnh viễn thám (Khóa luận tốt nghiệp)Ứng dụng GIS thành lập bản đồ hiện trạng lưu vực thủy điện Sơn La từ ảnh viễn thám (Khóa luận tốt nghiệp)Ứng dụng GIS thành lập bản đồ hiện trạng lưu vực thủy điện Sơn La từ ảnh viễn thám (Khóa luận tốt nghiệp)Ứng dụng GIS thành lập bản đồ hiện trạng lưu vực thủy điện Sơn La từ ảnh viễn thám (Khóa luận tốt nghiệp)Ứng dụng GIS thành lập bản đồ hiện trạng lưu vực thủy điện Sơn La từ ảnh viễn thám (Khóa luận tốt nghiệp)Ứng dụng GIS thành lập bản đồ hiện trạng lưu vực thủy điện Sơn La từ ảnh viễn thám (Khóa luận tốt nghiệp)Ứng dụng GIS thành lập bản đồ hiện trạng lưu vực thủy điện Sơn La từ ảnh viễn thám (Khóa luận tốt nghiệp)Ứng dụng GIS thành lập bản đồ hiện trạng lưu vực thủy điện Sơn La từ ảnh viễn thám (Khóa luận tốt nghiệp) Chuyên ngành Khoa : Chính quy : : ài nguyên : K43 - N01 : 2011 - 2015 : PGS T i L IC g nguyên - - Trong th Thái Nguyên, ngày 20 tháng 12 ii DANH M C CÁC B NG 36 iii DANH M C CÁC HÌNH 10 17 27 38 40 41 42 43 44 Hình 4.8 45 46 46 48 49 49 50 51 51 52 53 53 54 55 56 57 nh 58 58 iv DANH M C CÁC T GIS : VI T T T Geographic Information System CSDL : GPS : TT : Global Positioning System v M CL C i ii iii iii iv iv v : 1.2.1 M tài 1.2.2 Yêu c u c tài c t p nghiên c u khoa h c c ti n s n xu t : 2.1.1 H th a lý GIS 2.1.2 T ng quan v vi n thám 10 2.1.3 Gi i thi u ph n m m s d ng 15 17 2.2.1 Tình hình nghiên c u th gi i 17 2.2.2 Tình hình nghiên c c 19 : 23 23 vi ng nghiên c u 23 3.1.2 Ph m vi nghiên c u 23 23 m nghiên c u 23 3.2.2 Th i gian nghiên c u 23 24 3.3.1 N i dung nghiên c u 24 3.3.2 Các ch tiêu theo dõi 24 25 i nghi p 25 i nghi p 25 i vi n thám 25 : 27 27 mv u ki n t nhiên 27 u ki n kinh t - xã h i 35 37 4.2.1 M nh xem thông tin c a nh 37 ng kh n th nh 42 4.2.4 C t nh theo khu v c nghiên c u 48 4.2.5 Phân lo i 52 4.2.6 Chuy n k t qu phân lo i sang d ng vector 55 56 4.3.1 K t qu th ng kê l p tr ng thái 56 4.3.2 Th ng k di 4.3.3 Thu n l ng 58 xu t 59 vii : 61 61 62 63 Ph n M U 1.1 Tính c p thi t Công ngh vi n thám m t ph n c a công ngh tri , m i phát c áp d ng nhi bi n r ng rãi ti n ch t hình c phát tri n Công ngh vi o cho công tác giám sát tài c, t ng khu v c ph m vi tồn c u Kh cơng ngh vi c ph ng c p ng d ng c nâng cao g tin chóng kh môn QLTN PGS TS 1.2 M c yêu c u nghiên c u c 1.2.1 M tài - - 1.2.2 Yêu c u c ENVI tài tài ,t 50 Select Spatial Subset Image ROI/EVF Subset OK Resize Image by ROI/EVF Ext Ranh gi ( Data Parameters Cat_sobo xem 4.2.4 file Basic Tolls\Masking\Build Mask Mask D Display #2 #2 Mask Definition OK Options\Import EVFs OK Avaible Bands List Cat_hoanthien1 Hình 4.14 Apply Mask Band n vào Mask Band 51 ENVI Mask n Basic Tools\ Masking\ Apply vào Apply Mask Input File Cat_sobo Select Mask Band Input Band Mask Band Select Mask OK nh OK Hình 4.15 Available Bands List Cat_hoanthien2 n Load Band File\Save Image As\Image File (Cat_hoanthien2.img) Hình 4.16 hồn 52 4.2.5 Phân lo i pixel khơng có - Unsupervised Classification - pixel bi ENVI Isodata K-Means ENVI Classification\Unsupervised\ hai má OK Ph theo iso data ban pixel Isodata -Means 53 Classification Input File iso data Hình 4.18 OK Hình 4.19 phân 54 Hình 4.20 Phân ON o sá combine class, classification / post classification / 55 Hình 4.21 Input class Output class Add combination / OK 4.2.6 Chuy n k t qu phân lo i sang d ng vector ENVI Classification\Post Classification\ Vector\Classification to Vector Lúc Classification to Vector Raster to Vector Input Band OK, Raster to Vector Parametes ector OK 56 Hình 4.22 shapefile Mapinfo, M shapefile File/Export Active Layer to Shapefile 4.3 K t qu biên t p b hi n tr ng ph n m m ArcGis 10.2 4.3.1 K t qu th ng kê l p tr ng thái 10.2 ArcGIS 10.2 57 58 4.3.2 Th ng k di ng tích Hình 4.25 B 59 4.3.3 Thu n l i pháp xu t - - 4.3.3.2 K - Do trình dân d T - 4.3.3.3 G - - n ngành t sinh thái - Trên ( 60 - ph , 61 Ph n K T LU N VÀ KI N NGH 5.1 K t lu n hồn tồn có khách quan, nhanh chóng Tuy nhiên m thu Arcgis bao 30.892,5 Tuy nhiên, nh , 62 5.2 Ki n ngh , nói riê ngh xây d ENVI tài rcgis nên nên 63 TÀI LI U THAM KH O Giáo trình ESRI ArcGIS 8.1 - - hu , - - ( ... th a lý GIS (Geographic Information System - GIS) - ( ( ( ] 5 ( công ph GIS ( ( 2009)[9] ng Tâm, 2006)[7] ( h ( ( ] ( m 2009)[9] 7 - Giao thông (AM-FM) AM- ( ] RRL (Regional Research Laboratory)... resolution images) IDL - Interactive Data Language 16 - Unsupervised Classification - Supervised Classification - Segmentation Image - Density Slice 10.2 ( Arcgis D - +T - - ( Bình, 2004)[2] 17 2.2... dàng (Geographic data) (Expertise) 10 (Policy and management) ý GIS 2.1.2 T ng quan v vi n thám (Remote Sensing - RS) ( au ( ] 11 Thành thô : - 12 : thôn - GeoEy 13 Ikonos ( -5 2000 km2 ( ( 2009)[6]
- Xem thêm -

Xem thêm: Ứng dụng GIS thành lập bản đồ hiện trạng lưu vực thủy điện Sơn La từ ảnh viễn thám (Khóa luận tốt nghiệp), Ứng dụng GIS thành lập bản đồ hiện trạng lưu vực thủy điện Sơn La từ ảnh viễn thám (Khóa luận tốt nghiệp)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay