Đánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân tại xã Phú Linh huyện Vị Xuyên tỉnh Hà Giang giai đoạn 2012 2014 (Khóa luận tốt nghiệp)

77 11 0
  • Loading ...
1/77 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 23:33

Đánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân tại xã Phú Linh huyện Vị Xuyên tỉnh Hà Giang giai đoạn 2012 2014 (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân tại xã Phú Linh huyện Vị Xuyên tỉnh Hà Giang giai đoạn 2012 2014 (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân tại xã Phú Linh huyện Vị Xuyên tỉnh Hà Giang giai đoạn 2012 2014 (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân tại xã Phú Linh huyện Vị Xuyên tỉnh Hà Giang giai đoạn 2012 2014 (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân tại xã Phú Linh huyện Vị Xuyên tỉnh Hà Giang giai đoạn 2012 2014 (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân tại xã Phú Linh huyện Vị Xuyên tỉnh Hà Giang giai đoạn 2012 2014 (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân tại xã Phú Linh huyện Vị Xuyên tỉnh Hà Giang giai đoạn 2012 2014 (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân tại xã Phú Linh huyện Vị Xuyên tỉnh Hà Giang giai đoạn 2012 2014 (Khóa luận tốt nghiệp) I H C THÁI NGUYÊN I H C NÔNG LÂM tài: N QUY N S H D T CHO Á NHÂN T I PHÚ LINH, HUY N V XUYÊN, T N 2012 - 2014 KHÓA LU N T T NGHI IH C H o Chuyên ngành : Liên thông : Qu Khoa Khóa h c : Qu n lý Tài nguyên : 2013 - 2015 I H C THÁI NGUYÊN I H C NÔNG LÂM tài: H T N QUY N S D T CHO I PHÚ LINH, HUY N V XUYÊN, N 2012 - 2014 KHÓA LU N T T NGHI H o Chuyên ngành Khoa L p Khóa h c Gi ng d n IH C : Liên thông : Qu : Qu n lý Tài nguyên : K10 : 2013 - 2015 : TS Nguy n Th L i L IC Trên th c t khơng có s thành cơng mà khơng g n li n v i nh ng s h tr dù hay nhi u, dù tr c ti p hay gián ti p c i khác Trong su t th i gian th c t p t t nghi p m t tr ng nh n quan tr ng trình o sinh viên c ng th i c ti p c n th c t ng th i c ng c nh ng ki n th ch ng c r t nhi u s c a quý Th n bè cs c a Ban giám hi ch nhi m khoa Qu i h c Nông Lâm Ban n hành nghiên c tài: n quy n s d t cho h i Phú Linh, huy n V Xuyên, t n 2012 Trong su t trình th c t cs c a th y cô giáo, b n l p K10c t p t t nghi p V i lòng bi c, em xin chân thành c u i h c Nông Lâm, Ban ch nhi m khoa Qu c bi t cô giáo TS Nguy n Th L i c ti ng d n em hoàn tài t t nghi p Em xin chân thành c , huy n V Xuyên, t nh u ki em su t th i gian th c t p t i UBND c t , tìm hi u nghiên c u khóa lu n t t nghi p, ki n th c c a em h n ch nhi u b ng Do v y, không tránh kh i nh ng thi u ch c ch n, em r t mong nh c nh ng ý ki góp quý báu c a quý Th y Cô b n h c l khóa lu n t t nghi p c c hoàn thi Em xin chân thành c Thái Nguyên, ngày 20 tháng Sinh viên DANH M C CÁC B NG Trang B ng 4.1: Tình hình dân s ng c a Phú Linh 2014 28 B ng 4.2: Hi n tr ng s d 32 B ng 4.3: K t qu chuy ng quy n s d t c a Phú Linh giai n 2012- 2014 35 B ng 4.4: K t qu t ng cho quy n s d t c a t i Phú Linh n t 2012- 2014 37 B ng 4.5: K t qu th a k quy n s d t c a Phú Linh 38 B ng 4.6: K t qu th ch p b ng giá tr nt 2012- 2014 40 B ng 4.7: K t qu chuy i Phú Linh n t 2012-2014 41 B ng 4.8: Hi u bi t c i dân cán b Phú Linh v nh ng v chung v chuy n quy n s d t 43 B ng 4.9: S hi u bi t c a cán b v chuy 45 B ng 4.10: S hi u bi t c a cán b v chuy 47 B ng 4.11: S hi u bi t c a cán b cho thuê, cho thuê l 49 B ng 4.12: S hi u bi t c a cn b v t 51 B ng 4.13: S hi u bi t c a cán b v th a k 52 B ng 4.14: S hi u bi t c a cán b v th ch p b ng giá tr 53 B ng 4.15: S hi u bi t c a cán b góp v n b ng giá tr 54 DANH M C CÁC HÌNH Trang Hình 4.1: S hi u bi t c i dân Phú Linh v hình th c chuy 56 Hình 4.2: S hi u bi t v hình th c chuy ng t i Phú Linh 57 M CL C Trang L IC i DANH M C CÁC B NG iv DANH M C CÁC HÌNH v M C L C vi DANH M C CÁC CH VI T T T x Ph n 1: M U tv 1.2 M tài 1.3 M c tiêu c tài tài PH N 2: T NG QUAN TÀI LI U 2.1 khoa h c c tài pháp lý lý lu n th c ti n c tài 2.1.4 Các hình th c chuy n quy n s d t 2.1.5 M t s nh chung v chuy n quy n s d t 10 2.1.6 Quy n v chung c is d t 12 nh c th v quy chung c is d t iv ih 13 2.1.8 Nh nh v trình t , th t c chuy m tc a t ng, th tr n 15 2.1.8.4 Trình t , th t n b ng giá tr 20 2.1.8.5 Trình t , th t n b ng giá tr 20 2.2 Tình hình chuy m t s khu v c 21 PH N 3: NG N NGHIÊN C U 23 ng ph m vi nghiên c u 23 ng ph m vi nghiên c u 23 m th i gian ti n hành 23 3.3 N i dung nghiên c u 23 u 23 p tài li u 23 3.4.1.2 Thu th p s li p 23 ng h p, ph n tích s li u 24 PH N 4: K T QU NGHIÊN C U 25 4.1 K t qu n c a Phú Linh 25 u ki n t nhiên Phú Linh 25 4.1.1.1 V a Lý 25 a m o 25 4.1.1.4 Các ngu n tài nguyên c ng 25 u ki n kinh t - h i c a Phú Linh 26 4.1.2.1 Th c tr ng phát tri n kinh t 26 4.1.2.2 Th c tr ng phát tri n dân s ng vi c làm 27 4.1.2.3 Th c tr ng phát tri h t ng 29 n c a Phú Linh 31 4.1.4 Hi n tr ng s d t Phú Linh 32 t qu chuy n quy n s d t t i Phú Linh 34 t qu chuy n quy n s d t c a Phú Linh theo hình th c chuy n quy n 34 t qu chuy i quy n s d t c a Phú Linh giai n 2012 2014 34 t qu chuy n 2012-2014 34 t qu cho thuê, cho thuê l i Phú Linh giai n 2012-2014 36 t qu t n 2012-2014 36 t qu th a k n 2012-2014 37 t qu th ch p b ng giá tr i Phú Linh giai n 2012-2014 39 4.2.1.7 t qu góp v n b ng giá tr i Phú Linh giai n 2012-2014 40 4.2.2 T t qu chuy n 2012 2014 41 hi u bi t c a cán b i dân Phú Linh v chuy n 42 hi u bi t c a cán b i dân Phú Linh v nh ng nh chung c a chuy li u tra 42 hi u bi t c a cán b i dân Phú Linh v hình th c chuy 45 hi u bi t c a cán b i dân Phú Linh v chuy n 45 4.3.2 hi u bi t c a cán b i dân Phú Linh v chuy n 46 hi u bi t c a cán b i dân Phú Linh v cho thuê, cho thuê l 48 hi u bi t c a cán b i dân Phú Linh v t ng 50 hi u bi t c a cán b n i dân Phú Linh v th a k 52 hi u bi t c a cán b i dân Phú Linh v th ch p b ng giá tr 53 4.3.2.7 hi u bi t c a cán b i dân Phú Linh v góp v n b ng giá tr 54 4.3.3 T ng h p s hi u bi t c i dân Phú Linh v hình th c chuy 56 4.3.3.1 T ng h p s hi u bi t c i dân Phú Linh v chuy 56 4.4.3.2 T ng h p s hi u bi t v chuy n QS ng t i Phú Linh 57 PH N 5: K T LU NGH 59 5.1 K t lu n 59 5.2 ngh 60 TÀI LI U THAM KH O PH L C DANH M C CÁC CH UBND CBQL NDSXNN SXNN CNHCN - TTCN VI T T T y ban nhân dân Quy n s d t Cán b qu n lý Nhân dân s n xu t nông nghi p Gi y ch ng nh n quy n s d t S n xu t nơng nghi p Cơng nghi p hóa hi i hóa Công nghi p ti u th công nghi p ns t 53 pháp lu h ak 10 ng tr l SXNN khơng hi 95 i i dân nhóm th hi u bi t c a cán b i dân Phú Linh v th ch p b ng giá tr S hi u bi t cu c n b i dân Phú Linh v th ch p b ng giá tr hi n t i b ng 4.14 B ng 4.14: S hi u bi t c a cán b v th ch p b ng giá tr tính: %) NDSX N i dung câu h i CBQL TB NN Th ch p b ng giá tr c is d ch p cho m t t ch c ho c nhân 100 95 97.50 nh c a pháp lu vay ti n m t th i gian theo th a thu n Th ch c chuy n 95 90 92.50 quy n n a v i H ch m: H ng th ch n c a UBND 85 80 82.50 xã), gi y ch ng nh H c th ch p giá tr i t ch c kinh t 95 90 92.50 ho c phép ho ng t i Vi t Nam Vi c chuy n quy n th c s ch x y bên th ch p khơng có kh 85 70 77.50 hồn tr v n TB 92 85 88.50 (Ngu n: S li u tra) Th ch p b ng giá tr t ho a bàn Phú Linh th i gian v a qua, v y t l hi hình th c u ng câu h i Trong ng nhóm CBQL có t l tr l t , nhóm SXNN có t l tr l th Trong câu h i v khái ni m th ch p giá tr 54 l i dân tr l ng r t cao(97,50 i dân nhóm CBQL tr l i sai c , 5% i dân nhóm SXNN không bi t v khái ni m Th ch p b ng giá tr hình th c chuy a v i, v i t l i dân hi v m cao( 92,50 5% i dân nhóm SXNN hi v 10% nh ch l hi i dân v v m c cao cao (82,50%), có 15 i dân nhóm CBQL, 20% nhóm SXNN không n m rõ gi y t h ch p Th ch p b ng giá tr t hình th c ph bi n a u v v n s n xu ng mang ch p nên ph n có s hi u bi t V i nhóm SXNN nh ng i có nhu c u cao vi c th ch có v n xu t Tuy nhiên s hi u bi t c i dân ch y u d a ho ng th c ti n c a mình, ho c không nghiên c u lu ch n nh nh lu t t l tr l v n 4.3.2.7 hi u bi t c a cán b i dân Phú Linh v góp v n b ng giá tr S hi u bi t cu cán b i dân Phú Linh v g p v n b ng giá tr hi n t i b ng 4.15 55 B ng 4.15: S hi u bi t c a cán b b ng giá tr góp v n tính: %) N i dung câu h i i 1.Góp v n b ng giá tr s d t có quy n coi giá tr c t ti s n dân s c bi góp v i khác h p tác s n xu t kinh doanh Góp v n b ng giá tr th c hi n linh ng gi a hay nhi u i tác 3.Góp v n b c nh lu t dân s i góp v n quy n Khi góp v cb c thu h i t TB CBQL NDSX NN 90 80 95 80 87.50 85 70 77.50 95 90 92.50 TB 85 91,25 80 85.63 (Ngu n: S li u tra) Qua s li u tra cho th y t l hi u bi i dân v hình th c m c (85,63%), s chênh l ch v hi u bi t i ng cao (80%- 91,25%) T l hi ng CBQL nhóm có t l hi v th p nhóm SXNN Góp v n b ng giá tr th c hi ng gi a hay nhi u i tác, 95% nhóm CBQL hi i dân nhóm SXNN hi Góp v n b ng giá tr c nh lu t dân s , ch có 77,50 i dân nhóm hi u i dân nhóm SXNN khơng bi t góp v n b ng giá tr nh lu t dân s t tham gia góp v n v cb ng Nh c thu h t, có 92,50 ng hi Có 5% i dân nhóm CBQL, i dân nhóm SXNN hi u sai v nh 56 t hình th c chuy nh Lu t 13 nên s hi u bi t c i dân th p Hình th c góp v n b ng giá tr t hình th c mà th c t h i tham gia, nên hi u bi t c i dân v hình th c nhi u h n ch Phú Linh 4.3.3.1 T ng h p s hi u bi t c i dân Phú Linh v chuy Qua hình 4.1 ta th y: S hi u bi t c i dân Phú Linh v v n nh t c a chuy 91%) Nh ng v n c a chuy c i dân hi u bi so v i hình th c th c c th Trong hình th c chuy u bi t c i dân v hình th c th a k t ( 93%), hình th c có t l hi u bi p nh t hình th c góp v n b ng (85,63%) Các hình th c: chuy i, th a k , th ch p s hi u bi c i dân cán b qu t cao S hi u bi t c a i dân Phú Linh v hình th c chuy hi n t i 94 92 93 91 91.88 92 91.5 90 88.5 88 88 85.63 % 86 84 82 80 Hình 4.1: S hi u bi t c v hình th c chuy i dân Phú Linh Hình th c chuy 57 S hi u bi t c i dân v nh ng v nc a chuy S S S S S S S 4.4.3.2 T Phú Linh hi u bi hi u bi hi u bi hi u bi hi u bi hi u bi hi u bi ng h p 96 tc i dân v tc i dân v tc i dân v tc i dân v tc i dân v tc i dân v tc i dân v s hi u bi t v chuy chuy chuy cho thuê, cho thuê l t th a k th ch góp v n b ng giá tr ng t i 94.94 94 92 90 88 85.06 %2 86 84 82 80 i Hình 4.2: S hi u bi t v hình th c chuy ng t i Phú Linh S hi u bi S hi u bi ng CBQL v chuy ng NDSXNN v chuy ng 58 Qua hình 4.2 ta th y, t l hi u bi ng CBQL cao nh t (94,94%), th (85,06%) Tuy nhiên s chênh l ch gi t 85,06- 94,94% CBQL nh nhân dân, v y h nh v m im c qu ng l i chuy i ng NDSXNN ng khơng cao, i di n cho quy n l i l i ích c a c tìm hi u nh im i s hi u bi t c a h c 59 PH N K T LU NGH 5.1 K t lu n Qua trình thu th u tra phân tích s li ã c m t s k t qu sau: K t qu v chuy li u th c p cho th y: T Lu c áp d nh có hình th c chuy n Q n 4, hình th c chuy hình th c chuy i, cho thuê, cho thuê l i, b o lãnh, góp v n b ng giá tr ng h it tc c ng h c c hi th t nh - Hình th c chuy 50 ng h i t ng di n tích 38160m2 i quy t ng h p - Hình th c t ng h i t ng di n tích 21750m2 ã gi i quy c ng h - Hình th c th a k 18 ng h p v i di n tích 13260m2 - Hình th c th ch 15 ng h p v i t ng di n tích 15020m2 ã c gi i quy t h t Công tác chuy i Phú Linh qua s hi u bi t c a CBQL i dân cho th y: u tra ph ng v a bàn Phú Linh d a vào phi n b s n ta th y s hi u bi i dân v chuy th - S hi u bi t c i dân v nh ng v n c a chuy 91% - S hi u bi t c i dân v chuy 1,88% - S hi u bi t c i dân v chuy 92% - S hi u bi t c i dân v cho thuê, cho thuê l 88% 60 - S hi u bi t c i dân v t 1,05% - S hi u bi t c i dân v th a k 3% - S hi u bi t c i dân v th ch ,50% - S hi u bi t c i dân v góp v n b 85,63% Trong ng CBQL có s hi u bi chuy t 94,94% nhóm SXNN th p nh t t 85,06% ngh s li u tra thu th thú y s phát tri n c a ho ng chuy i gian t i, c n: n lý c n t ch c tuyên truy n m t cách sâu r ng v ki n th c pháp lu t v n th n chuy nâng i dân ng th n lý c n có s u ch nh phù h p linh ng th t c hành chính, trình t th c hi n ho ng chuy nh m t u ki i dân th c hi n nhanh chóng, giúp cán b a gi m thi u áp l c cơng vi c V i dân c n có s tìm hi u ti p c n pháp lu m b ng làm vi c theo pháp lu tc c bi v TÀI LI U THAM KH O B th t c ng c p huy a bàn t nh Giang Lu qu c gia Ngh - CP ngày 29/10/2004 c a Chính ph v thi hành Lu Ngh quy t s 57/2012/NQvi nh v m c thu, n p, qu n lý s d ng l ch b m phí cung c p thông tin v giao d ch b m b ng quy n s d t tài s n g n li n v i a bàn t nh Giang Nguy n Kh ng Pháp lu i h c Nông Lâm Thái Nguyên Nguy n Kh cv Nxb Nông Nghi p N i Quy nh s - TTg ngày 22/6/2007 c a Th ng Chính ph V/v Ban hành Quy ch th c hi n m t c m tc a Quy nh s -UBND : V vi nh m i v i kho n phí, l a bàn t nh - BTNMT c a B ng d n th c hi n m t s u c a Ngh nh s - CP ngày 29/10/2004 c a Chính ph v thi hành Lu 10 - BTNMT c a B ng v ng d n l p, ch nh lý, qu n lý h a 11 ch s 03/2006/TTLT-BTP-BTNMT c a B ng v vi c s i, b sung m t s nh c a ch s 05/2005/TTLT-BTP-BTNMT ngày 16/06/2005 c a B ng d n vi th ch p, b o lãnh b tài s n g n li n v t 12 ch 04/2006/TTLT/BTP/BTNMT c a B ng ng d n vi ch p, b n g n li n v t B PH L C CÂU H I PH NG V N (S hi u bi t c a cán b qu i dân v công tác chuy n quy n s d t t i Phú Linh- huy n V Xuyên t nh Giang) H c ph ng v a ch Ngh nghi Xi t ý ki n c a v cơng tác chuy n quy n s d tt n hành b ng cách tr l i câu h NH NG HI U BI N V CHUY N QUY N S D T Câu 1: Chuy nc is d b) Sai c) Không bi t Câu 2: Có hình th c chuy a) b) c) d) Câu t tham gia chuy u ki t khơng có tranh ch t không b mb t th i h n s d b) Sai c) Không bi t Câu i tham gia chuy th t c n p thu t Câu 5: Ti n thu chuy d t chuy n quy n ti c thu c is t HI U BI T C A CÁN B QU HÌNH TH C CHUY N QUY N S D T 2.1 Hình th c chuy Câu 1: Chuy bao hàm vi c ch th s d Câu 2: Vi c chuy kh c ph c tình tr I DÂN V CÁC tl a t ch c l i s n xu t nh m mm t i th a m t hình th c chuy Câu sai? t Câu chuy i s d t mu n chuy i làm h ng c) Không bi t 2.2 Hình th c chuy Câu 1: Chuy s có giá tr Câu i nh b ng hi n v c chuy c) Không bi t t thi t ph i tr b ng ti n m t có th tr i chuy t Câu 3: Chuy t Câu 4: H nh n chuy c tr c ti p s n xu t nông nghi ng t Câu 5: H ng chuy pt m: Gi y ch ng nh t p chuy n cho t 2.3 Hình th c cho thuê, cho thuê l Câu 1: Cho thuê, cho thuê l i s d ng i khác theo th a thu n m t th i gian nh t nh b ng h t Câu 2: Cho thuê, cho thuê l nh th c chuy n quy n m c nh t Lu t Câu 3: Cho thuê, cho thuê l ngu n g t cho thuê, b) Sai Câu 4: Th i h h c) Không bi t t nuôi tr ng th y s n cho t tr ng lâu t tr ih t Câu 5: H gi y ch ng nh n Cho thuê, cho thuê l m c: H t 2.4 Hình th c t Câu 1: T is d i khác theo quan h tình c ti n ho c hi n v t c i nh Câu 2: T tình c m huy t th Câu 3: T Lu t chuy is d t di n theo quan h c chuy nh th c chuy n quy n m b) Sai Câu 4: Lu a t khơng thu l i ng h t nh t c) Không bi t c phép t ng cho i ch u thu thu nh c) Không bi t Câu 5: H m: Gi y ch ng nh ng t ng y khai sinh ho c s h kh u (b n sao) t khai thu , c) Không bi t 2.5 Hình th th a k Câu 1: th a k is d t ch l a c) Không bi t c: Th a k theo di chúc th a k Câu 2: th a k theo pháp lu t t Câu 3: Pháp lu t chia hàng th a k thành hàng th a k t Câu 4: i m t hàng th a k theo pháp lu Câu 5: H c) Không bi t c biên b n phân chia tài s n t ak 2.6 Hình th c th ch p b ng giá tr Câu 1: Th ch p b ng giá tr ch p cho m t t ch c ho vay ti n m t th i gian theo th a thu is d nh c a pháp lu t c) Không bi t Câu 2: Th ch c chuy n quy n n a v t Câu 3: H ch c a UBND xã), gi y ch ng nh Câu 4: H ch c kinh t ho m: H p c pháp ho ng th ch c th ch p giá tr ng t i Vi n t it t Câu 5: Vi c chuy n quy n th c s ch x y bên th ch p khơng có kh r v t 2.7 Hình th c b o lãnh b ng giá tr Câu 1: B o lãnh b ng giá tr is d t s d ng giá tr a b o lãnh cho m t ngu i khác vay v n hay mua ch n tr t Câu 2: V b n ch t hình th c b o lãnh b ng giátr i ng v i hình th c th ch p b ng giá tr t Câu 3: B o lãnh b ng gi tr nh lu t dân s hay sai? b) Sai c) Không bi t Câu 4: Vi c chuy n quy n ch th c s x y bên b o lãnh khơng có kh v c) Khơng bi t 2.8 Hình th c góp v n b ng giá tr Câu 1: Góp v n b ng giá tr is d t có quy n coi giá tr t tài s n dân s c bi góp v i khác c ng h p tác s n xu ay sai? t Câu 2: Gp v n b ng gi tr th c hi ng gi a hay nhi it c) Không bi t Câu 3: Gp v n b nh lu t dn s hay sai? ng bi t Câu 4: Khi gp v i gp v n c quy cb c thu h t Nh n xét v chuy Câu 1: Ơng (b) có nh n xét v c ng tác chuy n QSD Câu 2: Ông ( b) có th chuy n xétt c a v th t c hành Câu 3: Ơng (b) có th n xét c a v ngh nghi p v cán b Câu 4: Ông( b ) có th i v i chuy n xét c a v hi u bi t c i dân ... s d t c a Xã Phú Linh giai n 2012 2014 34 t qu chuy n 2012- 2014 34 t qu cho thuê, cho thuê l i xã Phú Linh giai n 2012- 2014 36 t qu t n 2012- 2014 36 t... 36 t qu th a k n 2012- 2014 37 t qu th ch p b ng giá tr i xã Phú Linh giai n 2012- 2014 39 4.2.1.7 t qu góp v n b ng giá tr i xã Phú Linh giai n 2012- 2014 40... Linh, huy n V Xuyên, t nh Hà Giang n 2012 - 2014 1.2 M tài xã Phú Linh, huy n V Xuyên, t nh Hà Giang Xã Phú Linh giai 2 -2014 xã Tìm 1.3 M c tiêu c a bàn xã chuy chuy tài ng c a hình th c chuy
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân tại xã Phú Linh huyện Vị Xuyên tỉnh Hà Giang giai đoạn 2012 2014 (Khóa luận tốt nghiệp), Đánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân tại xã Phú Linh huyện Vị Xuyên tỉnh Hà Giang giai đoạn 2012 2014 (Khóa luận tốt nghiệp)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay