Đánh giá hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp tại xã Thạch Đạn huyện Cao Lộc tỉnh Lạng Sơn (Khóa luận tốt nghiệp)

80 12 0
  • Loading ...
1/80 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 23:31

Đánh giá hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp tại xã Thạch Đạn huyện Cao Lộc tỉnh Lạng Sơn (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp tại xã Thạch Đạn huyện Cao Lộc tỉnh Lạng Sơn (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp tại xã Thạch Đạn huyện Cao Lộc tỉnh Lạng Sơn (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp tại xã Thạch Đạn huyện Cao Lộc tỉnh Lạng Sơn (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp tại xã Thạch Đạn huyện Cao Lộc tỉnh Lạng Sơn (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp tại xã Thạch Đạn huyện Cao Lộc tỉnh Lạng Sơn (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp tại xã Thạch Đạn huyện Cao Lộc tỉnh Lạng Sơn (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp tại xã Thạch Đạn huyện Cao Lộc tỉnh Lạng Sơn (Khóa luận tốt nghiệp) T : Chính quy Chuyên ngành Khoa : 2011 - 2015 T : Chính quy Chuyên ngành : K43 Khoa : 2011 - 2015 : Thái i y giáo Sinh viên ii Trang 26 32 33 : 39 40 42 44 47 48 52 54 iii CAQ CM : Chuyên màu :H L : Lúa LUT M TS UBND : Màu iv Trang i ii .iii iv 2.1.1 11 11 11 11 13 14 14 16 17 18 18 18 v 19 20 3.1 20 20 20 20 20 20 20 20 20 LUT 20 20 20 u 21 21 21 21 22 22 22 vi 23 23 23 - 29 39 39 40 42 a 43 46 46 50 53 55 55 56 57 60 60 61 g (Báo cáo giá - 58 cho vi - : - - - 59 - - thu ho 60 - - lúa mùa, ngô xuân - lúa - m 61 kinh t - - nông dân - g Ninh Chu B , Ng Nguyên ( - 2016) Th Thái Nguyên - h n t THÔNG TIN V (bà) có - Nu Cây Lúa mùa Ngơ xn Ngô hè thu Kali (kg/sào) (kg/sào) Phân Phân NPK (kg/sào) (kg/sào) BVTV (công) Giá bán (Sào) ) ( ( Lúa mùa Ngô xuân Ngô hè thu DVT Cây Sào Kg/sào Kg Chi phí Kg Kg Công lao công Giá bán (LUT) 1lúa - 1màu lúa - màu màu - lúa Chuyên màu Cây Cây Nhu Có Khơng Có Vì sao: Vì sao: khơng? Khơng Có không Bán Khó Có Khơng Có Khơng Có Khơng 14 Gia Có Khơng : i không? 5 ( STT 8000 Phân NPK Lâm thao Kali 5.500 14.000 * STT Thóc Khang Dân 6.000 7.000 5.000 70.000 4000 STT Lúa mùa Ngô 28.000 5000 100.000 20.000 STT Chi phí Lúa mùa Ngơ xn A 12.556,11 96.960 1.672 NPK kali B ng (công) Ngô hè thu 6.025.64 4.580,43 10.194,46 88.666,67 45,67 722,22 2.027,78 4.162 3.333,33 3.427,2 2.777,78 4.166,67 627,2 1.222,22 611,11 3.622 2.075,56 893,33 568,88 2.666,67 1.719 1.104,44 552,22 482,22 777,78 461,67 416,67 416,67 287,22 171,11 79,44 416,67 83,33 138,89 STT Chi phí Chi phí /1ha A kg 100,3 441,66 12.556,11 60,18 1.672 150,00 4.167 kg 91,2 kg 16,8 130,4 3.622 kg 4,42 61,88 1.719 Túi 15,00 461,67 kg 4,4 24,2 627,22 Kali B NPK (cơng) 10,34 287,22 lúa STT Tính/1 sào Tính /1 3,5 97,22 6 21000 58.332 20.558,34 57.890.34 2.027,45 5.709,10 47,55 132,07 Giá bán Ngơ xn Chi phí /1 sào STT A B Chi phí Thành 53,2kg NPK kali (công 14,64kg 8kg 9,34kg 2,84kg túi 6,16 Ngơ hè thu Chi chí /1 sào Chi phí /1ha Thành 117,78 96.990 3.192 88.666,67 27,4kg 120 3.333,33 12kg 44 1.222,22 4kg 74.720 2.075,56 4,02kg 39.760 1.104,44 1,42kg 15 416,67 Túi 171,11 STT 22 32.160 19.880 15 611,11 893,33 552,22 416,67 79,44 Ngơ hè thu Tính/1 Tính Tính /1ha Tính /1ha sào /sào 53.846 6.025.64 1.644 45,67 125 3.427,2 2,86 Ngơ xn Chi phí /1ha Giá bán 1,5 41,67 1,5 41,67 5 5 750,00 20.835,00 750,00 20.835,00 632,22 20.717,22 632,22 20.717,22 102,63 3.363.19 102,63 3.363,19 6,37 176,9 6,37 176,9 Chi phí STT Thành Chi phí /1ha A kg 163,84 4.580,43 26 722,22 100 2.777,78 10,4 Kali B NPK (cơng) Chi phí kg 1,8 kg 1,24 17.360 482,22 kg 2,56 20.480 568,88 kg công STT 83,33 Tính/1 sào Tính /1ha 2,0 55,56 3 600 16.668 436,16 16.504,2 145,39 5.501,4 3,66 101,73 Giá bán Chi phí Chi phí /1ha STT Chi phí S Thành A kg 7,3 Thành 362 10.194,46 73 2.027,78 150 4.166,67 kg 10 kg 12 96 2.666,67 Túi 15 416,67 kg 28 777,78 công Kali B 138,89 STT Tính/1 sào Tính /1ha 1,5 41,67 4 600 16.668 238 16.306 47,6 3.261,2 1,66 3,33 Giá bán l ... T : Chính quy Chuyên ngành : K43 Khoa : 2011 - 2015 : Thái i y giáo Sinh viên ii Trang 26 32 33 : 39 40 42 44 47 48... 53 55 55 56 57 60 60 61 g xâ (Báo cáo giá - v - - - - : , - LUT) it - LMU) 2.1.1.6 át - - - t: - c - - - thành khác - - g vùng khác -
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp tại xã Thạch Đạn huyện Cao Lộc tỉnh Lạng Sơn (Khóa luận tốt nghiệp), Đánh giá hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp tại xã Thạch Đạn huyện Cao Lộc tỉnh Lạng Sơn (Khóa luận tốt nghiệp)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay