Ứng dụng GIS thành lập bản đồ hiện trạng lưu vực thủy điện Sơn La từ ảnh viễn thám (Khóa luận tốt nghiệp)

72 29 0
  • Loading ...
1/72 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 23:37

Ứng dụng GIS thành lập bản đồ hiện trạng lưu vực thủy điện Sơn La từ ảnh viễn thám (Khóa luận tốt nghiệp)Ứng dụng GIS thành lập bản đồ hiện trạng lưu vực thủy điện Sơn La từ ảnh viễn thám (Khóa luận tốt nghiệp)Ứng dụng GIS thành lập bản đồ hiện trạng lưu vực thủy điện Sơn La từ ảnh viễn thám (Khóa luận tốt nghiệp)Ứng dụng GIS thành lập bản đồ hiện trạng lưu vực thủy điện Sơn La từ ảnh viễn thám (Khóa luận tốt nghiệp)Ứng dụng GIS thành lập bản đồ hiện trạng lưu vực thủy điện Sơn La từ ảnh viễn thám (Khóa luận tốt nghiệp)Ứng dụng GIS thành lập bản đồ hiện trạng lưu vực thủy điện Sơn La từ ảnh viễn thám (Khóa luận tốt nghiệp)Ứng dụng GIS thành lập bản đồ hiện trạng lưu vực thủy điện Sơn La từ ảnh viễn thám (Khóa luận tốt nghiệp)Ứng dụng GIS thành lập bản đồ hiện trạng lưu vực thủy điện Sơn La từ ảnh viễn thám (Khóa luận tốt nghiệp)Ứng dụng GIS thành lập bản đồ hiện trạng lưu vực thủy điện Sơn La từ ảnh viễn thám (Khóa luận tốt nghiệp)Ứng dụng GIS thành lập bản đồ hiện trạng lưu vực thủy điện Sơn La từ ảnh viễn thám (Khóa luận tốt nghiệp) ... th a lý GIS (Geographic Information System - GIS) - ( ( ( ] 5 ( công ph GIS ( ( 2009)[9] ng Tâm, 2006)[7] ( h ( ( ] ( m 2009)[9] 7 - Giao thông (AM-FM) AM- ( ] RRL (Regional Research Laboratory)... resolution images) IDL - Interactive Data Language 16 - Unsupervised Classification - Supervised Classification - Segmentation Image - Density Slice 10.2 ( Arcgis D - +T - - ( Bình, 2004)[2] 17 2.2... dàng (Geographic data) (Expertise) 10 (Policy and management) ý GIS 2.1.2 T ng quan v vi n thám (Remote Sensing - RS) ( au ( ] 11 Thành thô : - 12 : thôn - GeoEy 13 Ikonos ( -5 2000 km2 ( ( 2009)[6]
- Xem thêm -

Xem thêm: Ứng dụng GIS thành lập bản đồ hiện trạng lưu vực thủy điện Sơn La từ ảnh viễn thám (Khóa luận tốt nghiệp), Ứng dụng GIS thành lập bản đồ hiện trạng lưu vực thủy điện Sơn La từ ảnh viễn thám (Khóa luận tốt nghiệp)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay